GEMEENTE STAPT NAAR DE KROON PvdA-wethouder I opent ketelhuis WITTE PRUZENUAL KLIMGROEIBEWIJS 48e Bejaardenreis: 4 juni 1980 Over 2e herziening Brugcentrum Vertimex BV N.A.M.BV Van der Pool Drie dagen grote bazar in De Paddestoel Dertig mille voor ca.200 straatkolken Komende zaterdagmiddag Schrijfster op ouderavond van Leon v. Gelder Vacatures schoolbestuur HAVO/ Atheneum Bibliotheek kostte gemeente vorig jaar f 140.900,- SpaarBank Rotterdam S VASTE LAGE PRIJZEN! AAN TOONDER d fi.ooo,- i i f1.000,- wordt na 5 jaar f 1.557, -. Rente op rente 974 Ook inwisselbaar na 2,3 of 4 jaar. Rente resp. 8,8% of 8V2. ernstige zocht naar lichtere materialen en gerin gere afmetingen van beide soorten kol- wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken blijkt dat het zaakadres van Vertimex BV, Wad- dinxveen, is gewijzigd in Rijneveld 2- 4b, Boskoop. Tot procuratiehouder van de BV is benoemd de Boskoper J. Hoogendoorn. Ververs jr., J. Kolma (secretaris), P. van Helden (penningmeester), A. G. M. van Ginkel, B. J. Woudenberg en mevrouw H. van Drimmelen, heeft be paald dat de eigen bijdrage voor de WADD1NXVEEN Wethouder A. H. van Gent (PvdA) opent donderdagavond 18 oktober om kwart over zeven de jaarlijkse ba zar van de speeltuinvereniging De Paddestoel in het speeltuinge- bouwtje aan de Lijsterbesstraat. Deze bazar ten behoeve van het plaatselijke jeugdwerk wordt ge houden op donderdag- en vrijda gavond van kwart over zeven tot half elf en op zaterdag van twee tot elf uur. De Paddestoel heeft er voor ge zorgd dat de bezoekers van de ba zar weer terecht kunnen bij vele attracties, zoals touwtrekken, bal- gooien, enveloppe-trekken, rad van avontuur en dergelijke. On der de geweldige prijzen bevin den zich horloges, fonduestellen, grote poppen en beesten, trap auto's, koperen potten, draagbare radios' en voetbaltassen. WADDINXVEEN/GOUDA - Bij Van der Pool’s Aannemingsbedrijf "De Korte Akkeren” BV, Waddinxveen, is uitgetreden als directeur de heer C. A. J. M. van der Raaf te Nieuwerbrug aan den Rijn. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. Zaterdagavond om tien uur is er de trekking van de grote verloting met ais hoofdprijs een fiets. Deze trekking zal worden verricht door de heer Van der Schee. WADDINXVEEN - Het op ’’slot” gaan doen van ongeveer 200 putdeksels in de woonerven Weidezoom, Klaverveld, Papaverveld, Spireaweide en Dotter- weide gaat de gemeente f 30.000, kosten. Dat blijkt uit het voorstel van B. en W. aan de volgende week verga derende gemeenteraad om de straat kolken in deze verkeersveilige en - leefbare gebieden te voorzien van af sluitbare deksels. nivLö tv niakuii, ai w o. o nvt iiwvzvigvvj- wongen aan huis gekluisterd zijn in de jaren twintig wel de belangrijkste aan leiding voor een groep middenstanders om de ouderen van dagen eens een WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 20 oktober om half drie opent wethouder A. H. van Gent (PvdA) officieel het tweede ketelhuis van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen in Waddinxveen- Noord. Dit voormalige ketelhuis van de wijkverwarming staat aan de Tollenslaan 161. Op dezelfde dag zal het andere ketelhuis van de stich ting, dat staat aan de Busken Huëtlaan 94a, met een receptie van 19.30 tot 20.30 uur het vijfjarig bestaan vieren. Het nieuwe tijdelijke onderkomen aan de Tollenslaan krijgt een aparte naam, die wethouder Van Gent zal onthullen. Voor het bedenken van deze naam was vorige maand een prijsvraag uitge schreven. Volgens coördinator Bert van den Beid is het