Kenmerkende data ffi)WIHÏPRUZENH4L I 1 ’’Velen schrikken zich ongeluk als de Heer zou zeggennu alles samen” SAMEN ÉÉN DIENST SAMEN ÉÉN KERKBLAD St. Victorparochie juridisch geen mede-eigenaar Ontmoetingskerk VOLOP KWALITEIT! Ditcteur J. N. C Wekten weg bij Van Sdtiik Beigluis Boers BV Boete na tanken zonder te betalen Assistentie T. A. Verkleij voor pastoor P. M. Olsthoorn Veel werk te doen voor ’Voorwaarts’ I 'B. I S t «S i H WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1979 zj moeten de St. door kruisen Hl chie juridisch gezien nog altijd geen ei genaar is van de Ontmoetingskerk met "Misschien helpt dit beeld daartoe: En geland is nu een eiland, maar het zal blijken vast te zitten aan Europa, als we de Noordzee leegpompen. En de dag zal komen, dat we droogvoets, over de bodem van de zee, het beloofde land van de eenheid bereiken. Want aan het leegpompen van de scheidingszee: daar wordt aan gewerkt”. scale aard, namelijk de vooralsnog onontkoombare overdrachtsbelasting. Niettemin is er - zo geeft pastoor Olst- hoorn aan - een onverbrekelijke funda mentele eenheid in Christus met wie alle kerken ten diepste verbonden wil len zijn. van twee jaar wordt omgezet in een besten diging van de samenwerking. Augustus 1974 Bouwpastoor J. A. M. Saulenn vertrekt naar Warmond. December 1976 Bouwdominee B. Koekkoek neemt een beroep aan naar Rotterdam. PIKANT Pikant detail is dat de St. Victorparo- >7 CA en de intensief Berghuis Interieurbouw BV. Tegelij kertijd verliet hij de bedrijven Stabin- Bennis BV, Woerden (gevestigd in Waddinxveen), Berghuis BV, Wad- dinxveen en C. A. Ruigrok Industrie BV, Katwijk aan den Rijn (gevestigd: in Waddinxveen). Blijkens wijzigingen in het handelsregi- ster van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken zijn bij deze vier bedrijven de heer J. N. W. Voorhoeve uit Vreeland en de heer WADDINXVEEN De Hagenaar J. C. N. Welschen heeft per 1 augustus af- J. Runia uit Abcoude benoemd tot ge- scheid genomen als directeur van het delegeerd commissaris en tot plaatsver- aan de Zuidkade gevestigde Van Schaik vangend gedelegeerd commissaris. weten dat deze best nog wat geintensie- veerd zou kunnen worden. ’’Zouden we dit dan bij deze mijlpaal niet kunnen zien als een uitdaging? Het is dacht ik i een klein stapje dichter te komen tot het ■"opdat zij allen één zijn". De toeko mende tijd zal dit ook wel van ons vra gen. We hoeven het ook niet alleen te WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken heeft zich nieuw laten in schrijven Boers Exploitatie BV, Wad dinxveen. Omschrijving bedrijf: het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende en roerende goederen enz. Maatschappe lijk kapitaal f 125.000,—waarvan gep- laatst/gestort f 25.000,Directie: F. Burg, Krimpen aan den IJssel. kerk Victorparochie. 30 augustus 1969 Feitelijke ingebruikname van de geza menlijke kerk door de Gereformeerde Kerk. Augustus 1971 HET WORDT TIJD Ds. P. van den Berg: "Het wordt na tien jaar wel eens tijd je te realiseren, dat je als Ontmoetingskerk-ganger ook altijd zit op het plaatsje van een ander. Dat de tafel voorin de kerk ook door anderen gebruikt wordt, en dat bij het orgel meer mensen zingen dan jij alleen Fijn, dat we nu in "Ontmoeting met Victorientje” iets van elkaar kun nen lezen. Fijn, dat we elkaar ook kun nen ontmoeten op maandagavond in die Ontmoetingskerk. Fijn, dat we sa men van die ene Tafel kunnen eten. Fijn, dat we samen bij dat ene orgel kunnen zingen. Fijn, datje "geloven op zondag” blijkt te kunnen voortzetten met ”samen-geloven-op-maandag”. Wat wil je ook, als je samen onder dak bent bij die ene God. Fijn, dat je je sa men wilt laten leiden door die ene Her der Jezus Christus. Fijn, dat Gods Ge est samen met alle Jezus’naamdragers wil zijn, want zó is het dan toch ten slotte!”