de hefbrug 'wielaard voor de fiets 2 O** d sa O-B.c.2 Het weten waard Atoombom Collecte Scouting (2) Jeugdclubs Levensstijl Dakramen Buitenlanders sc Scouting (1) NIEUW onbreekbare reflector 6,95 o a, w w scouting in waddinxveen O f g WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 It "Indien U nog kleine kinderen hebt be- Bij het streven naar optimaal gebruik van alle ruimten in huis, wordt de zolder even min overgeslagen. Voor licht- en ventilatie De vier Waddinxveense scoutinggroepen kampen al enige tijd met een tekort aan leiding, zo heeft de heer L. van der Heij den van ons laten weten. Door de toevloed van •W vóór 1 november verplicht! Dorpstraat 26 - Waddinxveen Telefoon 2009 van het werpen van atoombommen op Na gasaki en Hiroshima. Hij heeft daarom Raalte, waar we ook nog een varkensboer- derij bezochten. In de godentijd maakten we verkleed als góden een speurtocht en in de riddertijd dansten we de Tarantella. We besloten ons kamp in de moderne tijd met een 'disco en een kampvuur. Om deze reden is in het voorjaar een werkgroep gestart die tot taak heeft ge kregen om door middel van grote actie het leidist jersaantal weer op peil te brengen. Deze actie wil de werkgroep - die bestaat hoeft dit geen probleem te zijn, daar wij uit de dames Y. Picard. G. de Bruijn en T. iedere dinsdagochtend beschikken over deskundige kinderopvang. Binnen afzien bare tijd zullen er ook taallessen gegeven worden aan buitenlandse mannen. Deze lessen zullen waarschijnlijk gegeven wor den op de zondagochtend. Indien er ge- Voor de eur staat ook in Waddinxveen weer de collecte van het Prinses Beatrix Fonds, waarvoor huis aan huis zakjes worden verspreid, die in de week van maandag 17 tot en met zaterdag 22 sep tember weer zullen worden opgehaald. jaar) en 6 leidsters "bivakkeerden we jaar een week lang in een l Bathmen bij Deventer. Als kampthema hadden we i' Deze machine deed ons iedere dag in een andere tijd belanden. Boven en beneden: de tuinieldakramen van Ubbink kenmerken zich door: bruin gemoffelde aluminium profielen, afsluitbaar nachtventilatierooster, grote draaicirkel (buitenzijde eenvoudig te reinigen), 8 verschillende dogma ten, Nederlands fabrikaat met de bekende Ubbink garantie en hardhouten kozijn en draairaam. pen en papier gepakt om naar aanleiding iJ'-- J!‘ - NRC Handelsblad een brief geplaatst te krijgen in deze liberale kwaliteitskrant. Op de opiniepagina van deze krant ver scheen dan ook afgelopen zaterdag dit schrijven: Prof. mr. B. V. ARölong in "Over oorlog en vrede" (pag. 75): "Er gaan nog steeds stemmen op in Nederland, die betogen dat de atoombommen een eind maakten aan de oorlog. Het is een legende, die dienen moet om het geweten te sussen, dat aan klaagt wegens deze oorlogsmisdrijven. Als rechter in het International Military Tri bunal for the Far East te Tokio (1946- 1948had ik de gelegenheid de notulen te lezen van alle vergaderingen van de Ja panse ministerraad en van de Imperial Council. Daaruit bleek duidelijk, dat het niet de atoombommen waren die de capi tulatie teweegbrachten, maar de nadere Amerikaanse uitleg van de Potsdam- declaratie, waardoor men er eindelijk op durfde vertrouwen dat de Keizer Keizer mocht blijven, en niet als oorlogsmisdadi ger zou terechtstaan". Wat prof Röling hier summier in een noot aan de orde stelt, heeft grote indruk op mij gemaakt. Zijn positie als rechter van het tribunaal en de daaraan verbonden on derzoeksmogelijkheden geven mij geen re den om aan zijn oordeel te twijfelen. Toch hoor ik op 6 augustus jl. in Avro’s Televi- zier een overlevende van het krijgsgevan genkamp in Hirosjima zeggen, dat hij zijn leven dankt aan de atoombom, en stelt A. Dirkzwager in Uw krant van 30 aug. - na met Gallbraith gesproken te hebben - dat "de atoombom wellicht