PSP wil ’n coördinatie groep voor acties instellen Muziekavond van Nieuw dieren verblijf mWrEPRUZENHAL Bijeenkomsten in kerstsfeer 21 Leger des Heils in AF-centrum i WH fcl A v Af Film in de Brief aan diverse organisaties Aankoop stuk grond in het Gouwebos voor 266.670,— 'S I Schaapskooi VASTE LAGE PRIJZEN! VASTE LAGE PRIJZEN! F - 1I» WK. •Wl-Ax"’* ...1 -.-14 dri- 2 -te fiMilHI 1» L: ar- V w» AWW NV I i mt «Ml “H* I dj Ui Het muziekkorps van het Leger des Heils uit Gouda. isl I '.ju.' WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 WADDINXVEEN - In een spoedei sende vergadering heeft het recreatie- WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Pacifistisch So cialistische Partij (PSP) wil een coördinatiegroep voor acties in het le ven roepen, die er voor kunnen zorgen dat plaatselijke ’’vertalingen” van landelijke campagnes beter uit de verf komen en wellicht een veel groter draagvlak kunnen krijgen dan tot nu toe vaak het geval is. In die coördinatiegroep zouden tenminste zitting kunnen nemen vertegen woordigers van PvdA, D’66, PPR, PSP, Interkerkelijk Vredesberaad, Nivon en het Humanistisch Verbond. geestelijke- als in het maatschappelijke vlak. Het korps van het Leger des Heils be staat uit diverse afdelingen zoals mu ziekkorps, zangbrigade, bejaardensoos, gezinsbond, jonge vrouwenbond, al smede een uitgebreid jeugdwerk met diverse afdelingen. In Waddinxveen is er een buitenpost met een vrouwen bond en jeugdwerk. De leiding van het korps berust bij een officier, geassi steerd door enkele plaatselijke offi cieren. Alleen de officier is in full-time legerdienst. Alle andere plaatselijke of ficieren en heilssoldaten - wat het Le ger des Heils in Gouda betreft onge veer 80 - verrichten hun werk op vrij willige basis. Centraal in al hun werk zaamheden staat het doel om via zang, muziek en geestelijk en maatschappe lijk werk het evangelie uit te dragen. PROGRAMMA Het optreden in-kerstsfeer in het Anne Frank-centrum omvat een programma met werkstukken van het muziekkorps en het zangkoor. Er is ook nog samen^ zang, terwijl er tevens nog van een duet sprake is. Het programma, dat ook een pauze kent, vermeldt nog een korte kerstgedachte van kapiteine Jongejans. procent) door de provincie Zuid- Holland 40.350,Voor de gron daankoop komt derhalve uit de eigen pot van het recreatieschap 40.350,begint om 20.15 uur. Toegang gratis. WADDINXVEEN - Dit is het de zer dagen in gebruik genomen nieuwe dierenverblijf in het Bur gemeester Warnaarplantsoen, waarvoor de Waddinxveense ge meenteraadsleden in hun verga dering van februari dit jaar f 45.000,beschikbaar stelden. Het nieuwe onderkomen was no dig om de in het park aanwezige dieren op een goede en verant woorde wijze te kunnen onder brengen en verzorgen. De opge ruimde accommodatie was te be perkt van ruimte en was ondoel matig ingericht. Het nieuwe dier enverblijf voldoet aan de richtlij nen zoals die worden gegeven door het Instituut voor Natuurbe- schermingseducatie te Amster dam. Medio 1968 is in het burgemee ster Warnaarplantsoen, gelijktij dig met de verplaatsing van het hertenkamp, het ’’geitenkampje” met het daarbij behorende onder komen I02) gecreeërd, wat voor de toen aanwezige dieren - drie geiten en een ezel - een ver antwoorde huisvesting was. Ge zien de grote belangstelling bij de Waddinxveense bevolking en de behoefte bij de jeugd om in con tact te komen met de dieren, is in overleg met een dierenarts het aantal dieren uitgebreid tot circa 25. Ten opzichte van de oppervlakte van de weide en het aantal aan wezige dieren vonden B. en W. dat deze redelijk op elkaar zijn af gestemd, hoewel de mogelijkheid aanwezig is de weide met 100 m2 uit te breiden