ZATERDAG COUNTRYMUZIEK AVOND IN HET TREFPUNT Goedgekeurd G.J.v.Amerongen begonnen met voorbereidingen Dansavond The Old Classic Riolerering voor vier nieuwe huizen Wadde/ Noordeinde Met medewerking van Cool Breeze en Relaxation WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN GEMEENTE CONTRA MR. BROKX Sporthuis De Bron ten Be Fair-volley onder tegen V.I. begonnen met WADDINXVEEN Sporthuis De Regionale ledenvergadering Industriebond r i 4 4 r l om acht uur. lijk belang gevonden. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 ’’Cool Breeze” is één van de aanko mende top-countryformaties van Ne derland, met een uitgesproken eigen geluid. De groep bestaat uit een zestal WADDINXVEEN - Be Fair-volleybal is druk bezig met de voorbereidingen op de competitie, die op zaterdag 22 september begint. Dat gebeurt uite raard in de sportzaal Groenswaard, die het komende seizoen opnieuw op zater dagmiddag de thuishaven is van de vol leyballers. Dinsdag Zaal 1 17.45- 19.00 uur Aspiranten meisjes 19.00-20.30 uur Junioren meisjes 20.30-22.00 Dames A Zaal 2 17.15- 18.15 uur Pupillen 18.15- 19.45 uur Dames C 19.45- 21.15 uur Dames B 21.15- 23.00 uur Heren A WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de vol gende Waddinxveense besluiten goed gekeurd: r r r l t s I 1 WADDINXVEEN - Zaterdagavond 15 september om acht uur is er in het Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Trefpunt” aan de Stations straat een geweldige country-muziekavond met medewerking van de (voor een deel uit Waddinxveen afkomstige) moderne country-formatie Cool Breeze en de uit het Brabantse Veghel afkomstige country- vocalgroep Relaxation. Beide groepen zijn volgende week maandaga vond te beluisteren in het TROS-radioprogramma ’’TROS Country” van Gerard de Vries (Hilversum 1, 19.00-20.00 uur). 'S kunnen Gedeputeerde Staten, die heeft ingewonnen, de betreffende lo- WADD1NXVEEN - Op maandagavond zingsvergunningalsnog verlenen. 17 september om half acht wordt er in de zaal van de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde een regionale ledenver gadering van de Industriebond CNV, waar l Simon Weidenaar aanwezig zal zijn. De CNV-topman komt naar Waddinxveen om met de leden van gedachten te wis selen over de sociaal economische si tuatie op dit moment met hieraan ge- WADDlNXVEEN - Om de eigenaren van de vier nieuwgebouwde huizen op de hoek van de Wadde en het Noor deinde te kunnen aansluiten op de rio lering is een krediet nodig van f 325.000,-. Dat blijkt uit de behandeling van deze zaak in de laatst gehouden j van de raadscommissie voor de financiën. De volgende week Het provinciaal bestuur heeft beslissin gen op de volgende besluiten verdaagd: - Aanschaffing geluidsapparatuur en naaimachine Groen van Prinsterer- school. Aanschaffing meubilair en leer- en hulpmiddelen Gereformeerde School. De deels uit Waddinxveen afkomstige country-formatie Cool Breeze (hieronder) en de uit Veghel afkomstige country-vocalgroep Relaxation hiernaast). INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden." Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn' opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant, dus niet telefonisch. A dvertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9. tel. (01828)4788 2741 ED Waddinxveen WADDINXVEEN - De Wad dinxveense dansvereniging The Old Classic opent komende zaterdag het vergadering nieuwe seizoen met een avond in het fi": Anne Frank-centrum, waaraan mede- woensdagavond vergaderende gemeen- werking zal worden verleend door Fla- teraad is nog niet gevraagd met dit be- mingo uit Gouda. De dansavond begint drag over de tafel te komen. Uit een toelichting van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek is duidelijk ge worden dat het hoogheemraadschap van Rijnland de vier huiseigenaren heeft geweigerd een lozingsvergunning te geven op de achter hun percelen lig gende sloot, waarop de Waddinxveners in beroep zijn gegaan bij de provincie. Wanneer de gemeente kan verklaren dat een rioleringsplan in voorbereiding is kunnen Gedeputeerde Staten, die over deze zaak bij de gemeente advies WADDINXVEEN - Het Waddinx veense gemeentebestuur en de plaat selijke woningbouwverenigingen zijn niet van plan woningwetwoningen aan’ de bewoners ervan te gaan verkopen. Volgens het college van Burgemeester en Wethouders staat dit vast, hoewel er naar ons weten geen openbare discus sie over deze kwestie is geweest. Niettemin wil staatssecretaris mr. G. Ph. Brokx van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ook van de ge meenten die geen woningwetwoningen gaan verkopen een door de gemeente raad vastgestelde ’’beleidsnota verkoop van woningwetwoningen” hebben. De onderminister heeft Waddinxveen hier over dit voorjaar al een brief geschre ven. B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende raadsle den gevraagd er mee in te stemmen de staatssecretaris opnieuw te schrijven dat de gevraagde beleidsnota in Wad dinxveen niet zal worden uitgebracht, omdat de gemeente en de woning bouwverenigingen hier geen woning wetwoningen zullen gaan verkopen. Maar dat is niet de enige reden. B. en W. hebben er vooral geen trek in om een beleidsnota te gaan schrijven om dat staatssecretaris mr. Brokx juridisch helemaafniet bevoegd zou zijn het ma ken van een dergelijk stuk van de ge meente te verlangen. WADDINXVEEN - Het zakelijk adres van G. J. van Amerongen Beleggingen BV, Waddinxveen is gewijzigd in Gouda, Bleulandweg 294. