Brandweer-wisselbeker voor Tonny Steen winkel met ’n blijspel II ”Toi-Toi” komt Zaterdag 22 september Nieuw riool westkant Theo Thijssenschool Toi-Toi voor de bejaarden Harry Sacksioni komt naar Waddinxveen Zoetermeer brengt East Creek Jazzband o Jeugdbrandweerwedstrijden aan de Nesse Wijzigingen verordeningen Havo/Atheneum en Wijkwerk Zuid BK t=ambi fOTO O o I <r> b/J de A ns o oy oOo 'nN I I,, WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 Hoe het gegeven bij ”Toi-Toi" aan de voor de leden is gratis, introduced worden Bas Boonstoppel (W. v. Oranje- flpffrëpiiuaw W UW WINSTWINKEL! orde komt, zal de toeschouwer geens zins vervelen. De rollen worden name lijk omgedraaid. Tenminste ten dele, want, waar komen de kindertjes van daan? Opa zit er wel mee! Maar hij krijgt steun van enkele lotgenoten. /O o foOO o^— CP - brandweerlieden, daarna was er "vrij or not tuba, that’s the question”. handicapten in Waddinxveen. Het concert begint om 21.30 uur, de Deze avond zal verzorgd worden door wilde. Rond drie uur ging als vanouds zaal is open om 21.00 uur. De toegang de Waddinxveense toneelvereniging het jury-tentje in brand, wat uiteraard vJ~ '~J”-r„: -r„:” u_ door de echte brandweerlieden werd moeten 6,-betalen, geblust. Mede door het mooie weer liet de toen nog aanwezige jeugd zich (de meesten in hun dagelijkse plunje, som migen in badpak) graag ’’afblussen”. WADDINXVEEN - Volgende week zaterdagavond 22 september om kwart over acht gaat in de thea- terzaal van het Anne Frank- centrum het blijspel in twee bedrij ven ’’Schat ik ben ’r hoor” van Jack popplewell en gespeeld door de Waddinxveense toneelvereniging ”Toi-Toi” in première.Op donder dag 20 september wordt een try-out van deze voorstelling gegeven voor de bejaarden in hetzelfde Anne Frank-centrum. Voor het blijspel brengt ”Toi-Toi” vol gende week op de planken Lex Luijen- dijk, Mieke Bruining, Julia de Vries, Hans Bandell, Frieda Servaas, Jaap Heukelom, Bert van Tiel en Corrie de Knikker. Souffleuse is Marian vanden Hartert, terwijl de grime in handen is van Hans Bandell en de regie wordt ge daan door Jo Huldy. afgelopen zaterdag begonnen reden de twee brandweerwagens driemaal EMANCIPATIE ’’Schat ik ben ’r hoor” speelt in op de emancipatie van de vrouw. Velen vin den dit zelfs een afgezaagd onderwerp. Voordat de jeugdbrandweerwedstrijden van met jongelui door het dorp. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). ”Toi-Toi”, die het blijspel in twee be drijven ’’Schat ik ben er hoor”, zal op- Nadere inlichtingen over de aktivitei- voeren. ten van Jazzclub Zoetermeer worden Zij, die slecht ter been zijn kunnen gra- gaarne verstrekt op telefoonnummers tis per auto vervoerd worden. Gelieve 079-310698 en 079-310695. dan te bellen 5555. ring aan de raadsleden wordt voorge- Geregeld is nu gelijk dat de commissie van bestuur van de samenwerkings school voortaan zal worden gehoord in zake wijzigingen van de beheersverordening. WADDINXVEEN - Harry Sacksioni, Paulusschool), bespeler van zes verschillende gitaren en de luit, komt zondagmiddag 7 okto- Thys Jan Jansen (Mgr. Bekkersschool) .ber voor een optreden naar het jeugd- en Bas Boonstoppel (W. v. Oranje- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar aan school). de Beukenhof. Voor