Van Moniek Toebosch tot Henk van Ulsen 1 VITTE PRUZENHAL UW WINSTWINKEL! Lezers schrijven Scoutinggroepen gingen kamperen GEEN VRIJE KEUZE IN IN BLELEANDZIEKENHUIS? UIT IN WADDINXVEEN 20 oktober Moniek Toebosch 17 november Disco-avond 2 7 oktober Bots 2 november Henk v. Ulse 21 oktober Dick Gaughan 27 oktober Sunny Siders GEESTELIJKE VERZORGING A 1 Moniek Toebosch. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie- velë tónêèlgezèlschappen verbonden is ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geweest, waaronder de Nederlandse geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Comedie. Hij is ook mede-oprichter van het cabaret Tingel-Tangel. In 1961 heeft van Ulsen de Van Dalsum-prijs ontvangen voorde titelrol in "De Wijze Kater” van Hijermans en de titelrol in "Spinoza” van Frenkel Frank. Velen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEENWOENSDAG 17 OKTOBER 1979 bots Koken op een houtvuur hoort er nog steeds bij. zij slecht weergeeft de beste gelegen- The Sunny Siders. M■E®,. toegankelijk tegen betaling van negen gulden. Houders van CJP-kaarten beta len vijf gulden entree. Zaterdagavond 17 november houdt de Waddinxveense dansvereniging The HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! Dick Gaughan. Dick Gaughan, een briljante vertolker van Schotse traditionele liedjes en bal laden, treedt zondagmiddag 21 oktober om half drie op in De Bonkelaar. Het optreden van de Schotse liedjeszanger is toegankelijk tegen betaling van zes gulden. CJP-houders en 65-plussers be talen vijf gulden. Dick Gaughan werd geboren in Glas gow en kwam uit een Ierse immigran tenfamilie, waarin vrijwel allen zongen of speelden. De liedjeszanger maakte in 1972 zijn eerste langspeelplaats ”No More Forever” en trad lange tijd op sa men met anderen. In september 1978 speelde Dick Gaughan voor het laatst met de band en concentreert zich nu weer op solowerk. WADDINXVEEN In Wad- dinxveen staan optredens voor de deur van Moniek Toebosch, Dick Gaughan, The Sunny Siders, en Henk van Ulsen. Genoeg mogelijk heden dus om uit te gaan in eigen dorp. Zaterdagavond 27 oktober om acht uur treden in het Anne Frank-centrum op The Sunny Siders. Het viermansorke- stje luistert de dansavond van de Wad dinxveense danssociëteit Instuif Inn ’77 op. Toegangsbewijzen voor deze dansa vond kunnen telefonisch worden be steld op donderdagavond 25 oktober tussen 19.00 en 21.00 uut op het tele foonnummer 7488. en in het weekend van 2 tot 4 november de wilde vaart en de loodsen van de Klimopgroep. Maar voor die tijd is er de actie Jantje Beton, die de scouting groepen samen met de groepen van de De gidsen van de Catharina van Siëna- groep gingen naat de Lage Vuursche, waar zij op vrijdagavond in een nat en donker bos hun tenten opsloegen. Het was vooral voor de pas van de kabou ters overgevlogen, nieuwe gidsen - een hele ervaring. NAT EN MOE Na een weekend van hard werken, spe- In het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week stond een artikel ge naamd "Humanisten boos op zieken huisbestuur Bleuland”. Het is niet mijn gewoonte om te reageren op artikelen vanuit het Humanistisch Verbond. Het feit evenwel, dat mijn naam in het arti kel werd vermeld, geeft mij aanleiding U de volgende'informatie te doen toe komen. door hun snelle groei de andere beplan- gereformeerde Jeugdraad, ook dit jaar ting in de bossen dreigden te verstik ken. De nieuwe leiders en leidsters zullen de aanwezige leiding kunnen helpen bij het vele werk dat