Gouweslobbers openen ’t carnaval met Prinsenbal UIT IN WADDINXVEEN 8 november De grote stilte 16 november Monty Python Jeugdfilms op zaterdag in Ketelhuis Massada nieuwe stijl komt eraan Agenda Goudse Bioscopen 17 november Disco-avond Zaterdagavond 17 november houdt de Waddinxveense dansvereniging The Old Classic in het Anne Frank-centrum haar vierde dansavond van dit seizoen. Het is een disco-avond met quick- quick-slow-bingo. Vrijdag 16 november in Het Trefpunt Eerste prijs fanfarecorps ’’Concordia” Carlsberg Met de veerboot komen Tom en Sukie Henk v. Ulsen: Veel publiek en groots optreden 11 november Palace Flophouse 4 1 flOVfflff nu de kinderen van Dr- Trevor. die v- hulp krijgen van Jiminy, een pindaver- Hl De toegangsprijs bedraagt zes gulden, terwijl CJP-houders en 65-plussers vijf gulden betalen. Palace Flophouse is afkomstig uit de Achterhoek en speelt een mengeling van Nederlandse-, Schotse- en Ierse volksmuziek. De groep bestaat uit 12 personen en brengt een zeer luchtig programma. Palace Flophouse is zeker THALIA Do. en vr. 8 uur, za. en zo. 7 en 9.15 uur, di. en wo. 8 uur. 4e en beslist laat ste week: HAIR, a.l. Uitsluitend za. en zo. KNIEVEL DE MOTORDUIVEL, 12jaar. Za. en zo. half twee, wo. half drie PIPPI IN TAKA-TUKA-LAND. Thalia ’’special”, vr. en za. 11.30 uur (nachtv.), maandagavond 8 uur HEA VEN CAN WAIT, lójaar SCHOUWBURG Vr. 8.15 uur, za. 9.15 uur, zo. 4 en 7 uur, di. en wo. 8.15 uur KÓRT AMERI KAANS, lójaar. ’zo. 9.15 uur, ma. 8.15 uur NORMA RAE, lójaar. Zo. 7 uur MOORD OP DE NUL, 12 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 Mijn ziel moge altijd dankbaar blijven Voor de genade van het woord dat met mij vecht en aan den lijve tekeer gaat, wie ik toebehoor en nooit en nimmer kan weerstreven dat in de smidse van de taal het vuur stookt van mijn oude leven tot aan het slot van mijn verhaal. WADDINXVEEN - Tijdens de vorige maand gehouden viering van het eerste lustrum van het buurtcentrum ’t Ketel huis is een begin gemaakt met het nieuwe kinderprogramma. Zo is er ie dere tweede zaterdag van de maand in het ketelhuis aan de Busken Huëtlaan om 14.00 uur een filmprogramma voor de kinderen. De kosten hiervan zijn één gulden. Hieronder de data en titels van de films: Zaterdag 10 november, 14.00 uur - Ont voering op Malta; zaterdag 8 decem ber, 14.00 uur - De kerstboom; zater dag 12 januari, 14.00 uur - De vliegfiets; zaterdag 9 februari, 14.00 uur - Gang sters in Nieuw Zeeland; zaterdag 8 maart, 14.00 uur - De wraak van de Stoomwals; zaterdag 12 april, 14.00 uur - De lawine en zaterdag 10 mei, 14.00 uur - Helicopter boys. ONTVOERING OP MALTA Komende zaterdagmiddag in het ketel huis aan de Busken Huëtlaan dus de jeugdfilm ’’Ontvoering op Malta”. Deze film gaat over Tom en Sukie die in Malta aankomen om hun vakantie bij hun vader, de archeoloog Dr. Tre vor, door te brengen. Hij zoekt met zijn collega, Professor Carruana, naar het legendarische gouden beeld van Ca lypso. Op weg naar het vliegveld wordt Dr. Trevor door Maxim en Scabio ont voerd. Hij weigert hen te vertellen waar het beeld kan worden gevonden en nu besluit het tweetal de kinderen zelf af te halen en als gijzelaars te gebruiken. Maar Tom en Sukie zijn reeds in de buurt en hebben het gesprek afgelui sterd. Zij waarschuwen de politie, die een on derzoek instelt. Maxim beweert Dr. Trevor te zijn en dat zijn kinderen fan- 1 rj I taseren. Maxim en Scabio achtervolgen