Vluchten bij brand waarheen, waarlangs? PREVENTIEFAGINA VAN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De was bij de kachel - dat ruikt naar brand cfankari LATEN WE PROBEREN ZONDER SCHADE EN SCHANDE WIJS TE WORDEN Dweilen, slingeren en springen met de caravan Trappen en ladders - je moet er mee leven Grootste brandgevaar zit vaak in het interieur-materiaal Alarm is best, maar dan wel mét een goed slot Geef kolendamp geen kans houcjen^\ gebeuren Caravan goed vast Werken met open vuur vraagt dubbele waakzaamheid Lang van huis? Stroom uit! Bel gerust de politie! 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - «^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^ Als er in huis (of ergens anders) brand uitbreekt is het van groot belang direkt de brandweer te bellen. Pas daarna moet men proberen het vuur te blussen. Lukt dit niet snel, dan is het verstandig meteen te vluchten. Alleen moet men dan wel weten waarheen en waarlangs. De veiligste plaats is altijd buiten en op de begane grond. in de nacht iedereen wordt gewekt en dat men het huis op een bepaalde manier moet verlaten. Men moet dan ook een afspraak maken om el kaar op een vast en veilig punt bui ten te ontmoeten, zodat meteen kan worden nagegaan of iedereen wel aanwezig is. Zo’n vluchtplan moet dan ook zeker één keer per jaar met alle gezinsleden worden geoefend. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 VEILIGHEID EN BEVEILIGING Elk jaar, vooral in de herfst en de winter, verschijnen in de kranten be richten over mensen die om het leven zijn gekomen door kolendampver giftiging. Zo’n vergiftiging kan niet alleen ontstaan bij het stoken van kolen, maar ook bij olie- en gaska chels. De oorzaak is vaak dat de ka chel niet op tijd wordt schoonge maakt en de schoorsteen niet wordt geveegd. Verstoppingen zijn hiervan het gevolg. Zij belemmeren de afvoer van de verbrandingsgassen door de schoorsteen. Kolendamp kan ook ontstaan door dat een kolenkachel te snel wordt ge temperd of doordat meer dan één ka chel op het rookkanaal wordt aange sloten. Daarom is het belangrijk de volgende maatregelen te nemen: - Laat op zijn minst één keer per jaar de kachel schoonmaken en de schoorsteen vegen. - Sluit nooit meer dan één kachel op het rookkanaal aan. - Temper een kolenkachel altijd ge leidelijk. - Controleer van tijd tot tijd de pijp tussen de kachel en de schoorsteen op scheuren. - Vergeet niet aan het begin van het stookseizoen de prop papier uit de schoorsteen of de pijp te halen. moet altijd goed vast zitten. Gladde schoenen kunnen gevaar opleve- Voor de beveiliging van huizen en gebouwen tegen indringers kunnen allerlei elektronische signalerings systemen worden toegepast. Ze werken of met geluid (sirenes) of met lichtsignalen (Zwaai- en flits lichten). Met deze systemen ont staat echter ook nogal eens vals alarm. Bovendien signaleren zij wel dat er iets niet in orde is, maar zijn zij niet in staat eventuele indringers tegen te houden. Een brutale inbre ker kan soms nog best zijn slag slaan, ook al is het alarm al in wer king getreden. Beter is daarom een systeem dat in geval van onraad via een telefoon lijn een stil signaal doorgeeft aan de politie, de bewakingsdienst of ande ren. Dat heet stil alarm. De meest vernuftige signaleringssys temen zijn echter onvoldoende wan neer een gebouw niet is voorzien van deugdelijke sloten, deuren en ramen. Rijden met een caravan of een ander soort aanhangwagen eist een aange paste rijstijl. In de eerst plaats is in de meeste landen de maximum snelheid voor een auto met caravan wettelijk vastgesteld op 80 km per uur. Voor kleine aanhangers ligt dit maximum ver onder de snelheid, waarbij een combinatie spontaan kan gaan slingeren. Het is wel van belang