Concert van vier II Twee meisjes kraken pand in Brugcenrum Gemeente zoekt nog aantal leden voor planningsgroep muziekkorpsen Feest: AF- centrum Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Botsende meningen over welzijnsbeleid Vergadering Jeugd-en Jongerenwerk J. Reym is negen jaar 13 november a.s.. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 lijk. Er is geen electriciteit, gas en wa ter, zodat er onder primitieve omstan digheden moet worden geleefd. Men heeft dan ook het gemeentebestuur en de politie in alle toonaarden duidelijk gemaakt niet te kunnen instaan voorde ernstige gevolgen die de oorzaak kun nen zijn van het weer bewoond zijn van dit slooppand door de onderdak zoe kende twee meisjes voor wie - naar hun zeggen - de situatie thuis onhoudbaar was geworden. aanwezige voorzieningen, terwijl van de wensen en behoeften een vier jaarlijks plan en een "j De noodzaak van die planning is vast gelegd in de gemeentelijke nota ’’Laten we welzijn”, die de gemeenteraad vo rige maand na zeer lange discussie voor kennisgeving heeft aangenomen. NAAR AANLEIDING van deze nota stelden de raadsleden ng wel een ver ordening op de planningsgroep so ciaal-culturele activiteiten vast. ELF LEDEN Het college van B. en W. treffen op dit moment voorbereidingen om een voor dracht voor benoeming van de leden van de planningsgroep op te stellen. De leden zullen worden benoemd door de gemeenteraad. De groep zal bestaan uit WADDINXVEEN Donderdaga vond om kwart over acht wordt in De Bonkelaar aan de Beukenhof de alge mene bestuursvergadering gehouden van de Stichting Jeugd- en Jongeren werk Waddinxveen. Het belangrijkste punt op de agenda is de wijziging van de statuten, waardoor het democratise ringsproces binnen de stichting nog meer vorm zal worden gegeven. Aan de orde komen verder diverse verslagen en begrotingen. Uit een mededeling van voorzitter A. de Rijke, gedaan tijdens de laatst ge houden algemene bestuursvergadering, blijkt dat hij toch nog een poosje als zo danig zal blijven functioneren, ’’hoewel de omstandigheden binnen de stichting nog niet veranderd zijn”. Het Week blad voor Waddinxveen had naar aan leiding van mededelingen van de heer De Rijke zelf bericht dat hij binnen niet al te lange tijd het voorzitterschap zou neerleggen. WADDINXVEEN Twee meisjes, een 20-jarige met een woonvergunning en een 17-jarige zonder, hebben afge lopen donderdagavond het leegstaande pand van Wed. C. de Rooy (rookartike len) langs de oprit naar de hefbrug aan de Kerkweg-Oost gekraakt. Dit bleek uit mededelingen van het tweetal, dat zich 24 uur stil had gehouden om zich daarmee van de voor de krakers wette lijke bescherming te voorzien, aan de buren, makelaardij De Pater BV en de plaatselijke rijkspolitie. Het pand, dat met een aantal andere panden binnenkort zal moeten wijken voor winkels met bovenwoningen, is ei gendom van het bouwbedrijf Rehorst BV. Om te voorkomen dat ook een an der leegstaand pand in hetzelfde rijtje kan worden gekraakt is het van binnen verwoest. Dat betekent dat makelaardij De Pater zijn huizenpresentatie daarin kwijt is HULP De kraakactie van de twee Wad- dinxveense meisjes lukte dank zij de hulp van enkele vrienden uit Gouda. Met deze daad hebben ze zich zelf aan tijdelijke huisvesting willen helpen, maar willen ze tevens duidelijk maken dat er in Waddinxveen nog geen sprake is van jongerenhuisvesting. De meisjes zijn van mening dat het gekraakte pand nog best bewoonbaar is en zeker niet op korte termijn gesloopt behoeft te worden. Volgens het meisje met de woonvergunning zijn haar huisvestings wensen door de gemeente ’’matig ur gent” genoemd. In het gekraakte pand aan de Kerkweg- Oost liggen matrassen, zorgen kaarsen voor de verlichting, is lectuur, staat een radio en zorgt een butagas-kachel voor de verwarming. Ook de poes van één van de meisjes is meegenomen. Pikant detail is dat is dat loco-burgemeester A. H. van Gent (PvdA) door oud-PSP- gemeenteraadslid W. M. L. van Bree- men dit weekeinde pas van de kraakac tie op de hoogte werd gesteld, omdat de plaatselijke politie een snel tele foontje niet nodig had geoordeeld. GESPREK Dezer dagen heeft de loco- burgemeester geprobeerd tussen de partijen te bemiddelen en een gesprek tussen de eigenaar G. Rehorst en de meisjes te arrangeren. Volgens het bouwbedrijff is het gekraakte pand be slist ongeschikt om erin te wonen, ja zelfs bouwkundig gezien levensgevaar- SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: het spreekuur a.s. vrij dagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur zal worden waargenomen door wethouder A. H. van Gent. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR MEVR. G. G. PELLICAAN-JAGER, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER REGIONALE IND1- CATIECOMM1SSIE BEJAARDENOORDEN: woensdag morgen van 9.30 tot 11.30 uur. WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken heeft zich laten inschrij ven Bureau voor Bouwzaken J. Reym bv, Waddinxveen. Omschrijving be drijf: het verstrekken van bouwkundige adviezen en het stichten, exploiteren en beheren van onroerende zaken enz.. Maatschappelijk kapitaal f 500.000, waarvan geplaatst/gestort f 100.000, Directie: J. Reym, Waddinxveen. OPROEPING LEDEN PLANNINGSGROEP SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN. In zijn vergadering van 23, 24, 25 oktober jl. heeft de raad der gemeente Waddinxveen een verordening op de Plan ningsgroep sociaal-culturele activiteiten vastgesteld. Deze groep moet het college van burgemeester en wethouders gaan adviseren over de planning van die activiteiten. Daartoe moet eerst een inventarisatie worden gemaakt van aanwezige voorzieningen en van wensen en behoeften en moet een vierjaarlijks plan en een jaarlijks programma worden opge steld. Waarom die planning nodig is en hoe die in deze gemeente zal worden opgezet, is beschreven in de Nota ’’Laten we welzijn”. Voor belangstellenden is nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar en te verkrijgen op de secretarie bij de afdeling Interne Zaken. Het College treft thans voorbereidingen om een voordracht voor benoeming van de leden van de planningsgroep op te stellen. De leden zullen worden benoemd door de gemeente raad. De groep zal bestaan uit 11 leden, waarvan er 9 zullen komen uit de kring van organisaties die in Waddinxveen sociaal- culturele activiteiten uitvoeren. Die organisaties hebben in middels een verzoek ontvangen om kandidaten voor te dra gen. Mochten er organisaties zijn die menen een voordracht te moeten doen, maar daartoe onverhoopt niet zijn uitge nodigd, dan kunnen deze zich alsnog bij het college melden. Naast de 9, reeds eerder genoemde leden, is er in de plan ningsgroep nog plaats voor 2 andere leden, die niet uit de kring van die bestaande organisaties komen, maar wel wor den geacht kennis te hebben van of belangstelling te hebben voor sociaal-culturele activiteiten. Het college roept hierbij gegadigden op, die van oordeel zijn voor het bezetten van één van deze 2 zetels in aanmerking te komen, zich te mel den. Ook zij, die de aandacht op geschikte kandidaten willen vestigen, worden hierbij uitgenodigd dat te doen. In beide gevallen moet men zich vóór 3 december 1979 schriftelijk hebben gemeld bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Waddinxveen, 7 november 1979. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, de secretaris, de burgemeester, J.Meuleman. A. H. van Gent, l.b. De vrees van de confessionele groepe ring dat de gemeentelijke overheid zich straks teveel gaat bemoeien met de wijze waarop particuliere (kerkelijke) instellingen hun (welzijns-)werk doen, heeft uiteindelijk ertoe geleid dat de gemeente min of meer de pas is afge sneden. De gemeente zal geen eigen in itiatieven mogen ontwikkelen op een bepaald gebied als op dat gebied al een particuliere instelling (ongeacht de sig natuur) werkzaam is, als die instelling zich tenminste richt op de gehele be volking. Dat is de strekking van het voorstel van het CDA, dat met tien te gen negen stemmen werd aanvaard. Dat betekent echter niet dat de strijd is gestreden. Als bijvoorbeeld straks de aangekondigde nota Bibliotheekwerk de gemeenteraad bereikt, valt dezelfde discussie te verwachten. Waddinxveen moet het momenteel doen met een Stichting Christelijke Openbare Bi bliotheek Waddinxveen en wethouder Van Gent heeft al gesteld te blijven staan op het standpunt dat deze christe lijke stichting ten onrechte gemeen schapsgelden opsoupeerd. Naar zijn mening is het wenselijk dat er een alge mene bibliotheek komt in Wad dinxveen, omdat de huidige bibliotheek eigenlijk niet een openbare is in de zin der wet. Dat laatste wordt dan weer heftig bes treden door de confessionele groep, waartoe wethouder Van Schie en bur gemeester Smallenbroek behoren. Er vallen, met andere woorden, nog harde noten te kraken bij de uitvoering van het welzijnsbeleid. BESTUUR VOOR VOOR HAVO/ I uur WADDINXVEEN - Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen plaatsen in het Weekblad voor Waddinxveen van vandaag een oproep voor leden van de op te richten planningsgroep sociaal-culturele activi teiten. De groep gaat dit en komend jaar aan de slag om het gemeente bestuur te kunnen adviseren over de planning van deze welzijnsactivitei- ten. Daarnaast moet de groep eerst een inventarisatie maken van de jaarlijks programma moet worden opgesteld. 