. In het gezamenlijke kerkblad schrijft de rooms-katholieke Humphrey Hage 1 dat het in de afgelopen tien jaar van het ’’elkaar eens ontmoeten” nog niet was gekomen. Nog maar pas vergaderen de gereformeerde wijkraad en de paro chieraad gezamenlijk om wat meer ac cent te leggen op de naam van de ge meenschappelijke kerk. ”De ontmoe ting met gereformeerde geloofsgenoten is naar ik hoop en geloof slechts een ge zochte aanleiding". ”Er is immers op bredere schaal iets gaande in Waddinxveen. In nog maar prille pogingen zie je allerlei groepen, die geleerd hebben elkaar als princi pieel verschillend te zien, met elkaar in contact komen. Vooral niet de officiële kerk, maar groepjes van nieuwsgierige individuen, die niet erop uit zijn in eerste aanleg de verschillen vast te stellen, maar die gewoon door een belangstel lend contact vooral de onderlinge overeenkomsten naar voren zien ko men”, aldus Humphrey Hage, die wijst op het Open Deur-team, de groep Nieuwe Levensstijl, het Interkerkelijk Vredesberaad en Amnesty Internatio nal. ”Uit Christus’weg, onze gemeenschap pelijke bron van oplossingen, zijn vele wegen ontstaan en gebouwd. Gelukkig hebben wegen de neiging toch eens te kruisen en op die kruisingen ontstonden moetingskerk, nadat een week eerder 29 augustus 1969 de gereformeerde en rooms-katholieke Feitelijke ingebruikname van de geza- lidmaten hun instemming met het sa- menlijke kerk door de c~' menwerkingsproject hadden betuigd. 12 mei 1968 Afscheid van de met emeritaat naar Katwijk aan Zee vertrekkende ds. J. Snoeij. 21 januari 1969 Het bisdom Rotterdam hecht goedkeu- De overeengekomen proefperiode ring aan de samenwerking tussen Wad- dinxveense gereformeerden en rooms katholieken. kunnen 24 februari 1969 Bij notaris J. in ’t Hol passeren de acten van samenwerking en de stichtingsacte. 27 augustus 1969 Officiële gemeenschappelijke ingebrui kname van de Ontmoetingskerk, die als koster had gekregen de heer B. v. d. Ven. WADDINXVEEN De Wad- dinxveense rijkspolitie wist zondagmid dag een automobilist te achterhalen die zonder te betalen had getankt bij een benzinestation langs Rijksweg 12, ter hoogte van Reeuwijk. De pompbe diende had het kenteken genoteerd. De „zwart-tanker”, die voor 70 gulden be nzine had ingeslagen, moest niet alleen de rekening betalen, maar tevens een boete. WADDINXVEEN Ter gelegenheid van het feit dat de Ontmoe tingskerk aan de Groensvoorde tien jaar geleden in gebruik werd ge nomen verschijnt er deze week een gezamenlijk kerkblad voor de lid maten van de Gereformeerde Kerk en de St. Victorparochie. In dit blad, dat "Ontmoeting met Victorientje" is genoemd, staan bijdragen van pastoor P. M. Olsthoorn, ds. P. van den Berg, Humphrey Hage, M. Boersma en J. P. van Oosten over het een decennium oude geza menlijke trefpunt van gereformeerden en rooms-katholieken in de Groenswaarden. WADDINXVEEN In de geschiede nis van de nu tien jaar oude Ontmoe tingskerk aan de Groensvoorde zijn dit kenmerkende data: 1964 De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk besluit tot het vormen van een fonds voor de bouw van een nieuwe kerk in de Groenswaarden. Er komt een bouwcommissie en er worden tal rijke acties gevoerd - zoals de glazenac tie, de speldjesactie, de serviesactie, de oliebollenactie, puzzelritten en ”De Soete Inval” - om in vier jaar tijd over het benodigde geld te 1 beschikken. 