Behoud van notarishuis de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Verona in Party Home gaat een miljoen kosten Meerderheid B. en W. voor sloop Vergadering CSB Be Fair afgelast Vuurwerk GESLOTEN Vrijdag extra koopavond Eerstvolgende Weekblad verschijnt op 3 januari 1980 De onderstaande rijwielzaken zijn maandag 24 en maandag 31 december normaal gesloten: De Bron ANTIEK HANDEL ’’DEN BIENCORF” (naast postkantoor) Waddinxveen lel. (tl828-3606-3389 Hoorzitting is afgelast Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter I telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed Prettige Kerstdagen God Jul Frohe Weihnachten Merry Christmas Joyeux Noël onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Gelukkig Nieuwjaar Gott Nytt Ar Glückliches Neues Jahr Happy New Year Heureuse Année Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 1 Verona Vanessa tijdens haar optreden in Party Home gisteravond. {Foto: Weekblad voor Waddinxveen!'Sjaak I i i - EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Wij wensen al onze relaties prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1980 toe. WADDINXVEEN - In verband met de Kerstdagen is er in Wad dinxveen deze week een extra koopavond en wel op vrijdag 21 december. De winkels zijn dan tot 21.00 uur open. Op de "tussenliggende" maan dagen van 24 en 31 december Oudejaarsdag) zijn de winkels geopend tot 17.00 uur. in dit Weekblad voor Waddinxveen elders meer over het oude notarishuis) VAN DEN BOR, ZUIDKADE 52 WIELAARD, DORPSTRAAT 26 KRAYESTEYN, BRUGWEG 1 Hoek leplaan-Eikenlaan Zie advertentie elders in dit blad. 35e JAARGANG NR. 1646 fS3) worden betrokken. Het grote aantal handtekeningen van bijna 2700 perso nen - hoe indrukwekkend dit aantal op zich ook is - vermag hieraan niet af te doen. Bovendien is in ons staatsrecht verankerd het beginsel dat beslissingen zoals de onderhavige door de daarvoor aangewezen - langs democratische we gen gekozen - bestuursorganen dienen te worden genomen." 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. mr. A. G. Smallenbroek en de wet- mening dat tot sloop van het notaris houders P. F. J. van Schie (CDA) huis dient te worden overgegaan en de mevrouw L. M. Oosterbroek- grond ter realisering van vervangende - i uitgegeven. Wethouder Van Gent is van opvatting dat - gelet op de karakte ristiek en de historische waarde van het onderhavige gebouw in het aan oude gebuwen vrij arme Waddinxveen - vol doende grond gevonden kan worden om op grond daarvan handhaving en restauratie van het oude notarishuis na I van het college (op weethouder A. H. van Gent (PvdA) na dus) is van opvatting dat het verschil in opbrengst tussen van het gebouw en uitgifte in erfpacht van de bijbehorende nog nader te bepalen tijdstip in januari grond - onder oplegging van een restau- ratieverplichting - en anderzijds sloop en i Waagmeester (VVD) van mening nieuwbouw in erfpacht dient te worden zijn dat het karakteristieke pand uit v"" 1859 moet wijken voor een woonto ren van 16 meter hoog, terwijl wet houder A. H. van Gent (PvdA) het pand voor de slopershamer zou wil len behouden door het voor een om op grond daarvan handhaving zacht prijsje te verkopen aan een c:. hst ::;t_r;At± geïnteresseerde, maar die moet dan te streven. Hij is voorts van oordeel dat wel worden verlcht tot restauratie. Iedereen is het er over eens dat de gemeente het pand niet in eigen be heer dient te houden en de bij ver koop de grond in erfpacht moet worden uitgegeven. diegenen die deze handtekeningenactie hebben gesteund, worden naar voren gebracht. Ook andere belangen - zoals de in dit geval zwaar wegende finan ciële belangen - dienen door ons col lege en naar wij menen ook door de raad, in de overwegingen die tot de ui- teindelijk te nemen beslissing leiden, te bouwvereniging Ons Begin, Wingerd worden betrokken. Het grote aantal 20. het notarishuis verkocht en de bijbeho rende grond in erfpacht dient te wor den uitgegeven, zulks onder oplegging van een restauratieverplichting van het gebouw, met de bedoeling om aan het gebouw na restauratie een woon/- werkbestemming te geven conform de suggestie van revalidatie-architect ir. E. J. Hoogenberk. VOORSTEL Het B en W-voorstel luidt aldus: De WADDINXVEEN - Dit 1646e nummer van de 35e jaargang van het Weekblad voor Waddinxveen is het laatste dat in de jaren ze ventig verschijnt. Het eerstvol gende nummer is gedateerd don derdag 3 januari 1980. Onze adverteerders verzoeken wij vriendelijk hun materiaal voor dit eerste nummer in de jaren tachtig in te leveren op vrijdag 21 december of op maandag 31 de cember. In de week waarin de Kerstdagen vallen is de adminis tratie van de krant gesloten. Noteboom WADDINXVEEN - De Waddinxveense zangeres Verona Vanessa, die herhaaldelijk overal in het land op treedt, zong gisteravond voor het eerst in eigen huis. Dat gebeurde in Party Home, waar Vandien Verzekerin gen BV uit Alphen aan den Rijn de primeur had. Dit bedrijf had daar een personeelsfeestje en als attracties fungeerde Verona Vanessa. Net een dansgroepje trad zij daar tussen