D. J. Modderaar Wachtmeester mishandeld ^mPRUZENHAL Op 27 januari afscheid van ds Uitstekende muziekavond Problemen binnen de Geref. Kerk Amnesty- brieven van Anjerfonds geeft Het F. H. Weurman W UW WINSTWINKEU Trefpunt vijf mille burgemeester en doktoren i‘s T POLITIENIEUWS WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Het vorige week vrijdagavond in de Ontmoetings- Hf WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 I Een beeld van het optreden van de harmonie Concordia tijdens de vrijdagavond gehouden muziekavond in de WADDINXVEEN len. Hij liep een gezwollen oog en een gebroken tand op. viseerd wordt de auto’s afdoende af te sluiten en geen waardevolle voorwer- van fietsen en bromfietsen laat veel te wensen over. muziek gemaakt die in het midden houdt tussen big band en dixieland WADDINXVEEN/GOUDA - Bij Blonk Staal BV, Haastrecht (vestiging splaats Schoonhoven) is de Waddinxve- ner F. H. Weurman uitgetreden als commissaris. Dit blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken. t van de rijkspolitie Waddinxveen en de Koninklijke Mare- het aantal dominees dat positief rea geerde is op de vingers van twee han den te tellen. Hoewel de beroeping- scommissie had gedacht de werkzaam heden eind oktober/begin november te aan belangstelling in het vervolg niet kunnen afsluiten is daar nog niet van gekomen. poederblussers van de benadeelde en de rijkspolitie. De oorzaak is vermoe- een loszittende carburateur, welke heeft gelekt. VLUCHTELINGEN UITGEZET Een Roemeens echtpaar, dat in Neder- 50 glazen bier te hebben land politiek asiel had gevraagd, is mid- opvating in de kerk met elkaar om te l._2 'dj gaan, j En niet op emotionele wijze, juist drie weken gevangenisstraf uitge- deel”, aldus de heer Kempkes, die ook een massaal geluid voort waardoor de akoustische kwaliteiten die de Ont- moetingskerk ongetwijfeld heeft goed pagne tegen de schending van de naar voren kwamen. Naast het hoge ge luid van de vele kwaliteiten was ook het sonore geluid van de tuba’s en trombo ne’s goed te onderscheiden. Ook Concordia uit Waddinxveen wist, stenrijk getransporteerd. Gebleken is, dat men in Oostenrijk reeds de status van politiek vluchteling had. Bij de aan vraag in Nederland had men dit opzet telijk verzwegen. DIEFSTAL SIGARETTEN Op vrijdag 30 november drongen twee mannen de zuivelzaak van Cammeraat binnen, waaruit men 2 dozen met siga retten, totale waarde ca. f 400,weg nam. Dit is eerst een dag later gebleken bij een diefstal van dezelfde twee jon gemannen uit Leiden, in Alphen aan den Rijn, waar ze op heterdaad werden betrapt en aangehouden. ALCOHOLGEBRUIK De laatste weken zijn wederom diverse bestuurders onder invloed achter het stuur van hun auto’s aangetroffen. Hierop zal strenger worden gecontro- de 19-jarige chauffeur uit Nieuwegein leerd door zowel via regionale als plaat- zeker door het prachtige Bist Du Bei Mir van Bach, tot de laatste tonen van deze gratis toegankelijke muziekavond de aandacht gevangen te houden. Een compliment voor dirigent G. de Knegt. Al met al een uitstekende muzikale avond, al vragen wij ons wel af of het voortaan toch niet beter zou zijn in het vervolg een echte pauze te houden daar het huidige loop-in karakter zowel voor uitvoerenden als het aandachtige publiek soms storend is. Modderaar, die vorige maand al af- Voorwaarts uit Waddinxveen, Joris Band uit Boskoop en Concordia uit Waddinxveen is uitgedraaid op een uitstekende muzikale avond. Zo was het optreden van De Pionier een massaal gebeuren, zorgde de Joris Band voor een openbaring, maakte Voorwaarts indruk en hield Concor dia de aandacht gevangen tot het laatste. Aan de muziekavond deed de Joris Band uit Boskoop voor de eerste maal mee. Vanwege zijn opstelling was dit korps voor het publiek een openbaring. Onder leiding van Joop Veenstra, di recteur van de Waddinxveense streek- Ontmoetingskerk. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). selijke controles. VERLICHTING Vele bestuurders van auto’s, fietsen en bromfietsen zijn de laatste tijd door de rijkspolitie bekeurd terzake van het rij den zonder verlichting, dan wel met ’n de- B. in de brand. De brand bleef beperkt fecte verlichting. Vooral de verlichting tot de bedrading, carburateurs en luchtfilter, daar deze werd geblust door WADDINXVEEN - Door het An jerfonds Zuid-Holland is aan het Gereformeerd Verenigingsge bouw "Het Trefpunt" een bij drage toegekend van f 5.000,—. Band volgend jaar weer meedoet, want er was sprake van een geheel eigen inbreng. CORNETSOLO Bij Voorwaarts viel naast andere goed gebrachte werken vooral het prachtige Lonely Woods op met een uitstekende cornetsolo van H. van Dijk. Het mas- WADDINXVEEN - Door de werk- sale korps De Pionier uit Gouda bracht groep Waddinxveen van Amnesty In ternational - die in deze tijd meedoet aan de drie maanden durende cam- men- senrechten in Rusland - zullen burge meester mr. A. G. Smallenbroek en de huisartsen Th. G. Blom, dr. C. A. de Geus en G. Siemons worden gevraagd brieven te schrijven om vrijlating van een speciale gewetensgevangene: één van de Helsinki-monitors. Dit is een groep mensen, die op kriti sche wijze informatie verzamelde over schendingen van de rechten van de mens in de Sovjet-Unie, waarbij de ak koorden van Helsinki als uitgangspunt werden genomen. Bijna al deze Helsinki-monitors werden gearresteerd en vaak zonder openbaar proces gevan gen gezet. Zoals het er nu uitziet, zal de laatste gevangen genomen Helsinki- monitor pas in 1995 worden vrijgelaten, aldus Amnesty-International. In het kader van de Rusland-actie heeft Amnesty International al acte de pre sence gegeven in de sportzaal Groens- waard. Komende zondag is er in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde) en de Kruiskerk (Passage) een stand inge richt, waar informatie wordt verstrekt en het publiek een petitie ter onderte kening wordt aangeboden. De werk groep wil de veelgehoorde opmerking "sport en politiek moet je scheiden” beantwoorden met ’’maar sport en mensenrechten niet”. Overigens zegt Amnesty zich niet uit te willen spreken over een eventuele boy cot van de Olympische Spelen, die vol gend jaar in Moskou gehouden wor den. Wel vindt ze dat iedereen de mo rele plicht heeft zich in te zetten voor de mensenrechten, ongeacht politieke of godsdienstige overwegingen. Drie thema’s staan in de actie centraal: het opsluiten van mensen om hun mening, het "behandelen” van dissidenten in psychiatrische klinieken en de slechte omstandigheden in werkkampen. De actie bestaat uit het organiseren van handtekeningen-acties, het benaderen van medici in verband met het misbruik van psychiatrie en het benaderen van de sportclubs met het oog op de ko mende Olympische Spelen. Dit bedrag is bestemd voor de modernisering van de inrichting van ”Het Trefpunt”, dat in sep tember 1978 na ingrijpende wijzi gingen opnieuw werd geopend. Het voldoet nu aan' alle eisen voor het geven van familiefee sten, het houden van vergaderin gen en voor het jeugdwerk. tie mishandeld door de 23-jarige G. O. uit Waddinxveen. Een personen auto met drie inzittenden werd op verdachte wijze aangetroffen nabij een tuinderij langs het Noordeinde. Bij controle van de politie stapte een inzittende uit en sloeg met gebalde vuist enkele malen in het gezicht van de politieman, die zich onder behandeling van een arts moest stel- zal hij 10'/2 jaar verbonden zijn met ge- hij de veertiende predikant die de Ge reformeerde