de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Burgemeester opent officieel nieuw complex van de Koningin Wilhelmina” MAVO/LTO F I Gedragen kleding voor Max Tailleur Klaverjassen voor bejaarden A. H. v. Gent: Nieuwbouw had nog niet openbaar moeten worden POLITIEK CAFÉ OUD NOTARISHUIS Woensdag 16 januari, Café Sport, Kerkstraat, 20.15 uur. ’Den BiencorP Op vrijdagmiddag 8 februari na anderhalf jaar van bouwen - Jt Onafhankelijk Nieuwsblad y '2^'- onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen UdNBM ■II Hl Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 35e JAARGANG NR. 1648 -^ I schielandweg 7 in onroerend goed telefoon 01828-3822 Antiekhandel WADDINXVEEN Woensdag 30 januari zal de Max Tailleur Stichting (Beter Met Max) te Amsterdam (tel. 020-460011) de welbekende inzamelactie van ge dragen kleding houden onder het motto "Geef Max De Zak”. En kele dagen voor de datum van in zameling zal er huis aan huis een gele zak worden verspreid. N WOENSDAG 9 JANUARI 1980 Voorheen Kerkweg-Oost In afwachting van nieuwe winkel, nu verkoop uit onze opslag achter showroomOnderweg 2 (hoek Piasweg), Waddinxveen. Telefoon: 3606. daarvan is - ondanks allerlei hardnek kige pogingen - nog niet gekomen. Op de feestdag in januari 1979 ter gele genheid van officiële ingebruikname van de eerste fase en de start van de bouw van de tweede fase sprak onder- wijsinspecteur L. J. Stortenbeker over ”de geweldige wijze waarop iedereen WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense bejaarden kunnen dinsda- van Onderwijs en Wetenschappen het geld worden losgepeuterd om van de koningin Wilhelmina-MAVO/LTO een complete school te maken, terwijl dat moment eigenlijk bereikt zou worden in 1981/1982. centrum om acht uur prijsklaverjassen. Kosten f 2,50. Voor dit prijsklaverjas sen kan men zich opgeven tot en met komende vrijdag. WADDINXVEEN Het zit wet houder A. H. van Gent (PvdA) he lemaal niet lekker dat de plannen zich heeft ingezet voor de taak die zij voor de bouw van een "woonto- zich hadden gesteld". Volgens hem was ren” op de plek van het te slopen de school er in geslaagd, ondanks de overal in het dorp verspreide depen dances, goed onderwijs te geven en zou met het nieuwe schoolgebouw pas echt gewerkt kunnen gaan worden aan de integratie van het MAVO- en LTO- onderwijs. Wat vorig jaar opviel was dat niemand van het college van Burge meester en Wethouders kennelijk de tijd had kunnen vinden om de nieuw bouw aan de Sniepweg tijdens de offi ciële opening even te bezoeken. £3 A. H. VAN GENT (PvdA) toorvestiging op de begane grond ge dacht. Voor de ’’torenoplossing” be staat vooralsnog de meeste aandacht. Door wethouder P. F. J. van Schie, die de nieuwbouwplannen besprak in de raadscommissie voor de woningbouw en de ruimtelijke ordening op dinsdag middag 11 december, werd meegedeeld dat de plek van het oude notarishuis niet meer behoort tot het gebied van het Nieuwe bestemmingsplan voor het Brugcentrum. Planologisch valt de nieuwe "woontoren” dus nu onder het plan Stationsstraat, dat dan wel zal moeten worden erzien. Howel ing. C. van ’t Hoog (CDA) 5 la gen wel wat hoog vond, de heer H. P. Barth (D’66) met z’n hoog gebouw geen moeite had als het zich maar ka raktervol presenteert, de heer F. H. de Ruijter (VVD) er ook geen problemen mee had, evenals de heer Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) en alleen de heer D. Lont (PvdA) zei te denken aan een passage-achtig gebouw tussen de Rabo bank en de delicatessenzaak van Van Leeuwen was de eindconclusie in de bespreking van een maand geleden dat vier leden van de raadscommissie een ’’woontoren” beter achten dan een langgerekt gebouw en dat één lid een totaal andere bebouwing tussen Rabo bank van Van Leeuwen voor ogen heeft, indien de gemeenteraad op woensdagavond 30 januari zou beslui ten tot sloop van het oude notarishuis. Hij sprak daarover in de maandaga vond gehouden vergadering van de ge meentelijke commissie voor kunst, cul tuur, recreatie en jeugd en betoogde dat plannetje beter niet in het openbaar besproken had kunnen worden". Tege nover de commissieleden repte hij van "complikaties” nadat de heer W. G. van Baarle wees -op publikaties in het Weekblad voor Waddinxveen over de gedachte nieuwbouw, die het college acceptabel noemt, maar hij kenschetste als de nieuwe lelijkheid. gavond 15 januari in het Anne Frank- TWEE