Waddinxveense actie voor analfabetisme Nicaragua TOTE PMOHAL LANCOME Verkoop kinder zegels start in postkantoor NICARAGUA Stuurgroep in samenwerking met PvdA-Kamerlid in De Unie met VOLOP KWALITEIT! Prijsklaverjas- sen Bejaarden In de week van 17-23 november EEN AVONDJE HUIDVERZORGING VOOR U in PARTY HOME passage 210 Introductiedag bouwstromen Midden Holland Nicaragua Bloemen- daalseweg komende vrijdag afgesloten toegangsbewijzen inch’’koffie complet’’ verkrijgbaar bij ’Marie Modaal’ Waddinxveen praat over verhuizing waddinxveen - volgende week uur vergadert in de eigen kantine de voetbalvereniging Waddinxveen. Het betreft hier de algemene jaarvergade- nng, waarvoor op de agenda punten staan als notulen, verslagen, bestuurs- zijn de heren C. van Hofwegen en G. Schouten) en het bespreken van de ver huizing naar een nieuw aan te leggen sportcomplex ten noorden van de Sniepweg. Zoals bekend gaat de ge meente Waddinxveen de bestaande voetbalvelden in het sportpark "de PARIS 0 organiseren wij op 21 november a.s. om 8.oo uur zo'n avond WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 Waddinxveen de Passage 226, DROGISTERIJ - PARFUMERIE - SCHOONHEIDSSALON Telefoon (H828- 7689 WADDINXVEEN De Waddinxveense financiële actie voor de we deropbouw van het zwaarverwoeste Nicaragua wordt groots aangepakt. Het geld dat in de week van 17 tot en met 23 november binnenkomt zal in het bijzonder worden gebruikt voor de bestrijding van het analfabeti sme in dit Latijnsamerikaanse land, waar 60 procent van de bevolking niet kan lezen en schrijven. In het kader van de Waddinxveense actie, die is opgezet en wordt begeleid door een stuurgroep, is er onder meer een openingsmanifestatie, een informatieve forumavond en een politiek avondgebed. neaerlaad WADDINXVEEN - In het postkantoor aan de Kerkweg-Oost staat vanaf dins dag 13 november tot en met vrijdag 21 december de verkoopstand met kinder- zegels en eerste dag enveloppen. Dit weer dank zij de activiteiten van het plaatselijke comité voor kinderpostze gels, gevormd door vrijwilligers die in het postkantoor niet alleen de welbe kende zegels verkopen, maar ook een uitgebreid assortiment wenskaarten. Zowel particulieren als bedrijven en verenigingen kunnen van deze geheel nieuwe collectie gebruik maken. De af beeldingen van de zegels staan dit jaar in het teken van het Jaar van het Kind. Op de 4 zegels hebben fotograaf Wil lem Diepraam en grafisch ontwerper Jan van Toorn enkele fundamentele rechten van het kind aangegeven. Zo toont de 40 20 cent zegel een meisje op de schouders van haar vader, waar mee het recht op liefde en bescherming getypeerd wordt. woensdagavond 14 november om acht voetbalvereniging Waddinxveen U. 4 1 - - JUUl WlgaUC" ring, waarvoor op de agenda punten verkiezing (aftredenT en" herkiesbaar sPect afdwingende daad. ’’Vandaar dit beroep in november op uw solidariteit met het volk van Nicara gua, omdat na december voor velen daar hulp te laat zal zijn. In de postkan toren en in alle bankgebouwen in ons dorp worden melkbussen geplaatst Ondanks hongersnood, ziekte en mar telingen gedurende 40 jaar, gingen de nieuwe regering en de bevolking na 19 juli 1979 (de dag waarop Somoza een rookgordijn achterlatend zijn land ver liet) niet over tot wraak. Het zwaard bleef in de schede! Een eerbied en re- De opbrengst van de kinderpostzege- lactie zal - als ieder jaar - ten goede ko men aan voorzieningen voor lichame lijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kinderen in binnen- en buitenland. Het gaat daarbij om projecten die zorgvul dig geselecteerd worden en die niet uit andere inkomsten bekostigd kunnen worden. WAAROM? Over de financiële steunactie, die de naam "Waddinxveen solidair met (nieuw) Nigaragua” heeft gekregen vertelt organisator Jan Oosthoek van de Jan Campertlaan 22 het volgende: "Waarom in november wéér een be roep op de solidariteir van Waddinxve- ners met