r op het eiland Gozo, waar ook Maxim In De Bonkelaar staat het publiek za terdagavond 17 november een rocka- vondje te wachten met de formatie Carlsberg. Het optreden van deze rock groep begint om half tien. Carlsberg is aan zijn naam gekomen door Rob Krui sman, de zanger en saxofonist die in 1975 aan een bar het bord ’’Carlsberg Beer” zag. De nieuwe naam voor Rob’s groep was geboren. De groep bestaat verder uit drummer Bart Terlaak, gita rist Jaap Castricum en Gerard van Dooren. Over de inhoud van de Monty Python film de volgende informatie: Tijdens een van de vele omzwervingen van. Koning Arthur en de ridders van zijn Tafelronde, verschijnt hun opeens God, die hen opdraagt de Heilige Graal te gaan zoeken. Van de vele waanzin nige gevechten is het gevecht met de Zwarte Ridder, die door Koning Art hur letterlijk in mootjes wordt gehakt, wel het meest dwaze. Inmiddels zijn Sir Galahad, Sir Niet-Optredend-In-Deze- Film en Sir Robin op kasteel Camelot bezig een weinig pientere indruk te ma ken, temidden van debiele prinsessen en oversexte kamerkatjes. Maar in hoe meer vallen de ’’dappere” ridders lopen, des te meer plezier ook. Na een serie even ongelooflijke als adembene mende avonturen weten Arthur en de zijnen de Heilige Graal te vinden in het kasteel van Aaaaargh. Als ze op het punt staan het kasteel te bestormen verschijnt een politieauto met een blauw zwaailicht en worden de ridders allemaal gearresteerd. en Scabio verschijnen. Een wilde jacht volgt maar zij moeten het onderspit delven. De kinderen worden opgeslo ten in het huis van prof. Carruana, die zelf ook het slachtoffer van Maxim en Scabio is geworden. Het lijkt nu wel afgelopen, maar op het nippertje verschijnt Jiminy, die alle dorpskinderen heeft gemobiliseerd. Te gen deze overmacht zijn Maxim en Scabio niet opgewassen en hun arresta tie is voor de politie nu nog maar een kleinigheid. was er Cornells 1 werd vorm gegeven door de Waddinxvener Cees Niemans, die in feite aan de wieg van De Gouweslob- niseerd waarbij letterlijk iedereen zoals bers heeft gestaan. In 1975 realiseerde hij zich dat er in Waddinxveen helemaal niets aan car naval werd gedaan en verbaasde zich T T de inwoners van Waddinxveen geen be- zijn. De Gouweslobbers zouden een rol WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense fanfarecorps Concordia, vorige week nog in het nieuws vanwege de gift van ƒ3.500,van het Anjer fonds Zuid-Holland, heeft tijdens het zaterdag in de Leidse Stadsgehoorzaal gehouden najaarsmuziekconcert de eerste prijs behaald. Dat gebeurde met de vertolking van de muzieknummers o Festa Ouverture (verplicht werk) en drie treedt in De Bonkelaar op de Ne-, Ragtime Suite (keuzewerk) onder lei ding van dirigent G. de Knegt. De concertjury, die bestond uit de heren P. Bakker, Jac. Koops en J. P. Laro, kende voor de rubrieken zuiver heid, klankgehalte, samenspel, tech niek, nuancering, opvatting en tempo het mooie cijfer 8 toe aan Concordia voor al deze onderdelen. Het totaal aantal door het Waddinxveense fanfa recorps behaalde punten kwam hier door op 294. Voor Concordia en haar dirigent een zeer goede prestatie op dit door de ANVM georganiseerde najaarsmuziekconcert. verenigingsleven en daarbuiten. De Gouweslobbers waren door niets meer te stoppen. Zelfs niet door de ’’tegen standers van carnaval”. En ze hebben gelijk gehad! Nog in no- vember van dat zelfde jaar presen- jaar J“ r'“* »--* Za., zo. en wo. 2 uur DE SCHAT VAN KASTEEL CANDLESHOE, a.l. de lp. ’’Latin dance” en Dansa” de singlehitparades. VARA en Veronica besteedden middels te- levisiespecials extra aandacht aan Massada en de Hitkrant-lezers kozen de formatie tot beste Ne derlandse Latin-disco-groep, waarvoor het team een Hitkrant- trofee ontving tijdens een special televisieprogramma. Ook in de zalen gaat het uitstekend met Massada: het gebeurt nog maar zelden dat een optreden van de groep niet vooraf al is uitver kocht. 