Hebben ouders WITTE PRMZENHAL geen interesse in schoolbestuur? i i i i Dag melkman W. D. v. Vuuren Morgen opening slager Smakman Het Weekblad feliciteert UW WINSTWINKEL! POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Aanmoedigings prijs voor kunstenaars Midden Holland il i i I I I Prof. Kohnstammschool STELER (17) VAN CHEQUES UIT SPORTHAL GEPAKT 'p wuj "5 De heer W. D. van Vuuren (50) en zijn echtgenote, mevrouw C. C. van De heer G. H. J. Smakman voor zijn morgen (donderdag) te openen vond op de Juliana van Stolberglaan ter hoogte van de bibliotheek een aanrij- I 1 WADDINXVEEN - Melkhandelaar W. D. van Vuuren van de Nassaulaan 38 zal zijn afscheid als melkman van de Oranjewijk en een deel Vondelwijk niet snel vergeten. Zijn echtgenote, me vrouw C. C. van Vuuren-Segers, trou wens ook niet. Het bekende tweetal trok zaterdag voor een week met strikken op en een door de klanten versierde Volkswagen busje met aanhanger voor het laatst door de Waddinxveense straten. Nadat iedereen gewoontegetrouw was bezocht kregen de melkhandelaar en zijn vrouw - die haar man de laatste 11 jaar vergezelde - maar liefst twee fiet sen aangeboden. Dat gebeurde op het eindpunt bij de garage, waar ook nog werd gesproken door de heren D. Kool en N. Vermeulen. De laatste bood na mens alle 12 andere Waddinxveense melkhandelaren de scheidende collega een decoupeerzaag aan. De heer Van Vuuren (50) werkt sinds kort als oud-melkhandelaar op de afde ling algemene zaken van de plaatselijke Rabobank. Hij en zijn vrouw (45) von den het tijd worden een punt te zetten achter de melkwijk, die twee jaar gele den nog was uitgebreid met een wijkje in Zevenhuizen. De Waddinxveense melkhandelaar heeft zijn vak in totaal 22 jaar uitgeoefend. Zeventien jaar in Waddinxveen en vijf jaar in Den Haag. Zijn wijk is overgenomen door melk- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 terzake overtreding van Politie Verordening van de gemeente Waddinxveen. Het betreft hier het te vroeg buiten plaatsen van zakken met alle nare en smerige gevol gen van dien. VERLICHTING De rijkspolitie gaat strenger optreden tegen voertuigen, welke niet voldoen aan de verlichtingseisen. Het betreft hier vooral jeugdige fietsers en brom fietsers, waar het euvel nog veel te wen sen over laat. AANRIJDING Op dinsdag 30 oktober ca. 17.00 uur De heer W. D. van Vuuren (50) en zijn echtgenote, mevrouw C. C. van Vuuren-Segers (45) met hun door de klanten geschonken fietsen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Met aanbiedin gen en attracties voor de kinderen op ent morgen (donderdag 8 november) de heer G. H. J. Smakman (32) zijn slagerij aan de Kanaalstraat 2. In dit pand was tot voor kort De Vleeshal van J. A. Compeer gevestigd. De slagerij tegenover het winkelcen trum "de Passage” is voor de heer Smakman, die inmiddels boven de zaak is gaan wonen, de tweede vestiging. De eerste staat in Leiden, maar omdat hij in de sleutelstad niet over voldoende lijke worstmakerij heeft hij zijn activi- WADDINXVEEN - De Wad dinxveense fotograaf Sjaak Noteboom jr. (23) heeft bij de landelijke wedstrij den voor vakfotografen in Utrecht één van de vijf eervolle vermeldingen gekregen. KON. WILHELMINASCHOOL De volgende leerlingen van de protestants-christelijke Koningin Wil- helminaschool voor MAVO/LTO zijn geslaagd voor hun diploma machine- schrijven: Anita Dekker, A-diploma;Bianca Hof man, A-diploma; Leon Konijn, A- diploma; Sjaco van Luinen, B-diploma; Michael Sip, A-diploma en Patricia v. d. Spek, A-diploma. De examens werden afgenomen door Instituut Pont te Rotterdam. WADDINXVEEN - De Spoorwegre- cherche uit Rotterdam heeft in de Maasstad de 17-jarige D. van E. uit ding plaats tussen een personenauto en Gouda aangehouden, daar hij van valse een voetgangster. De 8-jarige E. van handtekeningen voorziene cheques bij Vliet uit Waddinxveen stak spelender- het grenswisselkantoor op het Centraal wijs de rijbaan over. De naderende - -- --automobilist B. v. d. M. (28) uit Wad dinxveen kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het meisje werd geschept en kwam op het wegdek terecht. Zij be kwam een hersenschudding en een be enbreuk en werd overgebracht naar het Bleulandziekenhuis te Gouda. AUTO GESTOLEN In de nacht van dinsdag 30 op woens- turele Raad Gouda, treft momenteel WADDINXVEEN - De opkomst van de ouders is opnieuw tegengeval- ]en vervolgbespreking van het punt om het bestuur van de prol. Kohnstammschool voor openbaar MAVO (Mauritslaan) in handen van de ouders te geven. Zoals bekend wordt er al een