honderdduizenden Nederlanders, Japanners en Amerikanen van een gruwelijke, langjarige oorlog ge red heeft”. Daarbij heb ik als leraar ge schiedenis nog geen methode voor het voortgezet onderwijs gezien, waarin ter zake het oordeel van Prof. Röling door klinkt. (Vgl. Novem-Wereld in wording: "Tenslotte bracht het afwerpen van twee atoombommen Japan tot overgave Wordt het geen tijd om op basis van docu menten een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar de aanleiding van en de gang van zaken rond de Japanse capitula tie in relatie tot het werpen van de atoom bommen? Dat het resultaat daarvan z’n weerslag moge vinden in de school- en stu dieboeken. H. J. van der Steen van Mourik en de heren E. van Doorma len l lid van werkgroep Leden- en Kader- werving van het gewest Zuid-Holland van Scouting Nederland) en L. van der Heij den (voorzitter) - houden in de laatste week van oktober. enige mensen uit de werkgroep. "Wij hopen echter dat U zich hierdoor niet laat afschrikken; het lesgeven is wellicht moei lijk. maar ook dankbaar werk'. Indien U geïnteresseerd bent, kunt U contact opne men met Henry ten Zijthoff De Bonke- laar. tel. 7272 voor het maken van een af spraak of het verkrijgen van uitgebreidere informatie", aldus de werkgroep. Alle Ubbink dakramen worden per stuk verpakt en voorzien van een uitgebreid Waddinxveen wonende buitenlandse vrou wen. Elke week staan er zo 'n kleine 40 vrijwil ligsters klaar om deze buitenlandse vrou wen de Nederlandse taal te leren en hen verder te leren om te gaan met electrische naaimachines en het lezen, knippen enz. van patronen. De vrijwilligsters die de Ne- zaj o, derlandse taalles geven worden daarbij 20.00 uur in de gemeentezaal van de lm- J J Z J -J krachten. Door giften van kerken en instellingen heeft de werkgroep al 5 goede electrische 7362 of3251. naaimachines kunnen aanschaffen, waar mee de naailessen iets beter kunnen gaan lopen. Gezien het aantal cursisten is dit nog niet voldoende, en zal de werkgroep een beroep blijven doen op andere instel lingen en kerken. Daar de werkgroep de buitenlandse vrouw primair stelt acht zij het wenselijk per cur siste één docent toe te voegen. Door de grote toeloop van cursisten, waaronder veel Turkse-, Marokkaanse-, Pakistaanse- en Roemeense vrouwen, is er een tekort aan vrijwilligsters voor de Nederlandse taallessen. Ook zou de werkgroep graag enige vrijwilligsters hebben ter assistentie bij de naailessen. Voor het geven van taallessen zijn er en kele voorwaarden gesteld zeker waar het jen van Scoutingraad Waddinxveen de uitspraak betreft van de lesgeefster, en ons [ajen weten. Door de toevloed van zal er n voorgesprek plaats moeten vinden mgt jeugdleden in de afgelopen jaren zijn bijna alle speltakken volbezet en om te zorgen dat alle kinderen die het spel van verken nen spelen voldoende aandacht krijgen is het nodig dat het aantal leiders en leid sters sterk uitgebreid wordt. De gemeenten betalen vermoedelijk dit schooljaar voor het laatst mee aan de Stichting Jeugdtandverzorging Midden- Holland. Daarna gaan de ziekenfondsen de kosten betalen. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, die dit zei in de raad scommissie voor de financiën, vertelde in een toelichting dat in Waddinxveen een gering percentage jeugd niet naar de tan darts gaat. "De verzorgingsgraad bij ons is hoog. Met de nieuwe organisatie valt misschien een 100 procent dekking te be reiken". De 24 in Waddinxveen staande woon wagens betalen staangeld. Dit heeft bur gemeester mr. A. G. Smallenbroek desge vraagd meegedeeld in de raadscommissie voor de financiën. Burgemeester en Wethouders hadden het plan in de raadscommissie voor de financiën het krediet te bespreken dat no dig is om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid eën