Raad Voetbalprogramma 3 dagen bijeen wielaard voor delicts Verkoop huis lukt niet, dan ook geen bungalow Goedgekeurd Aankoop stuk grond voor reconstructie Kanaaldijk Water wordt weer duurder Najaars vergadering Be Fair Verkoop grond wordt ontbonden Opmerkingen van college over begroting HAVO/ Atheneum ”Bep” van Het Trefpunt getrouwd f. I volgende week ziet konden worden uitgezet is voorbij. begrotingen Op weg naar de kerkelijke inzegening van hun huwelijk in de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage: Bep de WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de vol gende Waddinxveense besluiten goed gekeurd: aanschaffing meubilair en leer- en hulpmiddelen Gereformeerde lagere school; vernieuwing kabel openbare ver lichting Bloemendaalseweg; aanschaf verkeerstellers; aanschaffing van soldeertafel en twee werkbanken prof. Kohnstamm- school vooropenbaar MAVO; - vergoeding verhuiskosten streek- muziekschool Waddinxveen; subsidie ten behoeve van plaatse lijke emancipatie-activiteiten. 4e klas Be Fair 9-Zwammerdam 4, 11.00 uur Be Fair 10-Zwammerdam 5, 14.30 uur Waddinxveen 4-Siveo 7, 12.30 uur JUNIOREN: A Be Fair-VEP, 14.30 uur Waddinxveen-Floreant, 14.30 uur WSE-GSV, 14.30 uur Sportief-Be Fair 2, 14.30 uur WSE 2-Moordrecht 2,14.30 uur Bodegraven 2-W’veen 2, 14.30 uur Nieuwerkerk 3-Be Fair 3, 13.00 uur C Floreant-Waddinxveen, 15.00 uur Olympia-Be Fair, 13.00 uur Haastrecht-Waddinxveen, 13.00 uur Nieuwkoop-WSE, 13.00 uur RVC-Be Fair 2, 12.00 uur Nieuwkoop 3-WSE 2, 14.30 uur WSE3-Donk2, 13.00 uur Be Fair 3-Jodan Boys 4, 13.00 uur Unio 3-Waddinxveen 2, 13.00 uur WSE4-Be Fair 4, 13.00 uur PUPILLEN: D Be Fair-WSÉ, 10.00 uur Moordrecht-Be Fair 2, 09.30 uur Soccer Boys 2-WSE 2, 10.00 uur Waddinxveen-Floreant 3, 11.00 uur Groeneweg 2-Be Fair 3, 11.00 uur Reeuwijk 2-WSE 3, 10.00 uur Floreant 4-Waddinxveen 2, 10.30 uur Floreant 5-Be Fair 4, 10.30 uur Rohda4-WSE4, 10.00 uur (terrein WSE) niet zal kunnen plaatsvinden, daar de prijs die de Waddinxvener voor zijn huidige woning kan krijgen de aankoop van het perceel bungalowgrond finan cieel onverantwoord heeft gemaakt. Derhalve verzocht hij tot ontbinding van de op 2 oktober vorig jaar gesloten koopovereenkomst. B. en W. achten in de gegeven omstan digheden de ontbinding hiervan verant woord, zij het dat het op het Raadhui splein billijk wordt gevonden dat - om dat er eigenlijk geen sprake is van bij- WADDINXVEEN - Vrijdagavond 19 oktober houdt Be Fair afdeling voet bal de najaarsledenvergadering. Aan vang 20.00 uur in het clubgebouw Warnaarplantsoen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 van de heer G. van Vliet uit Moor drecht (Noordringdijk 7). Volgens de gemeente worden op dit moment ook gesprekken gevoerd over andere aan voorhanden waren, die rentegevend kopen in dit gebied, konden worden uitgezet is voorbij. Voer d* Bezwaren heeft het college verder nog dijk is tegen stortingen in fondsen voor leer middelen, applicatiecursussen en druk werken. Omdat deze kosten regelmatig op de begroting zullen voorkomen wil len Burgemeester en Wethouders dat er hiervoor jaarlijks een budget wordt vastgesteld. Dit betekent, aldus het col lege, dat niet alle uitgaven in één jaar zullen kunnen worden gedaan en dat een afweging plaats zal moeten vinden Voor