Waaraan denkt pastoor Olsthoom l II I I I i I Spoedcursus brilleglazen* (met mondelinge toelichting) in een lege St. Victorkerk? Van den Bosch BV failliet .4" Dammen met Excelsior f Nupro BV i f A I Mr. Opticien J.Grit Gedipl. Optometrist O.V. BWlLIMtM» Contactlensspecialist A.N.V.C. - Audicien F.I.D.A. i om BE GROENE LIJN tussen stad en platteland 1. B O 103 a n 9. o 1 o. JLJ a® B viv.v. *?A«. ïwwo i.go f 'o I I i 1 i 1 B 1 I if i i I WW B B O X O i B O B B B O O B B B O B B II w g g g g £N Meer-focus glazen Zelfkleurende glazen i IV n ST VICTORKERK n 1 t l Kunststof glazen Jampot bodems Extra ontspiegeld glas Een bril van Grit...Die staat...Die zit!!! Op het gebied van brilleglazen is er de laatste jaren heel wat nieuws onder de zon. Zoveel dat u misschien ook niet meer weet wat er te koop is. Daarom bieden wij u graag een beknopte schriftelijke cursus brilleglazen aan. Als u meer wilt weten, kom dan even bij ons langs. We zullen onze collectie graag laten zien. 1. 31-27 17-22 2. 37-31 11-17 3. 31- 16 22x31 4. 26x37 19-23 5. 32- 38 23x32 6. 37x28 17-22 7. 28x17 12x21 8.34-30 7-129.30-25 20-25 10. 41-37 14-20 11. 25x14 10x19 12. 46-41 21-26 13.33-28 1-7 14. 39-33 5-10 15. 44-39 10-14 16. 40-34 7-11 17. 34-30 18-23 18. 38-32 13-18 19. 42-38 9-13 20. 30-25 4-9 2150-44 12-17 2244-40 8-12. (zie diagram 1). g Het interieur van de straks 100-jarige St. Victorkerk. loeilijker dan vroeger is, dat bidden, .1. I Tl. U_1 I Vroeger duidelijk als zodanig herkenbaar, door twee ongelijke brilleglas-delen. U weet wel: boven voor ver weg, onder voor dichtbij. Anno-nu kunnen we multifocaal glazen leveren, waarbij de verschillende sterkten onzichtbaar in elkaar over lopen. Ze hebben bovendien het voordeel dat u door het geleidelijke verloop op iedere afstand scherp ziet. In glas zowel als kunststof. Al heel bekend zijn fototropen (zelfkleurende glazen) waarbij de lichtsterkte door het brilleglas zelf wordt geregeld. De lichtsterkte op het oog kan worden verminderd met ca. 50% en zelfs met 75% (zonne- bril-niveau). Hoe meer licht, hoe donker der de glazen. En omgekeerd. Fototropen worden natuur lijk ook ontspiegeld. 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 7 NOVEMBER 1979 WADDINXVEEN/GOUDA Van den Bosch Groenvoorzieningen en Sportvelden BV, Waddinxveen, is fail liet verklaard. Dat blijkt uit een mede deling uit het handelsregister van de Kamer van Koohandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. 1880-198(1 100 jaar WADDINXVEEN/GOUDA In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken heeft zich laten inschrij ven Nupro BV, Waddinxveen. Om schrijving bedrijf: de exploitatie van een drukkerij enz. Maatschappelijk ka pitaal f 100.000,waarvan geplaat- st/gestort f 50.000,Directie: G. Nuis, Waddinxveen. GOED PLOEGEN EEN HELE KUNST WADDINXVEEN - Het is weer de tijd dat de boeren hun grond winterklaar gaan maken. Dat doen ze door te ploegen. Het ploegen is een van de'oudste vor men van grondbewerking. Eerst gebeurde dat met mensenkracht; later trokken ossen of paarden de ploeg. Tegenwoordig worden, zeker in Nederland, meestal landbouwtrekkers gebruikt. Planten kunnen alleen goedgroeien als de grond