Taart van 1 bij 2.10 meter Zilver voor zr. P. de Boer de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Uitbreiding Albert Heijn Welke winter vakantie uook kiest: Raboban tor reizen i stuit op verzet HENK VAN ULSEN ANTIEK van der Linde Verrassing van Roubos voor klant Onafhankelijk Nieuwsblad Nijhof’s Glashandel boek snel, de reisprogramma’s liggen voor u klaar 1 3 1 N r k schielandweg 7 in onroerend goed r onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen L I h Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORRAS ff W r Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Zaterdag 15 september, De Bonkelaar, 20.15 uur WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 ZOJUIST ONTVANGEN NIEUWE SORTERING PERZISCHE TAPIJTEN Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 I telefoon 01828-3822 - tjui ii ViH 111 ili 143 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES De aan de Stationsstraat gewoond heb bende zuster De Boer, deze zomer 60 jaar geworden, werd geboren in Barne veld. Zij is gedurende 38 jaar werkzaam geweest in de verpleging en wel sinds 1954 als wijkverpleegkundige in dienst van de Zuidhollandse vereniging Het Groene Kruis, afdeling Waddinxveen. wordt opgetreden als vaste vervoerder van kalk. overgebracht naar Hillegom, waar een raam moest worden verwijderd om het immense baksel naar binnen te krijgen. Daar werd het kunstwerk van Gert Huizer van alle kanten bekeken, alvo rens alle 175 personeelsleden een stuk taart mee naar huis kregen. ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Hoofdkantoör: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 35e JAARGANG NR. 1632 In 1941 begon zuster De Boer haar op leiding in de zwakzinnigenzorg. In 1945 behaalde zij het diploma Verpleegkun dige B; in 1951 gevolgd door diploma A en 1952 uitgebreid met de "Kraamaan- tekening”. In 1954 behaalde zij de aan tekening Wijkverpleegkundige. Zuster De Boer was in diverse ziekenhuizen werkzaam. In 1954 trad zij in Wad dinxveen in dienst bij het Groene Kruis; toen als enige verpleegkundige. WADDINXVEEN Zuster P. de Boer, de onlangs in kleine kring af scheid genomen hebbende wijkverpleegster van Het Groene Kruis in Waddinxveen, heeft uit handen van burgemeester mr. A. G. Smallen- broek de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld gekregen. Dat gebeurde in Party Home aan de Passage. Aan het vertrek van zuster De Boer naar Sneek is geen ruchtbaarheid gegeven. ^''***W Rakker Gert Huizer bij zijn supertaart. die Roubos Transporten BV nergens anders dan bij hem gemaakt kon (SGP/Hervormde krijgen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Zij maakte de periode mee van een sterke ontwikkeling van het Groene Kruiswerk. Dank zij haar persoonlijke inzet en de grote liefde voor haar werk kon het Groene Kruiswerk zich in Wad dinxveen ontplooien. Haar hele optre den is karakteristiek geweest voor het wijkwerk. Als zodanig is zij in onze ge meente zeer bekend bij de bevolking geworden. Inmiddels is het team uitge breid tot 6 wijkverpleegsters en 1 zie kenverzorgster. Zuster De Boer is ei genlijk altijd de spil geweest van dit team. WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders wil bevorderen dat het planologisch mogelijk wordt dat de 12 jaar oude su permarkt van Albert Heijn aan het Koningin Wilhelminaplein kan gaan uitbreiden. De vergroting van deze vestiging van het Zaanse grootwin kelbedrijf omvat in totaal 540 vierkante meter, inclusief een entresol van 140 vierkante meter. Over de vergroting van Albert Heijn en de daarvoor benodigde grondtransactie, waarmee f 250.000,(exclusief btw) zal zijn gemoeid, werd gistermiddag gesproken in de raadscommis sie voor ruimtelijke ordening en de woningbouw. is van overbewinkeling. Hij meent dat uitreiding van Albert Heijn op dit mo ment niet zondecgevolgen zal kunnen blijven voor andere bedrijven. "Wij vinden overbewinkeling schade lijk voor de consument”, aldus de heer Barth, die er naar vroeg in hoeverre de gemeente over deze zaak overleg had i _i_ ix:jj standsvereniging, het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (C1MK) en consumentenorganisaties. Met de visie van de democraat kon de heer Uitbeijerse Kiesvereniging) het helemaal eens zijn. Hij vroeg wethouder Van Schie naar de eventuele afspraken die de gemeente zou hebben gemaakt met de midden- standsvereniging over het niet toestaan van een uitbreiding aan Albert Heijn. Dat bij deze zaak de middenstands- vereniging niet is betrokken verbaasde ook de heer Borger (VVD). Geen moeite met een grotere supermarkt hadden de heren M. Boere (PvdA) en ing. C. van 't Hoog (CDA). Zij meen den dat het bedrijf te weinig ruimte heeft om het publiek te kunnen ontvan gen en vonden dat de betreffende uit breiding op gelijke voet staat met de uitbreiding die individuele winkeliers in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Als gevolg van ernstige rugklachten heeft zij haar werk helaas moeten be ëindigen en nam kortgeleden officieel afscheid. Afgelopen vrijdag werd de supertaart - die neerkwam op zo'n 1300 gebakjes - i..v~ Daar zeiden de commissieleden H. P. Barth (D’66), D. Uitbeijerse (SGP/Her- vromde Kiesvereniging) en J. B. Bor ger (VVD) niet zonder meer akkoord te kunnen gaan met de uitbreiding van de supermarkt. Hoewel wethouder P. F. J. van Schie (CDA) betoogde be paalde ontwikkelingen niet te willen te genhouden, bracht de heer Barth in het gevoerd met de plaatselijke midden- midden dat het college met een ijzer- 1 1 sterk verhaal zal móeten komen over de noodzaak van deze uitbreiding, ge zien het feit dat in Waddinxveen sprake WADDINXVEEN - Waddinxveen’s Herwaarden in Hillegom verrassen, ’’echte bakker” Gert huizer heeft vo- vanwege het feit dat nu alweer 15 jaar rige week op verzoek van Roubos Transporten BV een taart van één bij twee meter tien gemaakt. Met deze su- pergrote taart wilde het bedrijf van de Onderweg kalkzandsteenfabriek Van Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: ,z nui111r-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1