WEEKBLAD - SPORT ^WITTEPRIJZENnAL Waddinxveense sportspetters best bezocht ALTIJD VERS! Jaarvergadering WSV werd niet Goede start badmintonners van Florida Wedstrijd(tennis)comité ging door diepe dalen Nog eenmaal een terugblik op de recreatiedag 1979 WSE-pupillen duwden rolstoelen en sprongen overal met hulp bij k WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 VEEL ERGER een 6-1 en 6-4 zege de hoofdprijs van f Sanders won de titel voor de derde de wedstrijd tussen de Goudse invali- maal door in de finale tegen Hagenaar I die we in opgebouwd en de relaties die we heb ben aangeknoopt.” men aan de competitie, waarbij het eer ste team voor de eerste maal deelneemt aan de landscompetitie. Dat hen dit Voor het zover was dat het afgelopen weekeinde de tenniswedstrijden van start konden gaan is het organiserende wedstrijdcomité Midden-Holland, dat voor het grootste deel uit Waddinxve- ners bestaat, door diepe dalen gegaan. Kort voor het tournooi werd het comité geconfronteerd met een aantal proble men, Daarbij kwam een schrijnend gebrek aan coördinatie van bondszijde aan het licht bij de samenstelling van de tournooi-agenda. Gelukkig bleken er voldoende goede vervangers te kunnen worden aangetrokken, waarvoor de vette prijzenpot van in totaal f 12.500,natuurlijk mede verantwoor delijk was. WADD1NXVEEN/NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Het vijfde interna tionale tennistournooi van Midden-Holland op het fraaie park van de tennisclub Nieuwerkerk aan den Ijssel is opnieuw een eclatant succes geworden. Begun stigd door mooi weer heeft het talrijke publiek kunnen genieten van tennis, zoals dat helaas te weinig te zien is in deze regio. Een klasse apart toonde zich, zoals natuurlijk viel te verwachten, Louk Sanders. Hij won voor de derde maal de titel. WADDINXVEEN De Wad dinxveense Schaakvereniging WSV, die donderdagavond om acht uur in het Anne Frankcentrum start met de on derlinge competitie, heeft vorige week donderdagavond een niet best be zochte algemene ledenvergadering ge houden. Kennelijk zijn schakers men sen van weinig woorden, of moet men de geringe opkomst als een bewijs van goedkeuring van het bestuursbeleid be schouwen? Voorzitter Versluis bleek in zijn open ingswoord in elk geval duide lijk teleurgesteld over de povere op komst. Na de gebruikelijke punten: verslagen van secretaris, penningmeester en jeugdleider alsmede het goedkeuren van de begroting voor 1980, werden en kele kleine, door de notaris voorge stelde, wijzigingen in de verenigingssta tuten goedgekeurd, na het opmaken van een notariële akte, kunnen ze nu in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Het aftredende bestuurslid Joosten, die zich herkiesbaar stelde, werd bij accla matie herkozen. Uitgebreid werd ge sproken over het reglement volgens welke de onderlinge competitie ver speeld zal worden. Gekozen werd een combinatie van het in schaakkringen bekende "Keizersysteem” en het ”ou- J-1 zal worden in groepen van 8 spelers. Het seizoen is verdeeld in 3 perioden. Na elke periode zullen per groep 2 spe lers promoveren en 2 spelers degrade ren, waardoor een goede doorstroming wordt bereikt. Clubkampioen wordt degene die in het Keizersysteem, waarin ook de wedstrijden voor de R.S B.-competitie meetellen, bovenaan eindigt. Nieuwe leden kunnen te allen tijde ingepast worden. In de R.S.B.