Maandelijkse avond voor bejaarden Welzijnsproces uit startblokken Humanisten: discussie over Gemeente koopt ook Kleikade 5 en 9 aan Moderne avond bij Jazzclub Zoetermeer Zuigelingen kunnen naar het overdekte zwembad toe I I Weer zat antiekmarkt dwars Culturele Commissie Gecoördineerd Bejaardenwerk Waddinxveen Boers BV jl Mil verordening, die de raadsleden vol- de culturele commissie Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk Waddinxveen. Staande van links rechts de heer A. Muijs, mevrouw M. C. Kraneveld-van Houweningen. mevrouw M. J. Muijs-van Luijk en de De volgende aankopen de woningen Kleikade 5 1 witte pruzenhal ALTIJD VERS! effecten, hypothecaire L De jonge humanistisch gezinden uit de film vinden eigenlijk, dat mensen niet eindeloos moeten discussiëren over het bestaan van God, maar dat ze het met elkaar op aarde moeten fiksen. Ze vra gen: Wat doen mensen tegen atoombe- WADDINXVEEN/ZOETERMEER l on- van Jazzclub Zoetermeer aan de Dorpsstraat 18 in Zoetermeer een bijzonder concert gegeven. treedt namelijk de formatie ”C Haagsche Hofje” op. Deze combo markt - waarvoor zo’n dertig kramen op de Kerkweg-Oost onderaan de we stelijke oprit naar de hefbrug zouden worden neergezet - te laten doorgaan. Achteraf gezien bleek het weer zater dag nogal mee te vallen, maar dat is achteraf gezien. Zodra er een nieuwe tijd voor de in het Brugcentrum te hou den antiek-, curiosa- en kunstmarkt is afgesproken zullen wij u dit natuurlijk WADDINXVEEN/GOUDA De re gio Gouda van het Humanistisch Ver bond houdt maandagavond 22 oktober om acht uur in het ontmoetingscen trum Het Brandpunt aan de Turfmarkt 58 in Gouda een avond onder het motto: ”Zou jij eens willen komen ver tellen hoe je erover denkt?”. Gehoopt wordt dat velen, speciaal jonge mensen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen, uit en rond Gouda zullen deelnemen. De discussie zal worden geleid door Rob Tielman, landelijk voorzitter van het Humanistisch Verband. De gesprekken zullen plaatsvinden naar aanleiding van de film Godsdienst geen. De film, die elders vooral veel onder jongeren heeft losgemaakt, heeft een extra actueel accent gekregen door de publikatie van de enquete God in KVWWWWWWW Nederland. Hieruit blijkt dat thans on- WADDINXVEEN De vereni ging Zwem Revalidatie en Re creatie Waddinxveen gaat met in gang van woensdag 7 november haar activiteiten uitbreiden en wel naar de jongste inwoners- groep van Waddinxveen toe. Op die eerste woensdag in november na melijk zal voor het eerst het over dekte zwembad open staan voor zuigelingen en peuters tot twee jaar! Voor de jongste groep, de zuige lingen, is het wel raadzaam dat dit in overleg met de huisarts of met de arts van het consultatiebureau gebeurt. Laatstgeneomde is op de hoogte van dit nieuwe initiatief en heeft er zich positief achter gezet Omdat het voor Nederland nog niet zo’n gewone zaak is met zulke jonge kinderen in het water te gaan is het wel nodig hierover informatie te geven én in te win nen. Biede mogelijkheden zijn er, en wel op dinsdagavond 23 okto ber. Op die avond zal er in ge bouw De Hoeksteen, Esdoorn- laan 2, uitgebreide voorlichting zijn over dit hele gebeuren. Ou ders die in dit onderwerp inte resse hebben worden hierbij uit genodigd deze avond bij te wo nen. Aanvang acht uur! STIMULANS ”De belangstelling van de Wad- dinxveense bejaarden voor ons werk is een stimulans om er mee door te gaan", vertelt ons voorzitter A. Muijs. ”Er is een belangrijke kern van vaste bezoe kers, maar wij stellen natuurlijk alles in het werk om ook bejaarden van buiten de bekende centra in het Anne Frank- centrum te krijgen. Wie slecht ter been is hoeft alleen maar het telefoonnum mer 5555 te draaien en het vervoer heen en terug is geregeld. Als iemand een idee heeft voor een culturele avond dan worden die gaarne tegemoet ge zien. Men kan mij daarvoor thuis bel len. Mijn telefoonnummer is 3229”. Met