en Reddir Andere subsidies r 'w Dit kan midden in de winter. iifc PvdA-Tweede Kamerleden vragen minister naar de zaak-Nagel Huur open bad gaat Roubos De Jouwe brigade meer kosten I u Opknappen ketelhuis Tollenslaan Lagere tarieven gecombineerd met abonnementen werkt niet Deel W’veen donderdag zonder CAI Slager K. van Tilburg wil huis uitbouwen Nabetaling bijzondere scholen gjj w Waddinxveense gemeenteraadsleden wachten rustig af f Nfel W vwi f ■■■■■■■■■■■■■I fes A I - Als II maar via ons reisburo boekt naar die plekjes waar het dan heerlijk zomerwarm is. En dat kan. Al zou U daar een hele winter zomer willen hebben. Informeer maar. Wij geven U alle gewenste inlichtingen. J voorschotten 1 5^/reis en passageburo s Dit zijn de acht Waddinxveense sportverenigingen, met achter de vereniging- /'F Overigens wordt op deze manier ook geregeld dat de overige bovenwonin gen aan de oostkant van het Koningin Wilhelminaplein voortaan uitbouwmo gelijkheden bezitten. verkrijgen uit de justitiële documenta tiedienst en, zo ja, wil de Minister een overzicht geven van de gevallen?” is de vijfde en laatste vraag van mr. Stoffelen en drs. Van der Hek. stellen van het adressenbestand. An dere informaties zijn aan de destijds in Waddinxveen werkzaam zijnde schoo larts niet verstrekt. ”Wij zijn afhanke lijk van informatie van derden in deze zaak, waarover overigens ook nog een juridische procedure loopt, zodat op dit moment ook om die reden geen nadere informatie valt te geven”, aldus mr. Smallenbroek. WADDINXVEEN - De St. Vic- torwijk, de wijk Zuidkade 1, de huizen aan de oostzijde van de Gouwe en een gedeelte rondom de hefbrug zitten morgen (don derdag 13 september) overdag zonder radio- en t.v.-signalen van de Centrale Antenne-Inrichting. Aan de CAI word die dag, aldus een mededeling van de gemeente, werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting zal omstreeks 18.00 uur de signaallevering weer her steld zijn. vereiste toestemmingen waren gege ven. Wat de gemeente toen heeft ge daan is alleen maar het beschikbaar aan de verplichting van het hebben van abonnementen en tegelijk daarmee een nieuw vast huurbedrag in te voeren. Aangezien deze huur door de vereni ging zelf moet worden opgebracht is een te sterke stijging van het tarief ver- 6.315,- 4.136,- f 29.110,- f 1.950,- f 7.648,- f 709,- 3.415,- 4,945,- f 58.228,- WADDINXVEEN - De schoolbesturen van de bijzondere scholen in Wad dinxveen krijgen van de gemeente een iax _xiLx als extra bijdrage in de exploitatiever- op de berichtgeving in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 15 augustus. Daarin stond dat mevrouw Nagel in 1973/1974 voor criminele ge gevens op bezoek is geweest in het rijk- spolitiebureau aan de Kerkweg-Oost en toen haar missie niet een-twee-drie lukte er in slaagde de verantwoorde lijke minister zover te krijgen dat hij toestemming verleende voor het betref fende aanvullend onderzoek. Mr. Stoffelen en drs. Van der Hek wil len dan ook weten op grond van welke bepaling van de Wet op de justitiële do- WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders worden toegestaanzijn bovenwoning te heeft de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad B. en W. willen de verhuur van het open bad anders gaan opzetten, omdat de huidige regeling niet werkt. Afge sproken was namelijk dat de plaatse lijke verenigingen per seizoen 435,- zouden betalen voor het openlucht zwembad, onder voorwaarde dat per lid een zwemabonnement is aange schaft. Een controle van de gemeente op het aantal leden van Roubos De Gouwe, dat in het bezit is van een abonnement, heeft uitgewezen dat op het moment van die controle van de 181 leden er 64 in het bezit waren van gade, die nu wel een zwembadabonne- een abonnement. Dit gegeven is voor het college aanlei- tigheid was gebleken en zei dat de re sultaten van het gemeentelijke onder zoek rustig te willen afwachten. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek was kort in zijn antwoord. B. en W. zondere scholen op dezelfde nabetaling I 1 1 gekregen, waarin stond dat voor het be- gezinsabonnement. De speciale uren brengen geen extra kosten mee, mede door het afwezig zijn van het badperso- neel en het feit dat het schoonmaken gebeurt door de leden van de twee sportverenigingen. intensiteit van het gebruik is terugge lopen, aangezien wedstrijden zijn ver schoven naar het overdekte zwembad. SLECHTE ZAAK In de raadscommissie voor de financiën foeterde vooral de heer W. L. M. kruijk (CDA) tegen de nieuwe seizoentarie- ven. Hij noemde de gewijzigde regeling een slechte zaak, waardoor ongemoti veerd f 2.650,- minder in kas vloeit, omdat de leden van Roubos De Gouwe en de Waddinxveense Reddingsbri- WADDINXVEEN - Slager K. van Til burg van het Koningin Wilhelminaplein 7 wil van het Waddinxveense gemeen tebestuur een bouwvergunning hebben om zijn bovenwoning wat te kunnen uitbreiden. Een dergelijke uitbreiding staat voor B. en W. op dezelfde lijn als in de Oranjewijk, maar ook elders, toegestane mogelijkheden om huizen over de volle achtergevelbreedte groter te mogen maken. Alleen: in het bestemmingsplan ’’Oran jewijk ’75” is vergeten ook woningen op de eerste verdieping, namelijk bo ven de ter plaatse aanwezige winkels, uitbouwmogelijkheden te geven. Om dat het college bij een wijziging van het bestemmingsplan in de naaste toe komst toch van plan is dit alsnog te re gelen, gezien het redelijke karakter van deze wens, is de volgende week woens dagavond vergaderende gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een voor- bereidingsbesluit. Met dit besluit in de hand kan voorbij gaand aan ruime inspraakprocedures op een snelle manier slager Van Tilburg vergroten, mits het provinciaal bestuur toch gevraagd het openlucht zwembad gedurende de zomer van 1980 daar natuurlijk geen stokje voor steekt, voor 1.250,- te verhuren aan de zwem- en poloclub Roubos De Gouwe en voor f 325,- aan de Waddinxveense Reddingsbrigade. De meerderheid van de raadscommissie voor de financiën heeft zich tegen de instelling van deze nieuwe seizoentarieven - die neerkomen op onge veer 12,50 per uur - verklaard, omdat ze te laag zijn. I WADDINXVEEN - Acht Waddinxveense sportverenigingen krijgen dit jaar een andere - veel hogere - subsidie dan de gemeente had geraamd. Het verschil tus sen de raming en de definitieve subsidie bedraagt in totaal 3.542,-. Maken de betreffende verenigingen in 1979 58.228,- op, in totaal kan het verenigingsle ven in Waddinxveen dit jaar rekenen op bijna 82 mille. WADDINXVEEN - De f 30.000,- die de volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad beschikbaar gaat stellen voor het repareren en aan passen van het voormalige ketelhuis aan de Tollenslaan - het tweede onder komen van de Stichting Jeugd- en jon gerenwerk Waddinxveen in het noor den van ons dorp - is bestemd voor de volgende werkzaamheden: het aan brengen van een nooduitgang, nood- verlichtingsinstallaties en brandblus sers, verlaagd plafond, electra (inclu sief ventilator), klein timmerwerk en reparaties, schilderwerk, verbouw, toe zicht en btw (18 procent). Dat het ketelhuis aan de Tollenslaan gebruikt gaat worden voor sociaal- culturele activiteiten in Waddinxveen- Noord besliste de gemeenteraad al dit voorjaar. Zoals bekend staat het andere ketelhuis van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen aan Bus- ket Huëtlaan. Beide ketelhuizen zijn beschikbaar gekomen na het mislukte wijkverwarmingsavontuur in onze ge meente. Hoewel burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek in de raadscommissie voor de financiën had gezegd dat tevergeefs is getracht de kosten van reparatie en aanpassing te drukken, is dat niet ge lukt, omdat het repareren en aanpassen te zeer van elkaar afhangen. Niettemin vond de heer J. B. Borger (VVD) de ko sten te hoog. ken en -bedrijven, de heer C. C. van der Klauw, geeft met name de controle op het hebben van abonnementen moeilijkheden omdat er ’s avonds geen badpersoneel meer aanwezig is. Overi gens is van de abonnementen een deel WADDINXVEEN - De PvdA-Tweede Kamerleden mr. P. R. Stoffelen en drs. A. van der Hek hebben minister mr. J. de Ruiter van Justitie schriftelijke vragen gesteld over de zaak rond de oud-Waddinxveense schoolarts mevrouw drs. E. J. Nagel. De nu in Noordwijk aan Zee wo nende gepensioneerde jeugdarts is er door de werkgroep Waddinxveen van het Humanistisch Verbond (HV) van beschuldigd gedurende haar Waddinxveense