de pater - makelaardij b.v. waddinxveen intrekken van vragen WD-bladBlufpolitiek Smallenbroek oorzaak GEMEENTERAAD Wachten in kou op koopje WD-wethouder tekende niet voor behoud notarishuis ANTIEK Waddinx veen IB Onafhankelijk Nieuwsblad Nijhof’s Glashande L schiel'.ndweg 7 telefoon 01828-3822 in onroerend goed onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen jonge mode inde (LidNBMj Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Woensdag 30 januari, gemeentehuis, 19.30 uur WOENSDAG 23 JANUARI 1980 35e JAARGANG NR. 1650 van I HET W EEKBLAD WAARD! KB Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT J. B. BORGER (VVD) Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Verbakel L.M.OOSTERBROEK- WAAGMEESTER (VVD) ”DEN BIENCORF” (voorheen Kerkweg Oost) In afwachting van nieuwe winkel, nu verkoop uit onze opslag(showroom) hoek Plasweg/Onderweg 2 Waddinxveen, tel. 3606. een te gekke jeansshop vol steengoeie mode voor jouuuuu.! dit bezoek gemeld dat B. en W. de on derminister haarfijn en stevig onder- bouwd hadden voorgerekend dat bou- Gouwe-gemeente wen voord ■■■—■- dinxveense Zuidplaspolder financieel een r 1 -- VVD- M. heeft schrijver van het artikel Karei van vorig jaar zomer haar handtekening Soest te kennen gegeven deze publika- niet gezet bij, die bijna 2700 andere tot behoud en restauratie van het oude notarishuis aan de Kerkweg- Oost. Bouwgrond !350m2direkt langs het Kanaal in het uit breidingsplan Zuidkade I. Geschikt voor de bouw van 2 semi-bungalows. Koopsom 550.000,k.k. Geen B.T.W. verschuldigd en een verkoopregulerende bepaling is niet van toepassing. Inlichtingen: de Pater Makelaardij B.V. Waddinxveen Telefoon 01828-3822 tie niet juist en ontactisch te vinden. Raadslid Jan Borger is ook ongelukkig met het verhaal in het eigen VVD- orgaan en verwijt zijn liberale partijge noot ”dom en impulsief geschrijf’. Overigens was het raadslid niet bereid veel meer informatie over deze zaak te verschaffen in verband met de wegens vakantie afwezige fractievoorzitter Fred de Ruijter. Hij zei alleen: ”Ik heb die vragen niet ingetrokken. Maar ik ben er niet blij mee. Het is een droevige zaak”. Karei van Soest betoogde dinsdaga vond tegenover ons dat van zijn artikel niemand van het bestuur of de fractie op de hoogte is geweest. Hij meent dat hij voor het schrijven en publiceren er van de enige verantwoordelijke is. vervolg elders in dit Weekblad voor Waddinxveen) WADDINXVEEN - De uitver koop is bij Heemskerk BV aan de Dorpstraat weer op traditionele wijze met veel drukte van start gegaan. Er waren dan ook weer diverse aanbiedingen ’’voor een appel en een ei”, waar menige Waddinxvener belangstelling voor had. Het bleek allemaal zo aantrekkelijk te zijn dat radio- en tv-handelaar Jan Heemskerk in de loop van woensdag al mensen voor zijn winkeldeur plaats zag nemen om toch vooral de gewen ste aanbieding (één per persoon) niet aan de neus voorbij te zien gaan. In de loop van woensdag avond nam het aantal wachten den toe en zelfs in die mate dat - zoals de foto van onze fotograaf Sjaak Noteboom laat zien - het ’n avond en een nacht lang een hele drukte was voordat de volgende morgen om half negen de winkel deur open zou gaan. hoewel er voor de bewindsman overi gens alle reden bestond naar onze -te komen gezien dejjoudse regio in_de Wad- "een aantal problemen”, zoals hij zei, ronc| je extra woningboUw (bouwloka- stuk aantrekkelijker is dan in lies) in het Goudse en de daaraan ver- Gouda-West (deels op Moordrechts bonden financiële consequenties. KLAARHEID Het VVD-mededelingenblad: ’’Door de van de burgemeester heeft - vragen moeten intrekken. Tijdens het bezoek van staatssecretaris De Koning heeft de heer Smallenbroek Waddinxveen als bouwlokatie wederom gepropageerd, nu er enige klaarheid lijkt te zijn grondgebied). Mr. Koning zei toen tijdens een persconfe rentie voordat hij in specialiteiten restaurant De Gouwe Dis zou gaan blufpolitiek eten: ”Het college heeft mij voorgere- de VVD-fractie schriftelijke kend dat de berekeningen, zoals die voorkomen in de vergelijkende studie- nota tussen de bouwlokaties Gouda- West en Waddinxveen-Zuid van het provinciaal bestuur, niet kloppen. We Juist Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: Dat is gebleken uit een grondig onder zoek dat het Weekblad voor Wad dinxveen heeft ingesteld na de vorige week gepubliceerde bewering - welke ten onrechte is