tunneltje aan te leg gen onder de westelijke oprit naar de hef brug. Op die manier zouden kinderen nog veiliger de openbare Theo Thijssenschool aan de kerkweg-Oost kunnen bereiken. Over de aanleg van het tunneltje wordt ook al gesproken in het nieuwe plan voor het Brugcentrum. B. en W. hebben echter de bespreking van dit voorstel teruggeno men. De gemeente heeft aan het stedebouw- kundig bureau voor ruimtelijke ordening Stad en Lands chap BV in Rotterdam op dracht gegeven een voorlichtingsfolder te maken voor het nieuwe plan Brugweg. Zoals bekend wil de gemeente het huidige karakteristieke karakter van de Brugweg handhaven door voor het doorgaande autoverkeer ten noorden van de huidige Brugweg een nieuwe weg te maken. Het gaat hier om de vervanging van een stuk weg tussen de henegouwerweg en de Win terdijk. Op die manier zou de Brugweg (met sloot) uitsluitend gebruikt kunnen gaan worden door het langzame verkeer en door de auto’s van de bewoners en be zoekers van de aangrenzende percelen. In ieder geval zal de Brugweg in de toekomst geen route meer zijn voor het doorgaande autoverkeer naar Reeuwijk-Dorp en de Goudse wijk Bloemendaal. Dat betekent dat de sloot ten zuiden van deze weg met de vele bruggetjes niet gedempt zal behoe ven te worden, terwijl de angst van de be woners dat de Brugpeg na een eventuele reconstructie als een race-baan zou kun nen gaan fungeren ook voorgoed verleden tijd zal zijn. De nieuwe toekomst van de Brugweg en de aan te leggen nieuwe weg zullen worden ingebracht in het nieuwe bestemmingsplan dat voor dit gebied ge maakt moet worden. volgende vertellen: In de loop der jaren was het mogelijk dat de doelstelling van het Prinses Beatrix Fonds flink kon wor den uitgebreid. Zo draagt het zorg voor Multiple Sclerose-, Spina bifida-, Spierdystrofie-, Chorea van Huntington Een kampverslag van de Devroka-kring en Poliopatiënten. Het helpt individueel van de Klimop-groep (kabouters) geschre- daar waar nodig is. bij aanpassingen, bij ven door Bimbo - Marianne Brenkman: vervoersmiddelen en om eens op vakantie Met 25 kabouters (meisjes tussen 7-11 te kunnen gaan. .dit Maar het stimuleert ook het wetenschap- boerderij in pelijk onderzoek. Van niet alle genoemde r i ziektebeelden is de oorzaak al bekend, dit jaar de "tijdmachine". Het reikt de helpende hand bij gr oeps va kanties voor gehandicapten en aanpassin gen en voorzieningen waar elders geen middelen te vinden zijn. Vele miljoenen Tn de oertijd hakten we beeldjes en roo- worden elk jaar besteed, maar daarvoor is sterden we kippepootjes. In grootmoeder- het nodig dat die bedragen ook ter be stijd fietsten we naar de Botermarkt in schikking komen. De evangelisatieclubs vanwege de Gere formeerde kerk gaan weer van start. De clubleiding wil dat dit jaar een beetje an ders doen, een beetje vrolijk, een echt nieuw begin. Voor iedereen tussen 6 en ongeveer 17 jaar die (opnieuw) kennis wil maken met het evangelisatie-clubwerk wordt er een openingsdag op zaterdag 15 september gehouden. Het wordt een echt feest, met een puzzeltocht en pannekoeken en nog allerlei andere leuke dingen. Als je mee wilt doen, moet je om twee uur bij het clubgebouw "De Vluchtheuvel" aan de J. W. Frisoweg zijn. Natuurlijk blijft het niet bij die ene zaterdag. Van zaterdag 15 september tot eind april van het volgend jaar gaan de clubs weer draaien. Hieronder volgen de tijden en de leeftijden. Woensdagmiddag van half twee tot drie uur voor kinderen van de Ie en 2e klas basisschool (6 en 7 jaar). Dinsdagavond van zeven tot acht voor kinderen van de 3e en 4e klas (8 en 9 jaar). Woensdagavond van kwart over zeven tot half negen voor kinderen van de 5e en 6e klas 10 en 11 jaar). Vrijdagavond eens in de twee weken, van acht tot half tien voor kinderen die op de middelbare school zitten 