PvdA: W’veen de pater - makelaardij b.v. waddinxveen SGPB. en W. kunnen verdeelde Rabobank Q geld en goede raad een bosdorp meningen moeilijk verkroppen VIJFTIG VELLETJES TEKST ANTIEK D '66: ’’Gemeenteraadfunctioneert niet zoals het hoort” GEMEENTERAAD PvdA wil verkeersplan Waar blijven beloofde nota’s? Onafhankelijk Nieuwsblad 7 telefoon 01828-3822 in onroerend goed schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen INKOOP-1NR U1L-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 [UdNBMj jonge mode inde Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 35e JAARGANG NR. 1638 WOENSDAG 24 OKTOBER 1979 7 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Vertakel Hoofdkantoor: Kerk weg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 een te gekke jeonsshop vol steengoeie mode voorjouuuuu...! Sparen bij de Rabobank betekent altijd geld bij de hand. Want de Rabobank is altijd in de buurt. Woensdag 24 oktober, gemeentehuis, l*U0 uur Donderdag 25 oktober, gemeentehuis, 15.30-18.00 uur en vanaf 19.30 uur wordt. Ons lijkt het mogelijk een relatie te leggen tussen de openingstijden van de hefbrug en de spoorbrug”. Volgens de socialisten behoeft de totale doorstroming van de scheepvaart daar niet door gehinderd te worden. ’’Overi gens weet onze fractie wel dat de argu menten sterker zouden zijn als de ge noemde bruggen even hoog waren ten opzichte van het waterniveau. Onze suggestie lijkt het bestuderen in de raadscommissie openbare werken en - bedrijven waard.” Sprekende over het openbaar vervoer verzocht de heer Boere het college al zijn invloed aan te wenden om de overkant van de Gouwe zijn halteplaatsen voor het streekbus- vervoer te laten houden, ook als in de toekomst de functie van de Gouwebrug een andere wordt. Tenslotte bena drukte de PvdA-fractievoorzitter nog dat er meer aandacht moet worden ge schonken bij verkeersmaatregelen aan fietsers en voetgangers. ■a WADDINXVEEN - PvdA- fractievoorzitter M. Boere heeft in zijn algemene beschouwingen waardering uitgesproken voor het aanplantingsbe- leid in het verleden en het onderhoud nu door de gemeentelijke dienst Open bare Werken en -Bedrijven. "Men waant zich in Waddinxveen bijna in een bosdorp, al blijft het noodzakeiijk de natuur corrigerend te volgen, onder meer met het oog op de uitzichtmoge lijkheden in het verkeer en overlast voor de bewoners. Overigens zijn wij van oordeel dat door sommige bewo ners te snel geklaagd wordt over over last van geboomte”. De socialist betoogde nog het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot het uiterst noodzakelijke te willen beperken. Doorlopen zorg heeft bij hem ook de samenstelling van het strooizand bij gladheidsbestrijding. Beide zaken zou de heer Boere nog eens kritisch onder de loep willen zien genomen. Over de straten en pleinen in Waddinxveen zei de fractievoorzitter nog dat deze glo baal genomen een redelijk beeld verto nen en de vergelijking met andere ste den en dorpen goed kan doorstaan. De gemeente heeft meegedeeld op het her stel van straten en pleinen 100.000, te willen bezuinigen. Door ruimtegebrek zijn wij helaas genoodzaakt een gedeelte van de al gemene beschouwingen volgende week te publiceren. WADDINXVEEN PvdA- fractievoorzitter M. Boere zei in zijn al gemene beschouwingen het gevoel te hebben dat de wil ontbreekt om in Waddinxveen te komen tot een ver- keersveiligheidsplan, dan wel een ver keerscirculatieplan. De socialisten kre gen een gevoel van onbehagen toen zij in de toelichtig op de begroting lazen dat B. en W. zo’n plan niet zullen op stellen, omdat er een gebrek is aan geld/ en mankracht. De heer Boere herinnerde er het col lege aan dat in het gezamenlijk beleid sprogramma wel degelijk wordt gespro ken over het opstellen van dergelijke plannen, die de basis moeten vormen voor de vormgeving van de diverse we gen en straten en voor maatregelen ter verbetering van de veiligheid van fiet sers en voetgangers. In