van de ARP de pater - makelaardij b.v. waddinxveen G. v. d. Berg (29) nieuwe eerste man Burgemeester en jongelui gaan muziekschool openen Hg MUZIEKSHOW CONCORDIA Op zaterdagmiddag 29 september om twee uur veranderd en Weer rommel markt aan de Nesse F. M. van Tol Jaarvergadering huis kopen? huis verkopen? ANTIEK Supermarkt Vivo is Jongen(17) dodelijk gewond Komt Harry Sacksioni nu wel? I van der Linde verboom makelaardij b.v. e julianasrraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - naóuurnm. 01828-2723 of 01821-2268 (i«***! pedicure uitgebreid I Onafhankelijk Nieuwsblad Nijhof’s Glashandel G - 1 F® hl “11 r schielandweg 7 telefoon 01828-3822 in onroerend goed 8 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 'j Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORRAS Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 Zaterdag 22 september, sporthal ”de Sniep”, 20.15 uur R ZOJUIST ONTV ANGEN NIEUWE SORTERING PERZISC HE TAPIJTEN I I G. van der Berg zamenlijke vergadering zal van de oud- EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek zal zater dagmiddag 29 september om twee uur het nieuwe onderkomen van de INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KL OKKEN RÉPARA TIES HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! voorbij willen laten gaan. BROEKRIEM De gemeenteraad zorgde er niet alleen ”DEN BIENCORF” (naast 't postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 i Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 zodanig verouderd is dat het niet al te lang meer dienst kon doen zonder dat er een i vond. Het gemeentebestuur heeft dan ook het voormalige raadhuis ter be schikking gesteld aan de muziekschool. 35e JAARGANG NR. 1633 WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1979 WADDINXVEEN - De Waddinxvener F. M. van Tol heeft Kaasunie F. M. van Tol BV, Waddinxveen, als directeur verlaten. Hij is nu commissaris van het bedrijf, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. Waddinxveen^ Gezien de grote belangstelling voor dit optreden, wordt aangera den niet te laat te komen tijdens deze voorverkoop, daar er dan een grote kans bestaat dat men u moet teleurstellen. WADDINXVEEN - De in Zoetermeer wonende scholier Gijsbert Arie van Dorp (17) is op het fietspad van de WADDINXVEEN - Het zit het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar niet mee: kortgeleden moest een optreden van de deels Zuidmolukse popgroep Massada worden afgelast en uitgesteld, ter wijl afgelopen zaterdag de film en theaterwerkgroep De Spintol de avond niet kon laten doorgaan vanwege het afbellen van de ac teur Henk van Ulsen. Zuidkade 8 - op originele wijze openen. Na deze officiële handeling, de muziekschool-in-vol-bedrijf te t j: I. i-i WADDINXVEEN - Donderdagavond 27 september om acht uur wordt in de samenwerkingsschool voor HAVO/At- heneum aan de Sniepweg de jaarverga dering gehouden van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Samen werkingsverband. Naast een aantal ver slagen staan de bestuursverkiezing, be leidspunten voor het komende jaar en een vertoning van de lustrumfilm op het programma. Hopelijk gaat het optreden van Harry Sacksioni in De Bonkelaar op zondag 7,oktober wel door. De kaartverkoop voor deze gebeur tenis gaat komende dinsdag van start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. WADDINXVEEN - De evangelisatie- commissie van de Centrale Hervormde Gemeente gaat de succesvolle rommel markt van deze zomer nog eens dun netjes overdoen op zaterdag 22septem ber van 10.00 tot 16.00 uur in en bij het jongerenonderkomen De Schaapskooi aan de Nesse. De reden hiervan is dat de rommelmarkt-pakhuizen nog zo vol staan, dat men genoodzaakt is om nu een ’’echte" uitverkoop te houden. Deze uitverkoop is dan ook werkelijk uniek. Geen prijs is te laag. Alles moet weg! Komt u maar eens kijken bij de be kende kramen: curiosa, kleding (ook voor kinderen), schoenen, manufactu ren, huishoudelijke artikelen, tassen, lampen, ledikanten, meubels en onge regeld goed. Allicht is er wel weer iets voor u bij. publiek allerminst onopgemerkt voor- r” J‘-J tussen half acht en half negen een re ceptie gehouden door de familie Van der Sluys. Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: het CDA-verband Waddinxveen, de heer P. van der Meijden, afscheid wor den genomen. Tevens zal op deze ver- -1 en de ontwerp-statuten voor het CDA aan de gadering worden gehouden. In deze ge- orde komen. Zuidkade 6 V Achter Verbakel De scholier reed op zijn bromfiets op het fietspad aan de noordelijke kant van de weg om, zoals gewoonlijk, van zijn school in Gouda naar huis in Zoe termeer te gaan. Voor de rijkspolitie staat nog niet helemaal vast hoe het on geluk kon gebeuren. De mogelijkheid bestaat dat de jongeman de afsluit boom in het druilerige weer van giste ren niet tijdig genoeg heeft opgemerkt. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën De heer Van Tol, oud-wethouder van Waddinxveen en 42 jaar lang verbonden aan zijn bedrijf, heeft met een receptie stilgestaan bij zijn afscheid als directeur. brengen van scheidingswanden en ge luiddempende materialen; het laatste om te voorkomen dat de leerlingen el kaar al te zeer zouden storen. Deze re stauraties zijn in het begin van dit jaar uitgevoerd waarna omstreeks de Pink sterdagen de verhuizing heeft plaatsge vonden. In verband met de kort daarop vol gende examen- en vakantietijd werd de Ïng7ijpend7’re“staü71fië“plaats officiële opening uitgesteld. Van uitstel - komt in dit geval geen afstel. Directie en bestuur vinden het nieuwe onderko- men zo’n belangrijke verbetering dat zij Gouwebrug in Rijksweg A 12 (Den oen i rviviiig gvötviu aan uv uiuz-icftovii wi, c ,c ■'tv r tx i_x\ x - die er een grote stap vooruit mee heeft ’^gebruikneming niet zonder meer gemaakt. RESTAURATIEWERK Het gebouw was niet zonder meer ge schikt vandaar dat enig restauratiewerk nodig was. Deze bestond uit het aan- I WADDINXVEEN - Het Weekblad voor Waddinxveen kondigde het al aan op woensdag 18 juli, maar volgende week donderdagavond gaat het gebeuren. Dan wordt de 29-jarige G. van der Berg van de Bredero- laan gekozen tot nieuwe voorzitter van de AR-kiesvereniging ’’Neder land en Oranje”. De heer Van der Berg volgt in die functie de heer P. van der Meijden op die vorige maand in verband met zijn verhuizing is afgetreden. De heer Van der Berg is 29 jaar oud, ge boren te Santpoort, lid van de Gerefor meerde kerk synodaal, is onderwijzer geweest de Willemstad (1972-1974) en sinds 1974 stafmedewerker organisatie en voorlichting van de AR-Partij te Den Haag. Momenteel fungeert hij als adjunct secretaris van de landelijke ARP. Zijn organisatorische kwalitei ten, zijn betrokkenheid bij het politiek gebeuren en zijn politieke kennis zijn voor de Kiesvereniging redenen hem van harte bij de leden aan te bevelen als de nieuwe voorzitter. De verkiezing gebeurt tijdens de don derdagavond 27 september om kwart voor acht te houden algemene leden vergadering van de plaatselijke ARP in ARP-voorzitter en oud-voorzitter van het Gereformeerd Verenigingsgebouw "Het Trefpunt” aan de Stationsstraat. Om ongeveer kwart over acht zal deze vergadering besloten worden. Daarna gadering het fusie-protocol zal met het CDA een gezamenlijke ver- MEVR.C. v.d. WELLE- HOOGWERF Gediplomeerd Behandeling volgens afspraak tussen 12.00-13.30 uur Sniepweg 52 Telefoon 2874 WADDINXVEEN Morgen (donder dag) heropent Vivo Supermarkt Van der Sluys in hét Winkelcentrum Groensvoorde. De Vivo Supermarkt is totaal veranderd en uitgebreid in de af gelopen drie dagen dat de zaak wegens Streekmuziekschool Waddinxveen - het voormalige raadhuis aan de verbouwing gesloten is geweest. In ver- 7 1 J rr band met de heropening, die voor het waarvoor goed weer is vereist, bestaat de gelegenheid tijdens een ’’open „H i,. huis” van kwart voor drie tot vier uur bij gaat, wordt er vanavond (woensdag) bezichtigen Volgende week zaterdagmiddag zal in alle lokalen van de muziekschool les worden gegeven, zowel individueel als aan groepen. Het grote aantal leerlin gen van de school, waarvan een belan grijk deel actief meewerkt aan de ope ningshandeling van de burgemeester, doet verwachten dat het gebeuren aan de Zuidkade de belangstelling van zeer velen zal trekken. Iedereen weet dat de Waddinxveense muziekschool vele jaren gehuisvest is geweest in het oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost. Een pand dat redelijk geschikt was voor dit doel omdat er vrij veel kamers zijn, maar dat het geheel Haag-Utrecht) tegen een afsluitboom gereden en aan de gevolgen van deze botsing overleden. De jongeman was in bewusteloze toestand naar het Goudse Bleulandziekenhuis gebracht, maar voor dat het geld voor het opknappen daar aangekomen bleek hij te zijn over- van het voormalige raadhuis op tafel leden, kwam, maar betaalde kortgeleden ook nog de verhuizing van de muziekschool van de Kerkweg-Oost naar de Zuid kade. Voor het komend seizoen heeft de Stichting Streekmuziekschool Wad dinxveen fors de broekriem moeten aanhalen om de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Zo moeten diverse groepen leerlingen voortaan het volle pond betalen of een veer la ten, want op zijn zachtst gezegd is de financiële toestand van de school - waarin de gemeente dit jaar f 284.000,—stopt - nogal moeilijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1