dat de caravan de juiste druk uitoefent op de trek haak. Is deze druk te groot, dan kan de besturing van de auto gaan zwe ven; is hij te laag, dan wordt de nei ging tot slingeren groter. Bij cara vans kan die neiging, mede onder invloed van de wind, al bij betrek kelijk lage snelheden optreden. Voor een gedeeltelijke bestrijding van dit ongemak zijn stabilisatoren in de handel, waarvan de ANWB een lijst met merken en types uit geeft. Een belangrijke factor zijn de ban den. Zij moeten uiteraard voldoen de profiel hebben. Bovendien moet de spanning regelmatig worden ge controleerd in het bijzonder die van de caravanbanden. Is de spanning te laag, dan zal deze willen dweilen; in het tegenovergestelde geval zal hij gaan springen. Het laatste is ge makkelijker te corrigeren dan het eerste. Maar in alle gevallen is de uiterste voorzichtigheid geboden. Storm kan een bijzonder kwaadaar dige vijand zijn van de caravan. Vooral in de kustgebieden kan het nogal eens spoken. Goede voor zorgsmaatregelen kunnen dan een heleboel ellende voorkomen. Voor een stevige bevestiging van de caravan bij storm zijn handige ver- ankeringssets verkrijgbaar. Ze be staan uit een boor, die de grond in moet worden gedreven, en een aantal speciale riemen, waarmee de wielen aan de boor kunnen worden vastgemaakt. Een brand is dikwijls het gevolg van onachtzaamheid bij werkzaamhe den als lassen, snijden, solderen, verf afbranden en dak bedekken. In feite is juist extra waakzaamheid en voorzichtigheid geboden, omdat men bij al deze bezigheden een open vuur gebruikt. Bovendien wordt het risico van brand nog groter doordat zich aan en in het gebouw allerlei droge, brandbare materialen bevin den, zoals hout, stof, bladeren, vo gelnestjes, brandbare isolatie tussen spouwmuren en dakpannen en der gelijke. Voor iédereen die werkt met open vuur, gelden tien dringende regels: - Verken de omgeving van het kar wei. - Zorg voor voldoende blusmidde len. - Let op openingen. - Verwijder brandbare vloeistoffen - Dek brandbare stoffen af. - Zet een „brandwacht” bij het werk. - Denk aan de .achterkant’ van de plaats waarop men met de vlam aan het werk is. - Besteed extra aandacht aan ge sloten installaties. - Zorg er voor dat gesloten vaten en/of tanks „brandschoon” zijn. - Bewaak de plaats waar is gewerkt ook nog na afloop van de werk zaamheden. K^X^X^X^X^X^X^X^X^X<^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^> Wie lange tijd zijn huis onbeheerd achterlaat, doet er verstandig aan de elektrische apparaten uit te schakelen en de stekker uit het stopkontakt te trekken. Apparaten die daarvoor in aanmerking komen zijn onder meer de boiler, de radio, het tv-toestel, de koelkast, de wasmachine en het koffiezet apparaat. Vergeet ook niet de antenne van T. V. of radio uit de contactdoos te verwijderen. Men kan natuurlijk ook alle lichtgroepen uitschakelen via de meterkast. Dan ziet het huis er echter ’s avonds donker en verlaten uit, waardoor het gauwer noodt tot inbreken. Zit er een buitenstopkontakt aan het huis, dan moet dat van binnen uit uitgeschakeld (kunnen) worden. ren op een trap. - Wentel- of spiltrap- pen zijn extra onveilig doordat de treden er van meer gedeeltelijk (<2P het brede einde) bruikbaar zijn. - Let bij het aan schaffen van een huis- houdtrap of ladder al tijd op goede kwaliteit. Trappen met scharnie ren van kunststof zijn niet aan te bevelen. - Houten ladders moeten regelmatig worden gecontroleerd op scheuren. Daarom mogen ze niet geverfd worden. - Zorg er voor dat de ladder niet kan om vallen of wegglijden. - Nooit meer dan één persoon tegelijk op de ladder. - Schuif een schuifladder niet ver der uit elkaar dan de laatste vier sporten van elk deel. De was drogen bij de kachel kan bij slecht