I Dienst voor Dorpstraat toen gehandicapten in De Hoeksteen vacatures Dorpstraat nu Dammen met Excelsior Najaarskinder- kledingbeurs in De Bonkelaar Banenmarkt in Leiden boordevol 41 Hl o l M J b i e' i e B f 8 i g 1 B .o K i B M H O w o OWE -xW: I <1 I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 C. BARELDS WADDINXVEEN Het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar staat vrijdag 21 en zaterdag 22 september weer geheel in het teken van de na- jaarskinderkledingbeurs. Wie winterkleding heeft kan dat vrijdag 21 september van 9.30-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur in De Bonkelaar bren gen. Regenkleding, ski-, judo- en trainingspakken mogen ook ingeleverd worden. Géén t-shirts! De maten lopen van 86-164. Zaterdagmorgen wordt de kleding verkocht van 9.00-12.00 uur. Diezelfde middag kan men de niet ver kochte kleding ophalen en meteen afrekenen, nl. van 15.00-16.00 uur. Is kleding en geld niet opgehaald, dan wordt dit eigendom van de beurs, en worden de kleren doorgegeven aan di verse kindertehuizen. Van de in- en verkoop wordt 10% afgehouden. Een deel van de netto-opbrengst kwam de afgelopen jaren ten goede aan het werk van Scouting Waddinxveen, een ander deel ging naar het jeugdwerk van Dé Bonkelaar. Nadere informaties worden gaarne ver strekt onder tel.nr. 5367 en 6017. WADDINXVEEN - Zondagmiddag 16 september om drie uur wordt in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan vanwege de dia- konie van de Centrale Hervormde Ge meente een aangepaste dienst voor ge estelijk gehandicapten gehouden. Deze dienst zal worden geleid door ds. Joh. Verwelius. Zoals ook bij vorige diensten zal er ook nu weer na de dienst gelegenheid zijn tot gesprek en ontmoeting met de pre dikant en leden van de kerkeraad. Voor vervoer naar en van de kerkdienst van ouders en gehandicapten kan worden gezorgd. U kunt daarvoor kontakt opnemen met een van de onderstaande adressen: A. J. Sonneveld, Piasweg 30, tel. 5589; J. Neven, Schuberthof 33; K. Vergeer, Noordkade 95, tel. 6598 en L. Blonk, Wingerd 29, tel. 5172. Als opgave deze week het tweede diagram. Zwart dreigt met 24-30, 23-29, 8-13 enz. remise te maken. Overigens: wit begint en wint. len wegens dezelfde variant als op 16-21. Toch werd het remise door het offer 25-30, 11-17A, 33-28, 31x11, 36x27, 23-19, 40x29, 15-10, 29x9, 24x15 remise. A. 16-21, 24-19, 33-28, 28x6, 15x33,31x22,6-1 remise. In het eerste diagram had zwart 7- 11 gespeeld, waarna wit (Bon nard, de bekende Fransman uit de dertiger jaren) volgde met 46- 41. Bij het naspelen ziet men nu een rijkdom aan varianten met verschillende combinatiemoge lijkheden: Op 27-32, 37x6, 24-19, 40-35, 35-30 15x2 wint. Op 11-17, 34-30, 24-29, 33-28, 40x29, 31x2,42-31,36-27 enz. Op 16-21, 34-30, 24-29, 43-39, 37x6,40-35,35-30, 15x31 wint. Op 14-19, 23x14, 24-29, 29x20, 33- 28, 31x2, 36x27 wint. Op 13-19,34x2, 15x24,2-16, 37x8, 16x13, 13x2 wint. Zwart kan ook niet 3-9 of 4-9 spe- Oplossing probleem vorige ru briek: Wit wint door 37-31,32-27, 48x6, 6-1, 1x45. WADDINXVEEN/LEIDEN - Donder dag 27 september wordt er in Leiden een banenmarkt gehouden, de derde in ons land. In de Stadsgehoorzaal zullen die dag werkgevers uit de Leidse regio in zo’n tachtig stands laten zien wat voor werk zij in huis hebben. Voor het Gewestelijk Arbeidsbureau Leiden, die de Leidse Banenmarkt or ganiseert, is het nu al duidelijk dat er eind september enkele duizenden vaca tures zullen zijn. Zoals te verwachten viel is de metaalsector flink vertegen woordigd met een variëteit aan bedrij ven, die borg staan voor functies die ui teenlopen van ongeschoolde arbeid tot werk op HTS-niveau. Ook de betonin- dustrie, die