Gouweroute” in beeld Beeld W’veen gaat veranderen WITTE PRUZENHAL Eén op twee droeg autogordel niet kweten niet wat beter is: üw Peugeot of onze service. Bij politie-controle Schrijfster op De Sav.Lohman M^GOED EN GOEDKOOP! Automobielbedriif Boonstoppel B.V. X™ m- r fff i. p lOr v WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 Op diverse plaatsen in onze gemeente wordt aangegeven hoe moet fietsen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sj aak Noteboom). I MR. A. G. SMALLENBROEK onze j van de over heid als die van henzelf aanvaardt. Dan wordt de eis die het bedrijfsleven en de sen voorin en 30 mensen achterin, 56 bestuurders en 18 voorinzittenden geen autogordel droegen. Bovendien droe- HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! K.O- PvdA- Oranjelaan 21 Waddinxveen Tel. 01828-2344 en 2350 en 3277 Showroom Juliana van Stolberglaan WADDINXVEEN - De rijkspolitie-opvanggroepen van Schoonhoven en Pijnacker (dit zijn eenheden waarin jonge politie-ambtenaren onder van een mentor functioneren) hebben afgelopen donderdag op schrijven. Tevens las ze een door haar leiding de Noordkade een preventieve controle gehouden op het dragen van autogordels. Deze controle vond plaats van 14.15 tot 16.00 uur en werd in samenwerking met BESCHERMINGSMIDDEL Het antwoord op de vraag: Waarom autogordels? is volgens de politie dui delijk te geven. Bij de huidige stand van de techniek kan de autogordel gezien worden als het meest effectieve be- lijk. Dat vraagt bij de overheid om een waarbij de koele cijfenaar ondergeschikt blijft aan de idealistisch gedreven realist. Warmte is noodzakelijk om dan als manager te kunnen slagen”. "Meer dan ooit is het een voorwaarde, indien de overheid, zowel rijks als ge meentelijk, de contouren zichtbaar schermingsmiddel voor bestuurders en passagiers van auto’s bij verkeersonge vallen. Door het dragen van gordels - door iedereen, overal, altijd en op de juiste manier, d.w.z. zo strak mogelijk - kunnen in ons land jaarlijks honderden mensenlevens worden gered en kan ook het aantal gewonden sterk vermin deren. Het dragen van gordels is verplicht voor bestuurders en voorpassagiers (vanaf 12 jaar) van personenauto’s en combinatieauto’s, die na 1 januari 1971 in Nederland in gebruik zijn genomen en vanaf dat tijdstip bij aflevering gor dels op de voor-zitplaatsen moeten hebben. Het gaat hier dus om auto’s, die zijn ingericht voor het vervoer van niet meer dan 8 personen, de chauffeur niet inbegrepen. De wetgever heeft er van afgezien de draagplicht ook te laten gelden in voer tuigen die vóór 1 januari 1971 op de weg kwamen en op vrijwillige basis met gordels zijn uitgerust. De reden hiervan is, dat niet vaststaat dat de in deze auto’s aanwezige gordelbevestiging- spunten aan de Nederlandse normen voldoen. De gordel hoeft niet te wor den gedragen door bestuurders en voorpassagiers, waarvan de lichaam slengte minder is dan 1,50 meter. geschreven verhaal voor. In het eerste gedeelte van de oudera vond, die werd geopend door voorzitter W. L. van ’t Hof, werd het huishoude lijke gedeelte afgewerkt. Dit onderdeel leverde geen enkel probleem op omdat Veilig Verkeer Nederland gehouden. Waddinxveen zal daardoor in zijn bouw en in zijn uitwendige vormen ver anderen. Architectuur kan echter verandering, vernieuwing brengen in dien de mensen zich een op die ver nieuwing gerichte mentaliteit eigen ma ken. Een kernenbeleid slaagt derhalve pas indien de mens zich instelt op die vernieuwing, derhalve zichzelf ver nieuwt”. Dit is de wezenlijke uitdaging van ons kernenbeleid. Dat vraagt van een be stuur een doortastend beleid, duidelijk en gericht. Een overtuigend beleid van uit een overtuiging. We hebben daarbij een ieder nodig omdat een zodanig be leid niet geïsoleerd mag ontstaan en ze ker niet mag voortbestaan. Vandaar inspanning u dit ook heden nog eens te vertellen”. opening van de Eminentfabriek te eindpunt. Voor Éminent en gemeente, VOC1” i - - ling van nieuw beleid. Vandaar feest- Deze controle vond plaats van 14.15 tot 16.00 uur en werd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland gehouden. De resultaten waren niet zo