Ook iets voor u?y’T Wi L de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank O I segiknog^x tegen Bernhard, wat een prima idee eigenlijk! Onderwijsverontrusten houden in De Unie reünie Automatisch sparen... Leen Vleggeert als ceremoniemeester Weekblad huis kopen? huis verkopen? Halfjaar abonnement Bestuurder (38) dodelijk verongelukt op Henegouwenveg Wat gebeurt er met pand van D. Kool? Informeer bijdeRabot in de buurt. ANTIEK BOERENBAL DE GOUWESLOBBERS Vrijdag 18 januari, Het Trefpunt, 20.00 uur Hoorzitting M. Gerts BV Voor uw oude goud Juwelier J. den Haag Passage 234 - Tel. 01828-7868 W A verboom makelaardij b.v. Onafhankelijk Nieuwsblad 1 Ofïi lOlBWii Mijhof’s Glashandel 1 1. E in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Automatisch uw spaarbank. S - Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 •r:-' I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 den het maar niks dat allerlei Wad- dinxveners de strijd aandurfden met het college van B. en W., medezeggen schap eisten in de schooiraad voor het openbaar onderwijs, het niet pikten, dat de belangen van het openbaar on derwijs onvoldoende behartigd wer den”, aldus de brief die dezer dagen is geschreven aan de verontrusten-van- toen, die werden opgeroepen vrijdaga vond 22 februari een diner-dansant bij te wonen in de sfeervolle zaal van café- restaurant De Unie aan de Kerkweg- Oost. ”We hebben dan niet alleen uitgebreid gelegenheid met elkaar te praten, aan tafel herinneringen op te halen, te spee- sommige particulieren wel belangstel ling was getoond voor het perceel. Tot een koopovereenkomst is het tot dusverre niet gekomen. Wethouder ”DEN BIENCORF” (voorheen Kerkweg Oost) In afwachting van nieuwe winkel, nu verkoop uit onze opslag(showroom) hoek Plasweg/Onderweg 2 Waddinxveen, tel. 3606. WOENSDAG 16 JANUARI 1980 a WADDINXVEEN Het abon nementsgeld voor het Weekblad voor Waddinxveen zal voortaan per halfjaar worden geïnd. Wie gedurende zes maanden onze krant elke woensdag in huis wil hebben - en dat zijn negen van de tien gezinnen - betaalt daar voor f 9,75. Dat is een kwartje meer dan in voorgaande ja- ren het geval is geweest. Onze abonnnees zullen in de loop van volgende week de acceptgiro kaart toegezonden krijgen. 1 L. Vleggeert. ’’Velen weten het nog heel goed. Zo goed zelfs dat, wanneer ze elkaar weer eens tegen het lijf lopen, oude herinne ringen worden opgehaald. Nostalgie heet dat. En is het dan zo vreemd, dat een aantal van die nostalgische lieden willen proberen een reünie te organise ren? Ja, eigenlijk al georganiseerd heb ben. Want nadat ze met anderen over een reünie praatten, werd ieders geest drift zo groot, dat ze direct aan de slag zijn gegaan. En nu is het zover. Hoewel niet alle ou-verontrusten nog in Wad dinxveen wonen, waren degenen die om een mening gevraagd werden, ent housiast en zeiden te zullen komen. Zij zijn Waddinxveen nog allerminst verge ten. En natuurlijk hopen we dat er ve len zullen komen”. NAMEN Onder de Weekbladadvertentie van 10 jaar geleden stonden deze namen: A. A. de Bruin, T. van den Berg, H. P. Barth, J. M. Berghuis, Ph. C. M. Blom- van Dillen, M. Boere, E. C. de Boer- Alberti, P. Broere, W. C. de Bruijn, P. C. van Doorne-v. d. Graaf, H. G. Dot ting, H. van Ek, E. H. van Ek-Stuyt, T. Gaykema-van Elk, J. M. Gerretsen, R. Harms, H. ter Heide, J. Kuper, E. M. Kuper-Andrée Wiltens, C. W. H. Kuij- pers, B. G. de Lange, J. W. A. van der Lugt, W. G. de Meer, J. Mol, J. P. Oo- sterbroek, R. van Romunde Ezn., D. Schermerhorn, D. J. Schutte, W. K. van der Velde, H. Verschoor, D. Ver- weij, L. Vleggeert, P. C. van Vloten, W, J. de Vos, J. de Vos-Ras, R. Walthie, E. van der Werf-Akkersdijk, F. van der Werf, W. L. J. de Wit, H. A. van Wij nen en H. van Wijnen-Vergeer. WADDINXVEEN - Voor degenen die wat op te merken hebben over de hin- derwetaanvrage van schilders- en