Sint komt eraan de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank Q Achteruitgang van kerkgebouw baart remonstranten grote zorgen Bazar De Gouwebloem beroep voor ds. W. Verboom ANTIEK UIT VERKOOP BEL NU DE SINT! 8 Dreigt sluiting historisch pand door bouwvalligheid? Onafhankelijk Nieuwsblad O w' telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen j©LJ Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 7 V. I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Vrijdag 9 november 15.00-21.00 uur) en zaerdag 10 november 14.00-18.00 uur), Anne Frank-centrum Laat uw verzekeringen verzorgen door de Rabobank bij u in de buurt. Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Vertakel joxxge modeinde geld en goede raad een te gekke jeansshop vol steengoeie mode voorjouuuuu...! DEN BIENCORF” (naast postkantoor) Per 1 januari 1980 is ons de huur opgezegd en moet de winkel dus leeg zijn. Wij zijn zoekende naar een nieuw onderkomen. DAAROM NU SPECIALE PRIJZEN. B.v. romantische hangolielampjes z.g. "schippertjes” van 285. voor f 195, Kom vrijblijvend in de winkel kijken of bel ons op. Telefoon 3606 en 3389. 01828-2521 voor winkels, scholen, bedrijven en particulieren. Bel tijdig om teleurstelling te voorkomen. 35e JAARGANG NR. 1640 139] en omstreken is gewijzigd dat de NKF- jf -j voortaan NKFKabel BV heet. Uittredend direc teur ir. noemde In 1814 was de kerk een bouwval ge worden en werd gesloopt door zijn op volger Pieter Lorié. De nieuwe kerk werd dermate slecht geconstrueerd dat deze in 1828 reeds afgebroken moest worden. De vierde daterend uit 1834 (de eerste steen werd gelegd door een Van Vollenhoven uit Rotterdam) staat nu nog aan de Zuidkade en is nog steeds in gebruik. Uit de beginperiode is te noemen de bekende predikant Ge rrit van Pot (van 1865 tot 1906). WADDINXVEEN Het lijkt erop dat de beroepingsmachine weer gaat draaien voor de Wad- dinxveense predikant van de Centrale Hervormde Gemeente, ds. W. Verboom. Hij kreeg dezer dagen tenminste een toezegging van beroep van de Nederlands Hervormde Kerk in Papendrecht. Dat is de Drechtstad waar sinds een paar jaar ook de oud- Waddinxveense predikant ds. D. van Vliet werkzaam is. Ds. Verboom, die sinds 1973 in Waddinxveen "staat”, maakte in juli 1978 kenbaar dat hij voor lopig in Waddinxveen wilde blij ven. Hij deed dit nadat in 1977 en 1978 een reeks beroepen op hem was uitgebracht vanuit her vormde gemeenten in heel het land. Kennelijk is nu aan die pe riode een einde gekomen. ding werd verricht door ds. Samuel Tijkmaker. Een goede 100 jaar later diende ds. Gijsbert van Leeuwen de Remonstranten hier van 1778 tot 1787. Hij was een bekend figuur in ons dorp en werd dankzij het pannedak van de kerk "Gijs van het Pannedak” ge noemd. en administratie is benoemd R. M. We- sterhof, Hilversum. Het maatschappe lijk kapitaal van NKF Kabel BV, Wad dinxveen, is gewijzigd in f 100.000.000,waarvan geplaatsts en gestort f 30.000.000,— Hij was streng rechtzinnig hetgeen hem en zijn gemeente wel wat isoleerde in de Broederschap. Hij ging zelfs zo ver dat hij in 1880 bedankte als lid van de jaarlijkse "Groote Vergadering”. Hij kon zich niet verenigen met de verrui ming van het denken dat in de Broeder schap plaats vond. Toch werd deze per- WADDINXVEEN - Op het mo ment dat de restauratie van de her vormde brugkerk (1837) aan de Kerkweg-Oost zodanig is gevor derd dat de ingebruikname van dit Godshuis is vastgesteld op woens dag 12 december, is de Remons trantse Gemeente van Wad dinxveen druk in de weer het eve neens op de Monumentenlijst staande kerkgebouw (1834) aan de Zuidkade 59 gerestaureerd te krij gen. De achteruitgang van dit be- I dehuis baart de Waddinxveense re- monstranten grote zorgen. Om te voorkomen dat het kerkgebouw wegens bouwvalligheid moet worden gesloopt zal van de lidmaten het onmo gelijke worden gevraagd om het samen mogelijk te maken