positief. Kinderen van 4-12 jaar Kinderen van 4 jaar en ouder mogen voorin zitten, mits gebruik gemaakt wordt van een kinderzitje zoals ver meld voor kinderen van 0-4 jaar, dan wel gebruik gemaakt wordt van een autogordel behorende tot het goedge keurde soort. De bevestigingspunten voor gordels in de zijstijlen van auto’s zijn op een zoda nige hoogte aangebracht, dat voorinzit tenden met een normale lichaam slengte een optimale beveiliging wordt geboden. Voor mensen die klein van stuk zijn, kan echter het schouderge- deelte van een gordel bij een flinke bot sing letsel aan de hals veroorzaken. Het gebruik van het schoudergedeelte van een driepuntsgordel is voor deze men sen derhalve ongewenst. Aangezien internationaal de tendens bestaat auto’s uitsluitend met driepunt- sgordels (eventueel met automaat) uit te rusten, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat gemeend korte mensen van de draagplicht te moeten uitzon deren. Deze groep bestuurders en pas sagiers worden echter blijkens de me morie van toelichting geadviseerd ge bruik te maken van de heupgordel, die in vergelijking met dr driepuntsgordel een zeer goede beveiliging biedt. Eén zo’n gemeente is Waddinxveen, die onderdeel uitmaakt van de 38 ki lometer lange Gouweroute. Deze fiet sroute loopt van Gouda via Reeuwijk- Dorp, Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen weer naar de kaas- en kaarsenstad. Vanuit Boskoop komen de fietsers door het Gouwebos-in- aanleg, onze gemeente binnen fietsen. Via de Bosboom Toussaintsingel, Sta- ringlaan, Herman Heijermanslaan, C. Huygenslaan, Da Costaweg, Willem de Zwijgerlaan en de Noordkade komt men terecht op de Zuidkade. Vandaar wordt middels de Noordringdijk naar ’t Weegje gekoerst. WADDINXVEEN/GOUDA mende vrijdag geeft gedeputeerde drs. J. Borgman om half tien ’s morgens het startsein ter open stelling van drie Midden-Holland- fietsroutes. Het gaat - zoals bericht - zaioI*Cl LTkïld 'VClI'! om de zogenaamde Gouweroute, de UUUvl dVvJllll Vd.ll Reeuwijkse Piassenroute en de Krim- penerwaardroute. De landschappelijke aantrekkelijkheid van onze streek en de ligging van enkele fraaie toeristische fietspaden waren voor de ANWB aan leiding om samen met het intergemeen telijk overlegorgaan Midden-Holland een drietal fietsroutes te bewegwijze- ren. Het uitzetten van deze routes heeft in korte tijd zijn beslag kunnen krijgen, hetgeen mede te danken is aan de posi tieve reacties van de gemeenten langs de routes. WADDINXVEEN - Het beeld van Waddinxveen gaat veranderen. Dat kondigde burgemeester mr. A. G. Smallenbroek vorige week maandag middag aan voordat hij de nieuwe meubelfabriek van Eminent BV aan de Staringlaan officieel zou openen. Benadrukkend dat het woningbe- leid nabij de oude Waddinxveense kern ’n essentieel onderdeel vormde van de Eminent-transactie stelde onze eerste burger: ”Wie het beleid van college en gemeenteraad de laatste jaren heeft gevolgd zal het niet zijn ontgaan dat de verplaatsing van Eminent geen geïsoleerde beleids- handeling is geweest. De kernennota volgde al snel, evenals aan kopen in de kernen in vrijwel iedere raadsvergadering. Eminent blijft het begin van een beleid waarmede we het deccenium dat voor ons ligt bezig zullen zijn”. overheid nastreven vanuit een ieders verantwoordelijkheid: dat onze maat schappij gedragen wordt door mensen die via hun taak de welvaart rechtvaar diger verdelen, die meer dan ooit tevo ren de mens in zijn doel tot volwaardi ger mens de kans geeft dat te realise ren”. ”Dan is iedere groei primair maat schappelijk gericht, dan is groei het middel om die doelen te realiseren. Dan wordt winst gebruikt als middel om de samenleving beter in te richten. Dan is winst geen discussie meer. Maatschappelijk is het dan zinvol veel overheidsgeld te stoppen in bedrijven die uit hun eigen winsten de vernieu wing van gebouwen en machines niet kunnen bekostigen. Dit lijkt tegen ie dere economische wetmatigheid in te gaan, maar die, zich vernieuwende maatschappij, zal zich niet alleen laten leiden door micro-economische wetmatigheden”. GEEN TEGENSTELLINGEN ’’Slagen kan een zodanig beleid alleen indien in de maatschappij