de reconstructie van de Kanaal- "f van het aan te kopen perceel ei genlijk 1.35.00 hectare nodig, doch ter vermijding van extra waardeverminde ring van het resterende gedeelte, onder andere door snijschade, is het gehele eigendom van de heer Van Vliet in de transactie betrokken. Voor de grond en de opstallen krijgt de Moordrechtenaar 151.727,exclu sief belastingschade. Bij dit bedrag moeten nog tien procent overdrachts- Van' hetgeen - gezien de budgettaire kosten worden gerekend, zodat er het middelen die voorhanden zijn - moge- eerder genoemde krediet van f lijk is. SENIOREN: Lyra-Be Fair, 14,30 uur le klas WDS2-Be Fair 3, 14.30uur 2e klas Waddinxveen-Floreant, 14.30 uur Be Fair4-Unio, 14.30 uur 3e klas Be Fair 5-Aarlanderveen 2, 11.00 uur Waddinxveen 2-WDS 3, 14.30 uur Be Fair 6-Linschoten 3, 12.30 uur Zevenhoven 4-Be Fair 7, 12.30 uur Bergambacht 4-W’veen 3, 11.00 uur van f 0,96 naar f 1,03 en het vastrecht Be Fair 8-Sportlust 7, 12.30 uur per I januari 1980 van f 56,40 naar 60,- per jaar. eerder genoemde krediet 166.900,nodig is. WADDINXVEEN/BOSKOOP Het water van het waterleidingbedrijf ”De Zaterdag 20 oktober Rijnstreek”, waartoe behoren de ge meenten Alkemade, Boskoop, Hazers- woude, Koudekerk a/d Rijn, Leider dorp, Leimiuden, Rijnsaterwoude, Waddinxveen, Woubrugge en Zoeter- woude, wordt in 1980 duurder. In de vorige maand gehouden alge mene bestuursvergadering werd beslo ten de tarieven met 7% te verhogen. Het ministerie van Economische Zaken heeft toestemming verleend, om de ta rieven met dat percentage te verhogen. Met ingang van de laatste meterop- name in 1979 gaat de m3-prijs omhoog NIEUW'Het VLIETSTUUR De grote uitvinding voor moeder en kind Niet meer moeilijk opstappen Niet meer onmogelijk fietsen Geen acrobatische toeren meer in het drukke verkeer, maar. voldoende ruimte om op te stappen en normaal te fietsen en toch uw kind gezellig voor op de fiets. Prijs, compleet met bijpassende boodschappenmand ƒ44,50 Dorpstraat 26 - Waddinxveen Telefoon 2009 WADDINXVEEN - De gemeenteraad gaat volgende week voor in totaal f 166.900,een stuk grond kopen van 2.10.35 hectare in verband met de ko mende reconstructie van de Kanaal- bedrag kan worden verwacht Jan die f dijk. De betreffende grond is eigendom 8.000,Immers, op dit moment staan slechts de rijksuitkeringen voor de nor male exploitatie tegenover de uitgaven terzake. De tijd dat er extra middelen zondere omstandigheden - aan het raadsbesluit van volgende week de voorwaarde wordt verbonden, dat door de heer Uijlenberg de kosten zullen worden viergoed van het behandelen van de grondtransactie en een vergoe ding wordt betaald wegéns het vanaf 2 oktober 1978 voor hem gereserveerd houden van een perceel bungalow grond, ten bedrage van f 15.000,in totaal. Schriftelijk heeft de Waddinxve ner zich met deze voorwaarde accoord verklaard. VERDEELD In de raadscommissie voor de ruimte lijke ordening en de woningbouw was Iedereen het eens met dit voorstel, dat overigens door wethouder P. F. J. van Schie (CDA) nauwelijks werd toege licht. In de raadscommissie voor de financiën waren de meningen echter verdeeld. Twee leden waren voor het voorstel en twee leden tegen. E Be Fair-Esto, 10.00 uur Floreant-Waddinxveen, 09.30 uur WSE-RVC, 11.00 uur Be Fair 2-Reeuwijk 