1967 De Gereformeerde Kerk koopt van de gemeente Waddinxveen een stuk grond in Groenswaard 2 en geeft aan het ar chitectenbureau Fledderus en Rogge veen opdracht tot het ontwerpen van een kerkgebouw met kosterswoning. Het uiteindelijke ontwerp is van de ar chitect T. W. Verwey. Intussen heeft de St. Victorparochie plannen om de aan de J. W. Frisoweg staande houten St. Petruskapel te ver vangen door een permanent kerkge bouw, eveneens in de Groenswaarden. Voor deze bouwactiviteit ontbreekt nog volledig het geld. 31 oktober 1967 Op deze Hervormingsdag schrijft pa stoor J. A. M. Saulenn een lange brief aan de bouwcommissie van de Gerefor meerde Kerk over het gezamenlijk stichten van een interconfessioneel kerkgebouw, welke zaak al breed werd besproken. Begin 1968 Tussen de gereformeerden rooms-katholieken wordt overlegd. 6 april 1968 De gereformeerde predikant ds. J. Snoeij slaat de eerste paal voor de Ont- WADDINXVEEN Precies op de dag dat tien jaar geleden de offi ciële gemeenschappelijk ingebruikname van de Ontmoetingskerk in een bijeenkomst met vele genodigden plaats had wordt er maandaga vond 27 augustus om acht uur in het Godshuis aan de Groensvoorde een gezamenlijke dienst van Woord en Tafel gehouden. Dat is tege lijk een dienst en een eucharistieviering met als voorgangers ds. P. van den Berg en pastoor P. M. Olsthoorn. Beide pastors willen op deze persoonlijke wijze de dieperliggende verbondenheid van ge meente en parochie boven water halen. WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxvener T. A. Verkleij is met de Boskoper A. J. H. van Veen directeur geworden van Aannemingsbedrijf Ver- kleij-van Veen BV, Boskoop. Dat blijkt uit een nieuwe inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. Het maatschappelijk ka pitaal van dit aannemingsbedrijf be draagt f 175.000,-, waarvan geplaat- st/gestort f 35.000,-. kerk althans niet tegen beide kerken H. Boersma in het gezamenlijk kerk- getuigen. "Hun apartheid is tenminste blad "Ontmoeting met Victorientje" niet in beeld gebracht in twee aparte gebouwen. Dat alleen al is van pastoor J. A. M. Saulenn en ds. B. Koekkoek een erfenis die we dankbaar en met dappere hoop moeten blijven de moeite wel waard te proberen koesteren”. doen, maar met elkaar en geleid door de goede geest van God”. Volgens de voorzitter van de "Stichting nevenruimten. Dit om redenen van fi- tot gezamenlijk gebruik van de Ont moetingskerk’’, de heer J. P. van Oo sten, is "het tijdperk van ontmoeting definitief ingezet”. In een lange histori sche terugblik maakt hij duidelijk dat de destijds in heel Nederland de aan dacht trekkende samenwerkingsvorm van gereformeerden en katholieken ze ker niet de financiën als enig motief had. Op Hervormingsdag 1967 (31 ok tober) schreef pastoor Saulenn dan ook: "Wij menen dat gezamenlijk kerk gebruik positief te waarderen is als een stap om de kerken vertrouwd te maken met elkaar en als bereidheid tot onder ling dienstbetoon”. WADDINXVEEN Pastoor P. M. Olsthoorn van de St. Victorparochie krijgt parochiële hulp sinds het vertrek dit voorjaar van pater Th. Doesburg. De nieuwe assistent van de pastoor wordt kapelaan D. L. Beljaars, peiester van het bisdom Rotterdam. Kapelaan Beljaars is in 1938 geboren en in 1962 tot priester gewijd. Hij komt wonenen in de pastorie aan de Zuidkade 175. De nieuwe assistent van pastoor Olst hoorn zal slechts een gedeelte van zijn tijd kunnen besteden aan de Wad- dinxveense parochie, omdat hij 17 les sen gaat doen in Gorinchem. Eh dat vraagt uiteraard voorbereiding en rei stijd. Kapelaan Beljaars, die zondag af scheid heeft genomen van zijn parochie De Laurentius- en Elisabethkerk in Rotterdam (waarvan ook pastoor Olst hoorn vijf jaar