in Leiden en omgeving ruim is vertegenwoordigd, kan nog een flink aantal werknemers gebruiken, zo ook bouw- en houtondernemingen. Verheugend is ook dat tussen de aan meldingen grootwinkelbedrijven, grote overheidsinstellingen en de vervoers sector, te land en in de lucht, niet ont breken. In de grafische, administra tieve en commerciële sfeer, alsmede in het bank- en verzekeringsbedrijf zullen eveneens functies worden aangeboden. Deze opsomming is niet volledig en kan dat ook nog niet zijn. Het gaat hier slechts om een eerste, algemene in druk. In een later stadium zal zeker het volledige aanbod van bedrijven met hun vakatures worden bekendgemaakt. Ook een uitzendbureau is vertegen woordigd, met dien verstande, dat het alleen op de banenmarkt aanwezig zal zijn voor het werven van eigen perso neel. De organisatoren zijn de mening toegedaan, dat de banenmarkt het ka rakter moet dragen van een direkt kon takt tussen werkgever en werknemer. Alle intermediaire handelingen dienen te worden vermeden. Ook het arbeids bureau zelf treedt tijdens de banen markt terug als bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Wel zal tijdens de banenmarkt, waar nodig, informatie worden verstrekt over onder meer subsidie- en scholing- smogelijkheden. Ook zal er een vacatu rebank worden ingericht, waarin alle dan bij het arbeidsbureau bekende va katures uit de regio’s Alphen aan den rijn. Leiden en Lisse zijn opgenomen, terwijl een belangrijk deel van het va- katurebestand van het Gewestelijk Ar beidsbureau te ’s-Gravenhage zal kun nen worden ingezien. De organisatoren van de Leidse Banen markt hebben gemeend de werknemer sorganisaties in de gelegenheid te moe ten stellen op de banenmarkt acte de présence te geven, niet zozeer om als werkgever banen aan te bieden, maar meer om van het bestaan van de vak vereniging blijk te geven. Het Christe lijk Nationaal Vakverbond en de Fede ratie Nederlandse Vakbeweging heb ben daadwerkelijk hun medewerking toegezegd. Tijdens de Utrechtse Banenmarkt is onder meer gebleken dat herkenbaar heid van alle informanten een belan grijke zaak is. Als er zoveel mensen rondlopen moeten de vertegenwoordi gers van bedrijven en instellingen, die deelnemen, direki aanspreekbaar zijn. Er zijn daarom badges ontworpen met het vignet van de Leidse Banenmarkt. Alle deelnemers kunnen hiervan ge bruik maken. Er wordt verwacht dat enkele duizen den bezoekers gebruik zullen maken van de mogelijkheden die de banen markt heeft te bieden. Nu duidelijk is geworden dat het bedrijfsleven grote belangstelling toont voor het gebeuren, zullen de organisatoren geen middel onbeproefd laten om ook de werkzoe kenden te doordringen van de kansen die er liggen om een werkkring te vinden. WADDINXVEEN - Internatio naal komt het damspel er steeds meer in. Uiteraard wordt er in Po len en Tsjecho-Slowakije niet zo sterk gespeeld. Een pluspunt blijft, dat het damspel door zijn tournooien een grotere bekend heid krijgt. U ziet een partij tus sen Lepsic en Konverski, in War schau gespeeld en door Lepsic gewonnen. 1. 32-28 19-23; 2. 28x19 14x23; 3.37-32 10-14; 4. 41-37 14-19; 5. 46-41 5-10; 6. 33-28 17-22; 7. 28x17 11x22; 8. 39-33 7-11; 9. 44- 39 10-14; 10. 50-44 1-7; II. 33-28 22x33; 12. 39x28 11-17; 13.44-39 17-21; 14. 39-33 21-26; 15. 34-30 20-24; 16. 43-39 7-11; 17. 49-43 H-17; 18. 39-34 2-7; 19. 3127 17- 21; 20. 36-31 7-11; 21. 41-36 12- 17; 22. 30-25 24-30: 23. 35x24 19x39; 24. 28x10 39x28; 25. 32x12 21x41; 26. 12x21 16x37; 27. 42x31 16x27; 28. 31x22 41-46; 29. 10-5 13-19; 30. 5x23 46x5. Via een soort bomslag werd de witte stel ling opgerold. iM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 17