de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Haast met plannen voor Brugcentrum en Brugweg TORKAS SHOP Ook druk met Coenecoop en Zuidplas Begrotings- puntjes huis kopen? huis verkopen? ANTIEK Raad als één man achter Zuidplas Brouwer verkoopt 100 kilo breigaren Verkooptentoonstelling Welfare verboom makelaardij b.v. K Robot mee op vakantie Houthakkers overhemden 22,90 Onafhankelijk Nieuwsblad r onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 LidNBM telefoon 01828-3822 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 35e JAARGANG NR. 1637 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. WADDINXVEEN - Na vier uur discus sie heeft de Waddinxveense gemeente- INKOOP-INR U1L-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ”DEN BIENCORF” Zaterdag 20 oktober, Anne Frankcentrum, 11.00-17.00 uur WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 I produktie van de bestemmingsplannen voetbalvelden dit bestemmingsplan blijkt ook thans weer, dat door onvoorziene vertra gingen in de procedure, de continuïteit van de woningbouw bedreigd wordt”, aldus B. en W., die voor Zuidplas met een stuurgroep willen komen, geba seerd op de ervaringen welke hiermee in Zuidkade 1 zijn opgedaan. HOORZITTING Wat Coenecoop betreft - dit is het plan voor een bedrijfsterrein nabij de hoek Zuidelijke Dwarsweg-Kanaaldijik, dat is genoemd naar een daar destijds stro mend watertje naar de Gouwe - heeft het college meegedeeld dat nog dit jaar hierover een hoorzitting zal worden ge houden. De vaststelling van het plan zou in 1980 kunnen gebeuren. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 bestemmingsplan Wijk Zuidplas - de nieuwe woonwijk tussen Beijerlinc- klaan en de Piasweg met 2.000 huizen - vastgesteld. Met name de PvdA-fractie bepleitte het bouwen van nog meer woningwet woningen in de Zuidplas. Volgens wet houder P. F. J. v|an Schie (CDA) bete kenen de gedachte 700 woningwetwo ningen (35 procent), 800 premie-B wo ningen (40 procent), 100 vrije sectorwo- ningen met gemeentegarantie pro cent) en 400 overige vrij sectorwonin- gen )20 procent) dat Zuidplas op finan- WADDINXVEEN - Een paar punten cieel verantwoorde wijze kan worden uit de toelichting op de begroting 1980 opgezet. van de gemeente Waddinxveen: Onbekend is nog altijd of het achter het sportpark ”de Sniep” te graven zoetwa- terkanaal JJ' -- onder- dan wel boven de grond zal ko- Zuid” wordt nog voortdurend uitge- men. De gemeente wil dat het onder de J grond komt, maar daaraan zijn extra kosten verbonden. Binnenkort gaat de gemeente een on teigeningsprocedure starten om de grond die voor de woonwijk Zuidplas nodig is, en waarvan 50 van de 75 hec tare in handen is van Reym- Noorlander, te kunnen verwerven. De raadsleden hebben zich daarvan una niem een voorstander getoond, wan neer uiteindelijk mocht blijken dat de betreffende grond niet op minnelijke wijze valt te krijgen. WADDINXVEEN - Honderd kilo breigaren. Dat heeft mode huis Brouwer van de Nesse eind vorige week verkocht nadat op de advertentiepagina’s van het win kelcentrum De Brug was geschre ven over de bijzondere knalaan- bieding, welke inhield dat de Waddinxveense huisvrouwen drie dagen lang Scheepjes Smash- breigaren niet konden kopen voor 1,45 per knot, maar voor 0,98. Een grandioos succes en een geslaagde start van de nieuwe activiteitenreeks van de brugcentrum-winkeliers. Het activiteitenprogramma van de Waddinxveen-Voorburg "Commissie wijkwerk Waddinxveen- MEVR. C.v.d. WELLE- HOOGWERF Gediplomeerd pedicure Behandeling volgens afspraak tussen 12.00-13.30 uur Sniepweg 52 Telefoon 2874 voor Wad- Deze robot ging mee op vakantie. (Foto: Weekblad raad vorige week woensdagavond het dinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Tot en met vrijdag is er een herfstkamp in 's-Gravenzande, dat is georganiseerd door Buurtcentrum 't Ketelhuis. Het bijzondere van dit kamp is dat er een robot mee gaat die iedere dag een programma heeft voor de kinderen. De robot is zo geprogrammeerd dat er binnen en buitenprogramma's zijn. Vrijdagmiddag om 5 uur komt de bus met robot en deelnemers aan bij het Ketelhuis aan de Tollenslaan. 