door het laten vervallen van een groenstrookje langs de afrastering. Het college heeft echter deze mogelijkheid uit een oogpunt van kostenbespa ring achterwege gelaten. riode een actie rond een soortgelijk of ander thema willen opzetten; Geen plaatselijke ondersteuning in Waddinxveen van acties, waarbij ver schillende partijen en organisaties wel landelijk samenwerken. Geen groot organisatorisch draag vlak voor acties; Relatief weinig publiciteit voor deze acties en als gevolg hiervan rela tief weinig belangstelling. Aan deze euvelen wil de PSP een halt toeroepen door het instellen van een Maandag 10 december Muziekavond van het Leger des Heils uit Gouda in kerstsfeer. Deze avond wordt gehouden in het Anne Frank-centrum en is bestemd voor alle bejaarden. Begonnen wordt om acht uur. Medewerkenden; muziekkorps en zangkoor van het Leger des Heils. Dinsdag 11 december Kerstmiddag voor bejaarden, invali den en alleenstaanden in De Hoek steen van het door de Centrale Her vormde Gemeente verzorgde kerktele- foonprogramma ’’Speciaal voor u”. Het thema van deze middag, die voor de 16e maal wordt gehouden en om 14.30 uur begint, is ’’Licht in de duisternis!” - „cl. 3 buiten naar behoefte van één of meer organisaties. Bij dit laatste denkt de PSP aan spontane acties, zoals enkele jaren geleden het Waddinxveense pro test tegen de executie van een aantal Basken in Spanje en het ondersteunen van landelijke acties. Op dit moment tuinland ligt aan het Noordeinde. De wacht de PSP nog af op welke wijze de heer Van der Heijden kreeg voor zijn aangeschreven partijen en organisaties perceel 4,50 per centiare voor het zullen reageren. weiland en f 14,85 per centiare voor het tuinland, kosten koper. Volgens het recreatieschap past de aankoop in het kader van de grondverwerving ten be hoeve van de ontwikkeling van het Gouwebos. Voorzitter J. H. Reinders deelde dan ook mee dat besprekingen met grondeigenaren zullen worden voortgezet om zover te geraken. De grondaankoop door het schap wordt voor 70 door het ministerie van Cultuur, Re creatie en I' 188.300.terwijl in de verwervings kosten ook zal worden bijgedragen (15 die hun weg moeten zoeken in een ge- compliceerde wereld. In feite voor een ieder die tracht te ont dekken wat ware vrijheid is. De film nationaal karakter (anti-kernenergie, anti-kernbewapening, Puerto Rico, Zuid-Afrika). VIJF NADELEN Toch is er volgens de PSP, die deze ont wikkeling van harte toejuicht en hoopt dat het in Waddinxveen zal blijven gon zen van dergelijke acties, een belan grijk "maar” te plaatsen bij deze gang van zaken. Veel van deze acties worden namelijk ondernomen door één partij of organisatie, met de volgende vijf na delen: Geen ideeënuitwisseling met an dere partijen en organisaties rond nog op te zetten acties; Geen coördinatie met andere parti- V De muziekavond van het Leger des Heils wordt geleid door kapiteine Jon gejans. Voor de muziek tekent kapel meester Joh. van Dam en voor de zang zangleider Jos van Dam. De avond in het Anne Frank-centrum is tegen beta ling van één gulden toegankelijk, ter wijl zij die slecht ter been zijn voor ver voer kunnen bellen het bekende num mer 5555. EEN VAN DE 110 Het Goudse Leger des Heils-korps is één van de 110 korpsen in ons land. Het bestaat ruim 85 jaar en is in zijn werk zaamheden verantwoording verschul digd aan het hoofdkwartier in Amster dam, hetwelk op zijn beurt weer ressor teert onder het internationaal hoofdk wartier in Londen. De werkzaamheden van het korps liggen zowel in het WADDINXVEEN Het muziekkorps en zangkoor van het Leger des Heils uit Gouda geeft maandagavond 10 de cember om acht uur in het Anne Frankcentrum een concert in kersts feer. Deze