2, 10.00 uur Rohda 2-WSE 2, 11.00 uur (terrein WSE) WSE3-Esto3, 10.00 uur Be Fair 3-Rohda 3,09.00 uur RVC 2-Waddinxveen 2, 10.00 uur F WSE-Waddinxveen, 11.00 uur WSE2-RVC, 11.00 uur Soccer Boys-WSE3, 11.00 uur Zondag 21 oktober SENIOREN: Waddinxveen-Floreant, 14.30 uur Spoorwijk-WSE, 14.30 uur le klas Unio 3-Waddinxveen 2, 14.30 uur Moerkapelle 2-W’veen 3, 14.30 uur 2e klas Nieuwerkerk 3-WSE 2, 14.30 uur 3e klas Waddinxveen 4-Woerden 3, 12.00 uur WSE3-Gouda4, 14.30 uur 4e klas Esto 6-Waddinxveen, 14.30 uur WSE 4-Stolwijk 5, 11.00 uur WSE 5-Nieuwerkerk 7, 12.00.uur Waddinxveen 6-ONA 7, 10.00 uur Groeneweg 6-WSE 6, 11.00 uur RVC 7-Waddinxveen 7, 10.00 uur WSE 7-Groeneweg, 10.00 uur DAMESVOETBAL: Waddinxveen-VEP, 11.00 uur WADDINXVEEN Het plan dat de heer J. A. W. Uijlenberg had om zijn huis aan de Potgieterstraat 1 voor goed geld te verkopen om zo doende een in Zuidkade 1 te bouwen bungalow te kunnen betrekken gaat niet door. De Waddinxvener heeft de gemeente gevraagd de overeenkomst tot koop van 470 vierkante meter grond voor de prijs van f 175.000,(exclusief btw) ongedaan te maken. De gemeenteraad is daartoe volgennde week bereid, maar zal wel besluiten dat de heer Uij lenberg met f 15.000,over de brug komt voor de door de gemeente geleden schade. De Waddinxvener heeft zich hiermee accoord verklaard. Al op 22 november vorig jaar besloot de ‘gemeenteraad het betreffende stuk grond op de landtong in Zuidkade 1, langs de ringvaart, aan de heer Uijlen berg te verkopen. Het betrof hier één grondverkoopbesluit, want ook de heren F. Kerver (Groensvoorde 86), C. A. Viering (Groensvoorde 80) en G. A. van der Knaap (Wielewaal 35 te Zeven huizen) hadden te kennen gegeven in Zuidkade 1 een bungalow te willen bouwen. De betreffende bouwgrond ligt aan de Alpher Wetering. ONTBINDING In een breif aan het college van Burge meester en Wethouders had de heer Uijlenberg dit voorjaar geschreven dat de daadwerkelijke eigendomsover dracht van het perceel bungalowgrond WADDINXVEEN B. en W. hebben de volgende week vergaderende ge meenteraad voorgesteld niet zonder meer de begroting 1980 van de samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum goed te keuren, hoewel wethouder A. H. van Gent (PvdA) dat anders ziet. De meerderheid van het college wil de post ontvangen interest bepalen op f 8.000,:terwijl het schoolbestuur, waarvan de heer Van Gent voorzitter is,’13.000,— wil hebben. B. en W. voeren aan dat deze post al in een jaar tijd is verdubbeld (van vier naar acht mille) en dat een verhoging met vijf mille niet kan worden toegestaan nu de opbouwfase van de school voorbij is, zodat in de toekomst geen hoger rente Mik-van Tol enArie de Mik. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Vorige week woensdag zijn getrouwd Arie de Mik en Bep van Tol. Na dat hun huwelijk om twee uur 's middags in het Waddinxveense gemeentehuis was voltrokken volgde in de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage de ker kelijke bevestiging door ds. P. van den Berg. Na de receptie in het Gereformeerd Verenigingsge bouw ”Het Trefpunt” was iede reen van harte welkom in hun huis aan het Noordeinde 14. Dat de receptie in "Het Tref punt” werd gehouden is natuur lijk logisch, want Bep de Mik-van Tol is de niet meer weg te denken