12, 13 en 14 jaar). Deze club start op vrijdag 21 september. Vrijdagavond eens in de twee weken, van acht tot half elf. voor 15 jaar en ou der. Deze club begint op vrijdag 28 sep tember. De contributie voor de dinsdag- en woens- dagclubs bedraagt f 0,50 per avond. Voor de vrijdagavondclubs ligt dat iets anders. i Het is de Waddinxvener H. J. van der Steen, de aan de Peuleyen 110 wonende t Q A frVl MA VO-Ieraar, student theologie en hevig fl 111 I betrokken bij het Interkerkelijk Vredesbe- 1 llvl III VI11 raad (IKV) en Amnesty International, in i allerlei gesprekken gebleken dat bijna nie- mand op de hoogte is van de visie van pole- moloog prof. mr. B. V. A. Röling als het J gaat over de vermeende noodzakelijkheid J S vnn hpl wprnrn van atoombommen on Na- - - - - Samenstelling: Bert J. Woudenberg Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 rr c1 icmucr neer eunerr nrjr uerr uir^rnuuiu. van een discussie over dit onderwerp in L—Jl Over het collectedoel kunnen wij u nog het ïnteresserden zijn voor het geven van deze cursus kunt U nu ook al bellen of langs komen in De Bonkelaar". In Waddinxveen zijn er mensen die zich ook bezig houden met de "nieuwe levens stijl". Ter voorbereiding van de landelijke kerkenconferentie in 1980, die als onder werp van gesprek het motto "Levende Al geruime tijd bruist het iedere dinsdag- hoop doet verantwoord leven" heeft mee- morgen in de ruimten van het jeugd- en gekregen, zijn hier een zestal gespreks- vrijetijdscentrum De Bonkelaar aan het groepen gevormd uit de diverse kerken. Beukenhof van de activiteiten, die speciaal De interesse onder de deelnemers was zo succes worden gehouden voor de in groot, dat zij verder willen gaan. De werkgroep "Nieuwe levensstijl"'Hoe kan het ook anders?, vragen wij ons af. Is onze manier van leven wel zo goed? Kan het ook anders? Moet het soms ook an ders?" De eerste bijeenkomst van de werkgroep die zich daarmee wil gaan bezighouden, zijn vanavond (woensdag) om geassisteerd door deskundige onderwijs- manuëïkerk, Pr Beatrixlaan 2. Óf u nu kerkelijk bent of niet, u bent van harte welkom. Heeft u vragen vooraf, bel dan In de Bouwvoorlichting aan de Starin- nabewerking vereisen. Een jarenlang on- glaan - maandag gesloten en doordeweeks derhoudsvrij gebruik is gegarandeerd, open van 9.00 tot 17.00 uur. fièhalve op De geprofileerde zij- en bovengootstukken donderdag (20.00 uur) en op zaterdag maken inbouwen volgens "verholen- 14.00 uur) - wordt tot en met zaterdag 20 gootsysteem mogelijk, hierdoorblijfthet aansluiting op de pannen vindt plaats door een loodslab, waardoor het raam univer seel tussen iedere pansoort is in te bou wen. Door de grote draaicirkel is het raam eenvoudig te reinigen. toetreding in deze toekomstige slaap- of Een praktisch voordeel is ook de nachtven- hobbvkamer zijn goed geïsoleerde daktui- tilatie: het raam kan door middel van een melramen ideaal. Op dit gebied is de laat- handgreep met één beweging in een zoda- ste tijd veel veranderd en verbeterd. mge stand worden gezet dat voldoende De ramen bestaan uit een massief hard- frisse lucht binnen komt en géén regenin- houten kozijn en kantelramen, natuurlijk slag plaatsvindt. In geopende stand kan met een isolerende beglazing. De alu- met de uitzetter het raam in iedere gewen- minium afdeklijsten zijn donkerbruin ge- ste stand worden gefixeerd. moffeld en er zijn universele gootstukken toegepast. Het enorme voordeel van ko zijn en draairamen is, dat ze geen enkele montage- en serviceboekje. In de Bouwvoorlichting aan de Starin- open van 9.00 tot 17.00 uur. Behalve op donderdag (20.00 uur) en op zaterdag oktober een tijdelijke expositie tuimelda- dak vrij van ontsierend zijlood. De onder kramen van Ubbink gehouden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 11