TOMA Speelgoedactie Zeehospitium weer van start sjaak noteboom Vrijdag, zaterdag bazar Gouwebloem Finale van tournooi KNVB 75jaar bij Be Fair ACTIE WADDINXVEEN-TOMA Kado ’s voor Sint Nicolaas NU 175,- Pijlaanwijzers 10,50 Forumdiscussie Titelkans Diasorteerraam 29,50 Henk Vis BV NU 50,- oorlog en vrede Havo/Atheneum Wij verkopen ook het Colin filter systeem Agfamatic 3008 pocket- camera met flitser^ 4 Lichtgewicht statief hockeyers KIJKEN EN KLEUREN VOOR Combi fototassen voor reflexcamera’s 65,- WADDINXVIEM Lj, --4 ie- ur van van uur jr- in- nog een briefje erbij voor de onbe kende ontvanger of ontvangster. Deze kocht. Mevrouw Hooftman woont op de Weegbree nummer Ihaar telefoon- HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! WADDINXVEEN - Op het voetbal- complex van Be Fair in het Burgemee- normaal 205,H normaal 59, -- Overigens is de aktie niet alleen op de ca. 30Ó bewoners van Zeehospitium ge richt maar tevens op het Rijnoord zie kenhuis in Alphen aan den Rijn en de Hooge Burch in Zwammerdam. De actie bestaat uit een inzameling van kado’s, surprises en ook geld. Voor alle gehan dicapten betekent dit een persoonlijk geschenk maar daarnaast blijft vaak nog over voor iets in het algemeen be lang. ziening door middel van eenvoudige voorzieningen: een paar putten, pom pen een voorzieningen om drooggeval len putten weer verder uit diepen. De eerste kosten zijn begroot op f 40.000,—. WADDINXVEEN Halverwege de Het eerste damesteam van de HC Wad dinxveen voert in de vierde klas een verbeten gevecht met Groen Geel uit Den Haag om het kampioenschap. In het afgelopen weekeinde wonnen de Waddinxveensen met 3-1 van Delftse Studenten. Het iets sterkere Wad- dinxveen stuurde vanaf het begin aan op een rechtmatige zege. Al snel na de beginpush kwam na een snelle uitval over rechts de bal via Oostwouder bij Rutten die intikte: 1-0. Ruiter bracht uit een strafcorner de stand op 2-0. Nog z.__i de spanning terug (2-1), maar in de tweede helft loste Ruiter het verlos sende schot uit een strafcorner: 3-1 De tekening van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen voor de schooljeugd. dit jaar wordt in Boskoop en omgeving een speelgoedactie voor de geestelijk en lichamelijk gehandicapten in het Katwijkse Zeehospitium gehouden. En ook nu weer tekent mevrouw W. Hooftman-Jansen voor de organisatie. Precies wist ze het niet te vertellen, maar dit jaar wordt de aktie voor de ze stiende of zeventiende maal gehouden. WADDINXVEEN - Wad- dinxveners kunnen hun bijdra gen storten op gironummer 3560360 of Rabobanknummer 3668.56.448, beide t.n.v. pen ningmeester "Waddinxveen- Toma" te Waddinxveen. WADD1NXVEEN/GOUDA Bij In ternationaal Transportbedrijf Henk Vis BV, Waddinxveen, is de heer A. J. Janssen te Bergschenhoek uitgetreden als directeur. In zijn plaats is benoemd de heer F. C. P. van der Scheer te Mon ster. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. Vorig jaar was dit een video-recorder want 1978 was een goed jaar waarvan mevrouw Hooftman tijdens een live- radiouitzending van het programma Toerja Toernee vanuit de Beurshal in Boskoop zelf melding kon maken. De dankbare woorden van mevrouw Hooftman in die emotievolle zestig se conden zullen niet licht vergeten worden. MUZIEKKAMER Niettemin wordt dit jaar op «en min- Vanavond (woensdag 7 november) stens even groot succes gerekend. "Het wordt er in De