C. P, C. de Paris de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Burgemeester T rooststraat i vrachtwagenvrij Tweede ketelhuis open Verzekering wethouder W. J. Los Zn. ANTIEK Zuidelijke afrit rijksweg nacht dicht Opening van nieuwe zaak Modeshow van Verbakel weer in Bosk van der Linde JEUGDBRANDWEER- WEDSTRIJDEN huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. jgg) pedicure Onafhankelijk Nieuwsblad f I J Nijhof’s Glashandel [JÉ^j H 1. telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed O onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen i r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS J 3 3 it Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1979 beschikbaar te stellen om een nieuwe brug te kun- voor WADDINXVEEN Middels een wij- brengt. Zuidkade 6 ZOJUIST ONTVANGEN NIEUWE SORTERING PERZISCHE TAPIJTEN WWrfWWWWWWWVNWYN Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Waddinxveen Achter Verbakel HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 C Zaterdag 8 september, Nesse, 9.00-13.00 uur. 3*:] 35e JAARGANG NR. 1631 jS 'V Over het opknappen van het tweede ketelhuis heeft de heer C. Dijkshoorn (CDA) in de laatst gehouden vergade ring van de raadscommissie voor open bare werken en -bedrijven opgemerkt dat de gebruikers ervan wellicht inge schakeld zouden kunnen worden bij de i za terdag gaat de vernieuwde zaak van de warme bakkers W. J. Los en Zoon aan de Dorpstraat 68 opnieuw open. Het publiek, dat op de openingsdag met verrassingen zal worden onthaald bij aankopen van tenminste een rijksdaal- der, zal dan kunnen vaststellen dat de winkel groter en mooier is geworden en bovendien is voorzien van een ruimere sortering. WADDINXVEEN In de gebouwen van de Stichting Jeugd- en Jongeren centrum Waddinxveen, De bonkelaar aan de Beukenhof en de Ketelhuizen aan de Busken Huëtlaan en de Tollen slaan, bruist het weer van leven. Van de drie ruimten werd vorige week zater dag het voor het jeugd- en vrijetijds- werk beschikbaar gekomen nieuwe ke telhuis aan de Tollenslaan, waarvoor de gemeenteraad met f 30.000, aanpassings- en reparatiekosten beta len, feestelijk in gebruik genomen. Er was de hele dag feest met (overdag) vo lop volksdansen, zoals de foto van Sjaak Noteboom dat ook in beeld ziging in het handelsregister van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken heeft de in Waddinxveen gevestigde C. P. C. de Paris BV, Gouda het geplaatste en ge storte kapitaal gebracht op f 85.000,—. Waddinxveen - De hoofdingenieur-di- recteur van de Rijkswaterstaat in de di rectie Zuid-Holland te Rijswijk maakt bekend dat wegens de uitvoering van werkzaamheden de zuidelijke afrit Gouda/Waddinxveen van de A12 (Den Haag-Utrecht) nabij km 22,5 in de ge meente Waddinxveen een avond en na cht voor het verkeer zal zijn afgesloten. De tijdelijke afsluiting zal gelden van woensdagavond 12 september 19.00 uur tot donderdagochtend 13 september 1979 6.00 uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als mogelijk zal blij ken. De omleidingsroute voor het ver keer zal met borden zijn aangegeven. WADD1NXVEEN/BOSKOOP Modehuis Verbakel van de Zuid kade houdt weer een modeshow en wel op woensdagavond 19 sep tember om acht uur in hotel Flo rida in Boskoop. In een tempera mentvolle show, die zal worden gepresenteerd door oud-NOS- nieuwslezeres Eugenie Herlaar en muzikaal zal worden omlijst door The Blue Note, krijgt het publiek over twee weken de nieuwe najaars- en wintermode voorge schoteld. De plaatsbewijzen voor de modeshow van Verbakel be dragen f 7,50 (inclusief kopje koffie). bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julian.sir.di 6waddinxveen -01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 INKOOP-INR UIL-TAXATlF KLOKKEN RÉPARA TIES f 4 1 Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: 1 j WADDINXVEEN Ook al komt er nabij de Kanaaldijk een nieuwe brug over de ringvaart, de Burgemeester Trooststraat zal geheel worden vrijgehouden van het vrachtverkeer. Die verzekering gaf wethouder P. F. J. van Schie (CDA) in de vorige week woensdag gehouden vergade ring van de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven op vra gen van de heren C. Dijkshoorn (CDA) en H. van Ek (PvdA). Zoals al bericht zijn Burgemeester en Wethouders van plan de gemeenteraad te vragen f 250.000,— L nen maken. Volgens wethouder Van Schie worden er met Van Schaik Berghuis Inte- rieurbouw BV onderhandelingen ge voerd inzake een waardoor de Maarten Schoutenstraat op de Mercuriusweg kan worden aan- 1 - traat geheel voor i gesloten kan worden verklaard. voorstel worden gedaan op die plek een nieuwe brug met een overspanning van 15 meter lengte te maken. ”De meerjarenbegroting en het ince- steringsprogramma zijn eigenlijk in een te kort tijdsbestek samengesteld, met nauwelijks of geen financiële ruimte. Dit behoeft echter niet weg te nemen dat B. en W. het voorstel doen de brug naar de Burgemeester Trooststraat voor voetgangers, (brom)fietsers en automobilisten te vernieuwen. De bruggen worden in een bestemmingsp lan niet geregeld”, aldus de CDA- wethouder in een toelichting. VOORRANG Overigens is pas dezer dagen van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland de goedkeuring gekomen dat het ver keer op de Kanaaldijk voorrang heeft op het verkeer komende van de Burge meester Trooststraat en de Apollolaan. Voor het maken van deze voorrangs- splitsingen hadden B. en W. al in het na jaar van 1978 een verzoek bij de provin cie ingediend. Met de gemeente is de provincie van mening dat het verkeer op die weg zich gedraagt als op een voorrangsweg. Om gevaarlijke situaties nu te kunnen voorkomen zal de gewone voorrangsregeling op beide splitsingen worden herzien. Hierbij geldt tevens dat het uitzicht ter plaatse niet ideaal is, omdat zowel de Burgemeester Troosts- WADDINXVEEN Komende traat als de Apollolaan door middel van een brug aansluiten op de Kanaaldijk. URGENTIE In de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven had de heer C. grondtransactie, Dijkshoorn (CDA) gewezen op de ma- o.' tige urgentje die de brug naar de Bur gemeester Trooststraat in het gemeen- gesloten en de Burgemeester Troosts- telijk meerjarig investeringsprogramma vrachtwagenverkeer heeft. Naar de mening van wethouder Een beeld van het volksdansfeest voor het nieuwe (tweede) ketelhuis aan de Tollenslaan. (Foto: Weekblad Van Schie kan los daarvan best het Waddinxveen/Sjaak Noteboom). aanpassings- en reparatiewerkzaamhe- den, waardoor de kosten zouden kun nen worden beperkt. Volgens wethou der P. F. J. van Schie (CDA) gaf dit problemen en is er sprake van een de finitief gebouw, zodat goed onderhoud verzekerd dient te zijn. MEVR.C.v.d. WELLE- HOOGWERF Gediplomeerd Behandeling volgens afspraak tussen 12.00-13.30 uur Sniepweg 52 Telefoon 2874

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1