rechterhand van mevrouw P. Hardendood-Ewijk, die op deze vergader- en feestplek aan de Sta tionsstraat dagelijks de scepter zwaait. Het paar is op dit moment op huwelijksreis in Spanje. WADDINXVEEN De ge meenteraad van Waddinxveen vergadert volgende week drie da gen. Begonnen wordt op dinsdag middag 23 oktober om half vier met de behandeling van een aan tal gewone agendapunten en de gemeentelijke welzijnnota, ’s Avonds om half acht wordt door gegaan met de algemene be schouwingen over de begroting 1980. De rest van de tijd wordt de maandelijkse agenda afgemaakt. Woensdagavond 24 oktober om half acht wordt gestart met de be antwoording van de algemene be schouwingen en dat zal op don derdag 25 oktober om half vier worden voortgezet. Tussen zes uur en half acht is er nog een schorsing voor een hapje eten, waarna de begrotingsbehandeling zal worden voortgezet en afge rond. De totale agenda van de drie daagse gemeenteraadsvergade ring van volgende week ziet er zo uit: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 13 juni 1979. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorstel met betrekking tot de nota "Laten we welzijn, startnota welzijnsplanning in de gemeente Waddinxveen”. vacatures in de commissie van Bestuur voor de Samen werkingsschool voor HAVO/ Atheneum te Waddinxveen. 4. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de "Plan- ningsgroep sociaal-culturele activiteiten”. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van straatkol- ken. 6. Voorstel tot het instellen van beroept bij de Króón tegen Êet bèslüirvan Gedeputeerde Staten tot onthouding van goedkeuring aan de 2e her ziening van het bestemming splan "Brugcentrum”. 7. Voorstel tot vaststelling van het aantal wekelijkse uren, gedurende hetwelk aan de openbare scholen voor ge woon lager onderwijs in 1980 vakonderwijs zal worden ge geven. 8. Voorstel tot voorziening in vacatures in de Commissie van Betsüur voor de Samenwer kingsschool voor HAVO/AT- heneum te Waddinxveen. 9. Voorstel tot goedkeuring van de rekening 1978 van de Chri stelijke Openbare Uitleenbi- bliotheek Waddinxveen. 10. Voorstel tot aankoop van de woningen Kleikade 5 en 9. 11. Voorstel tot aankoop van een perceel grond ten behoeve van de reconstructie van de Kanaaldijk. 12. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 22 no vember 1978 inzake verkoop van een perceel bungalow grond aan de heer J. A. W. Uijlenberg. 13. Voorstel tot het verlenen van een uitkering ineens aan het gemeentepersoneel over de maanden januari tot en met april 1979. 14. Begrotingswijzigingen. 15. Behandeling dienstjaar 1980: a. begroting Samenwerkings school voor HAVO/Athe neum met bijbehorend voor stel; b. begroting Wijkwerk Waddinxveen-Zuid c. begroting Gemeenschap pelijk Antennesystepmbe- drijf; d. begroting Grondbedrijf; e. begroting Dienst Open bare Werken; f. gemeentebegroting, al smede le t/m 5e begrotings wijziging. 16. Voorstel tot vaststelling van belastingverordeningen e.d. 17. Voorstel tot verlening van een krediet ter voorbereiding van een plan tot vernieuwing van de accommodatie ”De Paddestoel" in de Bomen wij k. 18. Voorstel inzake een te stich ten accommodatie voor vitaal-motorische jongeren. 19. Rondvraag. ’1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 7