dat de meest niet meer uit te stellen reparaties kunnen worden uitgevoerd. Een ieder is ge vraagd mee te denken op welke wijze aan de nodige fondsen gekomen zou kunnen worden. Meegedeeld is dat de contacten met de Dienst Monumenten zorg van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) wat hoopvoller zijn geworden. Binnen afzienbare tijd zaJ er een rap port worden opgesteld, waarin de toe stand van het remonstrantse kerkge bouw uit de doeken zal worden gedaan. Het Godshuis aan de Zuidkade is bijna 150 jaar oud. In de zomer van 1976 werd hier voor de eerste maal de jaar lijkse algemene vergadering (’’synode”) van de Remonstrantse Broederschap in Nederland gehouden. Voor deze ’’Groote Vergadering” kwamen remon stranten uit alle delen van Nederland naar Waddinxveen. Zoals bekend is het remonstrantisme een stroming in ons volk die uit oude en diepe bronnen ge voed werd, lang voor de grote strijd en de scheuring in de kerken plaats vond. Christophorus van Langerak, woo nachtig in Gouda en aldaar predikant, was ook voorganger voor de Remons tranten in een woonhuis nabij de Gou- webrug. In 1662 werd de eerste echte kerk in ons dorp gebouwd. Het ontwerp om vatte een mooi leien dak en boogvor mige vensters. De kerk werd hoger en fraaier dan de Gereformeerde Staats kerk. Dat kon niet, dus rechthoekige vensters en een pannedak. De inwij- worden gemaakt. De komst van Sinterklaas is voor de teur ir. F. Goedbloed, Delft. Be- middenstandsvereniging Waddinxveen noemde directeuren: W. Huisman, aanleiding volgende week donderdag Rotterdam en J. van Dam, Reeuwijk. 15 november al te starten met de groot- Tot procuratiehouder/hoofd financiën scheepse Sinterklaasactie 1979 met een grandioos prijzenpakket: enkele hon derden geldprijzen van 5, 10 en 25 gul den en vier vakantiereizen voor twee personen naar Oostenrijk, Spanje, Pa rijs en Londen. zjs zp» ^p ^p ^p ^p *t** **T* ^p ^P ^p ^p Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 soon ook door anders denkenden door zijn grote vertoon van liefdadigheid en liefde die hij betoonde aan allen wier nood hem bekend was. TEKST Veel is de bezoekers van het kerkje ge legen aan de tekst boven de toegang, wellicht wat verscholen achter de ka rakteristieke olmen. Daar staat te le zen: ”Eén is Uw Meester, namelijk Ch ristus, en gij zijt allen broeders”. In dit toch bijna 150-jarig kerkgebouw aan de voortglijdende Gouwe heerst een stille vrede. Vele oude dingen zijn nog bewaard gebleven en het bezichti gen waard, zoals de preekstoel (uit de tweede kerk: ca. 1780) en het orgel (on geveer 1800, komt elders vandaan). Dit laatste is enkele jaren geleden grondig gerestaureerd. Het avondmaalszilver is eveneens van ongeveer 1800. Het doopvont is geschonken door J. D. Bloemendaal in 1849. WADDINXVEEN - Volgende week za terdagmiddag om twee uur zet Sinter- oho! Ti \7 klaas en zijn gevolg weer vaste voet op IN I\1 lYdUUl Waddinxveense bodem. De Spaanse kindervriend komt met het motorschip WADD1NXVEEN/GOUDA In het ’’Spanje” de Gouwe afvaren en zal aan handelsregister van de Kamer van de Nesse afmeren. Na de verwelkoming Koophandel en Fabrieken voor Gouda van de Goedheiligman zal een rondrit x"z’' langs alle Waddinxveense winkelcentra vestiging in Waddinxveen Het historische kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente van Waddinxveen aan de Zuidkade 59. zoals dat schuil gaat achter de olmen. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). HISTORIE Kijkend naar de plaatselijke historie van de remonstranten dan blijkt reeds in 1624 een eerste Waddinxveense dienst in een schuilhut te hebben plaats gevonden. Voorgangers waren Boom en Wallenburg. De eerste werd in 1628 jlCj|C51C5k5k5k?IC5|C5lC5lC5|C5lC5k gearresteerd te Schoonhoven en gevan- kelijk naar Loevesteyn gebracht waar hij in 1631 ontvluchtte. De predikant

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1