kapelaan is geweest), helpt voornamelijk in de weekeinden. In verband daarmee kan het aantal eu- charistievieribgen in het weekeinde weer worden uitgebreid. Dat gebeurt met ingang van zaterdag I september. Vanaf dat moment zijn er twee missen in de St. Victorkerk aan de Zuidkade (zaterdagavond 19.00 uur en zondag morgen 10.00 uur) en twee missen in de Ontmoetingskerk aan de Groens voorde (zaterdagavond 19.00 uur en zondagmorgen 11.45 uur). De moge lijkheid is aanwezig dat ook het aantal eucharistievieringen doordeweeks nog zal worden uitgebreid, maar daarover is nog overleg gaande. De gereformeerd/rooms-katholieke Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. (Foto: Archief Weekblad voor WADDINXVEEN Bij de t Waddinxveense brassband Voor waarts zijn de repetities weer her vat. Er staat de brassband-leden dan ook nogal wat werk te wach ten. Zo zal eind oktober weer het jaarlijks concert gegeven worden in de Ontmoetingskerk, tezamen met nog drie Muziekvereni gingen. Tijdens de Zwemvierdaagse is er opnieuw de bekende schiettent in het zwembad om de kas te ver sterken. Dat is wel nodig want de penningmeester heeft diep in de beurs moeten tasten voor de aan koop van een prachtige nieuwe bas. Dus elk schot dat wordt ge lost is altijd raak want zit u niet in de prijzen dan heeft u toch de kas gespekt. Gelukkig hebben zich ook enkele nieuwe leden aangemeld, maar bestuur en leden van Voorwaarts zullen met vreugde nog meer nieuwe leden in hun midden be groeten. Iedereen die belangstel ling heeft kan gerust eens op de repetitie komen kijken. Voor de afdeling muziek elke maandaga vond van 8-10 uur en voor de drumband elke donderdagavond, beide in de Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat. WADDINXVEEN - Velen zouden zich een ongeluk schrikken als de Heer de gebeden in de bidweek voor eenheid zou beantwoorden 7 met een: ’’Okay, Ik ben het ook I beu. Vanaf morgen gaan jullie, ka- tholieken en protestanten alles sar g men doen”. Deze gedachte is af- komstig van pastoor P. M. Olst- I hoorn en staat zwart op wit in I ’’Ontmoeting met Victorientje”, het gezamenlijk kerkblad van de fi Gereformeerde Kerk en de St. Vic- U torparochie dat deze week ver- schijnt ter gelegenheid van het feit a dat het op maandag 27 augustus F tien jaar geleden is dat de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde of- I ficieel in gebruik werd genomen. Op die avond van die dag verzor- gen pastoor P. M. Olsthoorn en ds. I P. van den Berg een gezamenlijke dienst van Woord en Tafel. In het gezamenlijk kerkblad-voor-één- Waddinxveen). keer wordt ingegaan op de begin vorige maand al in het Weekblad voor Wad- LI—2. dinxveen gestelde^v raag in hoeverre be- Op verhaal konden komen, uitrusten en samengaan in de Groenswaarden tot een werkelijke ontmoeting - zoals de naam van de kerk ook veelbetekenend vaak pleisterplaatsen waar de mensen 1L._.i ide kerkgenootschappen vindendat het ervaringen uitwisselen over de weg die zij gegaan waren en nog moesten gaan. Ik hoop dat de Ontmoetingskerk in de volgende 10 jaar tot zo’n gemeenschap- luidt - heeft geleid. "Nog steeds aanwe- pelijke pleisterplaats mag uitgroeien”, zig, hoewel verminderd, is het feit dat wij katholieken en gereformeerden BEST INTENSIEVER schuw gemaakt zijn voor elkaar”, vindt Over de samenwerking tussen de Wad- pastoor Olsthoorn, die daarbij aante- dinxveense gereformeerden en rooms- kent dat de stenen van de Ontmoetings- katholieken laat de gereformeerde heer kerk althans niet tegen beide kerken H. Boersma in het gezamenlijk kerk- [ihtiin - X? -■• -w'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 5