gedaan moet worden om het spel van verkennen op verant woorde wijze te kunnen laten spelen. discriminatie in Goudse ziekenhuizen”, waarin wordt gesteld, dat Humanisti sche raadslieden werden geweerd. Het Bleulandziekenhuis werd in 1970 in dienst gesteld met een vleugelstruk- tuur, t.w. het Diaconessenhuis ”de Wijk” en het gemeenteziekenhuis ”Van Iterson”. Er was toen in ”de Wijk” een door de N.H. gemeente van Gouda be taalde dominee werkzaam in ”de Wijk”-vleugel. In 1971 kwam de funk- tionele eenheid tot stand. In 1974 werd een pastorale dienst ingesteld. Bij het aantrekken van een pastor werd en wordt de voorkeur gegeven aan iemand die een klinisch-pastorale training heeft gehad. In 1975 werd door de Nationale Zie kenhuisraad (N.Z.R.) in het verpleegta- rief een dienst geestelijke verzorging ’’ingebouwd” van 1.7 pastor, gebaseerd op het aantal patiënten. Dit hield in: een full-time dominee en een part-tinte parochiepastoor, gezien de geestelijke stromingen in de regio Gouda. Het hu manistisch Verbond eist nu opname in het pastorale team van een Humanisti sche raadsman. Het is duidelijk, dat - indien aan het uitbreiden van een team niet alleen behoefte bestaat, en hier voor ook toestemming wordt verleend door de Nationale Ziekenhuisraad - er eerder behoefte zal bestaan aan een Mohammedaanse geestelijke dan aan een Humanistische raadsman! Het doet wat cynisch aan in uw Week blad een klacht opgenomen te zien uit 1971 (een dominee blijkt geen moeite te hebben om zich biddend te wenden tot buitenkerkelijken); terwijl het pa storale team pas is ingesteld in 1975. In dien het waar zou zijn, dan lag de pa tiënt op de verkeerde afdeling! C. DIJKSHOORN Beethovenlaan 10. maand juli' was deze veelzijdige Neder-! pressie. Witwassen onze handen met in landse anderhalf uur te zien voor de rx"‘ 1 VPRO-televisie. In De Bonkelaar brengt Moniek Toebosch haar pro gramma samen met Michel Walwisz. Samen zullen ze zaterdagavond 20 ok tober in De Bonkelaar een bijzonder extatisch muziek-theaterprogramma in de praktijk brengen. 18 en vrijdag 19 oktober tussen 18.00 en 19.00 uur middels het telefoonnummer 4943. weer lopen, en wel in de week van 29 oktober tot 3 november. ACTIE Gelijktijdig met deze actie wordt door de scoutinggroepen een actie gevoerd om leiders en leidsters te werven. Dit is hard nodig want de gezamenlijke vaca- turelijst is maar liefst 20 plaatsen lang. overvliegen doe je als je I I jaar bent - 1. bij binnenkomst in het Bleulandzie kenhuis wordt de op te nemen patiënt gevraagd of hij/zij tot een kerkgenoot schap behoort. Indien de vraag bevesti gend wordt beantwoord, volgt de vraag: "Willen wij uw wijkpredikant, parochiepastoor, voorganger, Moham medaanse geestelijke of Humanistische raadsman waarschuwen?”. Bovenstaande houdt in dat wekelijks tientallen predikanten, pastoors, voor gangers, Mohammedaanse geestelijken en Humanistische raadslieden het Bleulandziekenhuis in'en uitlopen. 2. Wanneer buitenkerkelijke patiënten (niet van het Humanistisch Verbond) behoefte hebben aan een gesprek, dan is toch elke door hem/haar gewenste Old Classic in het Anne Frank-centrum geestelijke verzorger in het Bleuland- haar vierde dansavond van dit seizoen. Het is een disco-avond met quick- quick-slow-bingo. ziekenhuis welkom. 