112 W’veners zoeken werk WITTE PRUZENÏÏAL Eminent gaat officieel open GAB-cijfers september Ds. P. J. Dorsman THEMA-AVOND VOOR VROUWEN IN BUURT CENTRUM KETELHUIS KOOR- EN ZANGAVOND MET DIENT DEN HEER M^GOED EN GOEDKOOP! spreekt voor Bijbelstichting Prijzen voor 20 jongeren Bijna 12 mille Nierstichting Maandag 29 oktober I I I I 4 i* MEELEVEN, MEEDELEN, OM KERK TE ZIJN VOOR ELKAAR, IN WERELDWIJDE SAAMHORIGHEID. GIRO 1566 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG WERELDMISSIEDAG 21 OKTOBER 1979 r- u tl 8 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 -J frf' it- a De jeugdige prijswinnaars in Vivo-supermarkt Van der Sluys in het winkelcentrum Groensvoorde. {Foto: Week- e. -•« WADD1NXVEEN Dinsdagavond 23 oktober om half acht houdt de Gere formeerde Bijbelstichting in het kerk gebouw van de Remonstrantse Gere formeerde Gemeente aan de Zuidkade 59 een bijeenkomst. Op deze bijeen komst zal worden gesproken door ds. P. J. Dorsman uit Staphorst. Publicatie Nationaal Missiebureau PMW Postbus 93140 - Den Haag :ts; es; ?os sis; ;je; blad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Zaterdag middag zijn in de vernieuwde zaak van Vivo-supermarkt Van der Sluys in het winkelcentrum Groënsvoorde aan 20 Wad- dinxveense meisjes en jongens de prijzen uitgereikt van de kleurpla tenwedstrijd, die vorige maand ter gelegenheid van de feestelijke heropening werd gehouden. De jongelui werden verrast met in to taal tien dozen kleurpotloden, vijf paar rolschaatsen en vijf sporttas sen. Daarna ging iedereen op de foto. Eind september was in het gewest Gouda het aantal werkloze mannen en vrouwen (totaal 1495) lager dan de maand tevoren. De vraag naar manne lijk personeel liep verder op (met 51 tot 1553), de vraag naar vrouwelijk perso neel bleef nagenoeg gelijk (104). Op verschillende deelmarkten nam de spanning toe. Zo is de geregistreerde vraag in de metaalsector opgelopen tot ruim 500, terwijl de indruk bestaat, dat niet eens alle vacatures bij het arbeids bureau bekend zijn. Het aanbod in de metaal (werkzoekenden dus) daalde tot 115. Onder deze werklozen bevinden zich nauwelijks vaklieden. Ook in de bouwnijverheid bleef de spanning be staan. In vele andere sectoren overtreft het aanbod verre de vraag. Dit geldt met name bij de vrouwen groter dan het WADDINXVEEN Het Gereformeerd Kerkkoor Dient Den Heer houdt vrijdagavond 2 november in de Ontmoetingskerk aan de Groens voorde een koor- en samenzangavond. Dat betekent ditmaal dus geen concert, omdat gehoopt wordt als koor meer binding te krijgen met het WADDINXVEEN De collecte voor de Nierstichting heeft in Waddinxveen het mooie bedrag van f 11.973,80 op gebracht. Wie de collectanten heeft ge mist kan zijn bijdrage kwijt op gironum mer 388000 van de Nierstichting in Amsterdam. aanwezige publiek. "Waarom zouden de toehoorders ook geen medewerkers worden? Zeker in deze tijd van het steeds meer vervreem den van elkaar, dacht het bestuur met deze opzet goed gedaan te hebben en dan kunnen wij allen als hoogste doel van deze avond onze Heer lof en eer toezingen", aldus secretaresse me vrouw J. W. A. Algera-van Strien. Er worden op 2 november door Dient Den heer onder andere werken uitge voerd van Gelineau, Handel en Mo zart. Aan de avond werken mee de or ganist Ben Cramer, de trompettist Joop Boerma en de bas Wim v. Kooij. Het geheel staat onder leiding van de diri gent W. Chr. Meyboom. wordt. Veel minder toevallig is de doel gerichte rolverdeling die meisjes en jongens vanaf de geboorte wordt opge drongen en waarbij meisjes er het slechtst af komen. Wat ze allemaal "moeten” en niet ’’mogen” berooft meisjes van het begin af aan van een stuk vrijheid, waardoor een optimale ontwikkeling naar een volwaardige vrouwwording in het gedrang komt.... WADDINXVEEN/GOUDA - Vorige maand telde Waddinxveen vol gens cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda 112 werklo zen. Onder hen 55 mannen en 57 vrouwen. In augustus waren dit nog 63 mannen en 71 vrouwen, dus in totaal 134 Waddinxveners. lenorme inzet en gadegeslagen door on gelovige blikken slaagde hij erin de ver huizing