tijd (1954-1969) gegevens van schoolverlaters te hebben Wat de twee socialistische Kamerleden van de bewindsman willen weten is of justitiële documentatie de toenmalige het waar is dat in 1965 een schoolarts onder leer lingen van een lagere school in Wad dinxveen een sociaal-medisch onder zoek heeft gehouden; deze schoolarts in 1973/1974 met toestemming van de Minister van Justi tie ter vergelijking met de onderzoek- gegevens inlichtingen van justitiële do cumentatiedienst heeft verkregen; de Leidse criminoloog prof. W. Buikhuisen thans over de onderzoekge- gevens en de betreffende justitiële ge gevens beschikt; in Waddinxveen hierover be roering is ontstaan en verontrusting met name over de vraag, of in vol doende mate de persoonlijke levenss feer van betrokkenen beschermd wordt? WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Tevens kantoren te GOUDA. DEN HAAG, ZEIST en ZOETER MEER verzameld met voor de criminologie interessante aspecten. cumentatie en het Besluit inlichtingen ....-, -1 - minister van Justitie aan de betreffende schoolarts/onderzoekster toestemming heeft gegeven tot het verkrijgen van ge gevens van de justitiële documentatie dienst en welke voorwaarden daarbij zijn gesteld ter bescherming van de per soonlijke levenssfeer. DOEL MEEGEDEELD? De vraag is ook of mevrouw Nagel bij het vragen van deze ministeriële goed keuring heeft meegedeeld wat het doel van het vergelijkend onderzoek was en dat de gegevens ter beschikking zouden komen van het Leids criminologisch in stituut. De Kamerleden zijn er dan ook benieuwd naar of het met de eventueel door de minister gestelde voorwaarden verenigbaar is dat de betreffende schoolgegevens in handen zijn van prof. dr. W. Buikhuisen. ”Is door opeenvolgende Ministers van Justitie de laatste vijf jaar in nog meer De Pvda’ers baseren hun vragen mede gevallen toestemming gegeven aan on- derzoekers ten behoeve van weten schappelijk onderzoek inlichtingen te i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 5.156,-) 5.275,-) 28.600,-) 1.190,-) 7.570,-) 575,-) 2.500,-) 3.820,-) 54.686,-) ment hebben, dit in de toekomst niet meer zullen aanschaffen. ding geweest om een einde te maken ”Ik vind het inconsequent dat er nu een bedrag wordt geprikt zonder verdere voorwaarden. Wie in het bad wil moet daarvoor betalen. Voor speciale uren moet geen lager tarief gerekend wor den dan voor de normale uren”, aldus de christen-democraat, die zijn mening meden. Daarbij is overigens overwogen gedeeld zag door de heer J. B. Borger dat het openlucht zwembad in de (VVD). zomer eigenlijk maar vier van de vijf a Volgens de administrateur van de ge- zes maanden wordt gebruikt en dat de meentelijke dienst voor openbare wer- snaam het bedrag van de definitieve subsidie en tussen haakjes het bedrag dat de gemeente had geraamd: Florida-badminton Roubos De Gouwe TOOS-gymnastiek Waddinxveen-hockey TOOS-basketbal TOOS-korfbal Waddinxveen-tennis WSE-korfbal Totaal V 5 GEMEENTERAAD Over de zaak-Nagel is in de laatste ge meenteraadsvergadering ook gespro ken door drs. D. Lont (PvdA), H. P. Barth (D’66) en ing. C. van ’t Hoog (CDA). Het PvdA-gemeenteraadslid stelde het college van B. en W. een reeks van vragen met de bedoeling over deze kwestie uitvoerig geïnformeerd te kunnen worden uit een zorg die de so cialisten voor de privacy hebben. De grote verantwoordelijkheid van de gemeente op dit punt werd ook bena drukt door D’66-fractievoorzitter Barth. Hij vroeg op korte termijn om een privacy-verordening en kondigde aan dat zijn partij daarover een notitie zal laten verschijnen. Ing. Van ’t Hoog voorschot van in totaal ruim acht mille stelde vast dat op dit moment in de zaak-Nagel nog van geen onrechtma- goeding over de vijf-jarige periode 1973-1977. Dit voorjaar besloot de ge meenteraad al f 4,58 per leerling na te betalen aan het openbaar onderwijs. Geregeld is dat de besturen van de bij hadden van mevrouw Nagel een brief aanspraak maken. Omdat het provin- cjaa] bestuur van Zuid-Holland de re- treffende onderzoek van destijds de kening 1977 nog niet heeft goedge keurd wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid voorschotten te verstrekken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 15