be- hangersbedrijf M. Gerts BV voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting be stemd als schildersbedrijf en tectylee- rinrichting aan de Ringvaartsingel 1 wordt er dinsdagmorgen 22 januari om tien uur in het gemeentehuis een hoor zitting gehouden. Daar kunnen even tuele mondelinge bezwaren hiertegen worden ingediend. Weekblad voor Waddinxveen en De Blikopener, het blad van de afde- Puttershoek, Leen Vleggeert. De deel- ling Waddinxveen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), onlangs de gevoelige vinger. Volgens het viertal Bep Broere, André de bruin, Henk van Ek en Hannie de Vos startte tien jaar geleden - om pre cies te zijn in nojember 1969 - de ’’actie van verontrusten” met als hoogtepunt een op pagina-grootte advertentie in het Weekblad voor Waddinxveen, die als kop droeg ’’Waddinxveens open baar onderwijs in gevaar”. De adver tentie, die in ons Gouwedorp heel wat teweeg bracht, werd ondertekend door 41 Waddinxveners. CEREMONIEMEESTER ”De toenmalige wethouder van onder wijs (F. M. van Tol - ARP) en vooral burgemeester C. A. van der Hooft von- WADDINXVEEN Wat gaat er ge beuren met het uitgebrande pand van Kool in de Dorpstraat? Wordt het op geknapt of gaat het gesloopt worden? Die vragen stelde de heer H. van Ek (PvdA) in de dinsdagmiddag gehouden vergadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) zei daarop dat het A O- levensmiddelenbedrijf van de heer D. Kool na de brand in januari 1979 werd beëindigd en dat er bij de gemeente geen aanvraag voor herbouw is binnen gekomen. Als het geblakerde pand ge vaar gaat opleveren zal de eigenaar worden verzocht het bouwsel te her stellen of af te breken, aldus de wet te, 'r nemers aan dit nostalgisch gebeuren betalen 25 gulden per persoon ter bes trijding van de kosten. Voor deze gele genheid fungeert PvdA-raadslid Henk van Ek als penningmeester. Waddinxveen chen en te snoeven”, aldus de organisa toren Bep Broere, André de Bruin, Henk van Ek en Hannie de Vos. De reünisten wordt gevraagd om zeven uur aanwezig te zijn, zodat het diner- dansant om half acht kan beginnen. Als ceremoniemeester fungeert oud- en burgemeester van het renoveren van het geddelte aan de westkant van deze winkelstraat en het gebied rond de Kleikade en de Onderweg. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 35e JAARGANG NR. 1649 WADDINXVEEN - Er komt een heuse reünie van Waddinxveners die tien jaar geleden verontrust waren over het openbaar onderwijs ter plaatse en dat misschien vandaag de dag ook nog wel blijken te zijn, om dat het CDA tijdens de begrotingsbehandeling en algemene beschou wingen in oktober vorig jaar duidelijk maakte te willen bezuinigen ten koste van het openbaar onderwijs. Op deze zaak legde de Wad- dinxveense onderwijshistoricus drs. André de Bruin in publikaties in het Waddinxvener Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: wjg bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 WADDINXVEEN - De 38-jarige inwoner van Alphen aan den Rijn, R. M. van Amstel is gisterenavond om zes uur in het Goudse Bleu- landziekenhuis bezweken aan de verwondingen die hij ’s middags bij een ernstig auto-ongeluk op de He- houder, die duidelijk maakte dat er van negouwerweg had opgelopen. Het ongeluk gebeurde omstreeks half drie. In de richting Gouda reed een door een 24-jarige Hoofdorper be stuurde trailer, die een wiel verloor Van Schie wees er op dat de gemeente welke op de andere baan terecht kwam niet van plan is aankopen aan de oost- en geraakt werd door een personen kant van de Dorpstraat te doen, omdat auto. Het losgeraakte wiel begon men voorlopig de handen vol heeft aan daarop te stuiteren en sloeg door de u-1.-j_ voorruit van de achteropkomende Alp- henaar. Nog geen vier uur later over leed de ongelukkige automobilist aan de hierbij opgelopen verwondingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1