va niii de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Gemeenteraad gaat Zuidplas huizen tellen met 21 Rabobank O Volgende week woensdag 10 oktober huis kopen? huis verkopen? ANTIEK I l Begroting openbaar PvdA: hoorzitting CDA: commentaar van der Linde fh GEMEENTERAAD verboom makelaardij b.v. ^5 Onafhankelijk Nieuwsblad WÉBfef 1 A 1 IXlijhof’s Glashandel [JÈgj SPAARWEEK IS FEESTWEEK BIJ DE I RABOBANK. li ui u A i I schielandweg 7 telefoon 01828-3822 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu TORRAS 7 geld en goede raad Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 WOENSDAG 3 OKTOBER 1979 ZOJUIST ONTVANGEN NIEUWE SORTERING PERZISCHE TAPIJTEN SRAARVORM Ti f Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie I ■l I 1 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Ni INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ZILVERVLOOT VOOR DE JEUGD VAN 15 TM 20 JAAR HET RABOBANK KINDERSRAARPLAN VOOR KINDEREN VAN O T/M10 JAAR i ;l ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 Beethovenlaan 62 - 2742 CH Waddinxveen - Telefoon 01828 - 2864 U: *2 Woensdag 10 oktober, gemeentehuis, 1930 uur 35e JAARGANG NR. 1635 R enoverheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: tijdens de spaarweêk liggen er bij de Rabobank weer leuke attenties klaar voor beslaande én nieuwe spaarders, voor groot en klein. *y> Ook de traditionele kalender ontbreekt weer niet.*y>De Rabobank heeft voor iedereen de juiste spaarvorm. Nieuwe spaarders krijgen bovendien een extra spaarpremie van f 7,50 (bij een minimum inleg van f25.-). Kom daarom sparen bij de Rabobank en profileer van de feestelijke Spaarweekvoordelen! EXTRA VOOR DE JEUGD van 6 l/m 16 jaar Haal het wedstrijdformuliervoorde INTERNATIONALE JELGDPRIJSVRAAG! Er zijn schitterende prijzen te winnen. Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel J WADDINXVEEN - De sluitende gemeentebegroting 1980 van de gemeente Waddinxveen is ver schenen. Vandaag publiceren we al uitgebreid uit de bij de begro ting behorende memorie van toe lichting, waarin het college van Burgemeester en Wethouders de plannen ontvouwt voor het ko mende jaar. Omdat de begrotingsbehandeling pas over drie weken zullen wor den gehouden treft u ook in de komende edities van het Week blad voor Waddinxveen nog de nodige begrotingsgegevens aan. Het doen B. en W. genoegen de raad ter vaststelling het ontwerp- bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas” te WADDINXVEEN Volgende week woensdagavond gaat de Wad- dinxveense gemeenteraad in een extra vergadering het bestemmingsp lan van de nieuwe woonwijk Zuidplas vaststellen. In deze tussen de Bei- jerlincklaan en de Piasweg gelegen nieuwe woongebied zullen niet 1800 - zoals steeds in de bedoeling heeft gelegen - maar 2000 woningen wor den gebouwd en wel 700 woningwetwoningen (35 procent), 800 premie- bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianast'raat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 ofOl 821-2268 !l,dNew Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 GRUP-5 SPAAR PLAN 3 VOOR JEUGDIGE «A SPAARDERS s VAN. 11 TM 14 JAAR sMET 51 EXTRA PREMIE B woningen (40 procent), 100 vrije sector woningen met gemeentega rantie (5 procent) en 400 overige vrije sectorwoningen (20 procent). lan zal dienen te voorzien in de be hoefte aan bouwmogelijkheden ten be hoeve van de woningzoekenden van onze gemeente gedurende de tachtiger jaren. Aan de raad deelt het college mee nog steeds van opvatting dat alle in het on derhavige plan gelegen gronden door de gemeente te worden verworven, het zij beminnelijk, hetzij via onteigening en dat niet tot het sluiten van een exploitatie-overeenkomst met de grootste grondeigenaar in het plan dient te worden overgegaan. Toepas kunnen aanbieden. Dit bestemmingsp- sing van artikel 13 van de Wet op de -Ruimtelijke Ordening ten aanzien van de als zodanig aangewezen gronden achten B. en W. een essentiële voor waarde om tot een zo spoedig moge lijke realisering van ’’Wijk Zuidplas” te kunnen komen. Nog dit jaar zal de raad een voorstel inzake het te nemen ontei- geningsbesluit worden gedaan AMPEL BERAAD Na ampel beraad hebben B. en 'V. de raad voorgesteld mede akkoord te gaan dat bij de verdere ontwikkeling van ’’Wijk Zuidplas” van het bouwen van 2000 woningen wordt uitgegaan. De be langrijkste argumenten die bij deze keuze gelden zijn de lagere grondprij zen voor de sociale woningbouw en het meer gedifferentieerde woningbouw- programma welke in de tweede exploitatie-opzet besloten liggen. De thans verrichtte keuze betekent niet dat tijdens de realisering van het plan daarin geen wijzingen of verschuivin gen kunnen worden aangebracht. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 23 augustus 1979 gedurende een maand voor een ieder ter inzage gele gen; er zijn 11 bezwaarschriften inge diend. Het aantal bezwaarschriften is weliswaar beperkt doch enkele zeer uitvoerige bezwaarschriften nopen tot een eveneens uitvoerige reactie, zodat het ontwerp-besluit vrij omvangrijk is. Aan één bezwaarschrift stellen B. en W. voor (ambtshalve) gedeeltelijk tege moet te komen; de overige bezwaar schriften acht men ontvankelijk doch ongegrond. Naar aanleiding van de komende vast stelling van het bestemmingsplan voor de wijk Zuidplas houdt de PvdA-fractie een hoorzitting op donderdagavond 4 oktober om acht uur in de Bomenwijk en heeft de CDA-fractie een voorlopig commentaar gepubliceerd. Vervolg elders in het Weekblad voor Waddinxveen MEVR. C. v.d. WELLE- HOOGWERF Gediplomeerd pedicure Behandeling volgens afspraak tussen 12.00-13.30 uur Sniepweg 52 Telefoon 2874 SPAARPREMIE VOOR IEDEREEN 0102

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1