BRUGKERK-ACTIE ƒ110.094,76 Blik op wijk Zuidplas de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TOItBAS SHOP huis kopen? huis verkopen? ANTIEK Burgemeester maakt trip door Amerika GREENPEACE- AVOND Stroom viel maandag weg verboom makelaardij b.v. Modehuis Verbakel zelfstandig verder Corduroy Pantalons Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter wwwwvwwwwvvww telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ',^51 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEL R B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 31 OKTOBER 1979 vaste zitplaatsen. Tot voor kort waren bijzetten van extra stoelen overigens in rijk, provincie en gemeente 90 procent. Wanneer op woensdagavond 12 de- EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. INKOOP-INR UIL-TAXA TIE KLOKKEN RÉPARA TIES WADDINXVEEN Een blik op de Zuidplaspolder achter het sportpark ”de Sniep". Hier - tussen Piasweg en Beijerinc- klaan - komen in de tachtiger jaren 2.000 huizen voor 5.000 mensen te staan. >X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^> banken beter zitten en dat de banken in het middenschip hebben plaats ge maakt voor stoelen. MEVR. C. v. d. WELLE- HOOGWERF Gediplomeerd pedicure Behandeling volgens afspraak Sniepweg 52 Telefoon 2874 tussen 12.00-13.30 uur ”DEN BIENCORF” (naast ’t postkantoor) WADDINXVEEN 01828-3606-3389 Donderdag 1 november, De Bonkelaar, 20.15 uur 35e JAARGANG NR. 1639 WADDINXVEEN - Maandagmorgen hebben honderden gezinnen in enkele Waddinxveense woonwijken zonder stroom gezeten. Bij graafwerkzaamhe den was een hoogspanningskabel in het leidse toeleveringsgebied gebroken. Het herstel daarvan verliep moeizaam. i voorna melijk de gezinnen last, omdat de laag- spanning was weggevallen. Grote be drijven, die hun stroom rechtstreeks toegeleverd krijgen, hadden niet of na uwelijks last 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. in het bezit van alle aandelen van mo dehuis Verbakel. Tussen de leiding van het Goudse be- WADDINXVEEN Burgemee ster mr. A. G. Smallenbroek is deze en volgende week op reis in Amerika. Niet om daar de Wad dinxveense belangen te dienen, maar die van het intergemeente lijk automatisewringscentrum Midden-Holland (IAM), welk in stituut hij dit voorjaar van de financiële afgrond redde als be stuurslid. De USA-trip van onze eerste bur ger heeft te maken met computer-ontwikkelingen zoals die zich in de Nieuwe Wereld aandienen. Burgemeester mr. Smallenbroek vertrok maandag middag, vlak na de officiële ope ning van de nieuwe meubelfa briek van Eminent BV aan de Sta- ringlaan, kort geknipt en in een stemmig blauw costuum naar Schiphol. Na een lange toespraak en een korte rondleiding door het fabriekspand zette hij nagewuifd door een aantal mensen koers naar onze nationale luchthaven voor de oversteek. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 over een afvloeiingsregeling voor en so ciale begeleiding van het personeel. Raming dat vorig jaar nog werd ver bouwd en uitgebreid, is in liquiditeit sproblemen geraakt. Ook de slechtere bereikbaarheid van de Goudse binnen stad en de moeilijke periode voor de detailhandel hebben tot de sluiting ge leid. Het warenhuis werd begin deze eeuw onder de naam Bruns door een gelij knamige Goudse koopman opgericht. Het warenhuis ging in 1968 verder on der de naam Raming. gaan sluiten. Voor de 70 personeelsle- Over de sluiting hebben Goudse ge- den van het aan de Kleiweg gevestigde meenteraadsleden inmiddels schrifte- warenhuis is ontslag aangevraagd bij lijke vragen gesteld aan het college van het Gewestelijk Arbeidsbureau Gouda Burgemeester en Wethouders in onze en omstreken. Raming kwam vorig jaar buurgemeente. WADDINXVEEN/GOUDA - Mode huis Verbakel BV aan de Zuidkade blijft zelfstandig nu de moeder van het bedrijf - Raming Gouda BV - eind vo rige week als donderslag bij heldere he mel aankondigde per 1 januari 1980 te Overblijven namelijk nog de opknap beurt van het pijporgel en het ge bouwtje Het Anker achter het Gods huis. Het is niet mogelijk gebleken de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn gelijktijdig met de restauratie uitge voerd te krijgen. Wat wel gereed komt is het kerkplein, een plek volop in het groen waar voortaan alleen maar tien vaste parkeerplaatsen zullen komen voor gehandicapten en gasten. De kerkgangers zullen worden verzocht hun auto voortaan bij het gemeentehuis of op de Beukenhof te parkeren. te halen. Wat opvalt in het kerkgebouw aan de Kerkweg-Oost is dat van de ga lerijen twee rijen is afgehaald, dat het van binnen ruimer is geworden omdat ook op de begane grond twee vaste banken zijn verdwenen, dat er weer 7,6’miljoen gu'ld’en. Hiervan betalen drie grote kronen van 100 kilogram per stuk en acht wandsierkronen voor de verlichting zullen zorgen, dat het doop- Van de stroomstoring hadden hek weer in ere is hersteld, dat de loop- J- cember de gerestaureerde Brugkerk paden ruimer zijn geworden, dat kerk- opnieuw in gebruik zal worden geno- •drijf en de^vakbonden is overleg gaande men, betekent dit nog niet dat alle i werkzaamheden achter de rug zijn. >x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x<?x^x^x^x^x^x^x^x^x^ WADDINXVEEN f 110.094,76. Dat is het bedrag dat gisteravond aan geld en aan toezeggingen binnenkwam als antwoord op de jaarlijkse financiële actie ten behoeve van de restauratie van de op woensdaga vond 12 december in gebruik te nemen hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. De ervaring leert dat dit bedrag in de komende weken nog zal oplopen. Vorig jaar bracht in campagne van het door de heer H. C. Kooyman voorgezeten Algemeen Activeringscomité (AAC) voor de bouw, ver bouw en restauratie van de drie kerkgebouwen van de Centrale Her vormde Gemeente uiteindelijk 120.000,—op. Op dit moment zal hervormd Wad dinxveen nog f 170.000,op tafel moeten leggen om aan de eigen restau- In de gerestaureerde Brugkerk zijn 832 ratiebijdrage te kunnen voldoen. Twee vaste zitplaatsen. Tot voor kort waren jaar geleden was dit bedrag nog dat er no8 I '40, welk aantal met het 400.000,—. De heer Kooyman toonde bijzetten van extra stoelen overigens in zich gisteravond laat bijzonder ingeno- ze®r bijzondere gevallen opnieuw valt men met het behaalde financiële resul- u"'~“ ,1/"‘ u~‘1 taat, waaruit weer blijkt dat de groot scheepse opknapbeurt van het uit 1837 stammende Godshuis door iedereen wordt gedragen. Zoals vorige week al meegedeeld kost de totale restauratie Deze week In de kleuren marine, lever en groen Maten 43 t/m 51 Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Verbakel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1