name aan de Wad- dinxveense wethouder te danken dat het tweede ketelhuis al op zaterdag 1 september van dit jaar in gebruik geno men kon worden. ken. Daarvoor zijn in de handel kolken geschreven met los opzetstuk, die lichter en kleiner zijn. Maar omdat er op dit moment ook De kosten van een bejaardenreis zijn in deze tijd zo hoog opgelopen, dat de or ganiserende middenstand er niet meer in slaagde alleen het benodigde bedrag op tafel te leggen. Daarom werd in 1974 op voorstel van het Weekblad voor Waddinxveen een comité in het leven geroepen dat zich tot taak stelde de bejaaolenreis tot in lengte van jaren te organiseren en daarvoor de beno digde financiële bronnen aan te boren. Voorts is het college van mening dat de omvang van een bestemmingsplan dan wel herziening in eerste instantie door de gemeenteraad wordt bepaald, dat het gaat om een gedeeltelijke herzie ning van een gedeeltelijk achterhaald oud bestemmingsplan van 1965, dat de visie van de provincie zou betekenen dat er nooit een gedeelte van een be stemmingsplan kan worden herzien als er een nieuw plan op stapel staat, dat GS twee jaar geleden wel de eerste her ziening van het Brugcentrum hebben goedgekeurd en dat het besluit van de provincie betekent dat een fasegewijze uitvoering van de nieuwbouw onmoge lijk wordt en dit klemt te meer daar het aan de voet van de hefbrug een reconstructie- en saneringsgebied be treft. B. en W.: "Juist ten aanzien van be stemmingsplannen voor dit soort gebie- WADDINXVEEN Vorige week dinsdagavond hield de openbare lagere Leon van Gelderschool aan de Essen- gaarde haar algemene ouderavond. Tij dens deze redelijk bezochte avond kwam o.a. de verkiezing van nieuwe oudercommissieleden aan de orde. De dames Kwaak, Evers, van Oosten en de Vries waren aftredend en niet herkies baar. Wel herkiesbaar waren Mevr. Kalkhoven en de Heer Fillekes. Er wa ren 4 kandidaat-leden. De OC is thans als volgt samengesteld: voorzitter mevr. A. Kalkhoven- Rijnhart, vice-voorzitter W. Fillekes, secretaresse mevr. H. W. Koekkoek- Wissink, 2e secretaris J. Dijkstra, pen ningmeester C. P. A. G. Crasborn en leden de dames J. v. Griensven- Wittenaar, H. Hilberts-Turkstra, S. W. Terpstra-Holst en de heer C. V. Berk- houdt. Daar de vergadering wat eerder beëin digd was dan gepland en de uitgeno digde schrijfster Debbie de Jong pas om 21.00 uur met haar lezing zou be ginnen waren de heren Terpstra en Mertens, beide leerkrachten, bereid in hun klas voor de geïnteresseerde ou ders iets te vertellen over resp. "spel ling" en aardrijkskunde. Dit werd door de ouders zeer op prijs gesteld. Daarna de aangekondigde voordracht door de schrijfster Debbie de Jong over kinderboeken. Nadat zij eerst het één en ander over het kinderboek in zijn al gemeenheid had verteld ontstond een discussie met ouders, leerkrachten en de schrijfster. De avond werd om 22.30 uur besloten. Sëd Winkelcentrum De Passage 15, 2741 HB Waddinxveen, tel. O1B2B - 246B. Eind augustus heeft er dan ook al een gedeeltelijke verbouwing plaats gevon den, waardoor de peuterspeelzaal Pie ter Pierebas en verschillende andere activiteiten van de stichting konden starten. In de herfstvakantie is de tweede fase van de verbouwing, waar voor de raad 30.000 gulden beschikbaar heeft gesteld, uitgevoerd. In deze fase van de verbouwing zijn er een nooduit gang, noodverlichting en diverse an dere kleine voorzieningen aangebracht. Het feestprogramma ter gelegenheid van het tweede ketelhuis ziet er ko mende zaterdag als volgt uit: 14.00 uur - Start van de activiteiten vanuit buurtcentrum 't Ketelhuis aan de Busken Huëtlaan; 14.15 uur - Voor het nieuwe gebouw wordt een poppenkastvoorstelling ge geven, waarin een stukje geschiedenis van het wijkwerk in Waddinxveen- Noord naar voren zal komen. 