tien en elf uur op. De reacties op haar op treden waren geweldig. Vandien Verzekeringen BV kan terugzien op een geslaagd feest ter afsluiting van het jaar 1979. WADDINXVEEN - De voor dinsdag morgen tien uur in het gemeentehuis ciën zullen nog over dit voorstel wor- geplande openbare hoorzitting over het door de heer Jac. Hogendoorn inge diende hinderwet-verzoek om garages aan de Koningin Wilhelminasingel, Nas- saulaan, Mauritslaan, L. de Coligny- straat en Van Lippe Biesterfeldlaan te kunnen gebruiken voor zijn schilders-, grootst mogelijke meerderheid van het college stelt de raad op 30 januuari voor te besluiten tot sloop van het oude notarishuis en hiervoor het restant van het nog beschikbare krediet te beste den, te zijner tijd tot uitgifte in erfpacht van de grond over te gaan en ter plaatse passende vervangende nieuwbouw te doen realiseren. Wethouder Van Gent is van opvatting dat het gebouw dient te worden verkocht onder oplegging van een restauratieverplichting terwijl de bijbehorende grond in erfpacht dient te worden uitgegeven; het gebouw zou volgens de socialist na de restauratie een bestemming dienen te verkrijgen conform de suggestie van ir. Hoogen berk. De commissies voor kunst, cultuur, re creatie en jeugd, voor ruimtelijke orde ning en woningbouw en voor de finan- f:=_ _..n-i:.-,_i - den gehoord. De werkgroep "Red het notarishuis" zal - gelet op de aan de raad en het college gerichte brieven - van de door de raad genomen beslissing op de hoogte worden gesteld. "Wij zul len hiervoor - mede namens uw raad - zorgdragen. Een exemplaar van het behang- en glasreparatiebedrijf, inclu- raadsvoorstel hebben wij reeds ter in- formatie aan de werkgroep doen toeko- Uit men", aldus B. eji W. ACTIE Over de actie van de werkgroep "Red niet alle genoemde percelen bij de het notarishuis" lot behoud en restau- -*■ -- ratie van het oude notarishuis meldt het college in het concept-voorstel tot sloop en nieuwbouw nog het volgende: "De brieven van de wc_,'2- "D1 het notarishuis" en de daarin voerde argumentaties vóór handhaving e 1 1 door ons in overwegingen bestaat daarin geen aanleiding om een ander standpunt in te nemen. Met be trekking tot genactie en het resultaat daarvan mer ken wij nog op, dat wij ook dit aspect I omtrent het aan de raad te richten voorstel". "Ons college ziet het echter als zijn taak en verantwoordelijkheid om Niet alleen te letten op de belangen die door Bruyn, WADDINXVEEN Na ruim een van het gebouw en uitgifte in erfpacht jaar wachten is dan gisteravond het van de bijbehorende grond ten behoeve van vervangende nieuwbouw zo groot is, dat eerstgenoemde mogelikheid niet in het financieel belang van de ge meente is. Nu bovendien acceptabele vervangende nieuwbouw mogelijk is van mening dat tot sloop van het notaris in het zeven pagna’s tellende concept voorstel aan de gemeenteraad conclu deert een unaniem college van B. en W. dat het financieel gezien niet ver antwoord is het oude notarishuis te re staureren (totale kósten ruim één mil joen gulden) en daaraan vervolgens een WADDINXVEEN - De voor vanavond sociaal-culturele bestemming te geven. geplande algemene ledenvergadering De grootst mogelijke meerderheid van de christelijke sportvereniging Be u Fair gaat niet door. Het bleek dat de uitnodiging hiervoor te laat kon wor den verstuurd. Het ligt in de bedoeling enerzijds verkoop de algemene ledenvergadering, op een j ii te beleggen. sief detailhandel, is niet doorgegaan. ”’t een nader onderzoek is de ge meente namelijk gebleken, dat wat be treft de uitvoering van de desbetref fende bepalingen van de Hinderwet on- derwerpelijke aanvraag om vergunning behoeven te worden betrokken. Een aantal bergingen wordt namelijk uit sluitend gebruikt als stalling voor voer- erkgroep Red tuigen, welke bergingen derhalve bui ten verdere beschouwing kunnen blij ven. Er wordt dus nu gesleuteld aan een nieuwe aanvraag. In overleg met de concept-voorstel in het voormalig notarishuis aan de Kerkweg-Oost verschenen. Het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week be- richtte daar al uit dat burgemeester gebleken, is het driemanschap is. Nu bovendien acceptabele aange- en restaurati van het notarishuis zijn i betrokken. Voor de meerderheid van ons college heer Hogendoorn zal voor de garages aan de Koningin Wilhelminasingel en de Louise de Colignylaan een nieuwe de gevoerde handtekenin- procedure worden gestart, zo hebben B. en W. afgelopen vrijdag geschreven I aan mw. E. W. Ehlert-de Jong, Water- hebben betrokken bij onze beslissing ruit 122 te Gouda, P. J. van der Hilst, Nassaulaan 10, J. L. van der Waals, Anna Paulownastraat 26, J. G. T. van Raay, Kon. Wilhelminasingel 65, K. H. Rijsdorp, J. W. Frisoweg 71, W. C. de v. Waldeck Pyrmontstraat 12, M. van der Graaf, van Nassau Dillen burgstraat 15, mw. L. E. M. Dicker- Koper, van Mecklenburg Schwe- rinlaan 21, mw. J. A. van der Hulst, Zalkerbos 289, Zoetermeer, Ver. van Eigenaars Flatwoningen, Pr. Alexan- derstraat I t/m 6 en de Chr. Woning-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1979 | | pagina 1