-competitie zal de WSV met 3 teams vertegenwoordigd zijn, te weten in de le, de 3e en in de 4e klasse. Het 1 e tiental begint op dinsdag 9 okto ber met een uitwedstrijd tegen het sterke Volmac/Rotterdam III. Frits Don - een herhaling van de finale van de Nederlandse kampioenschap pen - te bewijzen dat hij voor Neder land van uitzonderlijke klasse is. Mat uur zes nieuwe Nederlandse A-spelers te contracteren en dat is nog gelukt ook. Op zulke momenten heb je na- Ruim 120 pupllen van WSE en 80 minder valide kinderen van mytyl scholen in Zuid-Holland aan de dis tijdens de sportdag in augustus. Soep, salade met toast en ijs toe vormde het menu. Dat het een gezellige boel werd is overduidelijk te zien.... Ondanks deze aanvangsperikelen werd 1 het tournooi een geweldig succes. Zesvoudig nationaal kampioen Louk De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersportIjsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen Veel erger leek de situatie echter toen twee uur voor de start van het tournooi bleek, dat maar liefst zes buitenlandse spelers niet kwamen opdagen. Weds trijdleider Gerard Okkerse uit Wad- dinxveen hierover: ”Een onbegrijpe- vragen beantwoord worden. Hierna lijke zaak. We hebben nog niet na kun- vele invallers. Team 5 won met 6-2 van Schoonhoven 5, waarbij vooral het goede spel opviel van de jeugdige Herma Schwiebbe, dat duidelijk aan kracht heeft gewonnen, en van Ma rietta Elsborg. WADDINXVEEN De door de voetbalvereniging WSE vorige maand gehouden recreatiedag is nog steeds niet helemaal vergeten. Vorige week plaatste het jeugdbestuur van de club uit de Vondelwijk nog een advertentie om een aantal bedrijven en het Waddinxveense gemeente bestuur te bedanken voor de financiële steun, terwijl deze week in het landelijke KNVB-blad ’’Voetbal Totaal" door de heer L. C. M. Kalmei- jer van de afdeling Gouda van de KNVB geschreven wordt over die dag op vrijdag 17 augustus, toen de mytylscholen te gast waren bij WSE. Die dag waren vooral de ouders van de leerlingen van de Mytylscholen diep onder de indruk van hetgeen WSE voor hun kinderen.had gedaan. Het bleek dat er nog nooit dergelijke initiatieven vanuit de sportwereld waren voortge komen. Maar het meest onder de in druk waren de leerlingen zelf, wat WSE voor hen gedaan had zal zeer lang in hun herinneringen blijven voortleven. Een onverbrekelijke vraag aan WSE was dan ook of zij voornemens zijn dit lofwaardige initiatief te herhalen maar hier kon op dat moment nog geen ant woord op worden gegeven. Vele jeugd- kommissieleden hadden hun helle va kantie opgeofferd om de dag te kunnen laten slagen. En zoals bij vele vereni gingen, in feite draait het allemaal om een paar mensen en kom je ook altijd bij dezelfde ouders terecht. Logisch dat WSE deze opmerkelijke dag eerst nog wil evalueren maar onder druk van het succes mogen we hopen dat deze sportdag herhaald mag wor den. Bovendien zijn de kosten ook niet gering, de eigen leden betaalden 10,maar de minder validen konden gratis deelnemen. BEGROTING De totale begroting wordt geschat op ruim f 6.000,waar gelukkig een aan tal sponsors, de rooms-katholieke kerk en de gemeente Waddinxveen in bij sprongen om de kosten voor WSE op een aanvaardbaar niveau te brengen. Niettemin is er een behoorlijke bres ge slagen in het jeugdbudget van WSE maar er is geen enkel lid die daar over treurt omdat de gehele club volledig achter dit welgemeende initiatief stond. Bovendien wordt het werk van de WSE-jeugdkommissie in bijna geheel De Waddinxveense Lizzy Olden- walder is met haar paard