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Gouda en omstreken. ’’Cool Breeze”, welke groep eind deze maand naar de studio gaat voor de op name van een L.P., speelt op 10 novem ber ook in de TROS International muzikanten, welke lange tijd in - veelal Show in het Jaarbeurs Congrescentrum bekende - bands hebben gespeeld of op te Utrecht, waar zij o.a. de Ameri- andere wijze hun sporen in de muziek kaanse zanger Jim Owen zullen bege- hebben verdiend: Pirn de Ruigh (drums/- leiden. De TROS International Show is banjo), Nico Wagenaar (sologitaar), één J'an Visser (steelguitar), Hans de Bruim (ntmegitaar/zang), Ted Valk (zang/bas- gitaar) en Kees Valk (zang). Het reper toire van ’’Cool Breeze” bestaat uit moderne country, western swing en hier en daar een vleugje country-jazz. De kosten van de riolering zullen wor den betaald uit de bijdragen van vier huiseigenaren en een speciale rijksver- goeding. Voor de bijdragen van de hoofdbestuurslid/penningmeester Waddinxveners gaat de gemeente een privaat-rechtelijke overeenkomst slui ten. Over de hoogte van de bijdragen zijn de onderhandelingen nog gaande. Overigens hebben B. en W. wel beslo ten dat het rioleringsplan niet persé een sluitende zaak behoeft te worden. De --- aansluiting op de riolering van be- riaat^Mpvr. A. Sol, Sweelinckhof 9, tel. derwerp, gezien de huidige arbeidson- staande woningen wordt een gemeente- 01828-4399. rust in sommige bedrijfstakken. lijk belang gevonden. Verkoop van drie percelen bouw grond in het bestemmingsplan Zuid- kade 1 aan Kats Bouwgroep NV te Am sterdam Dekking kosten grondaankopen Brugcentrum en gebied Dorpstraat. Vervanging gordijnen gemeen schapsruimte St. Paulusschool. Krediet voor het voeren van een rechtsgeding. Wijziging begroting 1978 van de samenwerkingsschool voor HAVO/At- heneum (onderhoudsfonds). VERDAAGD de ’’Country Music Jamboree” in Mij- - drecht, waar ondanks het mooie weer, honderden country liefhebbers naar toe waren gekomen. Ook ’’Relaxation”, de tweede groep welke zaterdagavond in ”Het Tref punt” zal optreden, speelde op dit bij zonder geslaagde country-spektakel in Mijdrecht. ’’Relaxation” is een drie- mans country-vocal groep bestaande uit: John van Gaaien (gitaar en zang), Rens Vreeburg (gitaar en zang), Ad Vreeburg (mondharmonica en zang). Deze groep bestaat nu drie jaar. Het repertoire van ’’Relaxation” be staat uit old-time en blue-grass-achtige nummers, alsmede enkele gospels. De driestemmige zang staat bij hen cen traal. "Relaxation” is een veelge vraagde groep voor festivals. Zo spelen zij op 3 november op het Internationale Bluegrass en old-time festival in Gro ningen, met onder meer de Ameri kaanse zanger Bill Clifton. Een leuke bijkomstigheid is het feit dat zowel ’’Cool Breeze” als "Relaxation” op het laatst gehouden Internationale Country Festival in Uden, in mei van dit jaar, ie der in hun eigen categorie (modern en bluegrass) met het minimale verschil u van één punt op de winnaars als tweede Bron leed in de regionale zaalvoetbal- zÜn geëindigd. competitie de eerste nederlaag. De ploeg van Jan van Rijn ging maandaga vond kansloos ten onder tegen de equipe van Joop Niezen. In de afgeladen sporthal ”de Sniep” scoorden Arie Riedijk en Arie van der Sluis elk drie maal, Frans Bouman pas seerde de uitstekend keepende Goos van Vliet éénmaal. Koert van Rijn redde voor Sporthuis De Bron de eer. Maandag a.s. speelt De Bron uit tegen Bij alle trainingsgroepen van Be Fair Glasbergen in Katwijk. kunnen nog steeds enthousiaste nieuwe leden worden geplaatst. Volleybal is zoals u weet veel meer dan alleen maar springend tegen een bal aanslaan over een net. Het biedt ook een stuk ge zonde lichaamsbeweging. Komende za terdagmiddag moet u eens binnenwip pen in de sportzaal Groenswaard, waar dan de jeugd aan het volleyballen is en waar om vijf uur dames 1 in actie komt. De trainingsgroepen bij Be Fair Volley bal zijn als volgt ingedeeld: Maandag: Zaal 1 20.00-21.30 uur Heren veteranen Zaal 2 20.00-21.30 uur Recreanten te Utrecht, waar zij o.a. de Ameri kaanse zanger Jim Owen zullen bege- i van de belangrijkste country- festijnen in Nederland. Vorige week za terdag speelde ’’Cool Breeze” ook op Donderdag Zaal 1 17.15- 18.30 uur Aspiranten jongens 18.30-20.00 uur Dames D 20.00-21.30 uur Heren D Zaal 2 17.15- 18.45 uur Junioren jongens 18.45- 20.15 Heren C 20.15- 21.45 uur Dames A 21.45- 23.15 uur Heren B Voor nadere informatie over Be Fair- koppeld het arbeidsvoorwaardenbeleid volleybal kunt u terecht bij het secreta- voor volgend jaar. Een belangrijk on rust in sommige bedrijfstakken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 22