3. Bovendien moet bekend zijn, dat maatschappelijk werkster, verpleeg kundigen en artsen ook vaak gesprek ken voeren, indien de patiënt daaraan behoefte heeft. Uit het bovenstaande blijkt, dat uw in stelling, "dat er geen vrije keuze is in geestelijke verzorging voor buitenker kelijke patiënten, wanneer die behoefte hebben aan een gesprek”, niet houd baar is. Sedert 1978 "claimt” het Humanistisch Verbond de geestelijke verzorging van de buitenkerkelijken. Zie uw artikel d.d. 5 april 1978: ’’Humanisten tegen Henk van Ulsen. De acteur van Ulsen is één van Neder lands meest bekende acteurs, die aan regelmatig te zien, zoals in "Pension Hommeles" en in "De woestwolf”. Vrijdagavond 2 november om kv over acht komt de acteur Henk van sen op initiatief van de film- en thea werkgroep De Spintol naar De Bon laar. Hij zal dan verscheidene werken voordragen van onder meer Ida Ger hardt, Oosterhuis, Tsjechov, Maarten Biesheuvel en Simon Carmiggelt. Het optreden van Henk van Ulsen, die al op zaterdagavond 15 september naar Zaterdag 27 oktober treedt in De Bon- Waddinxveen zou komen maar toen kelaar om half tien op de popgroep Bots, plotseling wegens familie- Dit optreden is toegankelijk tegen be- omstandigeheden moest afzeggen, is taling van f 8,50 en f 7,(CJP- houders en 65-plussers). De popgroep Bots bestaat uit Piet En gel (sopraan-, alt en tenorsaxofoon, fluit, bas), Frans Meyer (slagwerk), Jan Jonkers, (geluidstechniek), Peter de Vries (basgitaar, gitaar), Bonkie Bon- gaerts (toetsen, gitaar, fluit, accordeon, mondharmonica, percussie, zang) en Hans Sanders (tekst, muziek, gitaar, zang, percussie, toetsen). Bots’ derde en laatste langspeelplaat 'heet ”Wie zwijgt stemt toe”. Daaraan vooraf gingen de lp ”Van kwaad tot er ger’’ (1975) en de lp "Zing je moers taal" (1976). De popgroep over "Wie Moniek Toebosch treedt zaterdaga- zwijgt stemt toe”: "Twee jaar na Lock- heed eindelijk gerechtigheid, vanwege frikandellen, ouwe schuit en punk. En dan maar beweren dat er in die tussen- tijd niets veranderd is. Alleen al het feit theatergroep De Spintol. Moniek dat Bots geïnteresseerd blijft in de pro- ibosch is aan de Beukenhof te zien blematiek van de Nederlandse doorsnee-diedzjee. Maar door een re volutionaire praktijk lukt het Bots de eigen op te lossen. Vandaar ook deze WADDINXVEEN De herfstvakan- len, zelf eten koken en vooral veel ple- tie is ook dit jaar weer door verschil- zier kwamen op zondagmiddag de gid- lende scoutinggroepen in Wad- sen en rowans weer thuis, nat en moe, dinxveen gebruikt om voor de winter maar met veel genoegen terugdenkend invalt nog eens een keer te gaan kam- aan een herfstig kampweekend. peren. Zo gingen de rowans van de Pie- Volgende week gaan dan de verkenners ter Maritsgroep het afgelopen weekend naar Lunteren en hebben daar de zater dag en zondag doorgebracht met het onderhouden van het bos. Er werden veel rode kers-struiken gerooid, die vond 20 oktober om kwart over acht op in De Bonkelaar. Het optreden van deze zeer muzikale Bredase is mogelijk gemaakt door de Waddinxveense film en F Toebosch is aan de Beukenhof te zien tegen betaling van negen gulden. CJP- houders en 65-plussers betalen vijf gul den. Er kan voor deze voorstelling plaats worden besproken op donderdag elpee, welke eerder ondanks dan dank- heid om je zwartgalligheid te veront schuldigen. We leven om te leven! Als Moniek Toebosch is bedreven in mu- Je maar klaarkomt! In een niet- ziekTdans, mimiek en cabaret, in de aflatende golfbeweging van krisis en re- onschuld. Dat kan niet meer na 50.000 stuks. Bots draaien maar er naar luiste ren is een bewuste keuze. Zeg het voort! Wie zwijgt stemt toe”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 13