Nieuwe gebouwtjes De i Paddestoel en De Overkant de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Bedrijven naar Coenecoop 11 PvdA-voorzitter Max v. d. Berg in Waddinxveen r Gemeente gaat welzijnsbeleid opzetten ANTIEK Gemeente wil dat illegale luifel wordt afgebroken Welkom Brug- centrum OPENING MUZIEKSCHOOL van der Linde Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter n PM sfW Nijhof’s Glashandel 1 l N r i telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen G Eindeloze f kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS lUdNBMj I Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Zaterdag 29 september, Zuidkade 8,14.00 uur ZOJUIST ONTVANGEN Ib Waddinxveen I NIEUWE SORTERING PERZISCHE TAPIJTEN EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Achter Verbakel INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 *3 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 T GEBOUWTJES Het gebouwtje van de speeltuinvereni ging ”De Paddestoel” aan de Lijster besstraat is inmiddels zo’n 20 jaar oud en nodig aan vervanging toe. De kosten die dat met zich mee brengt zijn door de bewoners van de Bomenwijk niet meer zelf op te brengen. B. en W. heb ben - na overleg met vertegenwoordi gers van het bestuur van ”De Padde stoel” - besloten de kosten voor een vervangende accommodatie voor de wijkbewoners te subsidiëren. Het college overweegt een juridische structuur te creëren in de vorm van een commissie wijkwerk, die de verant woordelijkheid voor het wijkwerk op zich kan nemen, waardoor de wijkbe woners gewenste activiteiten naar ei gen inzicht kunnen wordengeorgani seerd. Eenzelfde opzet is gekozen voor de accommodatie van ”De Overkant” aan de Kromme Esse. Voor de ge meente heeft de Bomenwijk de hoogste prioriteit; De Overkant een tweede. Met het realiseren van deze voorne mens zal een investeringsbedrag van naar raming f 225.000,per accom modatie gemoeid zijn. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. ken van een extra medewerker voor het Stichting Jeugd- nieuwe Bureau Welzijnszaken en het aanstellen van een wijkwerker. STARTNOTA Dit alles blijkt uit de gemeentelijke startnota welzijnsplanning ’’Laten we welzijn”, die vorige week is versche nen. In de nota wordt uiteengezet hoe het welzijnsbeleid in Waddinxveen vorm zou kunnen krijgen, omdat het 1 er namelijk op ner komt dat het rijk niet langer rechtsstreeks instellingen op het gebied van het sociaal-cultureel werk zal sub sidiëren, maar dat voortaan de ge- 35e JAARGANG NR. 1634 WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1979 ken bedrijfsterrein, dat er gaat komen voor nieuwe bedrijven en die welke uit verp- ring van de raadscommissie voor de ken bedrijfsterrein, dat er gaat komen ruimtelijke ordening en de woning- voor nieuwe bedrijven en die welke uit bouw. Over de historische verklaarbare het centrum van Waddinxveen verp- naam grapte hij dat de bedrijven voor laatst willen of moeten worden, werd het kopen meer geld kwijt zouden zijn onthuld door wethouder P. F. J. van dan de naam ’’Coenecoop” doet Schie (CDA) in de voorlaatste vergade- vermoeden. Bekend is dat er gewerkt wordt aan het realiseren van een eigen ruimte in het voormalige gemaal Van der Breggen aan de Kanaaldijk voor de agressieve jongeren. Elders in het Weekblad voor _J__ Paddestoel) en in Waddinxveen wordt beschreven dat Waddinxveen-Oost (De Overkant), het deze zaak, waarin de gemeente f 125.000,gaat investeren, nog niet erg ziening, het door de gemeente aantrek- vlot. Gebleken is in ieder geval dat de en Jongerenwerk Waddinxveen aan de behoefte van deze groep jongeren De Bonkelaar niet te gemoet kan komen. Het ligt in de be doeling dat een aparte beroepskracht de jongelui gaat begeleiden. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen beschikt sinds kort in Waddinxveen-Noord over twee voor malige ketelhuizen. Maar dat is voor al het sociaal-culturele werk niet vol doende. Daarom wil de gemeente het ketelhuis aan de Busken Huëtlaan gaan uitbreiden. Hiervoor is f 150.000, beschikbaar. Onderzocht wordt verder nog de mogelijkheid om de openbare kleuterschool Pinkelotje aan de C. Huygenslaan voor het wijkwerk dienst baar te maken als wijkgebouw of als kinderverblijf. WADDINXVEEN - Vandaag roepen we het winkelcentrum De Brug een hartelijk welkom toe in het Weekblad voor Wad dinxveen. Vanaf heden zult u elke veertien dagen kunnen le zen over de aanbiedingen, de ac ties, de winkeliers, de spektake- levenementen, zoals die op de ei gen pagina’s van het Brugcen- trum zullen worden beschreven dering waarde film’’Mensenwerk” van jaar natuurlijk door met het vormgeven aan een stuk welzijn in onze gemeente. Dat betekent her realiseren van een ei- Maar inmiddels verdienen een aantal gen accomodatie voor agressieve lopende welzijnszaken de aandacht, tis toegankelijke film elders in dit (vitaal-motorische) jongeren, het ma ken van een definitieve accommodatie voor het sociaal-culturele werk in Waddinxveen-Noord, het vernieuwen van de speeltuingebouwtjes in de bo menwijk (De Paddestoel) en in X J J S~ - vervolmaken van de bibliotheekvoor- WADDINXVEEN - Coenecoop. Zo gaat het bedrijfsterrein heten dat de ge meente Waddinxveen gaat ontwikkelen in het gebied dat begrensd wordt door de Zuidelijke Dwarsweg, de Kanaaldijk en de spoorlijn Alphen aan den Rijn- Gouda. De nieuwe naam van het te ma- WADDINXVEEN - Op weg naar een gedencentraliseerd en democrati- voz. sch gemeentelijk welzijnsbeleid, waarvoor na een ruime inspraakpe- Vanavond°(woensdag) houdt de PvdA riode in december 1980 de uitgangspunten en doelstellingen op papier Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 WADDINXVEEN - De heer J. B. van Veen uit de Dorpstraat 41 heeft bij de gemeenteraad een beroepschrift inge diend tegen de door B. en W. ver stuurde aanschrijving tot afbraak van gewijzigde overheidsbeleid een zonder bouwvergunning gebouwde luifel. Over deze zaak zal de raadscom missie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften zich volgende week woensdagavond in openbare vergade- meente de enige subsidiegever zal zijn, ring gaan buigen. De illegale luifel, die ongeveer 80 centi- Om het allemaal op een rechtvaardige meter voor de voordeur van het pand manier te doen en iedereen zoveel mo- Dorpstraat 41 uitsteekt en op hoogte gelijk bij het gemeentelijk welzijnsbe- van 1.90 meter is aangebracht, hangt leid te betrekken gaat er een uit 11 boven gemeentegrond. Volgens het col- Waddinxveense burgers bestaande lege van Burgemeester en Wethouders planningsgroep komen, die wordt voor is de luifel, die hangt boven een stuk gezeten door wethouder A. H. van grond dat de bestemming verkeer Gent (PvdA). Deze planningsgroep heeft, in strijd met het geldende be- komt met een welzijnsplan voor vier stemmingsplan Dorpstraat. Omdat het jaar dat zal worden vertaald in jaar- ook niet tot de mogelijkheden van de fijkse programma’s. Verder zal worden gemeente behoort alsnog een bouwver- gewerkt aan een procedure- en subsi- gunning te verlenen zal de luifel afge- dieverordening. Het ligt in de bedoe- broken moeten worden. ling dat al deze welzijnszaken in de ge meenteraadsvergadering van dinsdag 23 oktober uitgebreid aan de orde zul len komen, waarna het groene licht ge geven zal kunnen worden voor het op zetten van een gemeentelijk welzijnsbeleid. WADDINXVEEN Landelijk PvdA- voorzitter Max van den Berg komt naar Waddinxveen. Op uitnodiging van de- plaatselijke afdeling zal hij donderda gavond 13 december in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost komen spreken over zaken die hem en zijn par tij bezig houden. Behalve het bezoek van Max van den Berg ontwikkelt de PvdA in de ko mende maanden nog deze activiteiten: hoorzitting in de Bomenwijk over het bestemmingsplan Wijk Zuidplas (don derdag 4 oktober), speciaal fractiebe- raad over de gemeentelijke startnota welzijnsplanning (maandag 8 oktober), ’’optreden” van het Tweede-Kamerlid Wynie Jabaaij-Giphart met het stuk "Marie Modaal” gevolgd door discus sie (vrijdag 9 november) en een avond voor minderheden in De Bonkelaar (donderdag 6 december). i in De Unie een openbare ledenverga- kunnen staan, gaat het Waddinxveense gemeentebestuur dit en volgend (j J c: i k au” x i i j_ 2 i x i 2 2— 2 de Nederlandse cineast Ton Aarden zal worden vertoond. De rolprent gaat over de werkloosheid en alles wat daar mee samenhangt. Meer over deze gra- Weekblad voor Waddinxveen. V I V l I l i 1 I i X Het winkelcentrum De Brug aan de voet van de hefbrug. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1