foto sjaak noteboom Uiteindelijk zullen populieren en iepen allemaal gekapt moeten worden Forndorf’-populieren en iepen van onbekend merk WADDINXVEEN - Langs het water aan de Prinses Beatrixlaan staan 25 jaar oude, krachtig gegroeide populieren wm dWkell Uw Landbouwhogeschool over aanplant Prinses Beatrixlaan k Uitslagen bridgeclub Reisburo Van Ginkel: ONIET OM HEEN! r verschillend formaat in 'l exclusief album F f De Prinses Beatrixlaan, zoals w die deze zomer fotografeerden. Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen en Van Ginkel: de reis spec ’^80^°' ”Met bloedend hart zien we de nood de gemeente- zaak in dat de populieren en de iepen op den duur allemaal zullen moeten verdwijnen”, zei mevrouw J. de Vos- Ras in de vergadering van de raad scommissie voor de openbare werken en -bedrijven van vorige week woens- WADDINXVEEN Op de afgelopen die zo'n tien jaar geleden zijn geplant, donderdagavond gehouden drive van zijn van een onbekend merk. De vat baarheid voor iepeziekte is daardoor onbekend. Gezien de leeftijd van de bomen is het onwaarschijnlijk dat ze te gen deze ziekte bestand zijn. Tot nu toe is er teerd en de bomen verkeren in uitste kende staat van gezondheid. Wel is de groei minder dan optimaal en hier en daar zelfs zeer matig, doordat de iepe- kronen in de schaduw staan van de populieren. geval de boom kunnen uitputten wat leidt tot groeivermindering, taksterfte, degeneratie van het wortelstelsel en tenslotte tot de dood. Op de beplanting aan de Prinses Bea trixlaan is al een lichte aantasting van deze ziekte geconstateerd, die echter nog niet tot groeistoornissen heeft ge leid. De populier aan de oostkant bij de hoek met de Willem de Zwijgerlaan is als gevolg van een zware stambeschadi- ging niet meer te handhaven. De tussen de populieren staande iepen. PASSAGE 47 WADDINXVEEN TELEFOON (01828) 2477 de bridgeclub Waddinxveen waren de voornaamste uitslagen: groep A: 1. Ros-Rozendaal 68.33%; 2. echtp. Kuij- pers 66.25%; 3. de Leeuw-van Dort Kroon 60.44 4. dms. Hemminga- echter geen iepeziekte geconsta- Jenné 55.5. dms. Ebens-van Delft J - 53.33%. Groep B: 1. Straver-Wagensveld 70.83%; 2. dms. de Leeuw-van Dort Kroon 67.29%; 3. dms. de Leewerk- Ruijs 55.83%; 4. mw. Berends-de Beer 53.13%. De stand aan de kop: groep A. 1. echtp. Kuijpers 65.59%; 2. Ros- Rozendaal 62.27%; 3. echtp. Moons 54.69%; 4. dms. Hemminga-Jenné 52.83%; 5. mw. van Hattum-Haspels 50.49%. Groep G: 1. Straver- Wagensveld 57.97%; 2. dms. Slob-v. d. Roovaart 57.50%; 3. mw. Berends-de Beer 54.58%; 4. dms. Bangert- Wagensveld 53.17%; 5. dms. de Leeuw- van Dort Kroon 51.54%. WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 WADDINXVEEN - Ir. J. T. M. van Broekhuizen en ir. J. J. Westra van de vakgroep Bosteelt van de Land bouwhogeschool in Wageningen hebben hun deskundig oordeel ge veld over de toekomst van de popu lieren en iepen langs het water aan de Prinses Beatrixlaan. Op verzoek van de bewoners aan de westkant, die de bomenrijen hadden willen houden in tegenstelling tot de be woners aan de oostkant, hebben ze de aanplant bekeken en vastgesteld dat de hele boel gekapt zal moeten worden. Prinses Beatrixlaan te houden zoals die die de zondagse naam Populus x eura- De maatregelen die ze hebben voorge steld zijn deze: Op korte termijn, zo mogelijk voor jaar 1980, kappen van alle populieren aan de oostkant van het water. De plantsoenendienst kan volstaan met het afzagen vlak onder het maaiveld, om dat het rooien van de stobben schade lijk is voor de groeiplaats. De oostkant spoedig inplanten met stevig plantsoen, zoals de moeraseik, zo dicht mogelijk bij de stobben van de populieren. Begin 1982 op dezelfde wijze alle populieren kappen aan de westzijde van het water. Op deze wijze verkrijgt men aan de Prinses Beatrixlaan een tweerijige beplanting van iepen, met tussen geplante moeraseiken. Uiteindelijk kappen van de nu nog tussen de populieren staande iepen aan beide kanten. Dit afhankelijk van de aanvankelijk zich vrijwel zeker verbe