Raadscommissie (PvdA) worden gebeten kraakt ontwerp De Paddestoel (CDA) noch door hond ”WD wil noch door kat Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen F. H. de Ruijter en de welzijnsnota 99 ”VAN VERHALEN CRM-MINISTER GARDENIERS KLOPT GEEN BARST” I WADDINXVEEN - In het Weekblad voor Waddinxveen van drie we ken geleden betoogde de CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad, ing. C. van ’t Hoog, dat het voor de christen-democraten onverklaar baar is dat de VVD zich voor wat het op te stellen gemeentelijk welzijns beleid betreft bewogen in het spoor van de PvdA. Dit naar aanleiding van de in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde gehouden jaar lijkse ledenvergadering van het CDA. kunnen van WEEKB LAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 Waddinxveen, 5 december 1979. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. Waddinxveen, 5 december 1979, De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. niet weg dat er noodzakelijk iets moet gebeuren en de overheid naast haar sti- ”Als wij dan de motie niet steunen - ik heb het zelfs betreurd - wordt ons ver weten in het vaarwater van de PvdA te zitten. Volkomen onjuist. Als de PvdA OPENBARE VERGADERINGEN VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 11 december a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. overheid zal dan niet alleen moeten sti muleren maar eventueel in staat moe ten zijn om voorlopig het initiatief te nemen. Trouwens ook in de kerkelijke sfeer zelf is het geen pais en vree en "Ik ben op die plaats met dit ontwerp niet gelukkig", sprak de heer A. van Doorn (SGP/HKV/GPV) ronduit. "De gedachte acht hoeken snijden onnodig U verwijt het CDA hetzelfde wat het CDA de PvdA verwijt? "Exact! In deze heeft het CDA polari serend in de raad gehandeld. Waar ging het om? De interpretatie van het woord nevenschikkend. Na de discussies, waarin ook wij het woord nevenschik kend ter discussie hadden gesteld, werd duidelijk dat zowel de PvdA als het CDA zich als een exponent van de lan delijke politiek gingen opstellen. De PvdA met centraal de overheid. Het CDA met centraal de kerk. Er werd de bestaande standplaatsen, zoals die aan de Onderweg. Als je zo door rijk en provincie als gemeente gepakt wordt geeft dat wel te denken”. Burgemeester mr. Smallenbroek hield rechtspraak van de Raad van State. Gezien de gemaakte bezwaren tegen de in het bestemmingsplan Landelijk ge bied West opgenomen lokatie voor een te stichten woonwagencentrum aan de Tuinbouwweg ter vervanging van het oude centrum aan de Onderweg, zal realisering daarvan op korte termijn niet mogelijk zijn. De woonwagenbe woners zijn bereid in een huis te trek ken, mits de groep een eenheid kan den heeft te maken met het feit dat de groep de kinderen op school wil laten Niet per definitie. Het is moeilijk te verklaren. Laat ik een voorbeeld ge hand gaat dan namelijk op. In beide ge- ven. Uit de kerkelijke sfeer wordt een i en staansrecht verworven. Hun bijdrage in de welzijnssector is niet weg te vlakken. Men vergeet echter dat niet iedereen zich zal kunnen vinden in de sfeer van over het huisvesten van woonwagenbe woners op de televisie wel mooie ver halen afsteken, maar er klopt helemaal geen barst van. Zeker als men weet dat CRM de zaak van de woonwagenbewo ners gaat overdoen aan Volkshuisve sting en Ruimtelijke Ordening en der halve hiernaar geen hand meer uitsteekt". BEROEP Zoals bekend hebben de Waddinxveen- se woonwagenbewoners, die gezame- lijk 120,per week aan de gemeen te betalen voor hun standplaats en nutsvoorzieningen, in "de Sniep" van hun tijdelijke bedoelde standplaats een definitieve gemaakt, een situatie die het provinciaal bestuur voorlopig laat voortduren. Hoewel B. en W. van mening zijn dat aan de woonsituatie van deze mensen nodig iets gedaan moet worden, achten zij deze oplossing onjuist en op termijn ook