Bewindsman sloeg eerste paal van zijn leven BEZORGING GEBGas stroom niet Werkbezoek mr. Koning Peideyen 15 telefoon 2604 Manifestatie van KNIL in Boskoop SoS-Wereld- handelwinkel in Boskoop duurder, Waddinxveense CDA-leden tegen nieuwe kernwapens Rondloer en bezoek aan Eminent B V De Bron wijst Huug van Es simpel terug ’’Nota over bouwlokaties voorgekookt” Met pensioen? Weekblad 106-21 65-31 62-41 35-24 46-40 46-54 53-54 12-22 12-20 11- 18 10- 14 12- 14 12-13 11- 9 10- 7 11- 6 11- 5 12- 4 10- 0 iedereen op dezelfde wijze kon worden e ÏS- nx- j GEEF EENS EEN BOEKENBON Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Telefoon 01828-2620 27- 37 33-57 30-62 39-76 28- 74 WADDINXVEEN/BOSKOOP Het hoofdbestuur van de actie-organisatie gemeenteambtenaren. ex-Knil-krijgsgevangenen heeft in een landelijk verspreide oproep alle oud- KNIL-militairen uitgenodigd voor een manifestatie, die op zaterdag 8 decem ber in Boskoop zal worden gehouden. De manifestatie is bedoeld ter voorbe reiding van de hoorzitting in de Tweede Kamer, die op 14 december zal worden gehouden en waar de landelijke actie groepen, die nu ruim 30 jaar strijden voor uitbetaling van achterstallige sol dij, hun verhaal mogen komen vertel len. Zaterdag zal ook rond elf uur in de och tend een kranslegging plaats vinden bij het Van Heutz-monument aan de Apol- lolaan in Amsterdam. De bijeenkomst in Boskoop heeft een omvangrijk programma. Verscheidene sprekers - veelal vertegenwoordigers van regionale actiegroepen - hebben aangekondigd het woord te zullen voeren. Daarnaast is een forumdiscus sie op het programma gezet. De mani festatie in Boskoop begint om 14.00 uur in hotel Florida aan de A. P. van Ne- WADDINXVEEN/GOUDA Het college van beheer van het gemeen schappelijk energiebedrijf Gouda en omstreken heeft, zoals gisteren gemeld, afgezien van een verhoging van de elektriciteitstarieven met ingang van 1 januari. Het heeft dat besluit genomen niettegenstaande de ontwerp-begroting voor 1980 een nadelig resultaat van on geveer een miljoen gulden vertoont. Het college heeft echter de algemene raad voorgesteld een eventueel nadelig saldo (het exploitatie-resultaat is de laatste jaren vergeleken bij de begro ting steeds meegevallen) af te boeken van de reserve. De gasprijzen gaan wel omhoog, eve nals de huur van de warmwater- apparaten. Wat de verhoging van de gasprijzen betreft is het bedrijf gebon den aan de afspraken, die tussen de Vereniging van exploitanten van gasbe drijven in Nederland (VEGIN) en de N.V. Nederlandse Gasunie met instem ming van de minister van economische zaken zijn gemaakt. Die afspraken ko men neer op een verhoging met ingang van 1 januari a.s. van 27 tot 29 cent per m3 in klasse I (verbruik tot 600 m3 per jaar) en van 25 tot 29 cent in klasse II (verbruik 600-170.000 m3 per jaar). Het vastrechttarief in klasse I wordt ver hoogd van f 45,tot f 48,en ver laagd in klasse II van f 47,-tot._f 48,per jaar. Na deze wijzigingen wordt het verschil tussen klasse I en II opgeheven en zal van 1 januari af slechts één tarief gelden, namelijk 29 cent per m3 en een vastrechttarief van f 48,per jaar. Op 1 juli a.s. wordt dit tarief overeenkomstig het rijksbeleid opnieuw verhoogd en wel van 29 tot 32 cent per m3, waarbij het vastrecht on gewijzigd blijft. De huurtarieven van de warmwater-apparaten zullen met 3*/2% worden verhoogd Het college van be heer verwacht op de afdeling elektrici teit een voordelig saldo van f 1 miljoen en op de afdeling gas een nadelig saldo van f 2 miljoen, zodat het totaal be drijfsresultaat een verlies van een mil joen zal opleveren. WEEKB LAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 i WADDINXVEEN Het werkbezoek van staatssecretaris mr. Henk E. Koning van Binnenlandse Zaken aan Waddinxveen begon gistermiddag west wordt gekozen: het handhaven van het Goudse voorzieningenpakket en de open ruimte bij Waddinxveen. In de nota zouden de belangen van Gouda centraal zijn gesteld, terwijl geen reke ning is gehouden met die van Moor drecht. Bovendien is voorbij gegaan aan het feit dat Waddinxveen geen bez waar heeft tegen een Bouwlokatie en Moordrecht wel, aldus de werkgroep. OFFERS Volgens ”De Groene Zuidplas” wordt in de studienota relatief