14.30 uur - Wethouder A. H. van Gent onthult de nieuwe naam van het ge bouw; 14.40 uur - Alle kinderen die aanwezig zijn ontvangen van wethouder Van Gent een attentie ter gelegenheid van het le lustrum; 15.00-16.30 uur - Een leuk filmpro gramma voor de kinderen; WADDINXVEEN De Christelijke Openbare Bibliotheek Waddinxveen gaat de gemeente in 1978 f 140.900, kosten. Dat blijkt uit de jaarrekening over het afgelopen jaar, zoals die door de Christelijke Provinciale Bibliotheek Centrale Zuid-Holland aan B. en W. is aangeboden. Deze rekening is vergezeld van een ac countantsverklaring, waaruit blijkt dat het accountantskantoor Verstegen uit Dordrecht een voorbehoud heeft ge maakt ten aanzien van de post "inkom sten lezers”, welke post niet is gecont roleerd gezien de relatief hoge kosten, die met controle gepaard zouden gaan. De jaarrekening 1978 vermeldt aan ba ten f 27,592,29 en aan lasten f 168.492,29, waaruit dus een nadelig exploitatie saldo vloeit van de eerder genoemde f 140.900,-. Terdekking van de perso neelskosten had de gemeente van het rijk ruim 8 mille gekregen, maar van de 3 mille personeelskosten blijkt maar 2 mille declarabel te zijnfzoadt de rest - bijna 6 mille - terugbetaald moet wor den. Overigens komt de hoogte van het gemeentelijk subsidie aan de Christe lijke Openbare Bibliotheek Wad dinxveen’ overeen met het geraamde bedrag. 19.30- 20.30 uur - Lustrumreceptie in buurtcentrum 't Ketelhuis aan de Bus ken Huëtlaan, tijdens deze receptie is er ook gelegenheid om Elly van Wi- chen te feliciteren met haar 5-jarig dienstverband; 20.30- 02.00 uur - Lustrumfeestpro- gramma met de disc-jockey Alberto. WADDINXVEEN Het Comité Be jaardenreis Waddinxveen heeft be paald dat de 48e bejaardenreis volgend jaar wordt gehouden op woensdag 4 juni. Het reisdoel is ditmaal Zuid-West Nederland en de Zuidhollandse eilan den. De dit jaar op 30 mei gehouden bejaardenreis met 270 deelnemers ging naar de Veluwe en omgeving. Het organiserende comité; waarvan lid zijn H. C. Kooyman (voorzitter), T. Dit om in de toekomst ongelukken met de huidige deksels te voorkomen. Een tweetal inwoners heeft de gemeente na melijk onder de aandacht gebracht, dat een 3-jarig meisje tengevolge van het dichtslaan van een straatkolkdeksel blijvend letsel aan haar duim heeft op- WADDINXVEEN/GOUDA Uiteen gelopen. Daarbij is gebleken dat zelfs kleine kinderen in staat zijn deze dek sels te openen. In Waddinxveen zijn naast de wel van een vergrendeling voorziene trottoir- kolken, straatkolken zonder vergrende ling aanwezig welke tot voor enkele ja ren niet tot problemen hebben geleid. Wanneer kleine voorwerpen in deze kolken vielen konden de eigenaren deze meestal terug krijgen door het zelfstandig openen van de deksels. Door het grote gewicht van de deksels en de afmetingen van door middel van een speciale stang, zo dat kinderen deze niet zelf kunnen ope nen, wil de gemeente daartoe in de woonerven overgaan om van alle el lende af te zijn. den mag algemeen bekend worden ver ondersteld, dat de zeer complexe pro blematiek - zowel in stedebouwkundig, financieel als maatschappelijk opzicht - er toe leidt dat integrale bestemmingsp lannen voor deze gebieden een zeer lange voorbereidingstijd vergen. Han gende de totstandkoming zou de dorps vernieuwing ernstige stagnatie ondervinden”. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 17 OKTOBER 1979 maken met het feit dat de organisato ren er nog altijd van overtuigd zijn dat een dergelijke reis voorziet in de so ciale behoefte van onze oudere ingeze tenen. Dat de bejaarden tegenwoordig deelnemers aan de bejaardenreis f soms verre reizen maken heeft hiermee 27,50 per persoon zal bedragen. De reis niets te maken, al was het noodged- zal worden gemaakt in vijf of zes tou ringcars en een aantal particuliere au to’s. Dat nu voor de 48e maal een bejaar denreis wordt georganiseerd heeft te dagje uit te nemen. WADDINXVEEN De volgende week vergaderende gemeenteraad gaat voorzien in een aantal vacatures in de commissie van bestuur van de samen werkingsschool voor HAVO/Athe- neum. Volgens rooster treden per 1 no vember af de leden J. A. van Buuren, H. J. van Agthoven en W. C. M. Per- reijn en de plaatsvervangende leden J. van der Meer, W, C. de Bruijn en me vrouw A. C. M. Moerings-Verweij. Tussentijds treden af A. M. Meskersen W. A. de Voogd. Ter vervulling van de ontstane vacatu res dragen B. en W. de volgende perso nen voor: Voor de Protestants-Christelijke sectie van de vereniging: lid: J. A. van Buuren (vacature J. A. van Buuren), plv. lid: J. den Draak (vacature J. van der Meer). Voor de openbare sectie van de vereni ging: lid: W. C. de Bruijn (vacature H. J. van Agthoven), plv. lid: mevrouw J. J. Koorengevel-van Eek (vacature W. C. de Bruijn). Voor de Katholieke sectie van de vereni ging: lid: A. D. J. Eggermont (vacature W. C. M. Perreijn), plv. lid: mevrouw A. C. M. Moerings-Verweij (vacature A. C. M. Moerings-Verweij), lid: me vrouw M. M. Sirre-Nijkrake (vacature W. A. de Voogd), plv. lid: W. C. M. Perreijn (vacature M. M. Sirre- Nijkrake), lid: W. H. J. M. Wientjens (vacature A. M. Meskers), plv. lid: A. G. Brinkhuis (vacature A. D. J. Eggermont). WADDINXVEEN/GOUDA - In het a___ de putten zelf handelsregister van de Kamer van werd in verband met het onderhoud ge- Koophandel en Fabrieken voor Gouda l.-1= - •-> en omstreken is, zo blijkt uit een mede deling van de Goudse Kamer, nieuw in- i N.A.M. Nederlandse Automobiel Maatschappij BV, Gouda. Plaats van vestiging: Waddinxveen. deksels te koop zijn met vergrendeling Omschrijving bedrijf: De-handel in automobielen in de meest ruime zin ge nomen en garagebedrijf enz. Maat schappelijk kapitaal f 250.000,-, waarvan geplaatst/gestort f 50.000, Directie: G. A. Bras. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de volgende week vergaderende gemeenteraad voorgesteld bij de Kroon in beroep te gaan tegen het niet goedkeuren van de tweede her ziening van het bestemmingsplan Brugcentrum door het provinciaal be stuur. Deze herziening van vorig jaar zomer betreft de plek tusen het Raadhuisplein en de bebouwing aan de Kerkweg-Oost. Volgens B. en W. wilden Gedeputeerde met huizenbouw tussen het Raadhuisp- Staten de tweede herziening niet goed- lein en de Kerkweg-Oost instemt vin- keuren, omdat - nu is aangekondigd dat den B. en W. dat de gegeven meti er een nieuw plan komt - maar eerst het vering onvoldoende grond oplevert om totale plan op tafel moet worden gelegd het besluit tot onthouding van goed- om de samenhang te kunnen bekijken keuring te kunnen dragen. Ook tegen van het gebied waarop de herziening de gebruikte motivering op zich be- betrekking heeft en de rest. staan bezwaren Omdat dit de enige afwijzingsreden is nu blijkt dat de provincie in principe KLEMT TE MEER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9