ontoelaatbaar. Tegen de provin- EERSTE HERZIENING VAN HET BESTEMMINGSPLAN ’’ORANJEWIJK ’75”. De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt be kend, dat het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland d.d. 8 mei 1979, nr. B21799/2 tot goedkeuring van de bij besluit van de gemeenteraad d.d. 21 juni 1978 vastgestelde eerste herziening van het bestemmingsplan "Oranjewijk ’75”, onherroepelijk is geworden. Genoemd bestemmingsplan ligt ter gemeentesecretarie, af deling Bestuurs-Zaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage. die nu al een jaar in het sportpark "de Sniep” is, nog wel eens vijf jaar zou kunnen voortduren. ”Het begint met het plaatsen van een mobiele toiletwa- gen, maar van het een komt het ander”, zo voorspelde hij, overigens daarbij blijven. Dat zij honkvaster zijn gewor- aangevend dat zijn standpunt wellicht BEKENDMAKING Voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan ’’Dorpstraat”. De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt be kend, dat ter gemeentesecretarie, afdeling Bestuurszaken en Ruimtelijke Ordening, vanaf Donderdag 6 december 1979 voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 20 november 1979. In dit raadsbesluit wordt verklaard, dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan "Dorpstraat", voor zover het betreft het gebied dat be grensd wordt door de Kielkade en de Onderweg, ten westen van respectievelijk de huisnummers 17 en 31, zoals dat ge bied op de bij het besluit behorende situatietekening nader is aangegeven. ”Of ik het er mee eens ben is niet be langrijk. In de Tweede Kamer wordt de discussie gevoerd op basis van een lan delijk gemiddelde. Ik heb te maken met allerminst is. Gardeniers-Berendsen van Waddinxveen. Wij hebben goede wel zijnsvoorzieningen en lopen zeer zeker niet achter, gezien het landelijk gemid delde. Zowel vanuit levensbeschouwe lijke - als niet kerkelijke richtingen worden initiatieven ontplooid. Nog steeds heeft de overheid de taak om complementair op te treden. Zij mag echter niet in haar dienende taak wor den afgekapt als blijkt dat het particu lier initiatief wel in naam maar niet in daad aan een behoefte voldoet”. Wat is uw reactie op Van 't Hoog over de bibliotheek? "Het is juist om de discussie over de bi bliotheek te voeren wanneer de nota eindelijk uit komt. De vooruitblik kende visie van de heer Van 't Hoog over onze stellingname is wat prema tuur. Men heeft geschreven dat de frac tievoorzitter van de PvdA bij de VVD moest lobbyen. Ik krijg nu de indruk dat het CDA aan het lobbyen is. Nog steeds zijn- wij van mening dat de bi bliotheek redelijk functioneert. Het feit dat wij een toekomstig bestuurschap hebben geaccepteerd geeft dit duidelijk aan. Maar alle politieke partijen in de raad weten ook dat wij ten aanzien van de juridische vorm een eveneens duide- lijkemening hebben die conform de wet is. Zowel de fractie-voorzitters als het bestuur van de christelijke openbare bi bliotheek zijn hier van op de hoogte. Of de heer Van ’t Hoog deze aangelegen heid op die manier aan het beleidspro gramma te koppelen, mag doen, lijkt mij op zijn minst discutabel”. gencentrum Gouwsiuis en het provin ciaal bestuur van Zuid-Holland. "Maar de provincie neemt rustig de maximale tijd van één jaar om het be stemmingsplan Landelijk gebied West, met een nieuw woonwagencentrum aan de Tuinbouwweg, goed te keuren. Je kunt niet zeggen dat het de schuld is van het Waddinxveense college van B. en W. dat de hier verblijvende woon wagenbewoners geen standplaats heb- r ben. Het is onredelijk de plek aan de semi-permanent karakter te geven" Sniepweg met voorzieningen te omge- a_ o f ven, zodat deze misschien wel beter ciale visie is dan ook door de gemeente lang in Waddinxveen alle aandacht wordt dan die welke aanwezig zijn op beroep aangetekend bij de afdeling De leden van de raadscommissie voor de financiën