deze publikatie hebben wij het werk van de Culturele Commissie Ge coördineerd Bejaardenwerk Wad dinxveen een beetje uit de onbekend heid willen lichten. Hoewel, steeds meer geworden van de maandelijkse avon den, die door deze commissie worden georganiseerd. Maar het punt is dat de standigheden te onzeker waren om de theaterzaal van het Anne Frank- centrum groot genoeg is om nog meer ouderen onder te kunnen brengen, ’t Is maar dat u het weet. WADDINXVEEN Volgende week maandagavond 22 oktober om acht uur wordt in het Anne Frank-centrum de tweede avond gehouden van de ’’Culturele Com missie Gecoördineerd Bejaarden werk Waddinxveen”. Dat betekent een optreden van het welbekende RIKO-duo, ofwel de magnifieke diapresentatie van de Waddinxve- ners G. van Ringelenstein en H. C. Kooyman. Zij komen maandaga vond met beeld en geluid naar de bejaarden toe om hen ”Oud- Waddinxveen” en ’’Holland Mijn Holland” in de mooiste kleuren te laten zien. Dit gebeurt op initiatief van de Cul turele Commissie Gecoördineerd Be jaardenwerk Waddinxveen, welke commissie tot begin dit jaar Culturele Commissie Dienstverleningscentrum Anne Frank heette. Van de commissie is voorzitter de heer A. Muijs van de Brugweg 19. Het secretariaat is in han den van zijn echtgenote, mevrouw M. J. Muijs-van Luijk. Lid van de commis sie zijn verder de de dames H. J. van Drimmelen (Jan van Bijnenpad 257), J. A. van Dort-Kroon-van der Stoel (Noordeinde 50), M. C. Kraneveld-van Houweningen (Jan van Bijnenpad 113), E. Kamminga-Bijl (Prinses Beatrixlaan 94) en de heer M. C. Kloet (Jan Dorrekenskade-Oost 100). DOEL De culturele commissie stelt zich ten doel om eenmaal in de maand voor alle bejaarden in Waddinxveen - met de na druk op alle - een culturele avond te or ganiseren. Vorige maand was dat een voorstelling van de Waddinxveense to neelvereniging Toi-Toi, volgende week WADDINXVEEN - De Wad dinxveense gemeenteraadsleden gaan volgende week dinsdagmiddag vastleg gen op welke wijze dit en volgend jaar het welzijnsbeleid in ons Gouwe-dorp vorm moet gaan krijgen. Uitgangspunt daarvoor is de vorige maand versche nen gemeentelijke nota "Laten we wel zijn, startnota welzijnsplanning in de gemeente Waddinxveen". In dit stuk wordt beschreven hoe de planning en het beleid rond het welzijn zou moeten zijn. En dan niet alleen na 1980, maar ook in de tussenliggende tijd. Het college van Burgemeester en Wet houders ziet de nota - indien de raad- wikkeling van de armen in de wereld? Mag je toestaan dat mensen eindeloos pijn lijden ten gevolge van een onge neeslijke ziekte, als ze dat zelf niet meer willen? VRIJHEID ”Het Humanistisch Verbond is een ver eniging, die zich al meer dan 30 jaar sterk maakt voor het humanisme en de humanistische beweging in Nederland. Voor de vrijheid van levensbeschou wing en de feitelijke erkenning daar van. Is dat nodig? De tijd dat met name christelijke groeperingen het politieke en maatschappelijke klimaat in ons land beheersten, is toch al lang voorbij? aldus Nou vergeet het maar! Andersdenken den, waaronder buitenkerkelijken, dus ook humanisten, werden en worden nog steeds minderwaardig behandeld”. Zo lezen we in de speciale Jongeren krant, een uitgave van het Humanisti sch Verbond (postbus 114, Utrecht). Een tekst die gelet op de acties van de humanisten gericht op de ziekenhui zen, verzorgings- en verpleegtehuizen dels een bord daarvan ter plaatse op de in de regio Gouda, geen nadere toelich- hoogte te stellen.” ting behoeft. geveer 30% van de Nederlanders bui tenkerkelijk is, terwijl berekend is dat over 20 jaar waarschijnlijk evenveel buitenkerkelijken als kerkdijken zullen zijn. Opmerkelijk is dat volgens de enquete 39% van de Nederlanders meent dat ieder mens voor zich uitein delijk zin aan zijn leven geeft en ieder op zijn eigen manier weet wat goed en kwaad is. Van degenen die geloven in een leven na de dood gelooft nog steeds 20% in het vagevuur, 