Kerk gaat verlaten. De laatste was de naar Rotterdam vertrok ken ds. B. Koekkoek op 19 december 1976. De op 30 januari 1915 geboren ds. Modderaar was predikant te Twijzeler- WADDINXVEEN Wie thuis is in de plaatselijke Gereformeerde Kerk en ook geregeld het gereformeerde mede delingenblad ’’Ontmoeting” leest zal het duidelijk zijn geworden dat de kerke lijke gemeente dit jaar met een aantal moeilijkheden worstelt. Zo heeft de classis Gouda van deze kerk een appèl- 1 J r~x van der Vloed over de prediking van ds. P. van den Berg, de bijna 41-jarige pre dikant van de C. Huygenslaan 18, die zich op 15 mei 1977 aan de Gerefor meerde Kerk van Waddinxveen ver bond in de vacature B. Koekkoek. WADDINXVEEN - Bij een routine-controle in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 december is een wachtmeester van de plaatselijke rijkspoli- Hoewel de Ontmoetingskerk vrijdaga vond niet stampvol was, was er toch in Dit honderdtal vergelijking met een jaar geleden voor het derde, door de brassband Voor waarts georganiseerde, concert een veel grotere publieke belangstelling. En muzïèkschöo'i,” werd^door'de’jongelui terecht gezien het muzikale aanbod, muziek gemaakt die in het midden Het zou dan ook bijzonder jammer zijn houdt tussen big band en dixieland indien dergelijke avonden door gebrek SOUnd. Het valt te hopen dat de Joris meer gehouden zouden kunnen wor den. WADDINXVEEN Ds. D. J. Modderaar zal zondagmiddag 27 januari om half drie zich gaan losmaken van de Gereformeerde Kerk van Wad dinxveen. De op 1 februari 1980 met emeritaat gaande gereformeerde dominee, die in Alphen aan den Rijn gaat wonen, staat op donderdaga vond 24 januari in het Gereformeerd Verenigingsgebouw ”Het Tref punt” tussen acht en tien uur een receptie te wachten. Op het moment dat ds. Modderaar de heide (1943), Oude Pekela (1946), Ap- nensioengerechhtigde leeftijd bereikt pingedam (1950), Rotterdam-Zuid '...jjJJ (1955), Voorschoten (1960) en Wad- rëformeerd Waddinxveen. Sinds 1868 is dinxveen (24 augustus 1969). Het vertrek van de gereformeerde dominee, die aan de Souburghlaan 12 woont, is aanleiding voor de gemeente leden om hem en zijn echtgenote als blijk van waardering en als herinnering een cadeau aan te bieden. Alle gerefor meerden zijn gevraagd een bijdrage te doen in een envelopje dat het laatste nummer van het mededelingenblad "Ontmoeting” vergezelde. Wie geld voor dit doel wil overmaken kan dit doen op gironumer 227.98.99 ten name van de heer F. M. van Tol, onder ver melding: afscheid ds. Modderaar. Het cadeau zal tijdens de receptie op don derdagavond 24 januari worden aangeboden. OPVOLGING Intussen wordt er al druk gewerkt aan de vervulling van de vacature van ds. kerk gegeven concert door de muziekkorpsen De Pionier uit Gouda, scheid heeft genomen van de classis Gouda. Het werk van de beroeping- scommissie speelt zich echter in bet Nadat het enige tijd rustig is geweest, zijn er weer enkele diefstallen uit ge parkeerde personenauto's gepleegd. Dit geldt zowel voor Waddinxveen als leen de heer Van'der’vioêd druk bezig, voor de omliggende gemeenten. Gead- maar ook zijn echtgenote die zich niet J "r langer heeft willen belasten met de preekroostervoorziening. Haar taak is Pen *n laten liggen, nu overgenomen door mevrouw M. W. Dijkshoorn-Sinke. Zij wordt daarin voorlopig gesteund door mevrouw M. van Mastrigt-Rip en mevrouw J. v. d. Loo-Kooi. Het vertrek van mevrouw M. J. van der Vloed heeft te maken met kritiek op de eenzijdigheid van - haar is dat onterecht want van het to tale aantal gastpredikanten over 1978/1979 was slechts 20 procent eme riti en kwam bovendien 30 procent hiervan op verzoek van gemeentele den. Dat er oudere gastpredikanten kwamen is volgens