Rambler Roque uitgenodigd voor de nationale kampioenschappen van de Neder landse Bond van Rij- en Jachtvereni- gingen. Deze spring- en dressuurkam- pioenschappen, die per klasse zullen worden verreden, worden zondag 16 september gehouden op het landgoed Brakkestein in Nijmegen. De deelne mers zijn uitgenodigd naar aanleiding van drie selectiewedstrijden per dis trict. Lizzy Oldenwalder en haar paard Ram bler reden de selectiewedstrijden van het overvolle district West. Het resul taat was nog verrassender doordat dit pas eerste wedstrijdseizoen in de zware klasse is. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS (basketbal). In de raadscommissie voor de finan ciën heeft de heer W. L. M. Kruijk (CDA) gevraagd hoe de voetbalvereni ging WSE het tekort - zoals dat blijkt uit de bij de gemeente ingediende reke ning 1976/1977 en 1977/1978 en de be groting 1978/1979 - gaat dekken. Naar zijn mening kan dit tekort worden ge dekt door de op de balans voorko mende reserve. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek zei het als voorzitter van de raadscommissie niet juist te vin den, dat voor een blijkbaar structureel tekort reserves worden aangesproken. Vrijdagavond beginnen in de kan tine van de voetbalvereniging Wad dinxveen weer de kaartavonden. Be gonnen wordt steeds om acht uur. Burgemeester mr. A. G. Smallen broek zal op zaterdag 6 oktober om twee uur het nieuwe clubgebouw van de tennisvereniging Waddinxveen offi cieel openen. Het nieuwe clubgebouw staat op het tenniscomplex aan de Al- berdingk Thijmlaan. De bouw van het nieuwe onderkomen zorgde nogal voor wat problemen, zodat het clubhuis niet op tijd klaar was en er tijdelijk onder dak moest worden gezocht in de ruimte van de schuttersvereniging Waddinxveen. Het herendubbelspel leverde een enorme verrassing op. René Boers uit Apeldoorn en Bas Vletter uit Son klop ten daarin in de halve finale het favo- landse topspelers verplicht werd deel te riete 'duo Louk Sanders-Martin Koek nemen aan een tennistournooi in met 6-3 en 6-4. In de finale kregen zij Goirle. echter klop van Frits Don en Huub van Boeckel (6-3, 4-6, 6-4). Voor de jonge Vletter was het trouwens toch een lu cratief weekeinde, want hij had in het enkelspel al voor sensatie gezorgd door de als derde geplaatste Koek uit te schakelen. Zeer populair bleken de voortreffelijk spelende Nieuw- Zeelanders Paul Smith en Simon Nor man te zijn. Zij verdienden onder luide toejuichingen de sportiviteitsprijs. TOCH GESLAAGD Het organisatiecomité kan al met al toezien op een zeer geslaagd tournooi. Ook de arbitrage was onder leiding van hoofdscheidsrechter Etienne Brants weer van hoog gehalte. In de spaar zame onvermijdelijke conflictieuze si tuaties wist Brants de zaken met groot gezag te klaren. T.C. Nieuwerkerk voorzitter Freek Bijlsma memoreerde derwetse” spelen in groepen. Gespeeld nen speuren wat er fout is gegaan, tijdens de prijsuitreiking vooral de Voorlopig gaan we zeker niet uit van sponsors. Rijks Automobielbedrijf Rot- i terdam, Restaurant-Bar de Peddelaar Leimuiden, Galvanisch Bedrijf Emme- Waddinxveen ruim gewaardeerd. Na de verhuizing enkele jaren geleden naar de velden aan de Vondellaan en door de veelzijdige aktiviteiten op jeugdgebied heeft de club veel nieuwe leden gekregen. Het blijkt maar weer eens dat een adekwate opvang en een intensieve organisatie het vertrouwen wekken van de plaatselijke bevolking. De jaarlijkse ouderavond waar ca. 250 ouders naartoe