3p een lager pitje (urgentie B) staat de verband met de verplaatsing van de 1 van "Waddinxveen", zoals voorzien in het bestemmingsplan weg (tot aan de grens met de gemeente Zuidplas). COENECOOP Zu'idkade-Wil'h^ Urgentie C (matig urgent) is toegekend aan de herziening van de bestemminsp- lannen Gouwebos (verwerking beslui ten recreatieschap Gouwebos, aanpas sing aan opmerkingen Gedeputeerde Staten), Bomenwijk (vervanging oud plan van 1953), Sportvelden (diversen), Vondelwijk (nieuw plan in verband met Kroonbeslissing en kleine wijzigingen) en Stationstraat-Passage (aanpassing aan realiteiten grensherziening). De gemeente zal natuurlijk ook druk zijn de komende tijd met de bestem mingsplannen Zuidplas en Coenecoop. Zuidplas, dat ruimte biedt aan 2.000 huizen, moet in 1981 zover gevorderd zijn dat daar de eerste huizen neergezet kunnen worden. "Ondanks de vroegtij dige start met de voorbereidingen voor waren ook voor huisgenoten te verkrij gen en velen hebben hiervan gebruik gemaakt. De gemeente heeft geen geld splan, dan wel een verkeerscirculatiep lan voor de gehele gemeente op te stel len. Wel zijn incidentele verbeteringen mogelijk bij herstratingen. Er hoeft geen keercirkel meer te ker, georganiseerd door de gemeente- komen bij de begraafplaats aan de Al- punt van de buslijn Rotterdam- Waddinxveen is verlegd naar de west zijde van station Noord. Deze buslijn bedient thans ook de scholencomp lexen aan de Sniepweg en zal in de toe komst door de wijk Zuidplas worden geleid. Nog dit jaar krijgt de gemeenteraad eerst gecombineerd met een mogelijk- de aangekondigde parkeerexcessen- heid tot een onderzoek naar een te verordening aangeboden, zodat het hoog suikergehalte in de urine door parkeren van vrachtwagens en cara- middel van een uitgereikte indicaties- vans in de woonwijken aan regels zal trip voor zelfonderzoek. Deze strips worden gebonden. breid. Met name is voor het cursuswerk voor volwassenen op het gebied van de creativiteit toenemende interesse. Ingaande 1980 zal worden begon nen met de reconstructie van de groene De gemeente heeft geen geld en velden. Hiervoor is een bedrag van f mankracht om een verkeersyeiligheid- 30.000,in de begroting opgenomen en dat in de komende jaren ook het ge val zal zijn. Voor de deur staat de tweede on- derzoeksronde op baarmoederhalskan- lijke geneeskundige- en gezondheids- berdingk Thijmlaan, omdat het eind- dienst van Rotterdam en met belange loze hulp van vrijwilligsters. Het in Waddinxveen gehouden on derzoek op longtuberculose voor per sonen van 40 jaar en ouder, waarbij ook andere ziekten en afwijkingen naar vo ren kunnen komen in een stadium dat genezing goed mogelijk is, is voor het te verordening aangeboden, zodat het WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebestuur gaat de ’roots mogelijke haast maken met de bestemmingsplannen Brugcen trum en Brugweg. Deze plannen hebben de urgentie A gekregen. Het ligt in de bedoeling dat op korte termijn door B. en W. gesproken gaat jworden met de Coördinatie Commissie Behartiging Belangen Brugcen trum Waddinxveen (CCBBW) en met de Brugweg-bewoners, omdat dit plan voor eind april 1980 ter visie zal moeten zijn gelegd. 3p een lager pitje (urgentie B) staat de verband met de verplaatsing h Dorpstraat, verlengde Abraham Kroes- |fl i/act ftnt tiun dp orpnc mpt Hp «pmppntp Moerkapelle, welk plan is bedoeld om de tuinbouw onder glas in de hand te ta [aanpassing aan Kroonbesluit), Zuid kade I (voor de woningbouw in 1980/1981) en sportveldèn Piasweg (in Deze week.... Van een prachtige flanel kwaliteit en verschillende frisse ruitdessins. Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Vertakel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1