BRUGWEG ONGESCHONDEN de pater - makelaardij b.v. waddinxveen BEWONERSLAAT ONZE Klokgelui GEMEENTERAAD gratis. huis kopen? huis verkopen? Volgende week laatste Weekblad Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Bewoners op informatieavond en hoorzitting: ANTIEK UIT VERKOOP Heemskerk B V Hoorzitting J. Hogendoorn tournet verboom makelaardij b.v. iga Onafhankelijk Nieuwsblad T j telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed 3 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen DAAROM VERKOOP TEGEN SPECIALE lUdNBMj iw-- - Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 Woensdag 19 december, gemeentehuis, 19.30 uur WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 35e JAARGANG NR. 1645 VOOR u TELEFOON 01828-2218 van I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT..;. dening en de woningbouw zal blijken welk gewicht de gemeenteraadsleden "DEN BIENCORF” (naast postkantoor) W addinxteen - Tel. 01828-3606 Per I januari 1980 loopt ons huurkontrakt af en wordt niet verlengd PRIJZEN Doe nu uw voordeel Kom vrijblijvend kijken'. Dorpstraat 33, Waddinxveen WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagmorgen 18 december wordt er om 10.00 uur in het gemeentehuis een hoorzitting gehouden over het door de heer Jac. Hogendoorn ingediende ver zoek ingevolge de Hinderwet tot hel oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting be stemd voor een schilders-, behang- en glasreparatiebedrijf, inclusief detail handel. Dat zou dan moeten gebeuren in garages aan de A. van Solmstraat. Nassaulaan, Mauritslaan, L. de Colig- nystraat en Van Lippe Biesterfeldlaan. zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als inlevert De visie van de Bfugweg-bewoners houdt in dat het gemeentebestuur niet met een bestemmingsplan voor de dag behoeft te komen waarin uitgegaan wordt van demping van de naast de weg liggende sloot om aparte voorzieningen voor de (brom)fietsers langs de Brug weg en de Zwarteweg te kunnen ma ken, waardoor het langzame en overige verkeer van elkaar gescheiden zou kun nen worden. Dat er echt gestreefd moet worden naar een goede verkeersoplossing vindt iedereen. Hoewel het verkeer op de Brugweg nogal meevalt, laat dagelijks de veiligheid van (brom)fietsers en voetgangers veel te wensen over omdat van hetzelfde stukje weg ook personen auto's en hinderlijke vrachtwagens ge bruik moeten maken. Daarom staan de bewoners achter het plan van de ge meente om ongeveer 200 meter ten noorden van de Brugweg een omlei- dingsweg te maken. Maar dan beslist niet één die 150 meter ten westen van de Winterdijk weer aansluit op de Brugweg, maar één die wordt doorge trokken naarde Middelburgseweg. FLESSEHALS "Anders verschuiven we de problemen van de Brugweg naar de flessehals bij de Winterdijk en daar is niemand mee gediend", aldus één van de bewoners. Het plan van de gemeente om de oprit vanaf de Brugweg naar de hefbrug af gesloten te verklaren voor alle autover keer in beide richtingen - zodra de noordelijke omleidingsweg klaar is - stuitte eveneens op verzet van bijna ie dereen en niet in het minst van nering- doenenden als Snijders Meubelen, Kraijesteijn Tweewielers en offsetdruk- kerij en copieerinrichting Hofman. Er moet daarom gekozen worden voor een oplossing die het mogelijk maakt dat de Brugweg voor iedereen goed bereik baar blijft (zonder omwegen), maar dat er paal en perk wordt gesteld aan het voor het behoud van de karakteristieke Brugweg. Hij meende echter allerlei addertjes onder het gras te zien voor wat betreft de demping van de naastge legen sloot, voor welke oplossing hij voorkeur vermoedde bij het college van Burgemeester en Wethouders. "Alles wat we aan de Brugweg doen, doen we voor Reeuwijk. Want van het verkeer naar die gemeente hebben we last. Reeuwijk is er daarom zelf mee ge baat mee te werken aan de aanleg van een weg in het verlengde van Randen- burg. De Brugweg is een stukje oud- Waddinxveen dat waard is om het te bewaren zoals het nu is". RAADSCOMMISSIE college van Burgemeester en Wethou- In de volgende week dinsdagmiddag 18 ders