komen bewijst dit. OVERWELDIGENDE REACTIES Er zijn in ons land nu ruim 30 mytyl scholen (in 1947 werd in Amsterdam de eerste dagschool voor lichamelijk ge brekkige kinderen opgericht), die er naar streven, door onderwijs, begeleid door medisch en paramedische verzor ging, het lichamelijk gehandicapte kind zo mogelijk een min of meer zelfstan- dige positie in de samenleving te waar borgen. Om een bijdrage te leveren aan het in passen van deze minder valide kinde ren in de validen samenleving meende de jeugdcommissie van het Wad dinxveense WSE hun jaarlijkse sport dagen voor de pupillen van deze voet balclub ook open te stellen voor leer lingen aan de mytylscholen te Rotter dam, Den Haag, Delft en Leiden. De reacties waren overweldigend en liefst 80 minder valide kinderen schreven spontaan in voor de sportdag op 17 au gustus j.l. Initiatiefnemer Jan Janssens, toekom stig student sociologie en jeugdbestuur- slid van WSE had in Breda al eerder kennis gemaakt met deze vorm van hulpverlening. Hij vond al gauw een ge willig oor bij zijn mede-kommissieleden de gebroeders André en Marthé Veel indruk maakte voorts ook de da- Moons, Peter Rijnbeek en Jan van Voor het zover was dat het afgelopen mesexhibitie tussen Elly Vessies en Rijn. De zaak ging aan het rollen en na weekeinde de tenniswedstrijden van Marcella Mesker, waarin inderdaad eerst advies te hebben ingewonnen bij start konden gaan is het organiserende bewezen werd dat het Nederlandse da- de Invaliden Sportvereniging „Gouda wedstrijdcomité Midden-Holland, dat mestennis sterk in de lift zit. In een ui- e.o.” werd besloten om genoemde my- v00r het grootste deel uit Waddinxve- termate spannend duel won Elly Ves- tylscholen uit te nodigen. WSE be- ners bestaat, door diepe dalen gegaan, sies met tweemaal 7-6. Onder luid app- reikte daarmee een (helaas) vaak ver- Kort voor het tournooi werd het comité laus werden de dames verrast met een geten groep. De drempel naar een deel- geconfronteerd met een aantal proble- speciale attentie van Juwelier Pelten- name aan sportbeoefening door deze men, die bijna onoplosbaar leken. Zo burg uit Gouda, leerlingen die, evenals bij andere inva- dreigde het tournooi in eerste instantie Het herendubbelspel lide sportgebeurtenissen, vrij hoog ligt getorpedeerd te worden door een be- werd op deze manier aanzienlijk ver- slissing van K.N.L.T.B., waarbij een laagd. De verwachting was dat de jonge aantal reeds gecontracteerde Neder- pupillen van WSE, geconfronteerd met gehandicapte leeftijdgenootjes, meer begrip voor deze kinderen zouden kun nen opbrengen. En deze verwachting is geheel uitgekomen, WSE-pupillen duwden de rolstoelen en sprongen overal bij waar hulp nodig was... AANTREKKEIJK PROGRAMMA Een aantrekkelijk programma droeg evenzo bij dat de kinderen zich niet verveelden. Een uitgekiend reisschema waarvoor drie autobussen werden inge zet bracht de leerlingen uit alle win drichtingen naar het Rotterdamse Blij- dorp waar een speurtocht in de dier gaarde plaatsvond. Met medewerking van maar liefst 50 mensen (ouders en kader van WSE) werden de 250 deelne mers in 25 groepen verdeeld. Elk team tennistournooi uitgevoerd: dat de oefenwedstrijd tegen Z1GO 1, dat reeds jaren aan de bondscompetitie deelneemt, met 8-0 werd gewonnen. J-x_ 1. -- 1 tegen DKC uit Den Haag werd met 8-0 voor de E- en F-groepen het spel „stuk gewonnen, hoewel hiervoor wel 5 3- voor stuk". Door de overvloedige re sellers nodig varen. gen