II Warme bakker heropend WITTE PRUZENBL Eerste sleutels zijn in Zuidkade 1 uitgereikt te veel voorbij aan Gemeentelijke bekendmaking VASTE LAGE PRIJZEN! een publicatie van de Gemeente Waddinxveen ’’School en gezin gaan nog problemen oorlog en vrede” Van de groep premiekoopwoningen T JJAwMF JSF./ ^4 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 van het echtpaar Th. van Loon, dat nu nog een flatwoning aan de Henegouwerweg bewoond. (Foto: Weekblad ook in het gezin. Vredesopvoeding is volgens hem noodzakeliik én mogelijk. A Voor meer informatie over "Leren om te overleven" kan worden verwezen naar het waarvan de tweede druk inmiddels bijna is uitverkocht. Exemplaren kunnen worden besteld onder overmaking van f 27,90 (incl. f 2,- porto} bij S. C. Derksen te Meppel, gironummer 807074. OPENBARE VERGADERING VERGADERING GEMEENTERAAD: woensdag 19 sep tember a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. ook is voorzien van een ruimere sorte ring. In de eens zo groot geworden win kel (een keuken en de gang werden er bij betrokken) kregen de klanten voor het weekeinde een krentenbroodje met spijs, waarop een roos was gedaan, mee. Het is voor de tweede maal sinds om ons aan onze verantwoordelijkhe den te onttrekken. Onverschilligheid en gebrek aan kennis zijn een gevaar voorde vrede. Blijven we vrede hebben met wat nu is, dan is het de vraag of we zullen overleven. Gaan we de dinosau rus achterna? Het ligt voor een groot deel aan ons zelf. WADDINXVEEN - Op een goed bezochte thema-avond van de Waddinxveense werkgroep van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) hield dr. S. C. Derksen vorige week woensdagavond in het schoolgebouw van de MAVO/LTO-school ’’Koningin Wilhelmina” aan de Sniepweg een lezing over vredesopvoeding thuis en op school. Dr. Derksen, oud-docent aan de Pedagogische Academie in zijn woonplaats Meppel, wees er onder meer op dat het onderwijs nog altijd te veel voorbij gaat aan de problematiek van het overleven. Hij pleitte daarom voor meer belangstelling voor het probleem van oorlog en vrede op de scholen, maar Dr. Derksen bepleitte een opvoeding nis. Verder moet in het gezin voldoende tot een grotere psychise en politieke volwassenheid. De mens zal moeten le ren beter met conflicten, tegenstellin gen en veranderingen om te gaan. Ook moet hij leren in een gespannen situatie zichzelf te blijven en het andere of de ander niet langer als minderwaardig of ïen enz. vijandig te beschouwen. Verder is een Er zijn ruim voldoende vernietiging- smiddelen om al het leven op onze aardbol te doden. Dit gevaar wordt veel te veel onderschat. Bijna alle des kundigen, leidende politici, maar ook zeer vele hoge militairen zijn het er over eens, dat voortgaan op de huidige weg tot een wereldramp moet leiden. Voor het eerst in de geschiedenis kan de mens een einde aan zijn bestaan ma ken. De 1 groot, tenzij er een radikale verande- WADDINXVEEN - De ’’warme bak kers” W. J. Los (59) en zijn zoon (28) hebben afgelopen zaterdag van het pu bliek veel complimenten mogen ont vangen over de groter en mooier ge worden winkel aan de Dorpstraat, die de Tweede Wereldoorlog dat de heer Los, die de bakkerszaak in 1946 over nam en 23 jaar.aan de Kerkweg-West heeft gewerkt, waarna nu alweer 10 jaar Dorpstraat volgde, een wing liet uitvoeren. GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE SYSTEEMBEDRIJF De Direkteur van het Gemeenschappelijk Antenne Systeem- bedrijf maakt bekend, dat i.v.m. werkzaamheden aan de Cen trale Antenne Inrichting op donderdag 13 september 1979 geen levering van radio- en T.V.-signalen zal zijn in de St. Victorwijk, de wijk Zuidkade I, de wijk Oostzijde Gouwe en een gedeelte van de wijk Rond de Hefbrug. De werkzaamheden zullen de gehele dag duren. Naar verwachting zal omstreeks 18.00 uur de signaallevering in genoemde wijken weer hersteld zijn. VERGADERING VERGADERING COMMISSIE VAN BESTUUR SAMEN WERKINGSSCHOOL VOOR HAVO/ATHENEUM: dins dag 18 september a.s., aanvang 20.00 uur in de Samenwer kingsschool. Dr. Derksen wees er op, dat de psychi sche middelen waarover de mens be schikt in een andere richting moeten worden aangewend. Op die manier zal hij meer macht kunnen krijgen over de macht, die hij over de natuur heeft ver worven (onze technische mogelijkhe den zijn bijna onbegrensd!). Niet ten onrechte heeft iemand de moderne mens eens vergeleken met een aap, die in een rolls-royce rijdt (technisch ver nuft tegenover een geestelijke primiti viteit). Dat deze situatie ooit eens uit de hand loopt, spreekt voor zich. GEZINSRELATIES Niet alleen op school, maar ook in het gezin speelt de vredesopvoeding een kans dat hij dat doet is zeer belangrijke rol. Te denken valt aan het t>evredigen Van elementaire behoeften ring plaatsvindt. aan genegenheid en veiligheid, die bij rn.