voor nieuwe gesprekken aan te knopen met het gemeentebestuur van geven aan de mening van de Brugweg- bewoners. In ieder geval constateerde wethouder P. F. J. van Schie (CDA), die de vergadering leidde en duidelijk te kennen gaf niet met de bewoners te willen discussiëreiT, maar juist zoveel mogelijk meningen wilde horen en dan ook de gemeentelijke toelichting op het te maken nieuwe bestemmingsplan tot een minumum beperkte, dat zowel ge meente als Brugweg-bewoners worste len met welke oplossing er ook gekozen gaat worden. Het ligt in de bedoeling dat het nieuwe bestemmingsplan in april 1980 ter visie zal worden gelegd. Dat is nodig omdat er anders geen wettelijke mogelijkhe den meer bestaan om ongewenste ont wikkelingen in dit gebied tegen te gaan, terwijl langer uitstel van een nieuw plan ter vervanging van het uit 1973 stam mende dat de goedkeuring van de Kroon niet kon verwerven niet verant woord is. tigheden, die tot ongeveer negen uur zullen duren. Daarna is er voor de kerkgangers een gelegenheid tot ont moeting in het Hervormd Wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. De rastauratie van de Brugkerk heeft in to taal zo’n drie miljoen gulden gekost. WADDINXVEEN Vanaf (woensdag 12 december) zal de klok van de gere- ij staureerde hervormde Brugkerk-Oost weer luiden ten teken dat het Godshuis dat vanwege een ingrijpende op- knapbeurt twee jaar gesloten is geweest - weer in gebruik zal zijn genomen. Om C zeven uur beginnen de openingsplech- MEVR.C.v.d. WELLE- HOOGWERF Gediplomeerd pedicure Behandeling volgens afspraak Sniepweg 52 Telefoon 2874 tussen 12.00-13.30 uur december om half vijf in het gemeente huis te houden vergadering van de Reeuwijk en hef provinciaal bestuur raadscommissie voor de ruimtelijke or- van Zuid-Holland om nog eens goed na te gaan of er geen vervangende weg voor de auto’s zou kunnen komen in het verlengde van het landpad Randen- burg of halverwege de Reewal. Ten slotte is de verkeersproblematiek van de Brugweg ook een Reeuwijkse zaak, omdat veel doorgaand (zwaar) verkeer naar en van onze buurgemeente gaat en komt. Met de provincie zal trouwens nog nader over de gewenste verkeer- soplossingen gesproken moeten wor den, al was het maar dat voor een nieuwe omleidingsweg financiële steun vanuit het Provinciehuis niet gemist kan worden. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) deelde mee dat de provin cie in beginsel wil meebetalen (75/„) aan een omleidingsweg. In de raadzaal had oud-wethouder en Brugweg-bewoner H. Huizer herhaal- deijk de bewoners handenklappend aan zijn zijde in zijn herhaalde pleidooien dag 3 januari 1980. Wij verzoeken onze adverteer ders en "nieuwsmakers"hiervan nota te nemen. drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - naóuurnm. 01828-2723 of 01821-2268 WADDINXVEEN Op een enkele uitzondering na willen alle bewo ners van de Brugweg deze karakteristieke-weg-met-sloot laten zoals die is. ”Het dempen van de sloot komt gewoon niet in onze gedachten op", vertelde één van de oudere Brugweg-bewoners op de dinsdagavond in het gemeentehuis gehouden informatieavond en hoorzitting over het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeente aan het voorbereiden is voor de Brugweg en het gebied tussen de Kromme Esse en de Henegouwer- weg. De aanwezige 125 mensen zorgden voor een propvolle raadzaal, waar bijna drie uur lang nergens anders over werd gepraat dan dat de Brugweg niet naar de knoppen mag gaan. doorgaande autoverkeer naar Reeuwijk-Dorp en de Goudse woon wijk Bloemendaal. Veel bewoners die op de informatiea vond en hoorzitting van het gemeente bestuur het woord vroegen stelden het WADDINXVEEN - Volgende week woensdag 19 december 1979 verschijnt het laatste Weekblad voor Waddinxveen in de jaren zeventig. Er komt dus geen krant tussen kerst en Oud en Nieuw. De eerstvolgende edi tie van het Weekblad voor Wad dinxveen is gedateerd donder- •i’iA Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Vertakel een te gekke jeonsshop vol steengoeie mode voor jouuuuu...!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1