I Gemaal nu in handen van de agressieve jongeren II 3,5% omhoog I Ons Begin kan beginnen Twaalf ’’belastingen Met 63 huizen in Zuidkade 1 B. en W. doen voorstel aan de raad Gemeentelijke bekendmaking 6'- een publicatie van de Gemeente Waddinxveen HHI f 1 r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 tl u van Waddinxveen, 17 oktober 1979. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. grond van dit getal mag ervan worden uitgegaan dat de huren van deze wonin gen rond f 463,per maand gaan be dragen. De woningen van Ons Begin zijn een ontwerp van het Wad- dinxveense architectenbureau Stuur man BV. 2.000,tot f 59.000,Per hond moet men in Waddinxveen betalen f 57,(eerste hond), f 78,(tweede en meerdere honden) en f 222,(voor een kennel). 11. Toeristenbelasting. Meeropbrengst 880,tot f 27.060,Daarmee komt het tarief per terreingedeelte, waarop een caravan, een zomerhuisje, een vakantiehuisje, een voertuig of een soortgelijk onderkomen is geplaatst op f 123,-. 12. Onroerend goedbelasting. Meerop brengst f 92.680,tot f 2.740.680, De tarieven bedragen met ingang van volgend jaar dus f 10,15 per 10 vier- kante meter belastbare oppervlakte voor gebruikers en f 12,60 voor eigenaren. INSPRAAK OPENBAAR STREEKVERVOER Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de in woners van Waddinxveen tot het einde van deze maand een inspraakmogelijkheid bestaat met betrekking tot de dienstregeling van het openbaar streekvervoer die in mei 1981 van kracht wordt. De wensen (bijv, nieuwe verbindingen, wijziging tijden en halteplaatsen etc.) kunnen op een enquêteformulier, dat ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken verkrijgbaar is, kenbaar gemaakt worden. Na de gemeentelijke verwerking worden de gegevens toe gezonden aan het Intergemeentelijk Overlegorgaan Midden- Holland. Een daarvoor ingestelde werkgroep openbaar ver voer is belast met de coördinatie ten behoeve van en in over leg met de deelnemende gemeenten in de regio Midden- Holland. werkzaamheid van de jongeren met f 70.000,worden verlaagd. B. en W. zeggen er het volste vertrou wen in te'hebben dat dit ook daadwer kelijk het geval zal zijn, omdat zich on der de jongeren vakbekwame timmer en metsellieden, schilders, loodgieters en anderen bevinden. Met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Waddinxveen wordt nog overlegd hoe de inbreng van de jongeren het best kan worden bege leid en welke ruimte er in de eigen be groting kan worden gevonden om die speciale kracht met financiële steun van de gemeente te kunnen aantrek ken. B. en W. zien met vertrouwen de gevol gen van hun beleid om de agressieve jongeren in Waddinxveen aan een ei gen behuizing te helpen tegemoet. Ze achten het verantwoord hen het voor malige gemaal in handen te geven en stellen hen graag zelf verantwoordelijk voor de concrete invulling daarvan. "Ons college beseft, niet voor de volle honderd procent de garantie te kunnen geven dat zijn beleid zal slagen. Con tacten met de agressieve jongeren en zeker ook met de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen heb ben ons college tot de overtuiging ge bracht dat de kans van slagen bepaald aanwezig is. Ons college heeft voorts het vertrouwen dat de jongeren hun ge bouw goed zullen beheren en zich als een goed nabuur zullen gedragen", al- dus B. en W. die zeggen de besturen van de nabij gelegen scholen en de be woners van de bij het oude gemaal staande woningen over hun voorne mens te hebben geïnformeerd. 13.825,tot 430.825,Deze verho ging betekent dat een enkel bad voor 16-jarigen en ouder f 2,50 gaat kosten, een abonnement voor mensen van de zelfde leeftijd f 201,een gezinsa- bonnement f 258,en een leskaart voor 12 lessen van 20 minuten 50,50. AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met ingang van 18 oktober 1979 gedurende 14 dagen ter gemeen tesecretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Orde ning, voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer G. K. van Tilburg voor het vergroten van diens woning Koningin Wilhelminaplein 7 met een achtergevelaanbouw. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende be stemmingsplan "Oranjewijk '75, na le herziening”. Teneinde de gevraagde bouwvergunning te kunnen verlenen zijn burgemeester en wethouders voornemens met toepas sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van voornoemd bestemmingsplan. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein I te Wad dinxveen, schriftelijke bezwaren worden ingediend tegen het verlenen van deze vrijstelling. Waddinxveen, 15 oktober 1979. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. Behalve dat is het gemaal niet te dicht bij het centrum is gelegen, is het ook niet weer te ver daar vandaan. Een ge ïsoleerde accommodatie in de polder hadden B. en W. niet geschikt gevon den. Verder is het een redelijk massief en naar omvang voldoende groot ge bouw, ook al is het de laatste tijd in ver val geraakt. Kortom, een plek waar de agressieve jeugd het best zal kunnen vinden, denkt het college. Ervaring heeft tenslotte uitgewezen dat redelijk opgeknapte gebouwen zich daar beter voor lenen dan houten loodsen of ke ten, dan wel barakken of containers, waarin de voorzieningen doorgaans be perkt zijn en het snel "en troep" zal worden. ZELFWERKZAAMHEID Volgens een berekening van de ge meentelijke dienst van openbare wer ken en -bedrijven zou het opknappen van het gemaal eigenlijk f 192.000, kosten, maar volgens het team van De Bonkelaar kan dit bedrag door zelf- Het college zegt de stellige verwachting te hebben dat een eigen behuizing, in gericht naar het inzicht van de plaatse lijke agressieve jongeren en ook samen met hen tot stand gebracht, identiteits versterkend kan werken. De jongeren voelen zich thans ontheemd en uitge sloten en zoeken derhalve noodged wongen hun vertier op straat. Het ont breken van een duidelijk doel, van een eigen ontmoetingsplaats leidt tot zwerf tochten met soms het bekende, ontoe laatbare gedrag. PROGRAMMA Bovendien geeft een eigen behuizing de mogelijkheid tot het tot ontwikke ling brengen van een eigen programma, dat niet alleen op recreatie, maar zeker ook op vorming en ontwikkeling ge richt zal zijn. En daarbij kan die spe ciale full-timer, die de zaak deskundig kan begeleiden, niet worden gemist. Naar het oordeel van B. en W. komt op dit moment slechts één gebouw in Waddinxveen voor de eigen behuizing van de agressieve jongeren in aanmer king en dat is het al genoemde voorma lige gemaal Van der Breggen aan de Kanaaldijk. Dit gemaal is eigendom WADDINXVEEN - B. en W. hebben de volgende week vergaderende gemeenteraad voorgesteld f 125.000,beschikbaar te stellen om het oude gemaal Van der Breggen aan de Kanaaldijk geschikt te maken voor de plaatselijke agressieve jeugd, jaarlijks met f 10.000,over de brug te komen om dit verwaarloosde en vernielde pand - dat kort gele den nog in brand werd gestoken - te kunnen beheren en jaarlijks f 25.000,op tafel te leggen als tegemoetkoming in de kosten van een door De Bonkelaar (Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen) aan te trekken speciale man voor deze groep jongeren.. van de gemeente en maakt "vereni gingsactiviteiten" op grond van het be stemmingsplan mogelijk. gingen gaat f 63,per uur bedragen. 3. Marktgelden. Meeropbrengst f 1.015,—tot ƒ30.015,—. 4. Begrafenisrechten. Meeropbrengst f 1.890,—tot ƒ55.890,—. 5. Reinigingsrechten. Meeropbrengst 212.450,— tot 631.290,—. Met in gang van volgend jaar bedragen de reinigingsrechten dus 96,per jaar of 8,per maand. Dat was dus 92,40 en f 7,70. 