Programma afc. Gerestaureerde Brugkerk op dag af 141 jaar later opnieuw in gebruik Openingsdienst op cassette te koop De gerestaureerde Brugkerk van binnen Brugkerk Woensdag 12 december Zondag 16 december I 12 december heropening, 16 december eerste kerkdienst Zaterdag 15 december ■I -------y WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 WADDINXVEEN Het programma rond de ingebruikname van de gerestaureerde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost vermeldt de vol gende punten: wacht opknapbeurt. BLIJ De Centrale Hervormde Gemeente is aantal genodigden felicitaties uitspre ken, waarna het kerkgebouw via de kerkvoogdij en de centrale kerkeraad zal worden overgedragen aan de wijk- gemeente Oost. Nadat de kanselbijbel, het doopvont en het avondmaalsservies zal zijn binnen gebracht zal voor het eerst in twee jaar de klok van de Brugkerk weer worden geleverd, waartoe onder meer een be- stelkaart zal worden uitgereikt. Afle vering kan slechts tegen contante beta ling plaatsvinden. In het Weekblad voor Waddinxveen van volgende week sen die geen bestelkaart hebben, de cassette kunnen bestellen en tevens op van een zeer uitgebreid, 20 pagina’s tel lend, programmaboekje boordevol fo to’s en met veel historische en eigen tijdse informatie over het kerkgebouw aan de Kerkweg-Oost. Dit boekje is ook beschikbaar voor de Waddinxve- ners die zaterdag 15 december tijdens het open huis van half elf tot twaalf uur het gerestaureerde Godshuis bezoeken. BOEKJE De volgende week woensdagavond om zeven uur te houden dienst rond de in- van het gerestaureerde drijf Woudenberg uit Ameide in no vember 1977 als restauratieopdracht dan in december 1977 werd verwacht, omdat toen nog geen rekening kon vernieuwing die de kerktoren bleek te moeten ondergaan. Gevoegd bij een WADDINXVEEN De vol gende week woensdagavond te heropenen gerestaureerde her vormde Brugkerk zal Brugkerk blijven heten. De lidmaten van de Centrale Hervormde Gemeente waren door de scriba van Wijk Oost, de heer H. C. Kooyman, ge vraagd een nieuwe naam voor het Godshuis te bedenken, maar uit het aantal binnengekomen reac ties bleek dat het merendeel de huidige naam wil handhaven. In feite is de naam Brugkerk in de volksmond ontstaan. Toen dit nog de enige kerk van de Cen trale Hervormde Gemeente was sprak men van hervormde kerk of ook wel de grote kerk. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er echter het toenmalige Wijkge- bouw en nog weer later het hou ten noodgebouw Bethel bij. In tussen verrees ook de Imma- nuëlkerk van de hervormde Im- manuëlkerkgemeente. De kerk aan de Kerkweg-Oost bij de hef- brug over de Gouwe werd toen al gauw Brugkerk genoemd. Vooral toen het Wijkgebouw na een in grijpende verbouwing De Hoek steen werd genoemd en het kerk gebouw aan de Bilderdijklaan de naam Bethelkerk kreeg. een naar Nic. van Wijk gemaakte penteke- kwaliteit betekent dat, dat er nog een flink batig saldo overblijft voor de kerkrestauratie. PENTEKENING Om de aanbieding dubbel aantrekkelijk zal worden bekendgemaakt hoe men te maken heeft tekenaar Nic. van Wijk ook nog een pentekening aangeboden van de gerestaureerde kerk aan de bui- welke adressen cassettes en tekeningen tenzijde. Deze tekening zal gratis bij de kunnen worden afgehaald. Werd voor het monumentale kerkge bouw op 15 maart 1837 de eerste steen gelegd door Gijsbert Spruijt (16) en Arie Hubertus Spruijt (10), de eerste preek werd gehouden op zondag 16 de cember 1838 door ds. Christiaan van Eldik Thieme (1803-1854), die in Wad dinxveen stond van 1831 tot 1840. Het kerkgebouw (neoclassistisch) was al op 6 oktober 1838 gereed gekomen. Er was toen sprake van een ’’aandoenlijke plegtigheid” met een ’’feestelijke Óp- togt” naar de Brugkerk vanaf het huis van de president-kerkvoogd. WADDINXVEEN - Bij bijzondere ge beurtenissen zoals de ingebruikname van de gerestaureerde Brugkerk vol gende week woensdagavond blijkt er meestal een grote belangstelling te be staan voor het achteraf beluisteren van bandopnamen van zo’n bijeenkomst. Vanuit die wetenschap is het initiatief geboren om het deze keer voor alle be langstellenden mogelijk te maken te kunnen beschikken over een speciale cassette waarop de kerkdienst van 12 december die wordt geleid door ds. Joh. Verwelius, zal zijn te beluisteren. Door de ingrijpende restauratie van het 19.00 uur Ingebruikname van de gerestaureerde Brugkerk met een welkom, felicitaties, overdracht van het kerkgebouw aan de kerke raad van wijk Oost via de kerkvoogdij en de centrale kerkeraad, bin nen brengen van kanselbijbel, doopvont en avondmaalsservies, lui den van kerkklok en een korte kerkdienst, geleid door wijkpredikant ds. Joh. Verwelius. 21.00 uur Gelegenheid tot ontmoeting van de kerkgangers in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. 