de pater - makelaardij b.v. waddinxveen IMI W. F. Meijer 40 jaar in gemeentelijke dienst ’’Kerk is een bidplaats, ’n werkplaats van de hoop” SHOWPROGRAMMA Pastoor P. M. Olsthoorn in Ontmoetingskerk: ANTIEK Benoeming zesde leerkracht van der Linde IN HET ZWEMBAD 'Nooit spijt gehad hier te zijn gebleven 1 Pi? Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter Ba I Nijhof’s Glashandel I A 4^? telefoon 01828-3822 in onroerend goed schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS 7 (LidNBMj van den Hondel, gingen ds. P. van den Berg en pastoor P. M. Olsthoorn samen voor. WADDINXVEEN - In een lang niet tot de laatste plaats bezette Ont moetingskerk aan de Groensvoorde hebben de Gereformeerde Kerk en de rooms-katholieke St. Victorparochie maandagavond met een dienst van Woord en Tafel het tienjarig bestaan van hun gezamenlijk Godshuis gevierd. In deze dienst, waaraan werd meegewerkt door het St. Victor- koor onder leiding van de heer J. P. van Oosten en de organist A. J. M. ■t I Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Waddinxveen f f naar ons aller Vader in de hemel. Jubilaris W. F. Meijer toont zijn vader de zojuist gekregen wereldatlas, terwijl zijn echtgenote en dochter toe Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 1 URIEL. (01820) 11032. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 ZOJUIST ONTVANGEN NIEUWE SORTERING PERZISCHE TAPIJTEN heid. Hier schuilen wij onder Zijn pa raplu om op verhaal te komen. Om ons eigen menselijk verhaal over onze be- VOOR ALGEHELE VOETVERZORGING tevens aanmeten van steun zolen. tehuis een receptie gehouden ter ere van- - - van Mevr. C. VAN DER WEULE- HOOGWERF gedipl. pedicure Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 Vrijdag 31 augustus, openlucht zwembad De Sniep, 18.45-21.30 uur 35e JAARGANG NR. 1630 De predikatie was in handen van pa stoor Olsthoorn. Onder het motto ’’Zomaar een dak boven wat hoofden” stelde hij dat een vluchtige verkenning Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: kijken. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen! Sjaak Noleboomj. WADDINXVEEN - Door de onlangs genomen maatregelen van onderwij sminister dr. A. Pais is het mogelijk om per 1 september 1979 een zesde leer kracht te benoemen aan de protestants- christelijke Willem van Oranjeschool (Oranjelaan). Aanvankelijk zou er met twee combinatieklassen moeten wor den gewerkt, maar door verlaging van het aantal leerlingen per klas is het in ieder geval dit cursusjaar mogelijk om met zes personeelsleden te werken. Uit de veelheid van sollicitaties is be noemd: mej. L. Hogewoning uit Rijns- burg, die de derde klas onder haar hoede zal nemen. WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1979 Zuidkade 6 V Achter Verbakel Burgemeester mr. A. G. Smailenbroek ontving de heer en mevrouw Meijer waarop zij staat tijdens de gehouden verkiezingen. Vele ambtenaren, oud-collegae, oud- gemeentebestuurders en een aantal in gezetenen boden de heer Meijer hun gelukwensen aan en lieten deze verge zeld gaan van prachtige geschenken. MOOIE JAREN De heer Meijer dankte namens zijn vrouw en kinderen. Hij zei geen spijt te hebben gehad altijd in Waddinxveen te zijn gebleven, want het zijn mooie jaren geweest. Dat er ter gelegenheid van zijn ambtsjubileum een receptie werd gehouden stelde hij zeer op prijs, niet in de laatste plaats omdat men elkaar in het nieuwe gemeentehuis veel minder pleegt tegen te komen en te spreken dan in het oude raadhuis het geval was. Hij betreurde de verschraling van de onderlinge contacten. In een persoon lijk woord richtte de heer Meijer zich tot zijn vader, die hem destijds in de ge legenheid had gesteld zich de plaats in de maatschappij te veroveren die hij zich had veroverd. Hij roemde de heer Meijer als chef en om zijn belangstelling voor het perso neel. De sfeer en de verhoudingen zijn altijd goed geweest en zijn nog goed. Namens het personeel bood hij enkele geschenken aan, terwijl mevrouw Mei jer een prachtige kleurenfoto ontving met zijn vrouw en dochter en zijn vader en namens het gemeentebestuur bood mevrouw C. M. de Raadt-Buitelaar een bouquet bloemen aan. de afdeling Algemene-'en Bur- ORGANI.SAT1ETALENI In zijn toespraak prees de burgemee ster de heer Meijer om zijn groot orga nisatietalent. De grote officiële bezoe ken werden allemaal door de jubilaris heeft deze gemeente nadien niet georganiseerd en hij zei eerlijk dat hij meer verlaten. zelden naar deze organisatie omkeek omdat alles altijd perfect verliep. Namens hel gemeentebestuur bood hij een prachtige atlas van de gehele we reld aan en de gebruikelijke jubileum- gralificalie. Namens hel gemeenleper- soneel en hel personeel van de afdeling sprak de heer W. D. Zondag. BIDPLAATS ”God laat zich her en der op aarde een tent van symbool en getuigenis zetten. Ook hier is er een dak boven ons hoofd door Waddinxveen al gauw 8, 9 kerken van Gods beschuttende barmhartig- te zien gaf. Een vreemdeling zou dan al snel kunnen gaan denken dat hier aan de boorden van de Gouwe een gods dienstig volkje woonde, omdat God in stemming van Hem te horen. En om te Waddinxveen zoveel voeten in de zoeken naar zin en zinvolheid van ons aarde zou hebben. De pastoor merkte leven, hoeveel troost, vreugde en be- op dat heel de horizon van Zuid- moediging heeft men hier in de Ont- Holland nog gekenmerkt wordt door moetingskerk wel niet gevonden. En al- kerktorens, die als lange vingers wijzen tijd speuren wij weer naar hoop. De kerk is een bidplaats, maar ook een werkplaats, een laboratorium, van de hoop. Elke kerk is toch een kopie, een schaduw van de Hemelse werkelijk heid?” Volgens pastoor Olsthoorn hebben de mensen ook de nu tien jaar oude Ont moetingskerk van gereformeerden en rooms-katholieken nog nodig als een plek om Hem te danken, om Hem te raadplegen en de zin van ieders leven te zoeken bij Christus. Een kerk die geza menlijk is gebouwd in 1969 om Zijn naam te laten weerklinken tot een ieder die Hem maar horen wil. Na de predikatie, waarvoor als schrift- De jubilaris en zijn echtgenote in een stralende pose. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak Noteboom). Na de predikatie, waarvoor als schrift- WADDINXVEEN Gistermid- lezing had gediend Exodus 33 7-1 la, dag (dinsdag) werd in het gemeen- vierden gereformeerden en rooms katholieken gezamenlijk de maaltijd ere van de heer W. FÏ Meijer, chef van de Heer, waartoe zij door ds. Van J den Berg en pastoor Olsthoorn werd gerzaken,’in'verband‘met zijn~4Ó- genodigd.jarig ambtsjubileum. De heer Meij er trad 40 jaar geleden in dienst van de gemeente Waddinxveen en - 1®.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1