1 La Salle’s in v/z/zzzzz/zzzz. De Bonkelaar Briljanten echtpaar Jeugdclubs Immanuëlkerk met feestweek van start Programma Ernstig letsel Zaterdag 22 september Drie bewoners Wagnerlaan willen hun huis verbouwen MASSAAL OPTREDEN POLITIE .film sjaak noteboom motorrijder Kwiek samen met Antilope in nieuwe accommodatie een reisje naar Londen of Parijs of één van de meer dan 1000 andere prijzen met uw leukste kleurenfoto. J Breng uw fotorolletje bij ons en Het gaat niet om technische perfektie maar om de leukste foto’s dus iedereen die wel eens foto’s maakt kan meedoen en winnen. GRATIS deelname voor iedereen,dus doe mee en win uw vakantie terug! f0t0 keer werd zolang omgeleid. in de weer met ’’Dirk en de Dahlia’s”. WADDINXVEEN - Met een groot feest gaat - zoals we al hebben aangekondigd in onze rubriek ’’Rondom de hefbrug” van vorige week - het nieuwe seizoen voor de jeugdclubs van de hervormde Immanuëlkerkgemeente van start. Het Dit is de laatste ronde U kunt nog inleveren WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 ’’Earthquake” Witteveen, vervangen door Han KaSSa Nova. Han KaSSa Nova was eerder aktief in vrijetijdscentrum De de Local Spastics en is momenteel nog van 13 t/m 16 jaar aan mee kunnen doen. Op donderdagavond 20 september is er het spel "Ren je Rot”. Evenals het be kende spel op de televisie, wordt ook hier met dia’s, geluiden en voorwerpen, vragen gesteld waarop drie verschil lende antwoorden getoond worden. Dit spel is voor de kinderen 7, 8 en 9 jaar. Voorde kinderen van 10, 11 en 12 jaar is er op deze avond een puzzelkwis. Zo heeft deze feestweek voldoende ac tiviteiten om de kinderen kennis met elkaar te laten maken. 5 Win f2.500,- J handje kontantje op woensdag en zaterdag (dan beschikt TOOS over de zaal) en vroeg tevens de bouwplannen verder uit te werken, om een beter inzicht te krijgen in de finan ciële consequenties. Na vele we- ken/maanden is er een nieuwe serieuze mogelijkheid bijgekomen. Met de sportclub Antilope zijn inmiddels di verse besprekingen gevoerd over de mogelijkheden van een gezamenlijke clubaccommodatie. het laatste nieuws hieromtrent geeft nog steeds weer dat beide verenigingen er positief tegeno ver staan. Voor één en ander gereali seerd kan gaan worden zullen er nog heel wat gesprekken gevoerd worden. Op de ledenvergadering van Kwiek op donderdagavond 13 september a.s. zul len de leden nader geïnformeerd wor den. Deze ledenvergadering is ook erg belangrijk, omdat als gevolg van het nieuwe verenigingsrecht de statuten en huishoudelijk reglement aangepast zul len moeten worden. COMPETITIE Voor de tafeltennisvereniging Kwiek begint de competitie op maandag 17 j september voor de senioren en op za terdag 22 september voor de junioren. De voorbereiding op deze competitie is al in volle gang. Zo worden om in het wedstrijdritme te komen wat vriend schappelijke wedstrijden gespeeld. Ko mende vrijdag staan er wedstrijden op het programma tegen Avanti, de club van Bettine Vriesekoop in Hazers- woude. Er zijn ook weer een aantal tournooien. Zaterdag 15 september ZTCC 1-Kwiek I (jun). Maandag 17 september Kwiek 5-Reeuwijk 2 Kwiek 7-Usselvogels 1 Kwiek 14-BOK8 NTTC l-Kwiek 2 llac 13-Kwiek 15 Dinsdag 18 september llac 7-Kwiek 6 TOP8-Kwiek8 BOK8-Kwiek 12 Eldos 5-Kwiek 13 Woensdag 19 september GS ’78 4-Kwiek 9 WADDINXVEEN Wat gaat de nieuwe accommodatie van de tafelten- nisclub Kwiek worden? Deze dertigja rige vereniging, die vorig jaar tijdens de ledenvergadering al afsprak uit te zien naar een andere ruimte, is nu nog ge- huisvest aan de Jan Willem Frisoweg. daarom onjuist deze mensen nog langer De motorrijder kwam op de Henegou- De leden spraken zich in 1978 (een jaar te laten wachten op dit nieuwe plan. werweg frontaal in botsing met de waarin de groei van het