9.30 uur Eerste kerkdienst in gerestaureerde Brugkerk, welke zal worden geleid door ds. Joh. Verwelius. kerkinterieur is de klank in het gebouw Er is van een paar zijden hulp aangebo- zo verbeterd dat het de moeite loont de den zodat de enige kosten de werke- dienst in stereo op te nemen. De cas- lijke.materiaalkosten zullen zijn. Bijeen sette zal worden verpakt in een doosje verkoopprijs van respectievelijk tiatiefnemers te laten verlopen worden waarop r ning voorkomt voorstellende een col lage van preekstoel, orgel en toren. Er wordt naar gestreefd de cassette in twee kwaliteiten te kunnen aanbieden, namelijk de standaard LH kwaliteit en voor de ware liefhebber in CrO2 kwali teit. In ieder geval zullen het zeer goede cassettes zijn van een gerenom meerd merk. geluid. Dat is het sein voor een korte kerkdienst die zal worden geleid door de wijkpredikant ds. Joh. Verwelius. Na de ingebruikname is er nog in De Hoeksteen een gelegenheid tot ont moeting. In verband met de heropening van de Brugkerk wordt er een orde van dienst uitgegeven, die de vorm heeft gekregen dag dat 141 jaar geleden voor de Jaar vertraging. Hoewel het kerkge- eerste maal het Woord van God •’-1 k“* "■••'-'-"‘•i werd verkondigd in de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost zal de wijkgemeente Oost van de Cen- trale Hervormde Gemeente het ge- dergaan. Zodra zekerheid over de sub- restaureerde kerkgebouw aan de J’ ----*--* voet van de hefbrug zondag 16 de cember in gebruik nemen. Enkele WADDINXVEEN - Precies op de winter, zorgde dat voor een dik half bouw nu gereed is, zal het pijporgel, dat twee jaar lang voorzichtig opgeborgen is geweest in een ’’kamer” met de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad, nog een stevige opknapbeurt moeten on- van respectievelijk uaiieinemers te laten verlopen woroen door de Boskoopse teke- 14,95rvoor LH of 17,95 voor CrO2 cassettes en/of tekeningen op bestelling cassette worden vertrekt maar is ook los te koop voor de prijs van f 5, Om deze actie zonder risico voor de ini- sidie hiervoor is verkregen zal met het restaureren van dit orgel worden be- gonnen. Ook het achter de Brugkerk dagen eerder, op woensdag 12 de- staande verenigingsgebouw Het Anker cember om zeven uur, zal met een wacht n°g °P een broodnodige bijzondere dienst het kerkgebouw weer voor gebruik worden openge steld en door de kerkvoogdij en de centrale kerkeraad worden overge- blij met de gerestaureerde Brugkerk, dragen aan de wijkgemeente van die in volle glorie op een markant punt ds. Joh. Verwelius. in onze gemeente staat te pronken. De voorbereidingen voor de grootscheepse restauratie startten zo’n vijf jaar gele den. Er moesten vele moeilijkheden knapbeurt, die alles bij elkaar (nieuwe Jens de opknapbeurt die onder super- .nncht.no verhpter.no kerknle.nt dr.e yjsie yan de rijksdienst v00r de Monu. mentenzorg van het Ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) plaats vond. Over het karwei viel een schaduw door het overlijden van de architect P. van der Sterre op 3 oktober 1978 op 63-jarige leeftijd. IO.3O-12.OO uur Open huis in de Brugkerk voor alle Waddinxveners. De Brugkerk is de afgeloen twee jaar gesloten geweest voor een grondige op- worden overwonnen zowel voor als tij- inrichting, verbetering kerkplein) drie miljoen gulden gaat kosten. Op dit mo ment valt er nog geen juist inzicht te ge ven in de werkelijk gemaakte kosten, zodat nog niet aangegeven kan worden met aan zekerheid grenzende nauw keurigheid welk deel van de kosten ge dragen zullen gaan worden door het rijk, de provincie, de burgelijke ge meente en de Centrale Hervormde Gemeente. GELDACTIES Bekend is dat het Algemeen Acti verings Comité (AAC) al jaren in de weer is met het inzamelen van geld voor de restauratie van het uit 1837 stammende Godshuis. De in oktober gehouden jaarlijkse AAC-actie bracht op één avond f 109.094,76 op aan baar geld en toezeggingen. In een paar we ken tijd is dit bedrag al weer opgelopen tot ruim ƒ130.000,omdat bij die bijna 1,1 ton kon worden bijgeteld een briefje van duizend gulden die ds. L. Roetman voor de restauratie van de Brugkerk in zijn brievenbus had aan getroffen, nagekomen giften, de op- gebruikname brengst van de door de vrouwenkring kerkgebouw, dat BV Aannemingsbe- Maria Martha gehouden bazar ad. 11.000,en de inhoud van de kleine kerkjes van het afgelopen jaar ad kreeg, omvat onder meer een welkomst- ƒ7.200,woord door de voorzitter van de De Brugkerk is langer dicht geweest kerkvoogdij van de Centrale Her vormde Gemeente, de heer G. van Rin- gelenstein. Daarna krijgt hij het kerk- worden gehouden met de ingrijpende gebouw officieel overgedragen van de heer A. Peetoom namens het architec tenbureau Van der Sterre Peetom BV tweede tegenvaller, de strenge en lange uit Leiderdorp. Vervolgens zullen een 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 5