de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank O l Woonwagenbewoners met toiletwagen honkvaster? |f Automatisch sparen... Kt Éi /r zegiknog"\ tegen Bernhard, wat een prima idee eigenlijk! <Ook iets voor u? j Gemeente stelt geld voor aanschaf beschikbaar huis kopen? huis verkopen? Politiek café D’66 over het notarishuis NIEUWJAARSBAL THE OLD CLASSIC Informeer bij de Rabobank in de buurt. pedicure verboom makelaardij b.v. jg: Onafhankelijk Nieuwsblad I Ff l NIEUWJAARS RECEPTIE 1 de knipper J R®! f# X n r y I 4 telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen jonge mode in de Automatisch uw spaarbank. toiletwagen i 61 A J. van f.f.c. ,,de knipper” op woensdag 9 januari van 19.00 tot 24.00 uur. Alle leden, vrienden en bekenden, inclusief hun lieve vrouwen zijn welkom! Het hele gebeuren vindt plaats in de sporthal ,,de sniep”, waar u kunt genieten van een hap en een snap. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828)5594 Zaterdag 5 januari 1980 DONDERDAG 3 JANUARI 1980 35e JAARGANG NR. 1647 april het parkeerterrein aan de Snieweg i i I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Verbakel P.S. nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij onze technisch directeur de hr. A. van Harten. Tel.: 01828-5441 dagelijks van 7.00 tot 13.00 uur. de provincie beslissen over het protest dat de woonwagenbewoners hadden in gediend tegen de weigeringg van de ge meente Waddinxveen om hen blijvend te herbergen. De provincie oordeelde dat de bewo- een te gekke jeansshop vol s teen goeie mode voorjouuuuu...! 6 OP KORTGEDING De woonwagenbewoners spanden een kort geding aan bij de Rotterdamse rechtbank, en met succes. De rechter vond dat de gemeente nog maar een paar weken geduld moest oefenen: tot V/GPV)”Öe heer F. H. de Ruijter 31 mei om precies te zijn, want dan zou (VVD) achtte de juridische aspecten van een en ander niet te overzien. ners voorlopig op het parkeerterrein mochten blijven staan, tot er een de finitieve oplossing is gevonden. Die op lossing ligt volgens wethouder Ooster- broek niet in het nieuw aan te leggen woonwagenkamp bij de Tweede Bloks- weg. Ten eerste hebben de omwonen den een protest ingediend bij de Kroon tegen die aanleg, en ten tweede is daar in elk geval geen ruimte om alle woon wagens aan de Sniepweg daar te huis vesten. Vijf van de acht geplande plaat sen zijn al vergeven aan bewoners van het huidige woonwagenkamp. "We hebben er nu acht plaatsen gep land, maar dat kunnen er misschien wat meer worden; dat zijn we nu aan het nameten. Maar meer dan een stuk of twaalf, heel misschien dertien, plaatsen zullen er beslist niet kunnen komen", aldus de wethouder. Voor de komende winter wil de ge meente dan nog maatregelen treffen voor de woonwagenbewoners aan de Sniepweg. Momenteel moeten 40 men sen gebruik maken van één toilet en twee kranen. Vandaar dat B en W aan de gemeenteraad voorstelden om voor 15.000 gulden een Toiletwagen te kopen om de voorzieningen weer op peil te brengen. Of er echter, zoals B en W voorstellen, een subsidie van CRM voor deze investering wordt aange vraagd, is hoogst onwaarschijnlijk ge worden. De gemeente is er namelijk achter gekomen dat die subsidie alleen gegeven wordt als er sprake is van een tijdelijke standplaats. "En dat parkeer terrein tot tijdelijke standplaats verhef fen, is wel het laatste dat we willen", al dus wethouder Oosterbroek. Het zou daardoor namelijk nog veel moeilijker worden iets tegen de woonwagens te ondernemen. De raadsleden wezen bijna zonder uit zondering de moeilijke situatie waarin de gemeente verzeild was geraakt door een groep trekkende woonwagenbewo ners vorige winter tijdelijk onderdak te verschaffen aan de Sniepweg. "Het neerzetten van de toiletwagen is geen principiële oplossing van het vraag stuk”, aldus drs. G. Blom (CDA). "De woonwagenbewoners gaven hun woord door de gemeente toe te zeggen dit voorjaar weer te zullen vertrekken, maar ze hielden zich er niet aan", be toogde de heer J. Havenaar (SGP/HK- W EB - 'i weer moesten verlaten. Reden daar voor was dat men dan, vanwege het in werking treden van de parkeer- excessen verordening (om het parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom tegen te gaan) en de start van het nieuwe seizoen voor een aantal sport verenigingen, het parkeerterrein weer volledig nodig zou hebben. De bewoners maakte met het vertrek, ondanks een afwijzing van het verzoek aan de gemeente voor een blijvend on derdak in Waddinxveen, echter alles behalve haast. Als tegenmaatregel be sloot de gemeente toen medio april wa ter en elektriciteit af te sluiten. Voordat D '66 een definitief standpunt inneemt willen de de mocraten graag nog geconfron teerd worden met de mening van de bevolking. In het politiek café zal gemeenteraadslid H. P. Barth van D’66 uiteraard aan wezig zijn. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer informatie over de toekomst van het oude notarishuis, waarover volgende week ook in diverse raadscom missies gesproken zal worden. MEVR.C.v.d. WELLE- HOOGWERF Gediplomeerd Behandeling volgens afspraak Sniepweg 52 Telefoon 2874 tussen 12.00-13.30 uur WADDINXVEEN - D’66 houdt woensdagavond 16 januari om kwart over acht in café Sport aan de Kerkstraat een politiek café over de toekomst van het oude notarishuis aan de Kerkweg-Oost, dat B. en W.(op wethouder A. H. van Gent PvdA j nazouden willen slopen. Dit sloopplan wordt vooralsnog gesteund door de fracties van CDA. SGP/HKV/GPV, VVD en D’66. WADDINXVEEN In de woensdagavond voor Kerstmis gehouden gemeenteraadsvergadering hebben de raadsleden unaniem ingestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om f 15.000,op tafel te leggen om de woonwagenbewoners in het sportpark ”de Sniep” aan een toiletwagen te helpen. Deze betere toiletvoorziening komt in de plaats van de huidige oude schaftwagen met één toilet en een electrici- teitsaansluiting. Van deze voorziening moet een groep van 40 mensen gebruik maken. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 lo'ey De groep van ongeveer 40 woonwagen bewoners kwam in 1978 naar Wad dinxveen na een overwintering in Reeuwijk. Waddinxveen besloot "uit menselijke overwegingen” de groep voor de winter onderdak te verlenen. Daarbij werd wél uitdrukkelijk gesteld dat de woonwagenbewoners uiterlijk 1 Voorlopig is er nog geen uitzicht op een oplossing voor de woonwagens die sinds najaar '78 op het parkeerterrein aan de Sniepweg staan. "We vrezen dat dit een zaak op lange termijn gaat wor den", zegt wethouder L. M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD). "We kunnen momenteel ook geen en kele actie ondernemen. We hebben wel protest aangetekend tegen de beslissing van de provincie dat de woonwagens daar voorlopig mogen blijven staan, maar we hebben de ervaring dat uit spraken van de Kroon (die over het protest moet oordelen, red.) altijd erg lang op zich laten wachten. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1