ledental stag- De volgende week woensdagavond ver- automobilist B. (35) uit Waddinxveen. neerde) uit voor handhaving van de gaderende gemeenteraad is dan ook ge- Ook de heer B. werd - met lichte ver- huidige accommodatie, maar vroeg het vraagd in te stemmen met een voorbe- wendingen - opgenomen in het Bleu- bestuur attent te blijven op mogelijkhe- reidingsbesluit voor het gebied van de den zoals uitbreiding van de speeltijd Wagnerlaan, zodat voorbijgaande aan /d,n ruime inSpraakprocedures op een snelle manier de betreffende drie be woners een bouwvergunning kan wor den gegeven, mits het provinciaal be stuur t’ ’j’ ---in steekt. 't J >~l Al IWW-> WADDINXVEEN - Het pro gramma van de feestweek aan het begin van het nieuwe seizoen van de jeugdclubs van de hervormde Immanuëlkerkgemeente ziet er zo uit: gaat hier om de clubs die zijn aangesloten bij het Christelijk Jongeren Verbond (CJV), welke zijn bestemd voorkinderen van 7 tot en met 12 jaar. Zaterdag 15 september, 13.30 uur Kinderkermis Zeskamp Rad van Avontuur (zeer aantrek kelijk voor de ouders) Dinsdag 18 september, 18.45 uur Speurtocht 7 t/m 12 jaar Fietstocht 13 t/m 16 jaar Donderdag 20 september, 18.45 uur Ren je Rot”, 7 t/m 9 jaar Puzzelkwis, 10 t/m 12 jaar Al deze activiteiten zullen gehou den worden in en om de Imma- nuëlkerk, Prinses Beatrixiaan 2. Hierbij is de mogelijkheid zich als lid op te geven van de CJV-clubs. Deze zullen gehouden worden op: Dinsdag: 7, 8, 9 jaar van 19.00 uur tot 20.00 uur Donderdag: 10, 11, 12 jaar van 19.00 uur tot 20.00 uur. WADDINXVEEN Maandag 17 sep tember staan de in Huize Souburgh wo nende heer L. N. van der Heijden (84) en mevrouw M. van der Heijden- Rooker (85) erbij stil dat het die dag 60 jaar geleden is dat zij met elkaar trouw den. Dit feit wordt 's middags tussen 16.00 en 17.00 uur gevierd met een re ceptie in de recreatiezaal van Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. Het briljanten echtpaar, dat geen kin deren kreeg, is in Waddinxveen niet onbekend, hoewel de bruid een gebo- SPELRTOCHT Op dinsdagavond 18 september is er een speurtocht. Deze is bestemd voor jongens en meisjes in de leeftijd 7 t/m 12 jaar. In deze speurtocht zijn leuke opdrachten verwerkt, die door de kin deren uitgevoerd worden. Op diezelfde avond wordt er een fiet stocht gehouden, waaraan kinderen WADDINXVEEN - Drie bewoners van de Wagnerlaan willen hun huis verbou wen en vergroten. Hoewel daartegen geen planologische bezwaren bestaan kunnen B. en W. de gevraagde bouw vergunningen niet verlenen, omdat het bestemmingsplan van het eerste uur (Groenswaard in onderdelen) dat niet Passage 47 - Tel. 2477 WADDINXVEEN De rijkspolitie de grote^meesters worden dan ook van Waddinxveen heeft zondagavond tot twee maal toe de hulp moeten in roepen van collega’s van de korpsen uit de omliggende plaatsen. Om acht uur deed men voor de eerste keer een beroep op de meldkamer van de districtspolitie in Leiderdorp. Nabij de Peuleijen was een omvangrijke vechtpartij uitgebroken waarbij een no gal dreigende situatie was ontstaan. Een charge maakte een einde aan de problemen. Aan het einde van de avond moest an dermaal een flink aantal politiemensen worden opgetrommeld. Zo’n dertig jongeren braken op brutale wijze schu ren aan de Wingerd open. De gealar meerde politie kon slechts enkele in brekers aanhouden. De rock- en rollformatie La Salie s. Zaterdagmiddag 15 september zal er in en om de Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixiaan een "kinderkermis” wor den gehouden met een grote hoeveel heid aan aktiviteiten. Wat wordt er zoal gedaan? Straattekenen, sjoelwedstrijd, grabbelton, blikken gooien, ra-ra hoe veel, popraden, touwtrekken enz. Voor deze spelletjes zal ter bestrijding van de omkosten f 0,25 vergoeding per spel gevraagd