Bonkelaar door de is per slot van rekening het Jaar van het Kerngroep Ontwikkelingssamenwer- king Waddinxveen een film- informatieavond gehouden met mede werking van de wetenschapsjournalist Tel. 2477 Passage 47 Waddinxveen gehouden kunnen worden. Op de bazar van komende vrijdag (15.00-21.00 uur) en zaterdag (14.00- 18.00 uur), welke officieel zal worder geopend door één van de patiënten, kan niet alleen van alles aan zelfge maakte dingen worden gekocht, maar is ook zeer veel te vinden: enveloppen- spel, ringen werpen, ballengooien, draaiend rad, grabbeltonnen en ga zo maar door. Het Rad van Avontuur wordt bediend door de oud-badmeester ster Warnaarplantsoen zullen op 31 mei A. J. Troost, terwijl er in de theaterzaal van het Anne Frankcentrum voor het goede doel ook planten en bloemen zijn te koop. WADDINXVEEN De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad dinxveen heeft in het kader van het Jaar van het Kind een kleurplaat ge maakt, in het kader van een kleur- en kijkwedstrijd voor de schoolgaande jeugd. Deze plaat is getekend door het kerngroeplid W. J. de Vos. Hij laat hierop het leven en wonen in Torna Boven-Volta en Nederland zien. Alle lagere scholen in Waddinxveen hebben de afgelopen week de kleurpla ten ontvangen, en iedereen (vier leef tijdsgroepen) heeft tot 1 december de tijd om te kleuren en in te sturen. De kerngroep hoopt dat heel veel kinderen zullen meedoen aan de wedstrijd, die er aan verbonden is: ”Wie kleurt deze te kening het mooist en wie kan er ook nog de verschilen en de overeenkom sten die er op de plaat zijn te vinden op schrijven.” Een onafhankelijke jury zal zich buigen over de ingestuurde platen, en er zijn leuke prijzen te winnen. Inlever- adressen: Jan Campertlaan 24, Pr. Bea- trixlaan 130, Héggewinde 4 en Apollo- laan 6. Zoals bekend wordt er deze week een geldinzameling gehouden voor het door de bevolking van Waddinxveen geadopteerde landbouwproject in het Bovenvoltaanse Torna. De bedoeling is om het ingezamelde geld te bestemmen voor de verbetering van de watervoor- op rekeningnummer 30.98.16.4883 van de Rabobank onder vermelding van Speelgoedaktie Zeehospitium. Het gi ronummer van de bank is 210824. verjaardag een fruitbakje, met Konin ginnedag een taart, met Sinterklaas een cadeautje en tegen de Kerstdagen een wordt dat dit bedrag opnieuw gehaald jaarlijks een dag uit te gaan. Om voor al deze activiteiten aan de be nodigde financiën te komen 35.000,tot 40.000,worden er en de heer D. Immerzeel, een 30-tal maandelijks koeken verkocht, js er in rijwillige bezoeksters voor therapie en WADDINXVEEN - In de samenwer kingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg wordt donderdagmid dag 8 november van twee tot vier uur een forumdiscussie gehouden over de bewapeningswedloop. Over de oorlog en vrede is in 4 Havo en 4 en 5 Athe neum uitvoerig gepraat in het kader van een lessenserie Kennis Geestelijk Leven en maatschappijleer over kern wapens, de bewapeningswedloop, de Oost-West-verhouding enz. De forum discussie in het schoolgebouw rond dit af. Daarbij zal de van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) bekende leuze: Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland” natuur lijk niet ontbreken. In het forum hebben zitting een in MAVO-zaken gespecialiseerde ambte naar, een vertegenwoordiger van het landelijk secretariaat van het Interker kelijk