40% in de hel en 50% in de duivel. wisseld achtige stukken en niet zo geschikt om op te dansen, maar wel uitermate boeiend om naar te lui steren. De bezoekers die het concert vorig jaar meemaakten, zullen zich on getwijfeld de ban herinneren, waarin als uitgangspunt zijn B. deze groep hen bracht. Het concert begint om 21.30 uur, de zaal is open vanaf 21.00 uur. Toegang vermogen uitsluitend of nagenoeg uit- sluitend in effecten, onroerende goede ren en hypothecaire schuldvorderingen. Dit alles blijkt uit wijzigingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. WADDINXVEEN Zolang de winke liers van het winkelcentrum De Brug aan de weg timmeren is het nog niet gebeurd, maar afgelopen zaterdag was het zover dat een aangekondigde acti viteit niet kon doorgaan. De voor die dag tussen 10.00 en 17.00 uur geplande antiek-, curiosa- en kunstmarkt kon geen doorgang vinden. De organisatoren hadden vrijdag lange wapening? Wat doen ze voor de ont- bejaarden zijn vaste bezoekers tijd naar de lucht gegeken en naar het KNMI geluisterd en moesten toen tot de conclusie komen dat de weersom- aan een politiek-bestuurlijke advie scommissie blijft bestaan zijn B. en W. bezig met een voorstel tot wijziging van de taakopdracht en mogelijk ook de sa menstelling van de huidige commissie- met-de-lange-naam. Ditzelfde gaat ook gebeuren met de gemeentelijke com missie voor sportzaken. Het college overweegt verder met een nieuwe com missie voor welzijnszaken te komen, die dan tevens kan adviseren over de voorstellen van de planningsgroep. Over de kosten van deze groep en het werk wat moet worden gedaan zullen de raadsleden nog een apart voorstel krijgen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 sleden daarvoor het groene licht geven ten "Planningsgroep sociaal-culturele - als "het begin van de nieuwe plan- activiteiten". Deze groep, de motor ningssystematiek op het terrein van van het welzijnsproces, dient het col- sociaal-culturele activiteiten in onze lege van B. en W. niet alleen in ver- gemeente”. Uiteraard wordt het finan- schillende fasen van advies, maar gaat cieel ondersteunen van plaatselijk werk ook bij de planning noodzakelijke in gedaan aan de hand van richtlijnen van spraak regelen. De werkwijze van de het rijk, wiens geld door de gemeente planningsgroep wordt vastgelegd in een in feite wordt doorgegeven. In Wad- '2. J“ 1‘1-'4 dinxveen zal de welzijnsplanning zich gende week gaan vaststellen, vooralsnog beperken tot de sociaal- culturele activiteiten. De instelling van de planningsgroep be tekent het einde van de gemeentelijke MOTOR commissie voor kunst, cultuur, recrea- Het plaatselijk welzijnswerk zal vorm tie en jeugd. De nieuwe groep gaat dit worden gegeven door de nog op te rich- werk overnemen. Omdat de behoefte De leden van heer M. C. Kloet. Zittend van links naar rechts mevrouw H. J. van Drimmelen en mevrouw J. A. van Dort Kroon-van der Stoel. Op de foto ontbreekt wegens ziekte mevrouw E. Kamminga-Bijl. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom). maandagavond de dia-voorstelling van RIKO, op donderdagavond 22 novem ber een concert van het fanfarecorps Concordia en op maandagavond 10 de cember het Leger des Heils. Deze avonden worden steeds gehouden in de grote zaal van het Anne Frank- centrum en stellen de bezoekers tegen betaling van één gulden in de gelegen heid een gezellige, informatieve of ont spannende avond te beleven en contac ten te leggen met de andere oudere be- WADDINXVEEN De volgende zoekers. En die kans wordt hem of haar week vergaderende gemeenteraad gaat niet altijd geboden vanwege leeftijd en aankopen de woningen Kleikade 5 en dergelijke. Over de avonden van de 9. De totale koopsom hiervan bedraagt culturele commissie verschijnen steeds 259.180,(exclusief btw). In dit be- aankondigingen in het Weekblad voor drag zijn mede begrepen vergoedingen Waddinxveen. en in de brief van het adviesbureau