lucht en water bevat. Daarom moet er worden geploegd, want zo komt er in de grond ruimte voor lucht en (re- gen)water. De planten kunnen in luchtige grond hun wortels goed ontwikkelen, om vocht en voedsel op te nemen. Het ploegen gebeurt voordat een bepaald ge was wordt gezaaid. Het opkomende gewas moet zo weinig mogelijk concurren tie ondervinden van andere planten die op eigen gelegenheid zijn opgeschoten. Die worden door het ploegen ondergewerkt. Doordat ze in de grond verteren le veren ze voeding voor nieuwe planten. De vertering van oude planten wordt trouwens door het ploegen bevorderd, want die vertering gaat in losse, luchtige grond sneller. De ploeg is in de loop der tijden wel veranderd. Vroeger zat er meestal maar één schaar aan. Daardoor kon er maar één strook (balk, noemt men dat) geploegd worden en ontstond er dus één voor. Tegenwoordig heeft een ploeg soms wel tien scharen, zodat er tien voren tegelijk worden geploegd. Er bestaan twee ty pen ploegen: wentelploegen en rondgaande ploegen. Wentelploegen hebben twee stellen ploegscharen, één voor de linkervoor en één voor het ploegen van de rechtervoor. Als de boer aan het einde van bijvoorbeeld de linkervoor is ge komen, maakt hij rechtsomkeert met zijn trekker, draait de ploeg om z’n as en legt naast de pasgemaakte voor de volgende. Met een rondgaande ploeg begint de boer middenin de kavel. Deze ploeg heeft maar één stel ploegscharen. Goed ploegen is een hele kunst. Zo’n kunst zelfs, dat er wedstrijden in worden gehou den. Op 24 en 25 oktober zijn in Zuidelijk Flevoland (borden langs de weg Dronten-Almere wijzen u de weg) de Nederlandse kampioenschappen ploegen. De winnaars zullen ons land vertegenwoordigen op de wereldploegwedstrijden. NEDERLANDSE ZUIVELPRODUCTEN NAAR RUIM 100 LANDEN De ongeveer 75.000 melkveehouders in ons land vormen de basis van de veruit belangrijkste tak van de voedings- en genotmiddelenindustrie die we hier heb ben, namelijk de zuivelindustrie. Nederland is een gerenommeerd zuivelland in de wereld. De gemiddelde melkproduktie per koe is een van de hoogste, namelijk circa 5.050 kg per koe per jaar. De Nederlandse rundveestapel telt ruim vijf mil joen dieren, waarvan meer dan twee miljoen melkkoeien. De rest bestaat uit droogstaande koeien (dat zijn koeien die eerst een kalf moeten krijgen voordat zij weer melk gaan geven), jongvee en mestvee. Onze rundveestapel produceert twee belangrijke dingen, namelijk melk en rundvlees. Niet alle jongvee wordt melkvee. Wanneer het vrouwelijk jonvee niet drachtig wordt of minder geschikt is voor de melkproduktie, wordt het gebruikt voor de rundvleesproduktie; dat is ook met het merendeel van de stierkalveren het geval. De belangrijkste economische waarde van de Nederlandse rundveestapel is de melkproduktie van circa 11,5 miljard kg per jaar. Uitgedrukt in tankwagens met aanhanger, die per rit 30 ton melk vervoeren, is dat circa 380.000 ritten. De rundvleesproduktie omvat per jaar ongeveer 385.000 ton. Globaal wordt 55 a 60 procent van de melk, die door de zuivelindustrie verwerkt wordt in een of andere vorm naar ruim 100 landen geëxporteerd. Zo is ons land de grootste exporteur ter wereld