Vredesberaad en een actievoer der tegen de neutronenbon. De drie le den zullen eerst om de beurt vijf minu ten praten vanuit hun gezichtshoek, daarna gaan ze een kwartier met elkaar discussiëren, vervolgens zullen vragen van de leerlingen worden beantwoord met tot besluit een discussie met de /a?1forumdiscussie wordt opge- voor de rust bracht Delftse Studenten luistera door een stand met informatie materiaal van de plaatselijke werk groep IKV. voor de muziekkamer in het Zeehospi tium. In het bijzonder wordt daarbij ge dacht aan de aanschaf van banden voor de video-recorder. Een lang niet goed- P. Pen- kope aanschaf, overigens. Het werd al eerder gezegd, 1979 is het Jaar van het Kind. Daarom ook vestigt mevrouw Hooftman een hoopvolle blik op de scholen. In het verleden werd door tal van scholen spontaan hulp toe gezegd en de schoolgaande jeugd heeft met groot enthousiasme prachtige din gen gedaan voor het Zeehospitium. De jeugd maakte zelf veel, kwam met competitie staat het eerste herenteam leuke surprises op de proppen met vaak van de hockeyclub Waddinxveen, dat in de derde klasse uitkomt, op de tweede plaats. Aangezien de bovenste vier clubs, in een poule van tien clubs, promoveren naar de tweede klasse, is de kans op promotie levensgroot aan wezig. De eerste return werd afgelopen zondag echter afgelast. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 19/v WADDINXVEEN Komende vrijdag en zaterdag wordt in de theaterzaal van het Anne Frank-centrum de jaarlijkse verkoopdagen en bazar van de Stich ting De Gouwebloem gehouden. Deze stichting, die volgens de statuten ten doel heeft het verschaffen van levens vreugde aan zieken, gehandicapten, in validen en in het algemeen aan al die genen die geestelijk hulp behoeven, staat bekend voor de veelheid aan acti viteiten die ieder jaar opnieuw en on vermoeibaar worden ondernomen door de vier bestuursleden mevrouw A. J. van Herk-van der Eijk, mevrouw M. J. van Oosten-Post, de heer C. Boerman Kind en in het Zeehospitium zijn het ei genlijk allemaal kinderen, al is iemand dan 80 jaar”, aldus de immer actieve mevrouw Hooftman. Zij koestert de drs. Dick Leurdijk. Hij is de auteur van vurige wens om naast de persoonlijke het boek ”Eén wereld, één toekomst, geschenken dit jaar iets te kunnen doen Kiezen voor delen?” Begonnen wordt om acht uur. Na de pauze vertoont de kerngroep de zeer interessante nieuwe film over het leven in Boven-Volta "Voor een boordje pap” van T naerst en J. Glissenaar uit Montfoort. 1980 de finalewedstrijden worden ge speeld in het kader van het jubileum- tournooi van de KNVB afdeling Gouda, die zich opmaakt voor de vier ing van het 75-jarig bestaan. Het tour nooi is bestemd voor de zaterdag- en zondagstandaardelftallen heren en da mes. Voor de dameselftallen is dit het begin van de jaarlijks terugkerende be- kercompetitie. In overleg met de competitieleiders van de zaterdag-, de zondag- en de dame- safdeling is de jubileumcommissie tot de navolgende wedstrijddata gekomen: Heren: Eerste ronde: 29 april 1980,aan vang 19.00 uur, Tweede ronde: 6 mei 1980, aanvang 19.00 uur, Derde ronde: 13 mei 1980, aanvang 19.00 uur en Vierde ronde: 20 mei 1980, aanvang 19.00 uur. Op 31 mei 1980: de Finale- dag op het Be Fair-complex te Wad dinxveen, aanvang 11.00 uur, einde on geveer 15.45 uur. Alle verenigingen hebben de uitnodi ging om aan dit tournooi deel te nemen geaccepteerd. De commissie heeft 8 poules samengesteld, die in principe streekgebonden zijn. Elke poule kent 7 elftallen. Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem. De loting zal op een an der tijdstip plaatsvinden. Na de vierde ronde blijven er 4 elftallen over, die op 31 mei 1980 eerst een halve finale spe len, waarna er twee finalisten overblij ven. De verliezers spelen om de derde en vierde plaats. De commissie zal tij dig voor een tournooireglement zorgdragen. Dames: Eerste ronde: 6 mei 1980, aan vang 19.00 uur. Tweede ronde: 13 mei 1980, aanvang 19.00 uur en Derde j 'xrx t non in zaq r CCI1 IICUUUUICI VUU1 11CI VC1VUG1. lip mu«i vr.j - i j L r» dens het feest zal ook dit jaar deze basis de Zijde. Geld geven kan ook. Hier- Op31 mei 1980: de finaledag op het Be voor een kapel zorgen zodat ook het voor wordt dan, m overleg met de di- Fair-complex te Waddinxveen, aan- muzikale gedeelte in goede handen is. rectie van het Zeehospitium, iets ge- vang ,00 uur einde ongeveer 15.45 Ovpriapnc k Hp aktip niet alleen nn de kocht. Mevrouw Hooftman woont op uur. Ook hier heelt elke vereniging te i,lkennen gegeven deel te willen nemen. nummer 7s" 5396 voor inlichtingen of Op een later tijdstip zal de loting plaats- vragen. vinden. Er wordt gespeeld volgens het afvalsy- Storten van een geldbedrag is mogelijk steem. Uiteindelijk blijven er drie elf tallen over, die elkaar op 31 mei 1980 zullen ontmoeten voor het spelen van een halve competitie met als inzet de Beker. vrijwillige bezoeksters voor tnerapie en het voorjaar een verloting en in het na tiën tot vijftien medewerkers. jaar de verkoopdagen met bazar. Ver der geeft De Gouwebloem acte de Tot de zorg van De Gouwebloem beho- presence op elke publieksactiviteit in ren 280 patiënten uit Waddinxveen. Zij Waddinxveen, zoals de Nationale krijgen van de vaste bezoeksters op hun Zwemvierdaagse en braderieën in de 'r winkelcentra. De verkoopdagen met bazar in het Anne Frank-centrum brachten vorig VCIUVCIUIIV <-11 IVÉ.V11 MV 1 XVI l 1 X-X- Kerstmiddag met broodmaaltijd. Daar- jaar^rond f ^2.000, op. Verwacht kan worden, zodat de activiteiten door kunnen gaan, therapiematerialen kun nen worden aangekocht en de finan ciële reserves van de stichting in stand WADD1NXVEEN/BOSKOOP Ook medewerking van scholen wordt door mevrouw Hooftman op hoge prijs ge steld. "Als de schooljeugd meedoet schieten we altijd lekker op”, zegt ze. SCHOOLJEUGD Hartverwarmend is ook dat de steun van de schooljeugd in veel gevallen niet ophield bij het verzorgen van geschen- _a ken, het is wel voorgekomen dat de Jaarlijks zijn het fantastische gebeurte- jeugd ook zelf een kijkje gingjiemen in nissen wanneer de stroom geschenken vanuit Boskoop en omgeving in het Zeehospitium aankomt bij de viering van het St. Nicolaasfeest. Een niet ge ringe bijdrage wordt dan geleverd door De voorkeur gaat uit de marine-vliegbasis Valkenburg. Men zorgt voor zwarte Pieten, een Sint en een helicopter voor het vervoer. Tij- ken, het is wel voorgekomen het Zeehospitium. Mevrouw Hooftman zelf is meermalen uitgenodigd om op school te komen vertellen over het Zeehospitium en haar bewoners. 't naar geschenken voor de gehandicapten die bij mevrouw Hooftman thuis bezorgd kunnen wor- den maar ook bij garage Hooftman op ronde: -0 mei 1980, aanvang 19.00

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 3