weinig aan dacht besteed aan de landschappelijke aspekten. Bouwen in Waddinxveen vraagt in dat opzicht minder offers dan op Moordrechts grondgebied. Het voor Waddinxveen gekozen studie gebied is verhoudingsgewijs veel te groot, waardoor de indruk wordt ge wekt dat meer open gebied verloren gaat dan in werkelijkheid het geval zou zijn. Bovendien kan men zich afvragen hoe ’’open” het gebied bij Wad dinxveen nog is, aldus de werkgroep. De werkgroep bestrijdt het argument dat Gouda’s centrumfunctie en voor- zieningspeil dreigen te worden aange tast. Gouda zou geen inwoners verlie zen, maar juist blijven groeien. Boven dien wordt niet aangegeven voor welke voorzieningen men vreest. "Om ondui delijke redenen worden commerciële belangen in een adem genoemd met sociaal-culturele voorzieningen. Eng hartige concurrentiemotieven blijken een duidelijke rol te spelen.” Naar de mening van de werkgroep zal het kostenverschil tussen de lokaties Waddinxveen en Gouda-west in de praktijk nog groter zijn dan door de provincie is berekend. (Volgens de pro vincie scheelt bouwen in Waddinxveen 2.300,per woning). Omdat in het Waddinxveense gebied veel minder land- en tuinbouw wordt bedreven dan de provincie suggereert, zullen de ver wervingskosten daar namelijk nog lager zijn. Bovendien is een extra brug over de Gouwe voor een Waddinxveense lo- katie overbodig. Volgens de werkgroep zal de ontslui ting in Waddinxveen goedkoppr kun nen zijn door de reeds bestaande wegen (Beyerincklaan), terwijl voor Gouda- west juist extra verkeersvoorzieningen nodig zijn. Nergens wordt aangetoond wat de "onzichtbare voordelen" zijn, die het prijsverschil tussen de twee lo katies goedmaken, aldus de groep. WADDINXVEEN/BOSKOOP Een groep van tien mensen achter de SoS- Wereldhandelwinkel in Boskoop heeft voorlopig onderdak gevonden in een oud pand gelegen aan de De Zijde 23 in onze buurgemeente. Iedere zaterdag kan iedereen daar terecht om allerlei dingen te kopen zoals: koffie, thee, wijn en verschillende handenarbeidproduk- ten. De winkel is geopend van 10 tot 4 uur ’s middags en éénmaal in de maand hebben deze mensen een kraam op de markt tegenover de Nederlands Her vormde kerk in Boskoop. Wat is SoS wereldhandel nu precies en wat voor doel heeft ze voor ogen? De Stichting Ontwikkelings samenwerking (SoS) bestaat sinds 1959 slaan in Boskoop. en werkt in Nederland, Duitsland, Bel gië, Oostenrijk en Zwitserland. Van een organisatie die projecten financiert, is zij geworden tot een organisatie die produkten importeert, uitsluitend van basisgroepen in de Derde Wereld, d.w.z. direct van mensen die de goede ren produceren. Zo koopt SoS-Wereldhandel koffie van de boerenfederatie Fedecocaqua in Guatemala, gebruiksvoorwerpen en kunstnijverheidsartikelen van talrijke basisgroepen in Azië, Afrika en Latijns Amerika. In sommige gevallen worden er ook produkten gekocht bij staatsorganisa ties. Voorwaarde is dan wel_ dat in die landen een ontwikkelingspolitiek ge voerd wordt, die ten goede komt aan de hele bevolking. SoS-wereldhandel steunt deze basis groepen en deze landen door het op bouwen van een alternatieve handels- structuur. De grove economische onge lijkheid, die in de Derde Wereld be staat, wordt mede in stand gehouden door de bestaande wereldhandelsstruk- turen. Handelsstructuren op interna tionaal vlak, die de rijken steeds rijker maken en de armen steeds armer. Opkopers in deze ontwikkelingslanden nemen binnen deze structuren een mo nopolie in. Zij zijn opkoper en leveran cier tegelijk en bepalen in beide geval len de prijs. De plaatselijke producen ten zijn erg afhankelijk van deze op kopers. Door de direkte handelslijn tussen SoS-Wereidhandel en producen- tengroepen kan er nu aan de laatste vervolg van de voorpagina). voor de gemeentefinanciën. "Het is mijn zorg dat Gouda en de buurge meenten niet met een nieuw "gat van Bloemendaal” worden geconfron teerd”, zei de onderminister, hiermee doelend op het financiële debacle van Gouda’s nieuwste woonwijk-in- wording. Over de zaak had hij zijn col lega van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening, mr. G. Ph. Brokx, al eens een brief met deze strekking ge stuurd. "Ik wens niet dat een nieuwe bouwlo katie voor Gouda