1978 was in Nederland dui delijk het jaar van Massada. Het ziet ernaar uit dat 1979 een tweede Massada-jaar gaat wor den voor muzikaal Nederland. De eerste feiten liggen er al: op 19 maart werd de groep door Cona- mus onderscheiden met de zilve ren harp, hetgeen wil zeggen dat men de groep tot de meestbelo- vende Nederlandse formatie voor de internationale popmuziek re kent Een nieuwe single, ’’Unknown destination”, als voorbode voor de tweede Massada-elpee prijkt al in de hitparades en de groep is dit jaar gekozen als de Neder landse ambassadeur van de pop muziek tijdens het 10e grote in ternationale Pinkpopfestival, op Tweede Pinksterdag in Geleen, waar zeker 50.000 mensen Mas sada zullen gadeslaan. Voorlopig hoogtepunt voor 1979 vormt ech ter de tweede elpee, ’’Pakul Tifa”, waarop duidelijk blijkt dat Massada aan muzikaliteit weer veel heeft gewonnen. Vergelijkin gen met Santana, bij de eerste el pee nogal eens geuit, gaan nu dui delijk niet meer op. ’’Pukul Tifa”, is ook veel meer dan ’’Astaga- naga” gericht op een internatio nale markt. Twee door een liefde-haat relatie ver bonden zusters en een kind worden door ziekte gedwongen een vacantie- reis te onderbreken. In een land waar van ze de taal niet verstaan komen ze in een vreemd hotel terecht. Één van de vrouwen, lesbisch, doodziek, vecht te gen haar eenzaamheid, haar zuster lijdt onder de knellende afhankelijkheid van haar intellectuele zuster. De spanning wordt nog vergroot door drank en con tacten met mannen. Angstig leeft Jo han te midden van de ouderen, het bi zarre van deze wereld beeldt Bergman deze keer uit in het contact tussen Jo han en een groep lilliputters, toneelspe lers, die ook in het hotel verblijven. Na de ontlading van de spanning is de scheiding definiteif: de trein gaat ver der, maar met één passagiere minder. WADDINXVEEN Voor de Waddinxveense carnavalsvereni ging De Gouweslobbers gaat vrij dagavond 16 november het carna valsseizoen van start met het tradi tionele Prinsenbal. Op deze om <^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^ >X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X WADDINXVEEN - Henk van Ulsen’s optreden van vrijdagavond in De Bon kelaar was groots. Het was terecht, zoals bleek, dat zeer veel mensen op zijn voorstelling ’’Spelen met woorden” waren afgekomen. De organiserende film- en theaterwerkgroep De Spintol had aan het Beukenhof een stoel voor de bekende Nederlandse acteur klaar gezet, want hij was gast van de Wad dinxveners. En, zoals Henk van Ulsen Nijhoff cite rend zelf zei, houdt een lege stoel die wordt klaar gezet voor een gast ook het vertrek van diezelfde gast in. Wel, tus sen zijn binnenkomst en zijn vertrek hield Van Ulsen zijn gasten in de ban, volmaakt ontspannen, met duidelijk plezier in zijn opvoering. De bezoekers waren zijn gasten, hij was de gast van de Waddinxveners en met zijn allen was men te gast bij de taal, met Van