voor Grond- en Onteigeningzaken te Voorburg. Leider Gilius van Bergeijk en zijn man- ëen van vermogen uitsluitend of nagê- De woning Kleikade 9 van de heer A. nen hebben niet gekozen voor een be- noeg uitsluitend in effecten, on- van der Linde omvat een woonhuis met paalde stijl, van spelen, nee, zij beoefe- roerende goederen tuin van ongeveer 125 vierkante meter, nen alle jazzvormen van pak weg 1940 schuldvorderingen. Hiervoor wil de gemeente 129.300,tot heden en rijgen deze in bonte colla- Bovis Administratie Bv, Waddinxveen, op tafel leggen. Ook deze aankoop ge- ges aaneen. Zo kunnen de toehoorders ëaat voortaan Bovis Beheer heten en schiedt onder de algemeen erkende be- achtereenvolgens ondoorgrondelijke houdt zich dan ook bezig met het op- palingen en bedingen, alsmede de be- Free Jazz passages verwachten, afge- richten, verkrijgen en vervreemden van palingen en voorwaarden in de bereid- wisseld met oubollige, vaudeville- ondernemingen, het verkrijgen en ver- heidverklaring van de heer Van der G_.2 2„r .1J- 7*n^eL niet zo geschikt om op te dansen, maar directeur hebben dit bedrijf verlaten R. afgelasten hadden we geen andere mo- Zoals bekend valt het gebied ten oosten wel uitermate boeiend om naar te lui- L. L Hensels te Streefkerk en H. B. van gelijkheden meer dan het publiek mid- van de woning Kleikade 18 en ten oo- Jiz_:-i: sten van de woning Onderweg 33 onder de werking van de Nota Kernenbeleid. Met deze nota en W. bezig voor dit gebied een Het concert begint om 21.30 uur, de sanerings- en renovatieplan te ontwer- z2 21.22T Pen.’ volgens welk plan hoogstwaar- voor leden is gratis, introducé’s moeten schijnlijk de betreffende woningen aan 6,betalen. Wie meer wil weten de Kleikade en de Onderweg zullen over dit concert en de andere, door gorden afgebroken. In dit gebied zijn jazzclub Zoetermeer georganiseerde aan ook al verschillende eigendommen evenementen belle 079-310695 of aangekocht. 310698. WADDINXVEEN/GOUDA Boers Onroerend Goed BV, Waddinxveen, heeft het bedrijf omgezet in het beleg- melden. ”Het is jammer dat zoveel mensen za terdag tevergeefs naar het Brugcen trum zijn gekomen”, t."_. winkelcentrum-voorzitter Gijs Kraye- steyn. ’’Hoewel, helemaal voor niets kom je bij ons natuurlijk nooit, want er is genoeg te koop, maar de beloofde antiek-, curiosa- en kunstmarkt kon vanwege de weersvoorspellingen helaas niet doorgaan en op het moment van in en voor te lijden vermogensschade en de te maken verhuiskosten naar door be ide Waddinxveners aan te kopen ver vangende woonruimte. Er bij geteld moet nog wel worden de 10 procent aankoopkosten, zodat het totale bedrag neerkomt op 285.098, Eigenaar van de woning Kleikade 5 is de heer N. J. M. Lansbergen. Zijn woonhuis met tuin omvat 95 vierkante meter en wordt door de gemeente ge- Zaterdag 20 oktober wordt in het kocht voor 129.880,(exclusief derkomen btw). De aankoop geschiedt onder de algemeen erkende bepalingen en be- een bijzonder concert gegeven. Dan dingen, alsmede de bepalingen en voor- treedt namelijk de formatie ’’Gilius’ waarden die vermeld zijn in de bereid- Haagsche Hofje” op. Deze combo heidverklaring van de heer Lansbergen heeft zich een zeer eigen plaats verwor- A“ u r -j i ven in de Nederlandse moderne jazzwe- reld. Leider Gilius van Bergeijk en zijn man nen hebben niet gekozen voor een be paalde stijl, van spelen, nee, zij beoefe nen alle jazzvormen van tot heden en rijgen deze in bonte colla ges aaneen. Zo kunnen de toehoorders c. Free Jazz passages verwachten, afge- richten, verkrijgen WiSSeld ITiet ,1-J"11. nnripmpmmrmn Hard Bop thema's, vreemden van belangen daarin enz. Ais L. J. Hensels te Streefkerk en H. B. van der Heide te Krimpen aan den Ijssel. Boers Holding BV, Waddinxveen, heeft zich de naam Boers elegging BV aangemeten. Dit bedrijf gaat zich dan ook bezighouden met het beleggen van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 5