11 leden, waarvan er 9 zullen komen uit de kring van organisaties die in Wad dinxveen sociaal-culturele activiteiten uitvoeren. Die organisaties hebben in middels een verzoek ontvangen om kandidaten voor te dragen. Mochten er organisaties die menen een voordracht te moeten doen, maar daartoe onver hoopt niet zijn uitgenodigd, dan kun nen deze zich alsnog bij het college melden. Naast de 9, reeds eerder genoemde le den, is er in de planningsgroep nog plaats voor 2 andere leden, die niet uit de kring van die bestaande organisaties komen, maar wel worden geacht kennis te hebben van of belangstelling te heb- ben voor sociaal-culturele activiteiten. Het college roept hierbij gegadigden op, die van oordeel zijn voor het bezet ten van één van deze 2 zetels in aan merking te komen, zich te melden. Ook zij, die de aandacht op geschikte kandi daten willen vestigen, worden uitgeno digd dat te doen. In beide gevallen moet men zich vóór 3 december 1979 schriftelijk hebben gemeld bij het col lege van Burgemeester en Wethouders. BOTSENDE MENINGEN Overigens is het wel zo dat heftige bot sende meningen, voortspruitend uit verschil in levensbeschouwelijke over tuiging, bestuurlijk Waddinxveen flink wat averij hebben doen oplopen op weg naar de bepaling van een eigen welzijn sbeleid. De debatten over de wijze waarop de gemeente de ’’besturing” van het plaatselijke welzijnsgebeuren van het rijk moet gaan overnemen, hebben tot grote verdeeldheid geleid in zowel het college van Burgemeester en Wethouders als de gemeenteraad. Het is een strijd tussen christelijk (CDA, SGP/Hervormde Kiesvereni ging) en niet-christelijk (PvdA, VVD en D’66) over de vraag in hoeverre de ge meentelijke overheid zich mag (moet) bemoeien met het particulier initiatief op welzijnsbeleid. Het confessionele deel van de gemeenteraad (wethouder P. F. J. van Schie inbegrepen) is van mening dat de gemeente alleen maar voorwaarden mag scheppen voor het ontwikkelen van particuliere initiatie ven. De overige raadsleden echter vinden, met de wethouders L. M. Oosterbroek (VVD) en A. H. van Gent (PvdA, en be heerder van de portefeuille welzijn), dat de gemeente zich ook mag of zelfs moet bemoeien met de praktische uit werking van dat welzijnsbeleid. Zij vin den dat niet alleen omdat de gemeente de subsidies gaat verstrekken, maar ook omdat de gemeente ervoor moet waken dat in een bepaalde buurt het wijkwerk bijvoorbeeld te zeer een ker kelijk karakter gaat dragen. Een aantal van deze raadsleden vindt zelfs dat in stellingen op evangelische grondslag in het geheel geen subsidie behoren te ontvangen van de overheid, die zich al leen zou mogen richten op instellingen met een algemene signatuur. Zo hebben de twee Waddinxveense meisjes zich gehuisvest in het door hen gekraakte pand aan de Kerkweg-Oost. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Sjaak Noteboom WADDINXVEEN - Volgende week vrijdag 16 november is het 9 jaar gele den het Anne Fraank-centrum aan het Jan van Bijnenpad officieel in gebruik werd genomen. Die dag is er om tien uur ’s morgens in de recreatiezaal van het centrum gezamenlijk koffiedrinken met medewerking van het bejaarden koor onder leiding van de heer H. Brinkhorst, ’s Avonds om acht uur wordt er een verrassingsbingo gehou den, waaraan een ieder tegen betaling van f 1,50 kan meedoen. OPENBARE VERGADERINGEN VERGADERING COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID: donderdag 8 november a.s., aan vang 19.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERING COMMISSIE VAN DE SAMENWERKINGSSCHOOL ATHENEUM: dinsdag 13 november a.s., aanvang 20.00 in de Samenwerkingsschool. WADDINXVEEN - De brassband Voorwaarts geeft vrijdagavond 30 no- werkt met drie andere muziekvereni- vember in de Ontmoetingskerk aan de gingen, namelijk De Pionier uit Gouda, Groensvoorde weer het jaarlijkse con- Concordia uit Boskoop en Concordia cert. Ook ditmaal wordt er samenge- uit Waddinxveen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 7