zodanige lasten te weeg brengt, welke de stad niet aan zou kunnen”. Dat hij bijzonder goed let on het huishoudboekje van onze buurge meente achtte de staatssecretaris logi sch. Gouda heeft nog altijd met grote financiële problemen te kampen, welke groter zijn geworden door de affaire Bloemendaal, profiteert van alle be staande bijzondere rijksuitkeringen, heeft met Leiden een zwakke finan ciële positie gemeen en heeft ook nog eens de slechtse bodem van Nederland. "Het is mijn taak er voor te zorgen dat door de bouwlokaties in deze regio geen extra problemen ontstaan in Gouda en omgeving. Ten aanzien van de bouwplaats ben ik blanco. Als het voldoen aan de groeikerntaak voor Gouda echter onaanvaardbaar finan ciële consequenties heeft treed ik op. Boter bij de vis is mijn parool”. VERKEERDE GEMEENTE Op de vraag of mr. Koning niet in de verkeerde gemeente op werkbezoek was (Gouda en Moordrecht zijn met betrekking tot de bouwlokaties immers meer partij dan Waddinxveen), ant woordde hij dat Waddinxveen hem hiervoor had uitgenodigd. Hij gaf te kennen zich eveneens naar Gouda te zullen spoeden indien daarom vanuit de buurgemeente zou worden ge vraagd. De staatssecretaris vond het overigens terecht dat het Wad dinxveense gemeentebestuur hem ook eens op onderbouwde wijze wilde ver tellen hoe de vork nu precies in de steel zit. Omdat naar zijn zeggen regeren voor uitzien is had hij niet de indruk dat die gemeentelijke handelwijze op gespan nen voet zou staan met het beleidspro gramma voor de raadsperiode 1978- 1982. In dat programma wordt gezegd dat er bereidheid bestaat om bij door rijks- en provinciale overheden aan te tonen noodzaak het bouwen ten behoeve van de regionale huisvesting - met name in de sociale sector - wordt overwogen. Volgens burgemeester mr. Smallen- broek, die bij het persgesprek in het ge meentehuis aanwezig was, houdt de ge meente zich strikt aan het beleidspro gramma, zodat er met gesprekken als deze niets aan de hand is. tegen drie uur. Op dat moment arriveerde de bewindsman onder escorte van de plaatselijke rijkspolitie bij het gemeentehuis, waar hij werd ont vangen door het gemeentebestuur. Nadat het gemeentehuis was bezichtigd j en het bestemming splan Wijk Zuidplas zoals dat zal wor den gerealiseerd tussen de Beijerinc- klaan en de Piasweg. Het gezelschap 54 koopwoningen (46 werd rondgeleid in een autobus, zodat geïnformeerd over de gemeentelijke ontwikkelingen. Aan het eind van de middag werd een bezoek gebracht aan het nieuwe fa briekscomplex van Eminent BV aan de Staringlaan, Bijzonder in de belangstel ling stond daar de eigen energie opwekking. Vervolgens vermeldde het programma nog drie punten: gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders, gelegenheid vooreen per sconferentie en aanbieding diner in het specialiteitenrestaurant De Gouwedis aan de Zuidkade. Het werkbezoek aan Waddinxveen was voor staatssecretaris mr. Koning het tweede als bewindsman van Binnen landse Zaken. Tot het gezelschap dat hem een middag- en avondlang volgde behoorden twee eigen ambtenaren (waaronder het CDA- gemeenteraadslid W. L. M. Kruijk), de in Gouda wonende voorlichter Ruud van den Heuvel, het voltallige college van Burgemeester en Wethouders en WADDINXVEEN In het dagblad Trouw van gisteren (dinsdag) richtten zich twee groepen personen per adver- de Kamerleden niet mee te werken aan een besluit tot modernisering van kern- De bewindsman is hier druk bezig met het slaan van de eerste paal voor 54 koopwoningen in het bestemmingsp lan Zuidkade 1. (Foto: Weekblad voor Wad- dinxveen/Sjaak Noteboom Nadat het gemeentehuis was bezichtigd ken aan het toekomstig bedrijfsterrein werd omstreeks half vier naar het be- Coenecoop bij de hoek Kanaaldijk/Zui- stemmingsplan Zuidkade 1 gegaan. Op delijke Dwarsweg de plaats waar de A-fabriek van Eminent BV had gestaan sloeg de staatssecretaris de eerste paal voor een complex van 5 premie- en 8 garantiewoningen). "Deze paal zal mij lang heugen want het is de eerste die ik in mijn leven heb geslagen”, aldus mr. Koning. De 54 wo ningen naar een ontwerp van het Wad dinxveense architectenbureau Treffers- en Polgar BV vormen het zesde project van de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard. Hierna