dit optreden, dat om twee uur begint en tegen betaling van f 15,- (CJP-houders en 65-plussers: f 12,50) toegankelijk is, start op dins dagavond 25 september tussen 19.00 en 21.00 uur de voorverkoop. De befaamde gitarist laat zich vergezel len door Lenneke Willems (viool), Jerry Gout (banjo-mandoline) en Koos Wiltenburg (bas). Harry Sacksioni, dit seizoen optredend in Duitsland, België, Zwitserland en Oostenrijk, werd gebo ren op 23 oktober 1950. Op 11-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste gitaar. Hij had gedurende twee jaar gitaarles, maakte in die tijd zijn eerste composi ties voor het plaatselijke mandoline or kest en speelde in zijn eerste tienerja ren in diverse beatgroepjes. Van 1966-1968 was hij studio-gitarist. In 1969 trad hij, na een jaar bij het cabaret Sieto Hoving gewerkt te hebben, voor het eerst op bij Herman van Veen. Tot in 1979 werkte hij mee aan alle voor- WADDINXVEEN/ZOETERMEER - De laatste klanken van het JAZZFES TIVAL ZOETERMEER 1979 zijn nog maar nauwelijks verstorven of Jazz club Zoetermeer is alweer begonnen met de gebruikelijke tweewekelijkse concerten in het clubhuis aan de Dorp sstraat nummer 18 in Zoetermeer. Zo zal, als eerste in de reeks, op zaterdag 15 september optreden de East Creek Jazz Band uit Arnhem. Deze zesmansformatie, in de bezetting trompet, trombone, clarinet/sax, ban- jo/gitaar en drums/washboard/tuba, WADDINXVEEN - Donderdagavond laat op voortreffelijke, zeer plezierige 20 september om 8 uur start de cultu- kader van de Nationale Brandweerdag wijze de jazz uit de jaren twintig herle- rele commissie van het Anne Frank- werden ’s middags vervolgd met een ven. De East Creek Jazz Band bestaat centrum weer met de eerste ontspan- ven. De East Creek Jazz Band bestaat wedstrijdje voor de kinderen van de reeds 12 jaar en voert als motto:’’Tuba ningsavond voor alle bejaarden en ge- '4 *-4 z"* y-4 rt '1/ O T" \IT"l 1 til t L^ 1 f Ex i 1 1 C t I Z”X KI El O KI /J I K* O K\ t 11 1 KI *1 /J /J I KI V X ZZ* ZX KI spuiten” voor iedereen, die dat maar v ”J --J" het jury-tentje in brand, wat uiteraard Stapt U maar eens binnen bij één van de méér dan 200 speciaalzaken op foto- ■f en filmgebied.Daar heeft de Combifoto vakman nog écht tijd voor U en daar vindt U alle kwaliteitsmerken. V- bifr-W (St. Paulusschool), Tonny Steenwinkel school) wist Tony Steenwinkel van de beker te bemachtigen. Deze en de an dere prijzen werden uitgereikt door mevrouw Oosterbroek-Waagmeester. De 247 jeugdige brandweerlieden (een iets minder groot aantal dan vorig jaar toen er 296 deelnemende jongelui wer den geteld) werden aan de Nesse ge confronteerd met een hindernis baantje, bestaande uit een trapje op en (aan de andere kant) weer af, daarna het openen van de straalpijp en het met de waterstraal omhoog voeren van een bal in een brede gleuf. Als de bal bove naan was kwam het bordje ”uit” te voorschijn ten teken dat de ’’brand” was geblust. Vervolgens moest het hin dernisbaantje nog eens worden genomen. SCHOOLWINNAARS Tot de schoolwinnaars uit de vijfde klassen behoprden: Daan Ponsioen (Leon van Gelderschool), Petra Verde- gaal (Jan Ligthartschool), Nancy Lan ser (Theo Thijssenschool), Rudi van der Vlies (mr. A. de Roosschool), Mo nique Wallaart (St. T Tonny Steenwinkel (St. Jozefschool), daarbuiten. De eerste optredens van Harry Sacksioni voor de televisie kwa men in 1975. Zijn platenactiviteiten behelzen: "Harry Sacksioni, gitaar” (1975), "Ven sters” (19/6), "Gift from a stranger” (1977) en "Om de hoek" (1978). Verder werkte hij muzikaal mee aan platen van Herman van Veen, vanaf "Goed voor een glimlach”, Loeki Knol ”Op goed geluk”, Joost Nuissl ”Een huis van WADDINXVEEN De jeugdbrandweerwedstrijden van afgelopen za terdag zijn weer bijzonder in de smaak gevallen bij de 247 deelnemende Waddinxveense scholieren uit de vijfde en zesde klas van de basisscho len. Voordat wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) de wedstrijden even na negen uur van start liet gaan hadden de twee brandweerwagens van de vrijwillige brandweer Waddinxveen tus sen acht en negen uur driemaal, volgeladen met jongelui, een rondrit door de gemeente gemaakt. Van de vijf finalisten Monique Wallaart Bas Boonstoppel (Willem van Oranje- (St. Paulusschool), Tonny Steenwinkel school) wist Tony Steenwinkel van de (St. Jozefschool), Thys Jan Jansen wijkschool St. Jozef (Kanaalweg) de (Mgr. Bekkefsschool), Joost Smallen- broek (De Savornin Lohmanschool) en Wijkwerk ^4 in ver band met de reorganisatie van de finan ciële administratie op het gemeente- WADDINXVEEN - Het buitenriool huis per 1 januari van dit jaar. langs de westgevel van de openbare Tot het wijzigen van de beheersveror- Theo Thijssenschool aan de Kerkweg- deningen op dit punt had de gemeente- Oost zal worden vernieuwd. De vol gende week woensdagavond vergade rende gemeenteraad is gevraagd de daarvoor benodigde f 3.500,- beschik baar te stellen. Dat er een nieuwe buitenrioiering moet Uit de zesde klassen kwamen deze schoolwinnaars: Joost Smallenbroek (De Sav. Lohmanschool), Arthur Fahr- ner (Gr. v. Prinstererschool), Gerda v. d. Schaaf (KI. de Vriesschool), Marco v. Vliet (Kon. Julianaschool), Henry Oosterom (Eben Haëzerschool), Jan van Leeuwen (Rehobothschool) en Henk Oosterom (Bethelschool). De jeugdbrandweerwedstrijden in het Harry Sacksioni. zachte stenen”, Liselore Gerritsen, stranger”, Luc Bral "Tedere geweld". Erik van der Wurff "Heimwee naarde Laurens van Rooyen "Kaleidoskoop' herfst”, Lucy Steymel ’’Gift from a en Ramses Shaffy ”We leven nog”. WADDINXVEEN - De volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad gaat de beheersverordening van de samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum (Sniepweg) en de ge meentelijke commissie v'"' Waddinxveen-Zuid wijzigen;, Dit ciële administratie op het gemeente- wijzigen van de beheersveror- raad vorig najaar al besloten, maar het procinciaal bestuur van Zuid-Holland kwam met bezwaren. Daarom zijn er door de gemeente in overleg met de provinciale griffie nieuwe bepalingen opgesteld, welke opnieuw ter goedkeu- komen is tijdens het ontstoppen van de ring aan de raadsleden wordt voorge- huidige afvoer wel gebleken. Deze is legd. geheel verzakt en afgebroken, terwijl zich in de buis veel zand bevindt. En dat kan natuurlijk niet zo blijven, mede stellingen van, Herman in ons, land en gezien het feit dat op dit riool enkele J 1‘" wasbakken en alle hemelwaterafvoeren aan de westkant zijn aangesloten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 5