van morgen verschillende tegenstellingen van he den verdwijnen. Overheid en bedrijfsle ven, zowel werkgevers als werknemers zijn partijen voor een doelstelling waar een ieder zijn eigen taken heeft, die el kaar niet wezenlijk uitsluiten. Zo zal het overheidsbeleid en het beleid van het bedrijfsleven geïntegreerd worden tot een algemeen welzijnsbeleid. Het zal nog lang duren voordat wij dat heb ben bereikt. We zullen er echter wel naar moeten streven”, aldus burgemee ster mr. Smallenbroek. Kinderen van 0-4 jaar Kinderen tot 4 jaar mogen op de voor- zitplaats alleen meerijden in een goed gekeurd kinderzitje, dat deugdelijk is bevestigd. Op het keurmerk moet ver meld staan, dat het zitje geschikt is voor de voorzitplaats. voor een ieder gelegenheid de ver- kenstalletjes die in de lokalen waren in gericht. Ter gelegenheid van het sa- Op diverse plaatsen in onze gemeente wordt aangegeven hoe voor de Gouweroute moet worden gefietst. Dit bordje staat langs de kant van de Willem de Zwijgerlaan en maakt de fietsers duidelijk dat men rechtsaf de Noordkade op WADDINXVEEN - De Tonny Vos-Dahmen von Buchholz, be kend door haar gedocumenteerde, hi storische jeugdromans en spannende deze vacatureplaats werd met alge- gen 5 bestuurders de gordel foutief, meisjes- en jongensboeken, was vorige mene stemmen gekozen, mevrouw W. week maandagavond aanwezig op de J. Borst-Hagen die de secretaresse- ouderavond van de protestants- werkzaamheden zal gaan vervullen, christelijke kleuterschool De Kleine Na afloop van de ouderavond was er - een je(jer ge[egenheid de ver- - - bouwde school te bekijken en de boe- Gebleken is namelijk dat van de 144 ge- controleerde voertuigen met 183 men sen voorin en 30 mensen achterin, 56 bestuurders en 18 voorinzittenden (dat is de helft) geen autogordel droegen. Bovendien droegen 5 bestuurders de gordel foutief. Verder stelden de poli tiemensen nog vast dat in 42 gevallen de portieren rechtsvoor waren afgeslo ten en dat maar één inzittende de auto gordels achterin had omgedaan. voor het elkaar gelukwensen. Vandaag tevens de toetsing. De verplaatsing is pas gelukt, de financiering is rond, een nieuw beleid is ingezet. Toch echter nieuwe argumenten: innovatie en sectorbeleid.” OPTIMISME EN DURF ”In de miljoenennota wordt dit aange- kondigd als nieuwe beleidsdoeleinden, nieuwe beleidsinstrumenten. Recons tructie als middel om dit beleid gestalte instelling en een onvoorstelbare hoe- te geven is meen ik een goed en zinnig veelheid optimisme en durf noodzake- beleidsvoornemen, want door recrons- 1:_:|' r'~* J' --- --i- tructie is een sterk en expansief bedrijf modern management haast een voorwaarde. Als onze economie stokt zal het met de recons tructie en sanering ook minder gaan. Zo zouden én sectotbeleid, én innova tie, én reconstructie elkaar dienen in- w -o -w dien de rijksoverheid vanuit die inval- üóflmxveen _is__vgor een deel egn shoeken de kaders schept om de locale pm n,,n, E~;.“.c..t en gemeente, overheid te laten werken”. -- -- w beide, een start voor de ontwikke- ”Ik denk dat daartoe ruimte aanwezig maakt dat het bedrijfsleven de maat- von js> zowe| beleidsmatig in de ontwikke- schappelijke doelstelling '■eren voor een geslaagde verplaatsing, lingssfeer als in financiële zin. Maar ,r- or net scheppen van arbeidsplaatsen, dan is inventiviteit, fantasie, positieve Basis en de De Savornin Lohman- school (Lindegaarde), welke avond druk werd bezocht. Tonny Vos maakte de aanwezige ou ders duidelijk dat ze voor haar schrijf- mengaan van De Kleine Basis en de De werk eerst het historisch materiaal ver- Savornin Lohmanschool werd er met zamelt en pas daarna haar op histori- een glas wijn getoast op de goede sche feiten gebaseerde boeken gaat samenwerking. iedereen een jaarverslag thuis ontvan- De resultaten waren niet zo positief, gen had, en de vragen daardoor direct Gebleken is namelijk dat van de 144 ge- beantwoord konden worden. In de ou- controleerde voertuigen met 183 men schrijfster dercommissie was een vacature door het aftreden van de secretaresse me vrouw M. G. Bosma-Jongerden. In w F’ - X 1 v. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 15