hielden in hun vergadering van maandagmiddag hun oordeel over deze zaak voor nader beraad voor zich. De heren E. P. Barth (D’66) en A. van Doorn (SGP/Hervormde Kiesvereni- ging/GPV) gaven niettemin wei aan iets te voelen voor het standpunt van de burgemeester. Volgens deze twee com missieleden zal het beleid er niet op ge richt moeten zijn de als tijdelijk be doelde standplaats aan de Sniepweg een zodat het woonwagenvraagstuk nog ja- ren 1 - zal blijven opeisen. NIETS TEGEN WOONWAGENBEWONERS In de raadscommissie voor de financiën zie burgemeester mr. Smallenbroek uit- het voor mogelijk dat de situatie, zoals drukkelijk niets tegen woonwagenbe- rl;" ol woners te hebben. "Ik heb ze hier naar toe gehaald en met medewerking van de raad tijdelijk onderdak geboden. Al leen hebben ze zich niet aan de ge maakte afspraken gehouden", aldus onze eerste burger, die het huisvesten van deze groep woonwagenbewoners hard en ondankbaar overkomt, maar geen taak achtte van het gemeentebe- dat allerminst is. "Mevrouw blijven en men van het trekken moe is stuur, maar van het regionale woonwa- Gardeniers-Berendsen van CRM kan geworden. F. H. de Ruijter VVD nogal wat ruimte af en maken het ont werp er bij realisering alleen maar duurder op. Voor dezelfde bouwkosten haal je met een gebouw dat beter bij de omgevingpast veel meer ruimte in huis, terwijl er bTj een andere opzet wellicht ook een in tweeën te delen zaal op de begane grond zou kunnen ontstaan. Nu is het nuttige vloeroppervlak als gevolg van deze dure vorm veel te weinig”. In de raadscommissie toonden ook de heren H. van Ek (PvdA) en J. B. Borger (VVD) hun bedenkingen. De socialist vond dat de keuken en de toiletten een krappe bedoening waren, terwijl de li beraal het geheel niet praktisch noemde. CDA-raadslid C. Dijkshoorn kon nog wel wat enthousiasme voor het ontwerp opbrengen. De heer Van Doorn gaf nog aan dat hij de honora- riumkosten van de architect (12 pro cent van de bouwprijs) veel te fors vond. Hij hekelde dat voor zo’n een voudig gebouwtje adviezen van derden moesten worden ingewonnen. Zoals bekend overwegen B. en W. voor het nieuwe wijkgeböuw een juridische tructuur te creeëren in de vorm van een commissie wijkwerk, die de verant woordelijkheid voor het wijkwerk op zich kan nemen, waar door de wijkbe woners gewenste activiteiten naar ei gen inzicht kunnen worden georganiseerd. SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER, vrijdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETH. MEVR. L. M. OOSTERBROEK- WAAGMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR MEVR. G. G. PELLICAAN-JAGER, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER REGIONALE IND1- CATIECOMMISS1E BEJAARDENOORDEN: woensdag morgen van 9.30 tot 11.30 uur. WADDINXVEEN - Onder aanvoering van de heer A. van Doorn (SGP/ Hervormde Kiesvereniging/GPV heeft de vorige week woensdag avond vergaderende raadscommissie voor openbare werken en -be- drijvenjtet ontwerp voor een nieuw gebouwtje van de speeltuinvere niging De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat gekraakt. Het door het Waddinxveense architectenbureau Stuurman BV gemaakte ontwerp werd door hem ondoelmatig, ruimteverspillend en nauwelijks passend in de strakke Bomenwijk genoemd. De overige commissieleden konden dat in meer- of mindere mate met hem eens zijn. De kritiek van de raadscommissie komt nadat op een tweetal door wethouder A. H. van Gent (PvdA) geleide inspraak avonden de bewoners van de Bomen wijk akkoord waren gegaan met het ontwerp van een nieuw wijkgeböuw aan de Lijsterbesstraat, ter vervanging van het 20 jaar oude gebouwtje van de speeltuinvereniging. De commissiele den konden zich dat wel voorstellen, omdat de wijkbewoners allang blij zijn met de nieuwbouw, welke zo’n 265.000,gaat kosten, maar onvol doende oog hebben gehad voor de praktische kanten van het ontwefp. ACHTHOEKIG Stuurman BV van de Brugweg heeft een achthoekig wijkgeböuw ontworpen dat de vergelijking met een paddestoel (zonder rood met witte stippen) zou kunnen doorstaan. In het ontwerp is er van uitgegaan dat Op de begane grond een ’’grote” zaal komt, terwijl er een halve verdieping is gedacht met een vergaderruimte. Daarnaast natuurlijk de nodige (krappe) toiletvoorzieningen, keukenaccommodatie en opbergruim te. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek is er fel op tegen, maar de overige leden van het college van B. en W. zijn er voor stander van de gemeenteraad f 50.000,te vragen om een mobiele toi- letwagen te kunnen plaatsen op het parkeerterrein van het sportpark "de Sniep”, waar sinds vorig najaar een groep woonwagenbewoners bi vakkeert. Mr. Smallenbroek wil deze voorziening niet realiseren, omdat die volgens hem in strijd is met het tijdelijke, afgedwongen verblijf van de woonwagenbewoners in Waddinxveen, terwijl de drie wethouders het sociaal niet verantwoord vinden op het parkeerterrein geen toilet- wagen te plaatsen. ’’Daarop wil ik graag reageren, want de Bent u dan tegen deze kerkelijke activitei- VVD wil noch door de kat (CDA) noch ten? door de hond (PvdA) gebeten worden”, ”Nee, waarom? Zij hebben zich een be- aldus VVD-fractievoorzitter F. H. de Ruijter. "Laat er geen misvertand over bestaan dat ook de VVD de socialisti sche verzorgingsstaat van de PvdA af wijst. In dat opzicht kan ik het CDA de kerkelijke achtergrond. Dan moet wel volgen als de heer Van ’t Hoog ons er een mogelijkheid zijn voor andere stemgedrag onverklaarbaar vindt”. initiatieven”. ’’Toch is dat niet zo, want zijn eigen Dus overheidsingrijpen? motie moet hij er dan wel bij betrek- J - -- ken. Mijn vergelijking van de kat en de - 1 A -1 1 - -1 - T - 1 J vallen moet ik namelijk naar de dokter welzijnsactiviteit gepleegd. Open voor behandeling. De motie van het toegankelijk voor iedereen. De motie CDA was dus in zijn conclusie zeer dui- laat dan geen enkele ruimte meer. An delijk! Wanneer het particulier initia- dere initiatieven komen niet van de tief reeds voorziet in een behoefte mag grond door geen know-how etc. De de overheid niets meer doen. Daar lag voor ons het breekpunt”. Hoezo? "De overheid wordt volkomen buiten spel gezet. Elk initiatief van de over heid als er reeds iets is wordt geblok- kunnen gelovigen zich niet thuis voelen keerd, ook al is er een noodzaak ertoe, bij andere kerkelijke instelling”. Als VVD, dus liberalen, hechten wij erg veel aan het particulier initiatief. Ik heb dat meermalen gezegd, zonder particu lier initiatief zou de maatschappij een stuk slechter functioneren. Zeer zeker deze motie had ingediend met één sim- in het welzijnswerk. Dat neemt echter pele vervanging, namelijk ’’particulier initiatief’door’’overheid" dan had dat gekund. Maar ook dan was de VVD te amlerende taak zelf zal moeten kunnen gen geweest”. handelen” Moet de overheid dan het accent hebben? "Nee, integendeel. Op het moment dat het particulier initiatief de taak van de overheid kan overnemen, zal die over heid terug moeten treden. In enkele za ken zoals volksgezondheid en veilig heid zal dat niet het geval kunnen zijn”. Waarom dan tegen de CDA-motie? "Deze motie is niet uit een progres sieve gedachte geschreven. Nu is het woord progressief erg beladen omdat de PvdA deze term zich heeft toegeëi gend. Dus laat ik zeggen: de motie was zonder het met zoveel woorden te zeg- geen visie, geen blik op de toekomst in gen gediscussieerd over deconfessiona- de zin: Goed voor elke Waddinxvener. lisering van het welzijn”. Deze motie is gericht op het handhaven Bent u het daarmee eens? van een aantal verworvenheden door de levensbeschouwelijke groepen maar helaas zonder aanziens des persoons. Dus uitsluiting van elk ander initiatief” behandeling. De motie delijk! Wanneer het particulier initia-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 17