van kaas, boter, gecondenseerde melk en vol melkpoeder. De melkveehouderij en zuivelsector, waarin direct en indirect 200.000 mensen werkgelegenheid vinden, dragen per jaar zo’n 4 miljard gulden aan de Nederlandse handelsbalans bij. De melkproduktie per koe ligt hier thans zo’n 30% hoger dan in 1963-1964. Dat komt niet, omdat, zoals wel eens wordt gedacht, de koeien worden ’’opgejaagd" meer te produceren. Het wegnemen van ziektes en andere produktiebeper- kende factoren is daar verantwoordelijk voor. U 1 Deze glazen zijn zeer licht in gewicht. Ze krassen wel iets eerder dan gewoon glas. Tegenwoordig kunnen kunststof glazen ook worden getint en ontspiegeld. Ook verkrijgbaar in dégradé (verlopend van kleur). Ze zijn ideaal bij sport en bepaalde beroepen, omdat kunststof glazen een grotere bescherming geven. Een veilige lichtgewicht dus Scheldwoord voor de ouder wetse, dikke glazen van grote sterkte. Zijn nu volslagen over bodig. U neemt hiervoor in de plaats contactlenzen, of SF 64- glazen (Rodalent). Deze kunnen in een zeer hoge sterkte worden geleverd en tóch betrekkelijk dun wor den uitgevoerd. Deze glassoort is 99% reflex vrij leverbaar. Daardoor hebt u een grotere beeldscherpte. Hogere sterkte is veel minder waarneembaar. Ideaal voor wie goed wil zien en ook gezien wil worden. WADDINXVEEN Als pastoor P. M. Olsthoorn van de St. Victorparochie spreekt over ’’zijn” St. Victorkerk aan de Zuidkade, welk Godshuis volgend jaar 100 jaar oud is en welk feit aller minst ongemerkt voorbij zal gaan, dan wordt hij lyrisch. Zittend in de lege kerk hoorde hij de toren van het kerkgebouw kortgeleden bijvoorbeeld dit zeggen: ”Ik kijk uit over uw wijde wijde land. Ik groet de mensen in de polder, en de auto’s op de rijksweg. Ik zie uw haa stige spoed op de Henegouwerweg, en over de Zuidkade. Maar in mijn jonge jaren zag ik ook nog zeilschepen voor bij schuiven op de Gouwe. Ik bekijk uw mensenbedrijf op enige afstand, want ik heb wat overzicht: u gaat en haast en jakkert voort, ik sta hier maar te staan, een stukje rust, herkenbaarheid. Ik heb u allemaal zien komen, en velen ook zien gaan, die rusten in de stille tuin daar achter mij. Ik zag nieuwe huizen komen om mij heen en in de verte, ik voel me thuis bij oud en nieuw, ik pas bij uw omgeving. Er mag dan veel ver anderd zijn, ik sta er nog, ik doe nog dienst, dat is in bijna 100 jaren niet ver anderd. Hebt u gezien hoe uitgesleten de hardstenen dorpel is van ’t portaal? U ziet daarin de ijverige kerkgang uitge beeld van vele voeten van uw voorgan gers. Het is een koude tochtkier, maar een sieraad voor de kerk. En dan mijn klokken. Kent u niet het feestelijk ge luid van klokken in een mooie zomer morgen, mensen nodigend tot samen komst, wanneer hun klanken dwarrelen als vlinders over daken, over velden? Of als ze droevig luiden bij een uitvaart, zware klanken, zware stappen, zware gang?” I Gouda, Korte Tiendewegl2, (hoek Korte Gijsensteeg), Tel.: 01820-13033. Gouda, Kleiweg 108 (naast Kleiwegbrug), Tel.: 01820-16033. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, Tel.: 01820-18492. Waddinxveen, Winkelcentrum de Passage 220, Tel.: 018284303. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestijn 21, Tel.: 018034975. Ook zaken in Zwijndrecht (2x) en IJmuiden. WADDINXVEEN - Interessant lijkt me de volgende partij, welke een afwikkelingsvariant van 28 zetten laat zien, na te spelen. KERKRUIMTE En de kerkruimte zou volgens de pa stoor dit hebben gezegd: ”Ik ben tot jullie hulp. Ik ben een plaats die nodigt tot gebed. Ik heb begrepen dat het nl( --- - -■-* - maar ik ben er voor. Ik sta er helemaal voor open. ’’Zomaar een dak” zingen jullie voor mij, ’’zomaar een dak boven wat hoofden”, maar je moest eens we ten wat er hier al afgebeden is, ge smeekt, gehuild, gezongen en gejubeld, gepreekt, gedonderpreekt tót haast m’n stenen gingen rillen. Mijn muren zijn bedekt met velerlei emoties: witte bruidjes op communiedag, en kinderen gewassen met het water van de doop, trouwen, biechten, kruisweg, congrega tie, het sidderende Dies Irae bij begra ven, en het plechtig Lof met fier Te Deum.en tot slot het wijdse galmen van het graag gezongen lied ’’Laat ons in blijde wijzen....” ORGEL De St. Victorkerk is in september 1980 een eeuw oud. Kortgeleden is besloten dat het pijporgel volgens het voorstel van de orgelbouw-commissie van de Gereformeerde Organistenvereniging zal worden gerestaureerd. De finan ciering behoeft, zoals de stand van za ken nu is, geen grote problemen op te levéren. Over het zogenaamde Maar- schalkerweerdorgel in de St. Victor kerk lezen we in het rapport van de Ge reformeerde Organistenvereniging nog het volgende: ”Het orgel is een bescheiden maar waardevol muziekinstrument dat een zorgvuldige restauratie ten volle ver dient. De kast is deerlijk gehavend en in minder passende kleuren geschil derd. De pijpen staan goed op de lade en zien er zeer overwegend, degelijk en gaaf uit. Orgels van deze kwaliteit ver dienen het zorgvuldig onderhouden te worden. Ze zijn verplaatsbaar, zelfs verkoopbaar. Voor het gebruik bij volkszang heeft het zuinige capacitei ten. De oorspronkelijke functie nl. be geleiden van het koor is nog duidelijk aanwezig in de klankgeving. Wij advi seren u het orgel te restaureren, uw pij porgel houdt zijn waarde; na goede re stauratie zal het opnieuw 100 jaar dienst kunnen doen.” Q Q 23. 40-34 2-7'? 24. 49-44? 26-311! 25. 36x27A 16-21 26. 27x16 17-21 27. 16x27 24-29 28. 33x24 19x30 29. 28x17 11x33 30. 35x24 7-111! 31.39x28 14-20 32.25x14 9x27 33. 28-22 27-32! 34. 22x13 32-38 35. 41-37 11-17 36. 47-41 6-11 37. 41-36 11-16 38. 36-31 16-21 39. 45-40 15-20 40. 40-34 20-24 41. 31-26 21-27 42. 13-9 3x14 43. 37-32 27-31! 44. 32-43 31-37 45. 43-38 37-41 46. 34-29 24x42 47. 48x46 14-19 48. 46-41 19-23 49. 41-37 23-28 50. 37-31 29-32! Bin go. A. Na wits 25e zet i.p.v. 36x27 kan volgen: 37x26 24-29 26. 33x24 19x30 27. 28x8 (op 28x10 volgt dam dppr 15x4, 13-19, 17x46), 17-22 28. 8x28 11-17 (16-21 is remise) 29. 35x24 14-20 30. 25x14 9x49. Een prachtig staaltje dam men. t Ook een fraaie winst was er in de partij tussen E. Repetto (wit) en C. Clausse (zie diagram 2). Het verloop was: 31-27 22x31, 36x27 11-17, 42-38 5-10, 34-30 25x34, 29x40 18x20, 27-22 17x19, 40-34 39-30, 35x2 en wint. C. BARELDS t f1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9