Ulsen als de geniale verteller en acteur die, over zijn halve bril de zaal inkijkend en dóór zijn bril in de tekst lezend, functioneerde als contact persoon tussen zijn publiek en het machtige en alles bepalende mirakel dat ’’taal” heet. Of ’’woord”. Het publiek in De Bonkelaar kon voor de pauze genieten van teksten van o.a. Nijhoff, Roland Holst, Ida Gerhardt, Huub Oosterhuis en Liselore Gerrit sen. Wat melancholieke teksten die verbonden werden door Van Ulsen’s le venservaring met veel heimwee naar vroegere momenten van geluk of ver driet. Momenten die slecht te vangen zijn in taal. Na de pauze stond er humor op het re pertoire. Met name van Carmiggelt en Reve. Hun humor is slechts een ander soort verdriet, zodat er een vloeiende lijn ontstond in de voordracht van Van Ulsen: ’’Moment opnamen van de weg”, die de mens aflegt met de taal als voer- en bindmiddel. Na de voorstelling ging Van Ulsen geanimeerd in op vra gen uit het publiek dat even ontspan nen was of werd, als de acteur zelf. Henk van Ulsen zei dat in een tekst stil tes zijn, vaak belangrijker dan de tekst zelf. Het publiek reageerde in die stiltes met een glimlach of een snelle ont roering. De Waddinxveners mogen Van Ulsen dankbaar zijn. Net zo dankbaar als hij was voor de taal, verwoord door het allerlaatste gedicht van Roland Holst: acht uur in het Gereformeerd Vere- deed een oproep in het Weekblad voor nigingsgebouw Het Trefpunt te houden avond zal de nieuwe prins Carnaval worden bekend gemaakt en de nieuwe Raad van Elf aan het WADDINXVEEN Zoals be richt treedt over ruim twee weken in De Bonkelaar de herboren, deels Molukse, popgroep Mas sata - nieuwe - stijl op met hun h< 'kenningsmelodie en tophit ’’Arumbai”. De voorverkoop voor dit concert op zaterdaga vond 24 november om half tien start donderdagavond 15 novem ber tussen 19.00 en 21.00 uur. Massada, in Waddinxveen te zien tegen betaling van 15 gulden per persoon, zou twee maanden gele den al in De Bonkelaar zijn opge treden maar moest toen plotse ling afzeggen wegens een buiten landse trip. De bekende popgroep-nieuwe- stijl bestaat uit Johnny Manuhutu (solozang, percussie), Rudy de Geuljoe (sologitaar, zang), Eppy Manuhutu (drums, zang), Toer- roe Leerdam (basgitaar), Zeth Mustamu (solopercussie, zana). Nino Latuny (ritmegitaar, zang), Walter Sell (toetsinstrumenten) Jan Sram (saxofoon, dwarsfluit) en Peter Kuyt (trompet, bugel). De le langspeler van Massada, ’’Astaganaga”, was nog maar na uwelijks op de markt toen de el pee, in mei 1978 de Nederlandse hitparades binnenschoot. De plaat bereikte de top-5 en wist zich daar lange tijd te handhaven. ’’Astaganaga” werd dan ook nog in datzelfde jaar, op 19 december, met goud bekroond. Daarvoor echter bereikten twee singles uit Op initiatief van de film- en theater werkgroep De Spintol wordt donderda gavond 8 november om half negen in De Bonkelaar de film De Grote Stilte (Tystnade) van Ingmar Bergman ge draaid. In deze rolprent hoofdrollen van Ingrid Thulin en Gunnel Lindblom. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden. CJP-houders en 65-plussers betalen teerde De Gouweslobbers, voor het eerst in de geschiedenis van Wad- dinxveen, aan ”het volk” een heuse Raad van Elf, compleet in het pak met alles erop en eraan, ietwat trillend van de zenuwen was deze gloednieuwe Raad van Elf (met nul komma nul erva ring) er getuige van dat de heer Van Schie, wethouder voor het CDA, de eerste prins Carnaval van Wad- dinxveen onthulde. Prins Otto de Eerste. Ingmar Bergman stelt de vragen Waarvoor leef ik?”