toegeschreven aan de werkgroep Red het notarishuis, maar afkomstig was uit de kring van de Coördinatie Commissie Belangen Brugcentrum" Waddinxveen (CC- BBW) - dat het vrouwelijk collegelid wel degelijk had getekend. Mevrouw Oosterbroek-Waagmeester vertelde ons behoud en restauratie van het uit 1859 stammende pand al niet meer te zien zitten sinds het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar nabij het parkeerterrein De Beukenhof werd gebouwd en in gebruik werd genomen, waardoor van het oorspronkelijke ge bied nauwelijks meer iets was overge bleven. Haar huidige mening tot sloop van het karakteristieke pand en het uit geven van de grond in erfpacht voor nieuwbouw komt dan ook overeen met die van toen en heeft door de gebeurte nissen geen wijziging ondergaan. BRIEF Hoewel woordvoerder Frans Bos van de werkgroep Red het notarishuis ons vorige week woensdagavond 16 januari niet kon meedelen of de naam van de VVD-wethoudervoorkwam op de hand tekeningenlijsten, welke sinds de aan bieding in het gemeentehuis liggen op geslagen, schreef hij ons het afgelopen weekeinde het volgende: ”Het is inderdaad juist, dat ik op de avond van de zestiende kon ontkennen noch bevestigen, dat mevrouw Ooster- broek een handtekening voor het be houd van het notarishuis heeft gep laatst. Één lid van onze werkgroep (een door CCBBW-voorzitter E. J. van Beek genoemde ooggetuige) is er voor honderd procent zeker van, dat de wet houder bij de actie in het Brugcentrum pertinent geweigerd heeft te tekenen Bleef de mogelijkheid, dat mevrouw Oosterbroek bij een huisbezoek gete kend zou kunnen hebben. Vandaar mijn uitspraak op de zestiende. Inmid dels is gebleken, dat mevrouw Ooster broek ook bij de (beperkte) huis-aan- huisactie geweigerd heeft te tekenen Zij deed dit tegenover één van onze medewerkers. Voor ons staat daarmee onomstotelijk vast, dat de wethouder geen handtekening heeft gezet”. in de problematiek van de bouwlokatie Gouda-West en de Waddinxveense raadsleden hun mening hebben ge vormd rond de uitbreidingsplannen, probeert de burgemeester toch zijn bouwplannen te verkopen. Hoewel daar in de kranten ruim aan dacht aan is besteed meende de VVD- fractie het college hier door middel van schriftelijke vragen toch eens over te benaderen. Besturen is kennelijk niet zo openbaar als de bevolking zou mo gen verwachten. Open brieven zoals van de PSP afdeling Waddinxveen over hetzelfde onderwerp is kennelijk een beter middel dan het vragen om inlich tingen bij de bron”. nr.IKIVwcc\T In het fractieberaad van afgelopen WADDINXVEEN maandag heeft wethouder Lous wethouder mevrouw I Oosterbroek-Waagmeester, bestuurslid Oosterbroek-Waagmeester en s WADDINXVEEN - Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft de driemansfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in de Waddinxveense gemeenteraad kortgeleden onder druk gezet om een aantal schriftelijke vragen over een eventueel vol te bouwen Zuidp laspolder weer ingetrokken te krijgen. Mede op advies van de liberale wethouder mevrouw Lous Oosterbroek-Waagmeester heeft fractievoor zitter Fred de Ruijter aan deze eis voldaan. Met deze gang van zaken is fractielid Jan Borger, zo vertelde hij ons dinsdagavond desgevraagd het nog altijd oneens. Wat zich in VVD-kring heeft afge speeld rond deze zaak wordt in het deze week verschenen januari-nummer van het mededelingenblad van de afde ling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie onder woorden gebracht door het liberale be stuurslid en redacteur van het medede lingenblad Karei van Soest. In een arti keltje onder de kop ’’Burgemeester eist intrekken schriftelijke vragen van de VVD-fractie” meldt hij dat ’’door de blufpolitiek van de burgemeester” de liberalen genoodzaakt waren hun schriftelijke vragen in te trekken. De schriftelijke vragen, gesteld en inge diend overeenkomstig het reglement van orde van de gemeenteraad, hadden ten doel opheldering te krijgen over de gevoerde gesprekken tussen het college van Burgemeester en Wethouders en staatssecretaris mr. H. E. Koning van Binnenlandse Zaken, die dinsdag 4 de- zullen dat op het ministerie nareke- cember een werkbezoek bracht aan nen”. Voor het werkbezoek aan Wad- Waddinxveen. Het Weekblad voor dinxveen was de staatssecretaris door Waddinxveen heeft vorige maand over het college van B. en W. uitgenodigd,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1