SCHETSEN Omdat de meerderheid van B. en W. het oude notarishuis niet voldoende ka rakteristiek acht om te behouden en de opbrengts bij verkoop met restaura- tieplicht dermate gering vindt in verge lijking met nieuwbouw, moet het pand maar worden gesloopt. Voor wat de nieuwbouw betreft zijn er twee schet sen gemaakt. De ene voorziet in een L- vormig gebouw in totaal 4 lagen. Het andere is een torengebouw van 5 lagen hoog (waarbij de bovenste 4 lagen twee woningen per taag bevatten en de bui tenafmetingen derhalve gering zijn) met een uitgebreider bouw op de be gane grond. In beide plannen is kan ren oude notarishuis aan de Kerkweg- Oost al aan de openbaarheid zijn prijsgegeven, nog voordat definitief is besloten wat er met het karakte ristieke pand in het Brugcentrum gaat gebeuren. Hierop staat vermeld, op welke dag deze zak zal worden opge haald door het pesoneel van de stichting. Men gelieve de zakken te vullen met kleding of huis- houdtextiel en op de aangegeven dag om 9.00 uur aan de rijbaan te zetten. De inhoud wordt gesor teerd op vodden en op nog draag bare kleding. Van de opbrengst wordt van iedere 10.000 kg. kle ding 3 personen, uit de ge meente waar de inzamelaktie heeft plaatsgevonden, een vakan tie aangeboden. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek opent vrij dagmiddag 8 februari het nieuwe complex van de protestants- christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO ’’Koningin Wilhel mina” aan de Sniepweg. Pas deze week hebben de leerkrachten en de rond 600 leerlingen in het kolossale pand met twee gymnastieklokalen hun draai gevonden, nadat vorige maand werd verhuisd vanuit het nu leegstaande hoofdgebouw aan de Prinses Beatrixlaan en enkele bijgebouwen. De MAVO/LTO-school is in twee fasen gebouwd. De heer H. van ’t Spijker, De christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO "Koningin Wilhelmina" aan - - T - - ----- v*-*-. V ,Jr'. - i» - 25. -rL?- --- ’5E7.- -t- -* - *->,•- - 7' - -• - de Sniepweg. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). complex verleende de gemeenteraad al in 1975 medewerking. Dat gebeurde in 1976 opnieuw toen het gewijzigde voor stel om aan de Sniepweg een protestants-christelijke MAVO/LTO- school neer te zetten tevergeefs werd gedwarsboomd door de VVD en PSP. Deze partijen zagen liever, evenals an deren (PvdA) overigens, dat er een sa menwerkingsschool voor lager beroep- van burgemeester mr. Smallenbroek en sonderwijs zou worden gebouwd, maar gtuuuwu. >iwi .1, van op.jixvi, het schoolbestuur kon onverwacht snel j 1 1 - *----* adjunct-directeur MAVO sloeg eind ja- bij staatssecretaris drs. K. de Jong Ozn. nuari 1979 bijvoorbeeld de eerste paal - voor het tweede gedeelte van het complex dat naar een ontwerp van he- tarchitectenbureau Stuurman BV werd neergezet door het Woerdense aanne mingsbedrijf A. J. van der Heijden "Sporton" BV. Mede door het gesjouw GROTER Het schoolbestuur, de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet On derwijs voor Waddinxveen, heeft de wens de school niet groter te laten groeien dan tussen de 600-700 leerlin gen, omdat de pers’óonlijke benadering van de leerling in een ’’schoolfabriek” nu eenmaal te wensen gaat overlaten. Was met de bouw van de eerste fase 2,6 miljoen gulden gemoeid, voor de tweede fase lopen de kosten tegen de 5 miljoen gulden. De grondkosten be droegen zo'n anderhalf miljoen gulden, terwijl de inrichtingskosten de half mil joen gulden overschreden. De school aan de Sniepweg is compleet ingericht Voor de Volgende oleidingen: MAVO-4 en de LTS-afdelingen Bouw techniek, Mechanische Techniek en Installatietechniek. Aan het einde van dit cursusjaar zullen de eerste dip loma’s uitgereikt worden aan de leer lingen van de afdelingen Bouw- en Me chanische Techniek. Van de op de Koningin Wilhelmina-MAVO/LTO komt ongeveer een kwart van de leer lingen van buiten Waddinxveen. Het aantal mensen dat voor de scholenge meenschap werkt (docenten, concon- ciërges, administratieve krachten, hui shoudelijke krachten) loopt tegen de vijftig. STILTE Met de bouw van de MAVO/LTO aan de Sniepweg werd in de zomer van 1978 in alle stilte gestart. Met het slaan van de eerste paal en het leggen van de eer ste steen werd die beslotenheid door broken. Aan de bouw van het scholen- «H cbr »eb<Mer'»Ofnoan«ch»p -AT; - -V —ui i - ’ij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1