van de A-fabriek van Eminent BV aan de Schielandstraat en de B- fabriek op de hoek Kerkweg- West/Dorpstraat ten behoeve van de woningbouw naar een riante plek aan Staringlaan rond te krijgen. De bouw van een nieuwe orgelfabriek daar werd mogelijk door de grondruil die de Waddinxveense gemeenteraad op 20 april 1977 regelde. Er werd toen mee ingestemd dat de gemeente voor de fabrieksterreinen van Eminent BV f 9.500.000,op tafel legde. De 9,5 miljoen gulden is na onderhandelingen over een hogere prijs (Eminent wilde eerst ruim 11,3 miljoen gulden) tot stand gekomen. Om de gemeente de transactie, waardoor er woningen ge bouwd zouden kunnen worden op het oorspronkelijke bedrijfsterrein, te kun nen laten realiseren kwam het ministe rie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met 5,5 miljoen gulden subsi die over de brug. CONCERN In het 18 miljoen gulden kostende pand, waarvan de bouw in 1977 begon, zullen te zijner tijd 200 mensen komen te werken. Het complex is op de groei gebouwd, zodat lege kantoor- en be drijfsruimte nu nog worden verhuurd. Het Eminent-concern (een moeder - Vreeken’s Industrie- en Handelsonder- neming BV met 14 dochters en klein dochters in binnen- en buitenland) is een bedrijf met zo’n 350 werknemers, waarvan er tot een paar jaar geleden 80 in Waddinxveen werkten. Eminent BV ontstond in 1961 uit de splitsing tussen detailverkoop (sinds 1923) en aanvang van de produktie. Uit door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken bekend gemaakte gegevens over 1978 weten we dat de verkoop van Eminent orgels in Amerika en Canada teleur stellend is geweest, dat de export bin nen de EEG zich merkbaar heeft her steld en dat er in Nederland bevredi gend is verkocht. Helaas kampt men met een onderbezetting in de perso- neelssector, vooral in Waddinxveen. Daarom moest .vorig jaar een belan grijk percentage van de orgelkastenbe hoefte worden uitbesteed. Voor dit jaar verwacht Eminent BV het marktaan deel te kunnen handhaven of te vergro ten. Daarbij blijft het koersverloop van de dollar van groot belang. Het Eminent-bedrijfspand aan de Staringlaan. Foto: Archief Weekblad Meisjes kunnen in veel mindere mate dan jongens hun eigen levensloop en ontwikkeling bepalen. Ze moeten huis vrouw en moeder worden, dus waarom zou je je inspannen voor een goede op leiding?.... Voor ouders en onderwijzers is het van het allergrootste belang vooral de meisjes te wijzen op de nood zaak van een goede opleiding in een be wuste beroepskeuze. Hierbij zal het werken aan een bewustwording van een ROL-bepaald gedragspatroon alle aandacht moeten krijgen... De film wil een bijdrage zijn aan de discussie aan gaande de te veranderen rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Want dat daar hoognodig verandering in moet komen zal iedereen die zich met deze materie bezig houdt toch met me eens zijn.” WADDINXVEEN Dinsdagavond 23 oktober om acht uur wordt er in het buurtcentrum ’t Ketelhuis aan de Bus- ken Huëtlaan 94a een thema-avond met film en discussie voor alle Wad dinxveense vrouwen gehouden. Deze avond wordt gehouden op initiatief van de werkgroep vrouwenactiviteiten, waarvoor als contactadressen gelden Jacqueline Danhof (Justus van Effen- laan II, tel. 3523) en Mijntje de Jong (Lindengaarde 11tel. 7089). In Waddinxveen zijn al verschillende activiteiten voor vrouwen gestart, zoals de werkgroep vrouwenactiviteiten, een al vier weken lopende cursus Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving (VOS), twee praatgroepen, een maan delijkse thema-avond, terwijl er ook wordt geprobeerd een vast ontmoeting scentrum te creëren. KAARTVERKOOP Begonnen wordt om 8 uur. De toegang sprijs bedraagt f 4,50. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de Ontmoetingskerk en op onderstaande adressen: mevr. J. Algera-v. Strien, Heggewinde 4; mevr G. Bouman-Lammers, W. de Rijkelaan 38; mevr. H. Broer-v. Tol, Da Costa- weg 27mevr. M. de Wilde-Roggeveen. Nesse 12; mevr. R. Jannes, Schubert- hof 34; mevr. A. Ligthart, Vijverlaan 24; mevr. A. v. Nielen, Noordkade 52. Mocht u na afloop van de avond zin hebben om u bij Dient Den heer aan te sluiten, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond om 19.45 uur in Het Trefpunt, Stationsstraat 16. aantal werkloze mannen. Doordat de situatie op de verschillende deelmark ten zo sterk uiteenloopt, is het feitelijk niet meer mogelijk een eensluidende beoordeling te geven over de arbeid- smarktsituatie in het GAB-gewest. Overspannen en krappe arbeidsmarkt komen tegelijk en naast elkaar voor. JEUGDIGEN Eind september stonden 205 jongens t/m 22 jaar en 296 meisjes t/m 22 jaar als werkloos ingeschreven. Dit betekent dat van 900 werkloze mannen bijna 23 procent jonger Js dan 23 jaar. De meis jes tot 23 jaar maken bijna 50% uit van het aantal werkloze vrouwen. Overigens staan de meeste jeugdigen niet langer dan 3 maanden als werkloos ingeschreven: bij de jongens is ruim 64% korter dan 3 maanden werkloos, bij de meisjes is dit ruim 62%. Omdat in de genoemde leeftijdscategorie veel schoolverlaters zijn, zal pas na enige tijd blijken of er groepen zijn die langer dan 3 maanden werkloos worden. De indruk is, dat er nog steeds een goede doorstroming op de arbeidsmarkt - ook voor jeugdigen - is. Volgende week dinsdagavond wordt er in het buurtcentrum aan de Busken Huëtlaan een film gedraaid, waarna van gedachten gewisseld wordt over de thematiek van de film. De film is van Nouchka van Brakel. Zijzelf geeft als toelichting de volgende omschrijving. Het is louter een toevallige zaak of ie mand als jongetje of als meisje geboren In de grote advertenties heeft Eminent al aangekondigd dat de officiële ope ning van de nieuwe fabriek in Wad dinxveen aanleiding is voor een groot feest. Jazzpianist en presentator Pim Jacobs is ingehuurd om de toekomstige klanten toe te roepen dat er muzikale meevallers zijn te verkrijgen, zoals een gratis Eminent feest-chequeboek met cheque-waarden van f 200,tot f 1.500,—. Iedereen die een Eminent- orgel naar keuze aanschaft krijgt name lijk tot en met 30 november tweehon derd tot vijftienhonderd gulden cadeau. ZAAK-EMINENT De zaak-Eminent, welke orgelfabriek in 1978 de Internationale Trofee voor kwaliteit in de categorie "Muziekins trumenten” behaalde, begon in het na jaar van 1976, vrij gauw na de komst van burgemeester mr. A. G. Smallen- ^broek in maart van dat jaar. Met een voor Waddinxveen). WADDINXVEEN Zoals aangekondigd verricht Waddinxveens bur gemeester mr. A. G. Smallenbroek maandag 29 oktober de officiële opening van ’t nieuwe Eminent-bedrijfscomplex aan de opgeknapte Sta ringlaan. Op dat moment komt er definitief een einde aan de verplaat sing van de fabriek van electronische orgels aan de Schielandstraat en de Kerkweg-West naaf het bedrijfsterrein in Waddinxveen-Noord. Eminent BV is met een productie van 18 tot 20.000 electronische orgels per jaar het grootste op zijn gebied in Eu ropa. Er is een aanzienlijke export naar alle Europese landen alsmede naar de Verenigde Staten en Canada. In Bode graven en in Waddinxveen vinden ruim 500 mensen emplooi. Bovendien zijn er dan nog eens 350 personen werkzaam in diverse sociale werkplaatsen. Eminent heeft er steeds naar gestreefd de technische ontwikkelingen niet al leen op de voet te volgen maar ze zelfs vóór te blijven. Dit leidde in 1977 tot de ingebruikneming van de opnieuw ver grootte, hypermoderne fabriek in Bo degraven. Een jaar daarna werd begon nen met de volledige nieuwbouw van het bedrijf in Waddinxveen waar de ka sten voor de orgels worden vervaar digd. Die is nu voltooid. Fr is Aan de Starinalann een hedraa van circa 18 miljoen geïnvesteerd. Een van de unieke dingen is de eigen ener giecentrale zowel in Bodegraven als nu ook in Waddinxveen. Eminent staat daarmede model als voorbeeld van energie- en kostenbesparing. Zo wordt bij voorbeeld de warmte van de uitlaat gassen en het koelwater van de geïn stalleerde dieselagregaten niet, zoals gebruikelijk, aan het milieu afgegeven maar verzameld en opnieuw benut. Op de dag van de opening wordt tevens het prachtige, nieuw ontwikkelde electro nische orgel, de Eminent 2500, geïntroduceerd. .V i u

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 3