op deze dag moest de speurtocht dit jaar in zal vuldige improvisatie konden de 200 i1 en kampioen zal worden. Zij spelen nu 2de p" 1 ra r» rv rx A l 4 klassen lager is dan team 1, voorwaar sportzaal De Wingerd nog genieten een stimulans om er dit jaar alles aan te een c1- doen. Onder de bezielende leiding van derlands A. P. van Nes zal dit echter zeker luk- Vriesekoop ken. Verder speelden tot nu toe 5 t/m 9, waarvan alleen team 8 met 8-0 verloor, WADDINXVEEN - Het nieuwe sei zoen is ook voor de badmintonclub Florida weer begonnen. Ditmaal heeft de nu bijna 350 leden tellende badmin tonclub drie avonden en de zondagmid dag ter beschikking om het steeds groeiende ledental in de sporthal "De Sniep” onder te brengen. De seniorenafdeling is bijna vol, er is misschien nog plaats voor enige heren op de woensdagavond en voor een paar badmintonervaring hebbende dames ter versterking van de competitie. De jeugdafdeling heeft alleen nog een en kele plaats voor jongens vanaf 11 jaar, die zich eventueel kunnen aanmelden op de dinsdagavonden in de sporthal ”De Sniep”. Al met al een nog steeds groeiende belangstelling voor de bad mintonsport in Waddinxveen. NEGEN TEAMS Dit jaar wordt er met 9 teams deelgeno- kreeg een opdrachtvel mee met vragen over dieren. Door de kooien op te zoeken van de juiste dieren konden de goed afgaat tot nu'toe, blijkt uit het feit, ging de tocht verder naar de Wad- dinxveense sporthal „De Sniep" waar ->--<= - - - twee versies van het middagprogramma kwade trouw van deze spelers. Een de D- aantal van hen hadden we al leren ken nen als zeer correcte knapen. Hoe het lot Gouda, Juwelier Peltenburg Gouda, ook zij, samen met college bestuurslid N.V. Slavenburg’s Bank, Grolsch Bier- Joop Spee heb ik getracht binnen twee brouwerij, Bob Janse Sport Rotterdam, Piet Veentjer Sport Den Haag (Penn- ballen) en de Westland Utrecht Hypot heekbank. speuren wat er fout is gegaan. deelneemt, met 8-0 werd gewonnen, werden uitgevoerd: voor de D- Ook de eerste echte competitiematch groepen het spel „letter voor letter" en gewonnen, hoewel hiervoor wel 5 3- setters nodig varen. j - C '-'t' 11IVVÜL VISr LWIll Het is in ieder geval te hopen, dat het helaas worden afgelast maar door veel- tweede Florida team er<" j, slagen, de aansluiting niet te missen en jongens en meisjes in de ruime WSE- tuurlijk geweldig profijt van de ervaring Gezamenlijk brachten zij zo’n 30.000 kampioen zal worden. Zij spelen nu 2de kantine worden opgevangen. Na de die we in de loop van de jaren hebben gulden in het laadje, die nodig zijn om klasse distnctscompetitie, hetgeen 4 avondmaaltijd konden de kinderen in opgebouwd en de relaties die we heb- een dergelijk evenement te kunnen or- van ben aangeknoopt.” ganiseren. Het wedstrijdcomité demonstratiewestrijd tussen Ne- Midden-Holland uit Waddinxveen kan dameskampioene Bettine Ondanks deze aanvangsperikelen werd trots zijn op zijn eerste i en Gerard Bakker maar het tournooi een geweldig succes. lustrumtournooi. bovendien mochten enkele leerlingen het nog tegen Bettine opnemen. Ook hetgeen misschien te wijten was aan de denkampioen Walter Donk en Bettine was het aanzien dubbel en dwars waard. De avond werd besloten met een film van Laurel en Hardy waarvan de kinderen meer dan genoten. Om hermatisch zuiver spelend greep hij via 21.30 uur brachten de autobussen alle c r r A J rj leerlingen weer veilig naar huis. 2.000,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 19