6. Gebruik gymnastieklokalen. Meerop brengst 3.900,— tot f 46.800,—. Het tarief gaat volgend jaar 12,per uur bedragen. 7. Gebruik sporthal en sportzaal. Mee ropbrengst sporthal 4.950,— tot 95.700,en sportzaal 4.000,tot 56.800,Het uurtarief voor huur van sting en Ruimtelijke Ordening het sein hiervoor gauw op groen zou zetten, het zou echter nog tot deze maand duren voordat dat het geval was. Volgens voorlopige berekeningen van begin dit jaar zijn met de grond- en bouwkosten van deze 63 huizen bijna zeven miljoen gulden gemoeid. Op BEKENDMAKING Bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas” De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat met ingang van 18 oktober 1979 gedurende een maand ter ge meentesecretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage ligt het door de ge meenteraad op 10 oktober 1979 vastgestelde bestemmings plan "Wijk Zuidplas”. Gedurende genoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij het col lege van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Konings- kade 1-2, ’s-Gravenhage, bezwaren tegen het bestemmings plan indienen. Aangezien bij de vaststelling door de raad wijzigingen zijn aangebracht in het eerder ter visie gelegen hebbende ont- werp-bestemmingsplan (te weten in enige artikelen van de voorschriften), komt gelijke bevoegdheid tot het indienen van bezwaren toe aan een ieder die bezwaren heeft tegen die wijzigingen. OPENBARE VERGADERINGEN VERGADERING GEMEENTERAAD: dinsdag 23 oktober a.s., aan vang 15.30 uur, voort te zetten op woensdag 24 okto ber a.s., aanvang 19.30 uur en vervolgens op donderdag 25 oktober a.s., aanvang 15.30 uur. Alle vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID: donderdag 18 oktober a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR MEVR. G. G. PELLICAAN-JAGER, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER REGIONALE BE JAARDENOORDEN: woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. WADDINXVEEN Zeer binnenkort kan de bouw beginnen van een complex van 63 woningwetwoningen van de christelijke woningbouwvereni ging Ons Begin het bestemmingsplan Ons Begin in het bestemmingsplan Zuidkade 1Al begin dit jaar werd ver wacht dat de minister van Volkshuisve- WADDINXVEEN - Volgend jaar gaan in Waddinxveen de retributies, tarieven en belastingen met 3,5 procent omhoog. Het betreft welgeteld twaalf verhogingen, die op 1 januari 1980 van kracht worden. De stijging is echter tot 3,5 procent beperkt om duidelijk te maken dat er wat dit betreft in Waddinxveen een terughoudend beleid wordt gevoerd gezien het achterolijven van de economische groei. De voorstellen van B. en W. aan de volgende week vergaderende gemeenteraad pogen dan ook niet meer dan de eigen inkomsten zoveel mogelijk aan de inflatie aan te passen, hoewel natuurlijk aan het kostendekkend maken van diverse ge meentelijke uitgaven nog lang niet valt te denken. De twaalf belastingen die omhoog gaan zijn de volgende: 1. Secretarieleges en rechten van de bur gelijke stand, alsmede leges voor bouw vergunningen. Meeropbrengst respec tievelijk ƒ2.100,— tot 62.000,— en f 12.012— totƒ355.268,—. - - 2 Zwembadrechten Meeropbrengst De huurprijs voor piaatsehjke vereni- de sporthal en sportzaal is daarmee re spectievelijk gekomen op 58;en 35,50. Dit was 55,en 33, 8. Huur sportvelden. Meeropbrengst 1.185,tot 33.910,De huurprij zen zijn in 1980 voor een hoofdveld 2.150,voor een juniorenveld 1.090,voor een hockeyveld 2.150,voor het halfverharde veld aan de Sniepweg 2.925,voor de atletiekbaan 1.375,en voor het trainingsveld aan de IJsermanweg 1.630,—. 9. Huur tennisbanen. Meeropbrengst 5.460,tot 161.385,Dat betekent een baanhuur van 7.685.—. Dat was voor de 21 tennisbanen in Waddinx veen 7.425, 10. Hondenbelasting. Meeropbrengst R

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 15