terende groei van de iepen, maar uiter lijk tegen de tijd dat de iepen de groei van de moeraseikén gaan schaden of dat er iepeziekte gaat optreden (na 5 a 10 jaar) worden de iepen verwijderd en vervangen door een kleiner blijvende, enigszins schaduw verdragende boomsoort. HARD AANGEKOMEN Het oordeel van de twee leden van de vakgroep Bosteelt van de Landbouw hogeschool in Wageningen is hard aan gekomen bijde bewoners J. A. G. Her- tqgh, mevrouw E. Derksen-Hofman en mevrouw J. de Vos-Ras, die om dit oor deel hadden gevraagd in een poging de met daar tussen iepen. De populieren. Prinses Beatrixlaan te houden zoals die die de zondagse naam Populus x eura- nu is. mericana "Forndorf” dragen, hebben Het rapport van de beide ingenieurs is in het voorjaar vrouwelijke katjes en aan de orde gekomen in de vorige week verspreiden later vruchtpluisjes. woensdagavond gehouden vergadering ”Forndorf”-populieren bezitten brede van de raadscommissie voor openbare kronen met zware zijtakken, die vrij ge- werken en-bedrijven, waarin voorzitter voelig zijn voor wind. Bovendien is P. F. J. van Schie (CDA) en de commis- deze boomsoort sterk vatbaar voor een sieleden hun waardering uitten voor vorm van bladziekte, die in het ergste het door de bewoners aan de westzijde genomen initiatief en het uitgebrachte rapport. "Hier is de dolkter aan het woord”, oordeelde adjunct-directeur ing. W. J. Dekkers van lijke dienst Openbare Werken Bedrijven over dit werkstuk. Al deze zomer had het gemeentebe stuur in samenspraak met de bewoners aan de Prinses Beatrixlaan besloten dat er gekapt zou moeten worden, maar dan in een andere fasering dan nu de mensen van de vakgroep Bosteelt heb ben voorgesteld. Verwacht mag worden dat het Wageningse advies nu zal wor den opgevolgd, omdat iedereen het er over eens is dat de toekomst voor de populieren en iepen allerminst roos kleurig is te noemen. In de eerste plaats zullen de kronen van. de populieren elkaar binnen afzienbare tijd gaan raken, zodat de groei van deze bomen geleidelijk zal gaan afnemen. Verder is het niet uitgesloten dat hier mee ernstiger en frequenter aantasting van bladvlekziekte (welke al is gecon stateerd) zal samengaan. De voorlopig nog te verwachten krach tige groei van stam en takken zal het ri sico van takbreuk doen toenemen, te meer wanneer door bladvlekkenziekte taksterfte zou optreden. De door groeiende populieren vergroten de druk op de tussen de bomen staande ie pen, die op hun beurt minder snel gaan groeien en er ook niet gezonder op worden. BLOEDEND HART Als voordelen van de door ir. Van Broekhuizen en ir. Westra voorge stelde maatregelen gelden dat de hin der door vruchtpluis van de populieren voor de bewoners aan de oostkant sterk afneemt (bovendien worden de tuinen en huizen minder beschaduwd), dat de laan niet in één keer kaalgekapt, maar de beplanting geleidelijk wordt ver nieuwd, dat de iepen tijdig worden vrij gesteld van de druk van de populieren en zeker een redelijk aantal jaren kun nen doorgroeien tot een beplanting van allure, dat wanneer de iepen verwijderd (moeten) worden, de moeraseiken al forse afmetingen hebben bereikt en dat de kosten door de uitvoering in fasen over een aantal jaren gespreid kunnen worden. dagavond. Namens de bewoners bep- groep Bosteelt hadden voorgesteld. In leitte ze ervoor betrokken te worden bij ieder geval denken zowel de gemeente de opstelling van het nieuwe aanplan- als de bewoners aan een forse beplan- tingsplan. ting, zodat zo weinig mogelijk schade Nader zal nog worden bekeken of er in- wordt toegebracht aan het gezicht van derdaad moeraseiken zullen moeten de Prinses Beatrixlaan zoals we die nu komen, zoals de twee leden van de vak- al sinds jaar en dag kennen. p Waddinxveen Passage 222 S 01828-7522* Zeist Slotlaan 231 S 03404-25824* Zoetermeer Dorpsstraat 138 *2 079-167555* Den Haag De La Reijweg 11 *2 070-469648* Gouda Korte Tiendeweg 2-4 *2 01820-21922* -- '®/REIS- EN PASSAGEBUROs

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 7