aardig poosje gespro ken over de mogelijkheid om voor de school een bestuurscommissie op te richten, welke commissie dat werk gaat doen dat nu door het college van Burgemeester en Wethouders als het bevoegd gezag wordt gedaan. Op de jaarlijkse ouderavond, die dit maal niet in de hal van de MAVO- school, maar in de theaterzaal van het Anne Frank-centrum werd gehouden, De oud-Lissenaar Smakman wist in 1973 bij de slagerspatroons het Neder lands kampioenschap worstmaken in de wacht te slepen, terwijl hij ook mee rmalen is bekroond voor de uitmun tende kwaliteit van zijn kookworst. Rauwe rookworst van de heer Smak man is eens met goud bekroond. De slagerij aan de Kanaalstraat is in de afgelopen dagen wat opgeknapt en voorzien van nieuwe verlichting. De nieuwe eigenaar is van plan zich in Waddinxveen in korte tijd te gaan waarmaken als een goede ambachte- ruimte beschikt voor een ambachte- lijke slager met rund- en varkensvlees lijke worstmakerij heeft hij zijn activi- van hoge kwaliteit en een gezellige, teiten uitgebreid tot in Waddinxveen. vlotte bediening. WADD1NXVEEN/GOUDA Kun stenaars in Midden-Holland kunnen dit jaar in aanmerking komen voor een aanmoedigingsprijs waarvoor maxi maal 2000 gulden beschikbaar is ge steld. De commissie aanmoedigings- kunstprijss, resorterend onder de Cul- buigt zich sinds de ouderavond van vo rig voorjaar een speciale commissie, welke wordt voorgezeten door wethou der Van Gent. Deze commissie is - on danks de herhaaldelijk tegenvallende belangstelling van de ouders - tot de conclusie gekomen dat de Wad dinxveense school aan de Mauritslaan rijp is voor een bestuurscommissie. De leerkrachten zijn daar ook wel voor, mits de ouders er eveneens in grote ge tale voor zijn. De te vormen bestuurscommissie gaat zich onder andere bezig houden met zaken als aanstelling en ontslag van personeel, het toelaten en verwijderen van leerlingen, taakverdeling directie en personeel, voorzieningen ten be hoeve van de leerlingen, nieuwbouw of verbouw van de school, het beleid met betrekking tot grote aanschaffingen, het onderhoud van de school, het ont werpen van de begroting van de school en de vaststelling van het leerplan en het lesrooster. Het vaststellen van de begroting is een zaak die voorbehou den blijft aan de gemeenteraad. SCHOOLGEBEUREN Opde ouderavond werden de aanwezi gen verwelkomd door de voorzitter van de oudercorr.missie, de heer P.A. Nele- man. Notulen, jaarverslag, financieel verslag en begroting werden goedge keurd. De dames Stolker en Ruigrok traden af. In hun plaats werden geko zen de dames Kloppenburg uit Wad dinxveen en Brandse uit Zevenhuizen. De directeur van de school, de heer J. M. van Hofweegen, lichtte de ouders in over het schoolgebeuren in het afge lopen cursusjaar. De school telt mo menteel 291 leerlingen. Een stijging van ruim 3%. Gezien de landelijke tendens had men dit niet verwacht. Voor het examen Mavo 4 slaagde dit jaar 92% en voor Mavo 3 allen. Een derde van de examenkandidaten zette de studie voort op de Havo, 26% ging naar de MTS en 10% naar Meao. De andere schoolverlaters gingen naar verschil lende andere bestemmingen, zoals: Tuinbouwschool, Analistenopleiding, Inas, Bakkersschool, Politie, enz. Een klein gedeelte verkoos direct te gaan werken. Wat de overgang betreft deelde de di recteur mede dat in de eerste klas 6,3% bleef zitten, dat twee leerlingen recht streeks bevorderd werden naar de tweede klas Havo en dat twee leerlin gen uit de brugklas verder gingen in de tweede klas van de LTS. In de 2e en 3e klas bleef ongeveer 11% zitten. Een aantal iets groter dan andere jaren. Er waren dit jaar geen voorwaardelijk be vorderden. Tot het eerste leerjaar werden 73 leerlingen toegelaten van de basisscholen. Slechts 2 leerlingen wer den door de toelatingscommissie afge wezen en na overleg met de ouders el ders geplaatst. De werkweek voor de brugklassers in Zeist was een succes en ook (ondanks het slechte weer) de jaarlijkse meer daagse schoolreis voor de 3e klassers. Zij konden deelnemen aan een fiet stocht door Engeland, een verblijf op De heer G. H. J. Smakman voor zijn morgen (donderdag) te openen Texel of een zeilkamp in Friesland. De slagerij aan de Kanaalstraat. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen!Sjaak invoering van Tehatex, de integratie Noteboom). van tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen tot één creatief vak bevalt uitstekend. en houtsneden), diepdruk (o.a. etsen) baar Onderwijs^ (VOO), de heer L. B. en vlakdruk (litho’s, zeefdruk e.d.). Uit de ingezonden werkstukken zal een keuze worden gemaakt voor een ten toonstelling in de Goudse Agnietenka- pel. Deze tentoonstelling wordt gehou den van 4 tot en met 8 december 1979. Voor aanmeldingsformulieren en in- - lichtingen: gemeentesecretarie Gouda, schap af moet dwingen, bureau welzijnszaken. Markt 31 in J J Gouda. Telefoon: 01820-13800, toestel Station te Rotterdam trachtte te verzil veren. Deze cheques waren door hem ontvreemd in de sporthal De Sniep. HOUTDIEFSTAL Op 28 oktober ca. 19.00 uur werd de 26-jarige Waddinxvener W. M. aange houden terzake diefstal van hout. Op lettende ooggetuigen noteerden het kenteken van de auto, waarmee de man zich verplaatste. Daar hij zich betrapt dag 31 oktober werd op de Peter Zuid- wist, was hij weggereden en had het laan een personenauto (Volkswagen) hout weggegooid. Het is echter terug- ten nadele van J. Blonk ontvreemd. In gevonden op de door hem aangewezen .dezelfde nacht werd door de rijkspoli- plaats. tie te Berkel en Rodenrijs J. H. van E. (21) uit Nieuwerkerk aan den IJssel en VUILNISZAKKEN E. van jq ujf Moordrecht aangehouden De afgelopen weken zijn er wederom terzake gepleegde vernielingen aan enkele processen-verbaal opgemaakt personenauto’s. Zij verplaatsten zich de Algemene met de te Waddinxveen gestolen Volks- wagen. In de personenauto werden van in Rotterdam gepleegde inbraken af- de vuilnis- komstige goederen aangetroffen. GEWOND Het liep maandagmorgen kwart voor negen goed af voor de 33-jarige Wad dinxveense toen zij met haar auto over de kop sloeg op de kruising Kanaalstraat-Stationsstraat. Met slechts enkele lichte verwondingen kon zij na behandeling in het Goudse Bleu landziekenhuis naar huis terugkeren. Haar voertuig en ook dat van de 59- jarige Ridderkerker die de botsing ver oorzaakte was total-loss. handelaar N. Vermeulen uit de Jacob van Lennepstraat. Sinds anderhalve week bezoekt hij om de dag de klanten van de heer Van Vuuren. De Waddinxveense melkhandelaar be lde aan op 350 adressen, waarvan 81 in Zevenhuizen. Hij werkte met zijn vrouw zes dagen in de week. Beide ko men uit een boerengezin en zijn dus het omgaan met melk en melkprodokten gewend. De heer Leen Menken, een verre oom van de heer Van Vuuren, hielp hem in de residentie aan een zaak, na eerst bij een ander familielid het klappen van de zweep geleerd te hebben. Dat de Oranjewijkers en Von- delwijkersen Zevenhuizenaren hun melk man node zien missen bleek wel uit het bord dat op de Volkswagen was beve stigd tijdens de laatste rondgang: ’’Ze ventien jaar trouwe service. Be dankt!!” En dat heeft de heer Van Vuuren, die in Waddinxveen en in de regio Gouda de georganiseerde melkhandelaar als be stuurslid diende en ook nog optrad als reservist van de rijkspolitie, en zijn vrouw bijzonder veel goed gedaan. Honderden klanten hebben dan ook, mede op initiatief van mevrouw A. de Kruijf, die zaterdag persoonlijk af scheid genomen. Naast de genoemde geschenken kwamen daar dan ook nog vele bossen bloemen en fruitmanden bij. Zelden zal een vaste gast aan de deur zo hartelijk zijn uitgeleid. voorbereidingen hiertoe. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor personen die aan het begin van een beroepsloopbaan als kunstenaar staan. Voor de volledigheid moet ver meld worden dat dit niets- met leeftijd uitstaande heeft. Wel moeten de kun stenaars die in aanmerking komen woonachtig zijn in Gouda of de regio midden-Holland. Als onderwerp heeft de commissie gekozen voor vrije gra- fiek waaronder alle druktechnieken 8af de voorzitter van de afdeling Wad- wordt verstaan als hoogdruk (o.a. lino's dinxveenv an de Vereniging voor Open- Uiterwijk, een korte uiteenzetting van de gemeentelijke plannen tot het vor men van een bestuurscommissie. Aan de discussie die daarop volgde nam ook wethouder A. H. van Gent (PvdA) deel. De heer Uiterwijk be toogde dat men meestal medezeggen- In Wad dinxveen doet zich echter de situatie voor dat medezeggenschap en uiteinde- 138/320. Men heeft tot donderdag 29 Ui*4 medeverantwoordelijkheid door de november a.s. gelegenheid zich als gemeente aan de direct-betrokkenen deelnemer op te geven. De werkstuk- wordt aangeboden, namelijk de ouders, ken kunnen uitsluitend worden ingele- H>J vond het jammerdal de ouders niet verd op donderdag 29 november tussen door een grotere opkomst blijk gaven 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. interesse te hebben voor deze zaak. Over de voor de prof. Kohnstamm school op te richten bestuurscommissie UW SLAGE

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 5