. ’’Waarom begrij pen we elkaar niet?” voortdurend aan dëTorde. De buitenwereld van een mens wordt door hem als bedreigend en als niet te begrijpen ervaren, contacten tussen mensen zijn moeilijk omdat men elkaar niet verstaat. In zijn latere films moet de toeschouwer deze aspecten zelf in de film herkennen, in zijn eer dere films van een twintig jaar geleden zijn deze aspecten duidelijk door sym bolen herkenbaar gemaakt. Één van deze films is ”De grote Stilte”. het met carnaval betaamt gecostu- meerd was, wisten de zwoegers van het eerste uur het. Carnaval zou in Wad- dinxveen een plaats gaan innemen. Een daarover. Hij vroeg zich af of er onder plaats die niet meer weg te denken zou rx --j- langstelling bestond voor carnaval en gaan spelen binnen het Waddinxveense de folksensatie in Nederland. Zij traden en treden op in alle gerenomeerde folk centra, zowel in binnen- als in buiten land. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe L.P. In de Bonkelaar draait vrijdagavond 16 november om negen uur de komedie Monty Python and The Holy Grail van Terry Gilliam en Terry Jones met in de hoofdrollen Graham Chapman en John Cleese. De toegangsprijs bedraagt van Elf, niets! Nou ja, ze hadden een niet te stuiten enthousiasme. En dat kaart bleek het eerste jaar nog het belangrijk ste te zijn ook. Nog belangrijker dan al dat andere. Toen de Waddinxveense carnavalsvereniging dan ook ”De Gou weslobbers” werd gedoopt, kon bij zo’n van naam eigenlijk vierde in de vijfjarige historie van De niets meer fout gaan. Gouweslobbers. In Waddinxveen heb- T 1 ben we gekend prins Otto 1 (1976- organiseerd.Festiviteiten die eigenlijk carnaval hadden te maken. Maar dat Zondagmiddag 11 november om half Cornells 1 met prinses Marianne (1978- nog geen prins Carnaval. Prins gen werden zelfs lid! En toen er in het derlandse folkgroep Palace Flophouse. Waddinxveen met een advertentie. Op die advertentie kwam reactie. Een klein aantal Waddinxveners kwam bij elkaar en die vertelden elkaar dat zij het eigenlijk ook wel vreemd vonden publiek worden voorgesteld. Eve- dat er in Waddinxveen geen carnaval nals vorig jaar zal de carnavalsprins werd gevierd. Van het één kwam het zich weer laten vergezellen door ander en op 1 april 1975 werd dan ook een prinses. een echte Waddinxveense carnavals vereniging opgericht Aan het Prinsenbal van De Gouweslob- Nu moet u niet denken dat alles gelijk bers werken mee de boerenkapel De voor elkaar was. Niets is minder waar. Rammeljetsus en het Trio Bluesette. De pioniers van het eerste uur hadden Leden van de Waddinxveense carna- mets^geen leden, geen geld, geen Raad valsvereniging hebben deze en andere avonden gratis toegang. Niet-leden kunnen voor tien gulden een 1-- kopen bij één van de voorverkoopa dressen. Wegens de te verwachten drukte zullen er aan de zaal geen kaar ten worden verkocht. De nieuwe prins Carnaval wordt de geslaagde keuze niets meer f~‘* y Er werden voorzichtig festiviteiten ge- Ï977)'prins John 1^(1977-1978) en' prins het eerste jaar nog maar weinig met Cc.:.i!:: r/ nmo. carnaval hadden te maken. Maar dat 1979). In het eerste jaar (1975-1976) gaf niks. Er kwamen mensen en sommi- eerste carnavalsweekend na de oprich ting een carnavalsavond werd georga-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 11