worden. Ook zal op deze middag een rad van avontuur draaien, waaruit leuke prijzen te slepen zijn. De ouders zijn hierbij van harte welkom Een groots opgezette Zeskamp is eve neens op dit kinderfeest georganiseerd. Hierin zijn o.a. opgenomen: dekzeil kruipen, geblinddoekte slalom, even- wichtsproef, eieren lopen, autobanden kruipen, een balspel, waterballet, skip pyballen, ringgooien, zaklopen, in blik jes gooien, klos rollen, estafette. Leuke zelfgemaakte spulletjes worden op deze middag speciaal aan de ouders verkocht. WADDINXVEEN De motorrijder in de op handen zijnde herziening L. G. uit Leiden is zaterdagmiddag met het bestemmingsplan ’’Dorps- ernstig letsel opgenomen in het Bleu- -t landziekenhuis in Gouda. 1 f.AjrucilNWddiu ui -uuuciuciciy uai invi ontwerp-bestemmingsplan "Groens waard 1 en 2” is namelijk besloten het gebied rond de Wagnerlaan mee te ne men i van het bestemmingsplan ”1 traat”. Maar dat zal nog wel een poosje gaan duren. B. en W. vinden het daarom onjuist deze mensen nog langer te laten wachten op dit nieuwe plan. De volgende week woensdagavond ver gaderende gemeenteraad is dan ook ge vraagd in te stemmen met een 1 reidingsbesluit voor het gebied WADDINXVEEN - De rock- en roll formatie La Salle’s treedt zaterdaga vond 22 september om half tien op in het jeugd- en j j Bonkelaar aan het Beukenhof. De toe gangsprijs bedraagt zeven gulden. La Salle’s bestaat uit Helmuth La Salie (zang), Charles Mc Engerink (gitaar- zang), Pete "Bourgois” Kidt (gitaar- zang), Han KaSSa Nova (bas-zang), Frank von (sax en zang), Fred B. (drums). De rock- en roll van La Salle’s heeft een volkomen eigen geluid, in tegen stelling tot de 50-er jaren R&R die over het algemeen vrij iel klinkt. Nummers van steeds meer verdrongen door werk van eigen hand. La Salle’s is één der meest spelende groepen der lage landen en laat overal een spoor van enthou siast publiek achter. Naast de live-optredens was de groep de laatste maanden regelmatig te horen op de radio. De opschudding die het zestal veroorzaakte bij AVRO’s- Platenpanel deed Hilversum nog we kenlang natrillen. De groep lapte alle (playback)-regels aan de laarzen en verliet halverwege het podium. Individueel is men ook actief als stu- diomuzikant (Local Spastics/Ke- wi’s/Paul Tornado) en speelde Charles een schitterende rol in "Andy, Blped&- Blond Haar”. April 1979 werd Marcel ren Usselsteinse is en de bruidegom Waddinxveen. Voor de Gereformeerde een geboren Bodegraver. Ze woonden Kerk zette hij eerst een eigen bibliot- 36 jaar in de Burgemeester Troosts- heek op poten en zorgde er als bestuur- traat, alvorens via een bejaardenwo- slid voor dat de uit te lenen boeken er ning aan de Prins bernhardlaan bijna prima uitzdgen. Hij maakte na de twee jaar geleden in Huize Souburgh Tweede Wereldoorlog ook nog deel uit terecht te komen. van de buurtvereniging in de Burge- De heer Van der Heijden heeft zijn le- meester Trooststraat. De bruid heeft ven lang als meubelmaker zijn brood zich steeds aan het huishouden gewijd verdiend. Zo was hij 46 jaar werkzaam en doet dat nog steeds, gezien het feit bij Van Schaik Berghuis. De bruide- dat de verzorging van haar man veel gom heeft een halve eeuw geleden van haar vraagt. In haar vrije tijd mag mede de basis gelegd van de huidige mevrouw Van der Heijden graag hand- Christelijke Openbare Bibliotheek werken. Wij wensen het echtpaar een plezierige receptie toe. landziekenhuis. De oorzaak van het on geluk is nog niet bekend. Zowel de auto als de motor werden to taal vernield. De weg was zodanig be vuild met olie en benzine, dat het de brandweer nog enige uren heeft gekost daarvoor natuurlijk geen stokje om de weg schoon te spuiten. Het ver- inspraakproced bouwvergunning kan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9