was het tijd voor een uitvoerige rondrit door Waddinxveen, waarbij in het bijzonder aandacht werd geschon- Staatssecretaris mr. H. E. Koning op bezoek bij o---r Eminent BV aan de Staringlaan waar hij een kijkje heeft dargumenten in de studienota, genomen in de eigen energiecentrale. (Foto: Weekblad grond waarvan voor bouwen in Gouda- voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Rott. Studenten FV Snoekie Concordia Benco Chess Z’75 Maandagavond speelt De Bron uit tegen koploper Voetbal International in Rotter dam. aanvang 20.30 uur. Zij zijn op deze manier in staat hun ont- Wie meer informatie wenst kan terecht op het volgende adres: D. K.-7.. - Groensvoorde 184, Waddinxveen, tel. ke5. ni^c" ambtenaar), 3640 Schie-Busch. WADDINXVEEN Sporthuis De Bron is terug op het uitgangspunt. Vrij simpel werd maandagavond Huug van Es met 4-0 teruggewezen, waardoor de Waddinxveense zaalvoetballens zich weer de hoogst genoteerde Goudse club in de regionale competitie mogen noemen. Beide teams waren onvolledig, Huug van Es miste koningsschutter Arie Blit- terswijk, Sporthuis De Bron moest het zonder spelbepaler wim Bron, en vrije verdediger Leo Tange doen. Het gemis van de belangrijke pionnen werd door de Waddinxveners het beste opgevangen, geen moment immers liet De Bron zijn opponent in het ritme ko men. Een treffer van Jan van Rijn bete kende i-V, en toen rred Schoonder- woerd twee keer op fenomenale wijze het net wist te vinden was de strijd in feite al beslist. Cees Bonefaas tenslotte bepaalde de einstand verdiend op 4-0. Vermeldens waard is verder het schitterende werk van invaller-keeper Marten Groen, die de niet geringe taak had de sublieme Goos van Vliet te vervangen. Stand Inter-regionale competitie: Voetbal-International de Rozet zich twee groepen personen per adver- Koosjardin tentie tot de Tweede Kamer. Zij vragen Juff. de Engel de Kamerleden niet mee te werken aan Sporthuis De Bron Huug van Es wapens. Vrijdag moet de regering be- Glasbergen slissen. c‘"'1 In de ene oproep vragen ongeveer achthonderd polemologen, economen, natuurwetenschapsmensen, filosofen, theologen en kunstenaars de Kamerle den tegen de invoering van nieuwe wa pens "al het mogelijke te blijven onder nemen en op dit punt geen compromis sen te dulden.” De andere oproep wordt gedaan door leden van het CDA en richt zich ook speciaal tot de CDA-Kamerfractie. De ondertekenaars vragen deze fractie niet mee te werken aan een besluit tot in voering van nieuwe atoomraketten door de NAVO en plaatsing op Neder lands grondgebied. In de laatste oproep kwamen we de na- v. ..u <x«.. de volgende Waddinxveense groep een eerlijke prijs betaald worden. ^LJAers tegen: G. v. d. Berg (vice- - - ->-- voorzitter CDA), J. A. v. d. Berg- wikkeling in eigen hand te nemen. Engelse, M. Groenendijk, J. Hielema - (bestuurslid CDA), C. van ’t Hoog Kruyt. (fractievoorzitter CDA), J. Oosthoek ““ït;-en A. van Schie-Busch. KANTTEKENING Het Weekblad voor Waddinxveen te kent hierbij aan dat met het voortdu rend officieus en officieel blijven bewn- delen van deze lobby-weg de gemeente I al begonnen is met het ”ja” zeggen te- gen extra woningbouw in de Wad dinxveense Zuidplaspolder. En dat is strijdig met het beleidsprogramma, dat spreekt over "door rijks- en provinciale overheden aan te tonen noodzaak”, en herhaaldelijk tijdens inspraakbijeen komsten gedane uitspraken van de Waddinxveense bevolking. Bijna kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat het idee van een volge bouwde Zuidplaspolder de staatssecre taris als een aantrekkelijk stukje worst is voorgehouden. ”Nee, hoor”, grapte mr. Koning tegenover ons, er op wij zend dat de gemeentebode hem slechts een borrel had voorgezet. WADDINXVEEN/MOORDRECHT In de Goudsche Courant is gemeld dat de Moordrechtse werkgroep "De Groene Zuidplas" de vergelijkende stu dienota over de bouwlokaties Gouda- West en Waddinxveen-Zuid heeft be stempeld als een voorgekookt rapport met een quasi-wetenschappelijk tintje. Volgens de werkgroep worden in de nota belangrijke argumenten buiten be schouwing gelaten of "misleidend voorgesteld”. De werkgroep bestrijdt de twee hoof- op

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 15