avond is bestemd voor alle Waddinxveense bejaarden en wordt ge organiseerd door de culturele commis- sie van de Stichting Gecoördineerd Be- coördinatiegroep voor acties in Wad- J^ardenwerk Waddinxveen schap Bospark, het samenwerkingsor- dinxveen. De groep met vertegenwoor- gaan van de gemeenten Waddinxveen digers van progressieve partijen en or en Boskoop voor de ontwikkeling van ganisaties zou minimaal enkele keren het Gouwebos, maandagmiddag in het per jaar bijeen moeten komen en daar- Waddinxveense gemeentehuis besloten van de Waddinxvener A. van der Heij den een stuk grond van 2,2 hectare aan te kopen tegen de prijs van f 266.670.(exclusief f 2.300,o- verdrachtskosten). Het betreffende perceel weiland en - Sf WADDINXVEEN Op vrijdagavond 7 december wordt in de hervormde procent gesubsidieerd koffiebar De Schaapskooi (Nesse 4. naast de Brugkerk) de film ’’Where eagles Maatschappelijk Werk (f fly” gedraaid. Deze film is gericht op middelbare scholieren en studenten. Donderdag 13 december Kerstavond in het Hervormd Wijk- gebouw De Hoeksteen aan de Es- doornlaan van de afdeling Wad dinxveen van de Nederlands Christen Vrouwenbond. Kerstavond van de gereformeerde Vrouwencontactgroep "Bij de Bron” in de Ontmoetingskerk. Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 18 december Kerstviering in het Anne Frank- centrum om 20.00 uur. Deze jaarlijkse viering voor de Waddinxveense bejaar den wordt georganiseerd door de Vrou welijke Vrijwillige Hulpverlening (WH) uit Waddinxveen. Kerstavond van de Hervormde Vrou wenkring Maria Martha in de hal van De PSP’ers hebben hun ideeën vorige week donderdag ontvouwd in een brief aan de besturen van de eerderge noemde politieke, kerkelijke en maat schappelijke groeperingen. Geconsta teerd wordt namelijk dat er de laatste paar jaar in Waddinxveen door pro gressieve partijen en organisaties in toenemende mate acties en activiteiten worden ondernomen rondom thema’s jen en organisaties die in dezelfde, pe- met zowel een nationaal als een inter- Het nieuwe dierenverblijf in het Burgemeester Warnaarplantsoen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN -Ten behoeve van onze lezers hebben we de ons be kende bijeenkomsten met een kerstkarakter op een rijtje gezet. Het blijkt dat er in deze december-maand weer heel wat activiteiten op touw worden gezet met de bedoeling het traditionele kerstgebeuren centraal te stellen. In het rijtje ontbreken de interkerkelijke adventsdiensten, want die zullen dit jaar niet in onze gemeente worden gehouden. de bethelkerk aan de Bilderdijklaan. Donderdag 20 december Kerstfeest van de hoogste klasser van de zondagsschool en van de jeugd clubs van de Centrale Hervormde Ge meente in De Hoeksteen. Kerstavond van de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Bond var Plattelandsvrouwen in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw He Trefpunt. Maandag 24 december Kerstconcert van de Hervormde Ge mengde Zangvereniging ”Vox Jubi lans”, met beide jeugdkoren, in de her vormde Brugkerk aan de Kerkweg Oost. Medewerkenden Klaas Jan Mul der (orgel) en Hans Bruin (piano). Aan vang 19.00 uur. Dinsdag 25 december I Eerste Kerstdag) Gereformeerde jeugddienst in d Ontmoetingskerk aan de Groens voorde om 16.00 uur. Aan deze kerk dienst verleent muzikale medewerkin; het Bodegraafse koor "Singin; Religion”. Woensdag 26 december Tweede Kerstdag Kerst-Inn in het kerkgebouw van de hervormde Immanuëlkerkgemeente aan de Prinses Beatrixlaan. Organisa tie: Jongerenclub Together. Kerstfeest voor de jongste kinderei van de zondagsschool van de Centrah Hervormde Gemeente in D< Hoeksteen. - N i z A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 9