[rl rr-rtv i rorv alle kinderen aanwezig zijn. Goede ge- C ONrLIC IEN LEREN zinsrelaties zijn hier van grote beteke- x r 1 1. IJ1 ruimte bestaan voor zelfopvoeding en het leren dragen van eigen verantwoor delijkheid. Ook het spel blijkt een be langrijk opvoedingsmiddel, evenals een meer kritische houding ten aanzien programma’s op de t.v., kranteartike- actief deelnemen aan de politiek een Derksen eindigde zijn lezing met de uit vereiste. In ieder geval moeten de ach- spraak, dat het niet alleen aan ons is om tergronden van het politiek gebeuren alles te volbrengen, maar nog minder beter worden gekend. Over de moge lijkheden van een dergelijke opvoeding toonde Derksen zich optimistisch, hoe wel hij tevens waarschuwde voor over trokken verwachtingen. H. Smeels, A. H. Codée en A. van der Zijden. De verwachting is dat alle sleu tels van deze 81 premiekoopwoningen half november zullen zijn uitgereikt. Met de sleuteluitreiking gistermiddag gaat Zuidkade 1 meer en meer be woond worden, hoewel de metselaars, de timmerlieden, de stucadoors en an- ningen: 170 woningwetwoningen en 210 de Kanaaldijk en de Zuidkade nog wel Intussen zijn ook "al wat straatnamen een paar jaar werk zullen hebben. Voor het neerzetten van premiekoop- en wo- Waarom is vredesopvoeding noodzake- tegen kan lijk? Omdat de mensheid in feite voor - de keuze staat te veranderen of te verd wijnen. De natuurkundige Einstein heeft eens gezegd, dat door de ontwik keling van de atoombom alles veran derd is, behalve het politieke denken. Deze situatie leidt gemakkelijk tot een ramp, dat wil zeggen, het einde van de menselijke beschaving. i j ro schoondochter Agnes Los-van Eeden en winkelmeisje Arja Verhagen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak heel wat onbenutte mogelijkheden zit- SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR MEVR. G. G. PELLICAAN-JAGER, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER REGIONALE IN- DICAT1ECOMM1SSIE BEJAARDENOORDEN: woens dagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. WADDINXVEEN Zes Wad dinxveense gezinnen hebben gistermid dag de sleutels gekregen van het eerste blokje van in totaal 81 premiekoopwo ningen, die door dr Stichting Bevorde ring Eigen Woningbezit Groenswaard in Zuidkade 1 zijn en worden neerge zet. De sleutels van de betreffende hui zen. die staah aan de Alpherwetering, werden door stichtingsvoorzitter A. L. M. Boer uitgereikt aan H. Th. van Loon, E. M. den Adel, P. de Rooij, E. 1 i een meer democratische aanpak een meer op vrede gerichte houding versterken. De eerste sleutels van de premiekoopwoningen worden hier door stichtingsvoorzitter A. L. M. Boer overhandigd aan het echtpaar Th. van Loon, dat nu nog een flatwoning aan de Henegouwerweg bewoond. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom}. ningwetwoningen in deze woonwijk-in- wording kwam ruim een jaar geleden - donderdag 17 augustus 1978 - staatsse cretaris mr. G. Ph. Brokx van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening naar Waddinxveen. Hij sloeg toen de eerste paal van in totaal zo’n 380 wo- dére bouwvakkers in deze wijk tussen premiekoopwoningen. bekend die in Zuidkade 1 zullen gaan gelden: Boezemweg, Molenring, Over toom, Lede, Omloop, Alpherwetering, Alpherbrink. Verricht onderzoek maakt inmiddels Het nieuwe interieur van bakker W. G. Los en Zoon. Op de foto in het midden mevrouw B. Los-van Leeuwen en duidelijk, dat er in de opvoeding nog f ■1.11 - TZ1TXZ„_Z,I,Z„JZXZ„ i1. i1° Noteboomten. In het onderwijs bijvoorbeeld is tot nu toe onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de leerlingen gelijknamige boek van Dr. S. C. Derksen, zelf te leren kennis te verwerven, deze te verwerken en te analyseren. Een meer op volwassenheid gerichte aan- verbou- pak doorbreekt de bij velen heersende ”law-and-order”-mentaliteit. Daaren- te 4^ s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 7