mevrouw Van der Vloed mede dank zij het feit dat er een tendens is onder de jongere garde om hun vrije zondagen vrij te houden en niet uit preken te gaan. ZENDAMATEUR Bij een gehouden verkeerscontrole werd in een vrachtauto een 27 MC-bak aangetroffen en inbeslaggenomen, al smede de antenne en microfoon. w de uit- Proces-verbaal terzake overtreding van genodigde gastpredikanten. Volgens de Telegraaf- en Telefoonwet is contra h n a r ic z-4 z-v L, 4 M L. j i zx i- rcx t gastpredikanten opgemaakt. AUTO IN BRAND Op donderdag 27 november om 19.15 uur raakte op de hoek Kerkweg- Oost/Juliana van Stolberglaan de Opel- personenauto van de Waddinxvener J. moeilijkheden worstelt. Zo heeft de schrift ontvangen van gemeentelid P. verborgene af. Zo werd begin augustus aan ruim 100 predikanten een brief ge zonden met informatie over gerefor meerd Waddinxveen en de vraag of er bij hen belangstelling bestaat voor de komende vacature. EL werd geselecteerd uit predikanten in de Intussen heeft de kerkeraad van deze gewenste leeftijd van 37-47 jaar. Maar kerk vernomen dat de classis Gouda een drie leden tellende commissie ad hoe heeft benoemd, bestaande uit de predikanten Mooy en Van Wattum en de heer Polhuis, om deze zaak te bestu deren. Voorts wordt de voorzitter van de commissie van beheer van de plaat selijke Gereformeerde Kerk, de heer J. F W. Kempkes, de laatste tijd nogal eens geconfronteerd met mededelingen van lidmaten die hun vaste vrijwillige bijdragen halveren dan wel ophouden met betalen. De heer Kempkes in het laatste num mer van het mededelingenblad ’’Ont moeting”: Het motief voor deze daad is dat men het niet eens is met het beleid dat door de kerkeraad met behulp van ondersteunende commissies wordt ge voerd. Als de kritiek alléén betrekking heeft, op het financiële beleid van de kerk, dan kan ik me zo’n reaktie nog wel voorstellen, al zou ik de kritiek d.m.v. een brief of liever nog een per soonlijk gesprek graag vernemen. Nee, naar het verluidt zou deze kritiek vooral betrekking hebben op het niet- financiële beleid van de kerkeraad.” "Kijk, en nou breekt m’n klomp! Want het is niet zo dat een niet nader toege lichte verlaging dan wel het stopzetten van een vaste vrijwillige bijdrage aan de kerkeraad, wijkouderling of pastoor wordt doorgegeven. Ieder dient naar vermogen bij te dragen om de kerke lijke karavaan in stand te houden. Dit is I ieders persoonlijke verantwoordelijk- een waarschuwingsschot, waarna deze delijk heid. Het hiertoe niet meer bereid zijn de zaak onder controle kreeg. De man behoort persoonlijk en liefst met rede- die de klappen had uitgedeeld, werd ter „„u-a „ru.... ontnuchtering ingesloten en is na ver hoor op 2 december heengezonden. Hij 1 J1 ca 1-i- -x k li Hierop loste de tweede politieman, eveneens van de groep Waddinxveen, een 1L_ o bereid zijn de zaak onder controle kreeg. De nen omkleed aan de kerkeraad of haar vertegenwoordigers duidelijk te wor den gemaakt. Zo horen we naar mijn verklaarde F gedronken. Enige tijd geleden had hij dels tussenkomst gaan. En niet op emotionele wijze, juist drie weken gevangenisstraf uitge- - want daarmee bereik je vaak het tegen- zeten terzake het rijden onder invloed chaussee het land uitgezet en naar Oo- deel”, aldus de heer Kempkes, die en mishandeling van een politieman, heeft becijferd dat zijn kerk wellicht hetgeen eveneens in de gemeente Wad- over dit jaar geconfronteerd wordt met dinxveen is gebeurd, een tekort van 50.000,hetgeen een gevolg is van de geringere vrijwil- DIEFSTAL UIT AUTO’S lige bijdragen dan in de actie Kerkbe- lans ’79 van januari is toegezegd. GASTPREDIKANTEN In de Gereformeerde Kerk is niet al- —5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 3