Geen schoolzwemmen meer voor de vierde klussers Hl de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank C3 ♦5 Hinderlijke Passage bomen gaan weg It ANTIEK van der Linde ZUIDPLAS IN RAAD gesloten zijn. B. en W. nemen principe-besluit 3 I Onafhankelijk Nieuwsblad qi11 MJÉC SM Nijhof’s Glashandel 3 In SPAARWEEK IS FEESTWEEK BIJ DE RABOBANK. W 1 I telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed X, G onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen I h r geld en goede raad <4 li r BB Weekbladvoor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 ZOJUIST ONTVANGEN NIEUWE SORTERING PERZISCHE TAPIJTEN 3 E» 4 Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. stechniek. door een wijziging van de in zichten over het schoolzwemmen krijgt thans echter - zoals bij de gymnastie klessen - meer en meer de ontplooiing van het kind de aandacht. Het beheersen van voldoende overle vingstechnieken - de eerste doelstelling van het schoolzwemmen - kan blijken uit het behalen van de zwemdiploma’s A en B. Het schoolzwemprogramma Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Verbakel INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES VOOR IEDEREEN DE JUISTE SPAARVORM HEI RABOBANK KINDERSPAARPtAN VOOR KINDEREN VAN OTM10 JAAR Wegens een kleine verbouwing zullen wij MAANDAG 15 OKTOBER en DINSDAG 16 OKTOBER A.S. ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 i een te gekke jeonsshop vol steen goeie mode voor jouuuuu...! f “L j Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 i 35e JAARGANG NR. 1636 X WOENSDAG IcOKTOBER 1979 I Vanavond (woensdag 10 oktober), gemeentehuis, 19.30 uur. ■■■■'■zT' 7 7 Z 7 Z....../ Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 “v* Want tijdens de spaarweek liggen er bij de Rabobank w eer leuke attenties klaar voor bestaande én nieuwe spaarders, voor groot en klein. <y> Ook de traditionele kalender ontbreekt weer niel.<y> De Rabobank heeft voor iedereen de juiste spaarvorm. Nieuwe spaarders krijgen bovendien een extra spaarpremie van f7,50 (bijeen minimum inleg van 1’25,-). Kom daarom sparen bij de Rabobank en profileer van de feestelijke Spaarweekvoordelen! EXTRA VOOR DE JEUGD(van6t/m 16 jaar) Haal het wedstrijdformulier voor de INTERNATIONALE JEL'GDPRIJSVRAAG! Er zijn schitterende prijzen te winnen. Z GRUP-5 f SPAAR PLAN VOOR JEUGDIGE «a SPAARDERS VAN 11T/M14 JAAR MET 51 EXTRA PREMIE ten. De ervaring heeft geleerd dat er voor de gemiddelde leerling ongeveer twee cursusjaren nodig zijn om de over levingstechniek onder de knie te krij gen. ”Het is duidelijk dat het schoolz wemprogramma langer dan twee jaar zal moeten duren als ook nog aan een tweede doelstelling - ontplooiing - moet worden voldaan”, aldus B. en W. Gedurende een aantal jaren hebben de leerlingen van de klassen twee, drie en vier deelgenomen aan het schoolzwem men. Vorig jaar zijn stemmen opgegaan om in plaats van de leerlingen van de Vervolg elders in het Weekblad voor Waddinxveen De bomen moeten volgens wethouder P. F. J. van Schie (CDA) verdwijnen, omdat ze te dicht bij de flats staan, zo dat het in deze huizen overdag veel te donker is. Een kleine tien bewoners hebben in woord en geschrift al ge ruime tijd aangedrongen op het rooien van de betreffende bomen. Eén van Wij hopen u dan woensdag 17 oktober weer van dienst te mogen zijn in onze zaak. U zult daar geen ander interieur aantreffen; maar wij hopen, wel een nog wat overzichtelijker geheel. Amijgfu H- jg WADDINXVEEN - De meerderheid van de dinsdagavond in het gemeente huis vergaderende raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven is het er mee eens dat een aantal hinder lijke bomen nabij de Passage-flats zal worden gerooid. Alleen de heer M. Boere (PvdA) toonde zich een tegen stander van dit kapgeweld. vanwege het grote verdrinkingsgevaar van de kinderen (en ouderen), hierdoor werd binnen het lesprogramma veel CDA-voorstel tot bezuiniging op de ko- aandacht besteed aan de overleving- sten van het schoolzwemmen. In de dinsdagavond gehouden vergadering van de raadscommissie voor onderwijs zaken toonde bijna iedereen zich ac- coord met de visie hierop van Bi en W., al moest commissielid mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard teleurgesteld va ststellen dat van bezuinigen geen sprake was geweest. Zij meekte er nog wel gewag van dat de christen democraten het schoolzwemmen willen beperken tot twee jaar in plaats van driejaar. Hebben de jongens en meisjes dan nog geen diploma, dan is hier een taak voor ouders en verzorgers wegge legd, zo werd gemeend. ONTPLOOIING B. en W. wijzen erop dat het school zwemmen destijds binnen het pro gramma van de lagere school is gehaald dienst van Openbare werken en - bedrijven opdracht te geven met de bijl op pad te gaan, in de raadscommissie vroeg de heer A. van Doom (SGP/HK- V/GPV) aandacht voor het groen dat de bewoners op de eerste etage van de jo- hannes Postlaan het nodige uitzicht zou ontnemen. O baumci drogisterij .partumerie groensvoorde10 waddinxveen J WADDINXVEEN - In het lopende schooljaar zal het schoolzwemmen op dezelfde wijze in de praktijk worden gebracht als dat tot nu toe het geval is geweest, zij het dat het college van Burgemeester en Wethou ders inmiddels wel in principe heeft besloten met ingang van het school jaar 1980/1981 de leerlingen van de vierde klassen niet meer aan het schoolzwemmen te laten deelnemen. Het busvervoer voor kinderen die te ver van het overdekte zwembad ”de Sniep” op school gaan zal wor den gehandhaafd. De kosten hiervan - 24.000,-blijven voor reke ning van de gemeente. Dit heeft het Waddinxveense college dezer dagen medegedeeld aan de ge meenteraad naar aanleiding van een OW1"1 hen heeft zelfs een doktersverklaring o- verlegd. Het Waddinxveense gemeentebestuur is, ondanks de visie van PvdA- commissielid Boere, niet van plan de betreffende bewoners nog langer de nodige lichtinval te onthouden en zal dan ook binnenkort de gemeentelijke dient dus in elk geval zo lang te duren dat zoveel mogelijk leerlingen bij be- ëndiging darvan deze diploma’s bezit- Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: jonge mode in de 7 r ZILVERVLOOT VOOR DE JEUGD VAN 15 T/M 20 JAAR MET 10’ EXTRA SPAARPREMIE 0102

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1