datzelfde be leidsprogramma worrdt gezegd dat er gestreefd moet worden naar verminde ring van de hinder welke de hefbrug voor het plaatselijk verkeer veroorzaakt. SPITSUREN ”Het lijkt zinnig voor de hefbrug een plan te ontwerpen, dat het mogelijk maakt met kracht van argumenten bij de provincie erop aan te dringen de hefbrug in de spitsuren voor het weg verkeer zoveel als mogelijk beschik baar te houden. Als basisprincipe kan wpden aangehouden dat de spoorbrug bij Gouda op bepaalde tijden voor de scheepvaart ook afgesloten is, omdat de brug door de NS niet geopend WADDINXVEEN - Gistermiddag om half vier is de gemeenteraad be gonnen met een drie daagse vergadering die tot en met donderdagavond zal voortduren. Op de agenda staan de startnota welzijnsbeleid, alge mene beschouwingen, begrotingsbehandeling en de gewone maande lijkse agenda met als slotstuk het hete hangijzer van een eigen accom modatie voorde agressieve jongeren in het Van der Breggen-gemaal aan de Kanaaldijk, dat kortgeleden nog in brand werd gestoken omdat het binnen deze jeugdgroep allerminst pais en vree is. De gisteravond (dins dag) gehouden algemene beschouwingen duurde ’n lange avond lang, omdat de vijf fractievoorzitters het gemeentelijk beleid in het heden, verleden en de toekomst beoordeelden aan de hand van 50 velletjes ge tikte tekst. En die werden dan ook allemaal voorgelezen. taak van de raad, ook al uit het oogpunt van tijdsbeslag, voor de leden van die raad, meer in overeenstemming wordt gebracht met wat de raad behoort te zijn: het hoogste bestuursorgaan yan de gemeente.” Hoewel de heer Uitbeijerse van mening was dat het afgelopen eerste jaar van de tot in 1982 zittende gemeenteraad ge kenmerkt werd door een goede ver standhouding, waren er toch regelma tig voorstellen die ondanks de verre gaande beïnvloeding door burgemees ter mr. A. G. Smalïenbroek toch niet unaniem werden aanvaard. ”Dit be hoeft in een democratisch bestel geen verwondering te wekken. Wel is het zeer jammer, dat het vaak de schijn heeft, dat het college het maar moeilijk kan verkroppen als de meningen ver deeld zijn. Deze conclusie trekken wij niet alleen uit de sterke overredingspo- gingen van de voorzitter, maar ook uit de koeriersdiensten die tijdens de schorsingen door de wethouders ver vuld moeten worden tussen het college en hun fracties”. GEEN GOEDE ZAAK De eerste man van de SGP/HKV/GPV vindt dat beslist geen goede zaak, "want op deze manier wordt wel geweld aange daan aan de evenwichtige meningsvor ming die in de fracties plaats vindt of geacht moet worden plaatsgevonden te hebben. Het kan niet anders of dit geeft een spanningsveld". Naar de mening van de heer Uitbeijerse is het beslist geen schande als de voorzitter van het college eens als een eerlijk verliezer uit de strijd komt. "Met een op een onei genlijke manier verkregen overwinning hebben wij meer moeite", aldus de fractievoorzitter van de SGP/HK V/GPV, die eerder nog had opgemerkt dat het collegebeleid van dit college (zonder een eigen wethouder) niet zo veel verschilt met dat van het vorige college (waarin namens de SGP/HKV Huizer zat). gadering, na gedegen voorbereiding, te komen tot overleg (’’beraadslagingen heet dat”) en vervolgens tot een be sluit. "Wat komt daar nu van terecht? Blijkens de ervaringen van het afgelo pen jaar niet veel”, oordeelde de de mocraat. NOTULEN EN PERS ”De raad fungeert niet als beleidsuit- stippelend orgaan. Echt overleg is er nauwelijks, iedere fractie komt, gewa pend met haar standpunten, naar de vergadering, steekt haar verhaal af voor notulen en pers, en dan is het een kwestie van neuzen tellen. Je zou de raadsvergaderingen kunnen laten ver vallen en de gemeentesecretaris ver zoeken telefonisch de standpunten te inventariseren”, aldus de heer Barth die voor het niet functioneren van het hoogste bestuursorgaan in onze ge meente zowel de fractie als het college verantwoordelijk stelde. ”De fracties, omdat