een Derde-Wereld land, en waarom dan nog wel Nicaragua? Waarom geen hulpactie voor de Koer den in Iran, of voor Cambodja, of voor een kinderhulpprogramma in het kader van het jaar van het kind? Hoe kun je je inzetten voor een land waarvan het hui- gen? WADDINXVEEN Voor de financiële actie "Waddinxveen solidair met (nieuw) Nicaragua” is een zo breed mogelijk samen gestelde stuurgroep geformeerd, waarin zitting hebben: Jan Oost hoek (Jan Campertlaan 22), Emka Krösschell (Jan Campert laan 24), J. Groenewegen (Groensvoorde 110), drs. Broek- huijsen (Schielandweg), Anneke van Schie (C. Huygenslaan 14), Jaap Danhof (Justus van Effen- laan 11), B. J. Vroegop (Groens voorde 174), Paul van der Horst (Peppelhorst 25), H. v. Geloo- ven (Chopinlaan 12), Henk van Weefden (Beethovenlaan 52), F. H. de Ruijter (Amalia van Solms- straat 32), B. J. Woudenberg (Peuleyen 144) en C. W. Glas beek (Prinses Irenestraat 46). De 45 20 cent zegel benadrukt het recht van medische verzorging, met de afbeelding van een 2-jarig vluchtelin- getje. De 55 20 cent zegel verbeeldt het recht op voeding, waarbij een jon gen uit het Senegalese Révane is afge- beeld, een dorp dat voor de tijd van zes jaar door het nederlandse Comité voor Kinderpostzegels is geadopteerd. De 75 25 cent zegel sluit de serie met een typering van het recht op onder wijs. De afbeelding toont kinderen van een Nederlandse school. WADDINXVEEN - Voor alle Wad dinxveense bejaarden wordt er maan dagavond 12 november om acht uur prijsklaverjassen gehouden. Deelname hieraan bedraagt f 2,50. Voor het prijs klaverjassen kan men zich opgeven tot en met vrijdag bij de heer A. Bresser, telefoon 4431. WADDINXVEEN - "Marie Modaal” is het programma dat het PvdA- Tweede Kamerlid Wynie Jabaay- Giphart uit Dordrecht vrijdagavond 9 november in café-restaurant "De Unie” aan de Kerkweg-Oost zal bren gen. Dit programma, met als thema de bewustwording van de vrouw, bevat teksten van Wynie Jabaay en Liesbeth den Uyl. Na dit modale programma, dat om acht uur begint, is er een discus sie met de aanwezigen op deze avond van de PvdA Waddinxveen? Nu Jan Modaal al zo vaak in het nieuws is geweest, wil Marie ook van zich laten horen. Want Marie heeft haar eigen problemen die ze onder andere bij de Rooie Vrouwen bespreekt. Marie Mo daal is een spreekbuis, men zou kunnen zeggen een sprekende pop. Een pop waarvoor de tekst zoals gezegd is sa mengesteld door haar bediendster, Wy nie Jabaay en Liesbeth den Uyl, ja juist de vrouw van Joop. De problemen van Marie zullen Jan ongetwijfeld interesseren. Daarom ver wacht de PvdA Waddinxveen op vrij dag 9 november veel aanhangers van en belangstellenden voor Marie Modaal in De Unie aan de Kerkweg. Wij hopen, dat u, nu Marie blijkbaar wijzer is haar niet in de steek laat, al dus het PvdA-bestuur. WADDINXVEEN/GOUDA Op donderdag 15 november organiseert het intergemeentelijk overlegorgaan Midden Holland voor de besturen van de deelnemende gemeenten (waaron der Waddinxveen) en zo mogelijk voor de woningbouwverenigingen in de re gio een introductiedag intergemeente lijke bouwstromen. In samenwerking met de bouwstroom-organisatie Noor doost Zuid-Holland zal op de dag infor matie worden gegeven over de moge lijkheden en voordelen van interge meentelijke bouwstromen. Het doei van deze bouwstromen is het bouwen van kleine contingenten woningen, met name in kleinere kernen, tegen een redelijke huur- of koopprijs. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De hoofdingenieur-directeur van de Rijks waterstaat in de directie Zuid-Holland te Rijswijk heeft meegedeeld, dat we gens werkzaamheden verband houdend met de bouw van een nieuw viaduct in rijksweg A 12 de Bloemendaalseweg vrijdag 9 november van 6.00-17.00 uur tijdelijk voor het verkeer met motor voertuigen zal zijn afgesloten. Dit ver keer zal tijdens de afsluiting worden omgeleid. Het (brom)fietsverkeer, al smede voetgangers zullen ter plaatse van het te bouwen viaduct (onder de A 12) worden omgeleid. De te volgen om- leidingsroutes zullen met borden zijn aangegeven. Het volk van Nicaragua verzette zich tegen deze ontwikkeling; het wilde vrede en menselijkheid. De strijders hiervoor kregen de steun van de bevol king, maar vooral ook in toenemende mate van katholieke en protestantse kerkelijke leiders. Velen van deze "re bellen” werden door de Nationale Garde van Somoza omgebracht. Nu willen wij ons onthouden van discus sies, die gaan in de richting van "hier of daar wordt de mensheid meer of min bedreigd”. Een mens in nood is een mens in nood, en daar moet geholpen worden, of dat nu in Cambodja of in Nicaragua is. Zolang er mensen in nood zijn, die hun eigen bloed moeten ver kopen voor een handje vol rijst of een stukje brood, behoort het geen vraag meer te zijn of we nog wel kunnen hel pen. De openingsmanifestatie is zaterdag morgen 17 november in de Ontmoe- tingskerk van half elf tot half een. Hier aan wordt meegewerkt door de voorzit ter van de Tweede Kamercommissie voor Ontwikkelingssamenwerking, drs. H. J. B. Aarts, de politieke vluchteling en zanger/gitarist Hector Numa Mo raes uit Uruguay en de Waddinxveense organist Jaap Akkerhuis. Verder zullen op deze zaterdagmorgen door de schooljeugd gemaakte tekeningen wor den aangeboden aan een vertegen woordiger van Nicaragua. Er is ook nog een diavertoning over dit naar vrede en menselijkheid snakkende volk. Nadat op zondag 18 november in kerk diensten in Waddinxveen zal zijn stilge staan bij het gebeuren in Nicaragua wordt er maandagavond 19 november in de De Savornin Lohmanschool aan de Lindengaarde een informatieve fo rumavond gehouden, waaraan zullen deelnemen Hans Langenberg namens het Nicaragua Komitee Nederland te Utrecht, drs. A. R. M. Schutte van het ministerie van Ontwikkelingssamen werking, Cees Oskam namens de Inter kerkelijke Coördinatie Commissie voor Ontwikkelingsprojecten (ICCO), Wim Jansen, redacteur buitenland van het dagblad Trouw en Dick Verkijk, redac teur buitenland van NOS-radio. Op donderdagavond 22 november is er dan nog een politiek avondgebed met onder andere de vertoning van de Nicaragua- film "September 1978” in de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde. nederland dige bewind zich via een gewapende opstand aan de macht heeft geholpen? Dit soort vragen kwam de laatste we ken op ons af. Vragen, die een ant woord nodig hebben. Welnu, dat ant woord is er”, aldus Jan Oosthoek. Op allerlei terreinen nemen de mense lijke noden in onze wereld zowel in om vang als in ernst toe. Zo is in enkele ja- ren tijd, alleen al door de energiekos tenstijging, het verschil in hetgemid- delde inkomen per hoofd van de bevol king tussen o.a. een Waddinxvener en een derde Wereld-land bewoner bijna verdubbeld. De spanningen die hier door weer ontstaan, zijn één der belan grijkste oorzaken van het risico tot het uitbreken van gewapende conflicten of zelfs oorlogen. En internationale oor logen waarin we ook zelf betrokken kun- bI"vv bebouwen in verband het be- vanaf 17 november, waarin u uw bij- ^kken van de nieuwe woonwijk drage kunt deponeren. Op deze wijze Zuidplas bij de bestaande bebouwing kunt u uw solidariteit met dit volk to- van ons dorp. nen", altjiis tot slot Jan Oosthoek. ïn het oude Nicaragua, één van de dic tatoriaal geregeerde Latijns- Amerikaanse staten, heerste een ge vaarlijk regeringshoofd: Somoza. Hij voerde jarenlang een waar schrikbe wind en verrijkte zich ondermeer door een schandelijke handel in bloed van arme Nicaraguanen, bestemd voor export naar de "rijke” landen. Latijns Amerika beschikt over belan grijke militaire en economische macht smiddelen. T)it gegeven en ’t verder ui teengroeien van rijk en arm kan in een wereldbrand resulteren met alle risico’s van dien ook voor ons en onze kinde ren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 13