weer een uit komst zijn, maar er komt wel een groot brandgevaar bij om de hoek kijken. Het wasgoed hoeft niet eens tegen de ka chel aan te hangen om in brand te raken. Ook wanneer het zich te dicht in de buurt van de warmtebron bevindt, kan het door de hittestraling gaan schroeien en daarna brand veroorzaken. - Zorg dus voor voldoende afstand tussen kachel en wasgoed. - Hoe droger het wasgoed wordt, hoe groter de afstand moet zijn. - Zorg er voor dat geen brandbare stoffen of voor werpen met de kachel in aan raking kunnen komen, bij voorbeeld doordat een lijn breekt of een rekje omvalt. - Ga niet het huis uit als de was bij de kachel te drogen hangt. Het grootste brandgevaar wordt meestal binnengebracht bij de in richting van gebouwen. Het wordt gevormd door brandbare vloerbe dekking, plafondmateriaal en wandbekleding. Daardoor kan een klein brandje zich snel uitbreiden. Ook in meubilair wordt meestal veel brandbaar materiaal verwerkt, waaronder (schuim)kunststoffen. Die kunnen bij brand oorzaak zijn van de ontwikkeling van rook en giftige gassen. Isolatiemateriaal kan eveneens brandgevaarlijk zijn. Veilige pro- dukten zijn onder meer minerale wol en „schuimglas”. De grote ver scheidenheid van mogelijkheden maakt ook hier het inwinnen van deskundig advies verstandig. Trappen en ladders behoren tot de meest onveilige voorwerpen in het dagelijks leven. Toch zijn ze nodig. En er is ook best mee te leven, als men maar de juiste voorzieningen en maatregelen treft. - Naarmate een trap breder is en minder steil, is hij veiliger. - Gladde treden ko men vaak voor bij ste nen, stalen of houten open trappen. Plak er antislip-materiaal of rubber hoekstukken op. - Behandel een trap nooit met een boen middel. - Bij een trap van vijf of meer treden is een leuning verplicht. Maar ook voor een kleinere trap is een goede leuning eigenlijk een noodzaak. - De bedekking van gestoffeerde trappen Het is goed thuis eens na te gaan langs welke weg elke kamer kan worden verlaten wanneer bijvoor beeld de trap door brand onbegaan baar is geworden. Is er geen andere weg te bedenken, dan moet er een gemaakt worden, bijvoorbeeld met een touwladder, door het aanbren gen van een leuning langs een brede dakgoot of door het maken van een doorgang naar de buren via de zol der. Bij brand ontstaat vaak dikke rook, waardoor men weinig kan zien. Ook raken mensen bij brand wel in paniek. Het is daarom van groot belang dat op de vluchtwegen geen hindemissén voorkomen zoals fietsen in trappenhuizen of onge bruikte meubilair op overlopen of een stapel oude dozen en flessen te gen de achterdeur. Thuis kan dit al gevaarlijk zijn, in een vreemde om geving kunnen zulke hindernissen het verschil betekenen tussen een veilige ontvluchting en omkomen in de brand. Ga daarom in een nieuwe omgeving -4zoals een hotel of een schouwburg - altijd na waar de nooduitgangen zijn en - zo mogelijk^ - of deze niet geblokkeerd zijn. Het is nuttig niét het hele gezin eert vluchtplan te maken voor het geval van brand. Het is vooral goed van- tevoren af te spreken dat bij onraad >X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^J Een briefje op de deur of aan het raam waarop staat dat u afwezig bent, is natuurlijk vragen om in braak. Laat daarom zulke medede lingen achterwege. Zoiets behoort al tot de eenvoudige voorzorgs maatregelen, die men kan nemen om dieven minder kans te geven. Zorg er ook voor dat kostbare din gen niet van buitenaf zichtbaar zijn. Vraag, als u weg moet, bekenden een oogje in het zeil te houden. Ont dekt u verdachte dingen, bijvoor beeld overdreven belangstelling voor uw huis of dat van uw buren, aarzel dan niet om de politie te bel len. I l\

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 23