zij zelf deze met hodiek in stand houden. Het college omdat hij, vanuit de gedrevenheid tot een goede voorbereiding, veelal reeds beslist heeft voordat de raad er aan te pas komt. De commissies worden dan ook veelal gebruikt om reeds ingeno men standpunten van het college be kend te maken en te verdedigen. Ben je het in een commissie ergens niet mee eens, dan ben je duidelijk contrair. "De commissies worden nauwelijks om ad vies gevraagd, niet anders dan voor een politieke toetsing. Dit leidt tot een regering-parlement situatie die niet in een gemeente thuis hoort". DOORN IN HET OOG Het is dan ook een doorn in het oog van de heer Barth dat de raadscommis sies niet aan het begin, doch aan het eind van het besluitvormingsproces staan. Hij meent dan ook dat er een an dere werkwijze moet komen, dat hij een "geïntegreerd besturingssysteem voor een beleidsvormen bestuur” noemt. "Bij beleidsvormend bestuur is het de bedoeling dat de raad zich bezig houdt met de hoofdlijnen van beleid per probleemveld en minder met de be sluitvorming per incident, omdat zulks in het algemeen te delegeren is en ach teraf te toetsen. Wij menen dat bij be leidsvormend bestuur de inhoud van de WADDINXVEEN De niet in het college van Burgemeester en Wethouders vertegenwoordigde fracties van D’66 en SGP/Her- vormde Kiesvereniging/GPV heb ben in de gisteravond (dinsdag) ge houden algemene beschouwingen fel van leer getrokken tegen het rei len en zeilen van het gemeentebe stuur. Volgens de democraat H. P. Barth fungeert de gemeenteraad niet als beleidsuitstippelend or gaan. De heer D. Uitbeijerse van de SGP/HKV/GPV noemde het zeer jammer dat het er vaak de schijn van heeft dat B. en W. het maar moeilijk kunnen verkroppen als de meningen in de raadzaal ver deeld zijn. Met de kritiek op het functioneren van de gemeenteraad en de raadscommis sies kwam de heer Barth al direct in het begin van zijn algemene beschouwin gen. Volgens hem behoort de raadsver- WADDINXVEEN-CDA en D’66 heb ben gisteren (dinsdag) tijdens de alge mene beschouwingen er over geklaagd dat diverse door het college van Burge meester en wethouders toegezegde no ta’s nog steeds niet zijn verschenen. Ing. C. ’t Hoog (CDA): ’’Bij de begro tingsbehandeling in 1978 werden de raad voor 1979 een aantal nota’s in het vooruitzicht gesteld, waarvan er op de valreep nog slechts één (startnota wel zijnsplanning) is verschenen. De thans aan de raa'd gepresenteerde voorstellen kunnen derhalve niet gebaseerd zijn op nota’s. Zij lopen er op vooruit, dan wel de nota’s gaan achter de feiten aan lopen. Wat hebben zij dan nog voor zin? Onze fractie ziet nota’s als goede instrumenten om tot een weloverwogen beleid te komen, maar dan moet het wel mogelijk gemaakt worden. Wij menen dan ook van uw college te mo gen verlangen op dit punt gedane toe zeggingen gestand te doen”. H. P. Barth (D’66): ’’Waar blijven bij voorbeeld de lokalennota, de nota per soneelsbeleid, de nota inzake de bevei liging van persoonsgegevens, de voor- lichtingsnota en de al jarenlange toege zegde en nog steeds niet verschenen parkeerexcessen-verordening”. Om aan het laatste wat te doen bood de heer Barth burgemeester mr. A. G. Smalïenbroek een model van een parkeerexcessen-verordening aan, zoals die al geruime tijd elders wordt gehanteerd. ’’Wellicht dat u hierin aan leiding vindt om in het eerste kwartaal van 1980 deze kwestie in de raad aan de orde te stellen”. ”De bibliotheeknota moet wel onvoor stelbaar hoekig zijn. Het college im mers is al meer dan een half jaar aan de afronding daarvan bezig. Legt u het dan maar wat hoekig op tafel, dan kan de raad wellicht een bijdrage leveren om het ding rond te maken”, aldus de democraat, die er in zijn algemene be schouwingen gewag van maakte afge lopen zomer het college al schriftelijk over deze zaak te hebben benaderd, maar toen een weinig serieuze brief als antwoord kreeg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1