Voor bewoners I L 1 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Wingerdflat is de maat vol Raad geeft Stuurman BV lab zegiknog^x tegen Bernhard, wat een prima idee eigenlijk! <Ook iets voorn? j ervan langs Rabobank OI WaterbaUet Groensxwara Automatisch sparen... Overlast door jeugd Informeer - bij de Rabobank indebuurt. ANTIEK Opening Koningin Wilhelminaschool Vrijdag 8 februari, Sniepweg, 14.00 uur Ad Onafhankelijk Nieuwsblad Mijhof’s Glashandel t in onroerend goed schielandweg 7 telefoon 01828-3822 II A onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen l Automatisch uw spaarbank, i Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG. PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 35e JAARGANG NR. 1652 wateroverlast in de Beethovenlaan en bij de hoek Beethovenlaan/Mozartlaan. (Foto: van de openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan. V.' I j- Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 I EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. VERVUILING Door hun toedoen is er sprake van ver vuiling en vernieling, terwijl kinderen van Groenswaard 1 en 2 niet droog kon blijven. Het duurde tot vrijdagavond voordat de problemen waren opgelost. De wateroverlast heeft geen schade ”DEN B1ENCORF” (voorheen Kerkweg Oost) In afwachting van nieuwe winkel, nu verkoop uit onze opslag( show room) hoek Piasweg/Onderweg 2 Waddinxveen, tel. 3606. ■1A N WOENSDAG 6 FEBRUARI 1980 .i ii i ijDiin.jU! t aan particuliere eigendom- overigens men. Een deel van Waddinxveen heeft gezeten. ken dat zij de door een groep jongeren bezorgde overlast beu zijn. In een. de handtekeningen (er waren er gisteravond al 80) begeleidende brief, waarvan het de bedoeling is die vrijdag in handen van onze eerste burger of zijn vervanger te stellen, wordt erop ge attendeerd dat er in een deel van de Wingerdflat een zeer ongewenste situa tie is ontstaan. Dat komt omdat een groep jongeren geregeld de hal, ber gingen en lift van deze etagewoningen bezet. Het gaat hier om jongeren die zich uitdagend gedragen, de toegang tot de Wingerdflat als toilet gebruiken en baldadigheid ten toon spreiden. WADDINXVEEN - Voor de bewoners van een deel van de Wingerdflat in Groenswaard 3 is de maat vol. Op initiatief van Jan van Alsemgeest (Wingerd 408) is dinsdagavond begonnen met een handtekeningenactie, die vandaag en morgen zal worden voortgezet om burgemeester mr. A. G. Smallenbroek als hoofd van de plaatselijke politie duidelijk te ma- WADDINXVEEN In de vorige week woensdagavond gehouden ge meenteraadsvergadering viel behoorlijk forse kritiek te beluisteren op het Waddinxveense architectenbureau Stuurman BV van de Brugweg, alvorens werd besloten een aanvullend krediet van 160.000,be schikbaar te stellen voor de intussen begonnen uitbreiding en verbouw Hoofdkantoor: Kerkweg 16) Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 WADDINXVEEN De bewoners op toegebracht de hoek Beethovenlaan-Mozartlaan- Peuleyen werden vrijdagmiddag gecon- fronteerd met ondergelopen straatge- zich allemaal in hun veiligheid bedreigd deelten. Niet de in de laatste tijd weer veelvloedig gevallen regen was daarvan de oorzaak, maar een kapotte water- "Aangezien de veiligheid van de burger transportleiding tussen Gouda en Bos voor het in aanbouw zijnde poitiebu- reau op de hoek Beethovenlaan- Mozartlaan werd de leiding lek gesto- ongewenste situatie een einde te ma- ten, waardoor dit kruispunt op de grens ken”, zo staat er in de brief-met- handtekeningen, die gericht is aan bur gemeester mr. A. G. Smallenbroek als hoofd van de politie en waarvan een af schrift gaat naar de plaatselijke rijkspolitie. en ouderen uitdagend tegemoet wor den getreden en herhaaldélijk met woorden worden bedreigd. Dit gebeurt door de doorgang naar de brievenbus sen en de lift te versperren of die te be- Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). zetten en daarbij dreigende taal te ge bruiken. Hoewel volgens de bewoners TTT 1 11 1 Integendeel, naar het gevoel van de be woners van de Wingerdflat neemt de uitdaging, de brutaliteit en de agressie- viteit van de vitaal-motorische jonge ren eerder af en toe. En dat baart na tuurlijk een ieder grote zorg, omdat ze i iti__ii voelen en de woonomgeving ziendero gen achteruitgaat. en deTiandhaving van de openbare orde koop. Bij werkzaamheden in de grond tot uw verantwoordelijkheid behoort u“* 1 *•- verzoeken wij u dringend de nodige stappen te ondernemen om aan deze Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: De heer D. Uitbeijerse (SGP/HK- V/GPV) maakte duidelijk veel moeite met dit extra krediet te hebben, omdat het een forse overschrijding achteraf van het al in oktober 1978 beschikbaar gestelde krediet van f 666.464,be treft. ”lk teken ernstig bezwaar aan te gen de gang van zaken”, protesteerde de heer Uitbeijerse. Hij raadde het col lege van Burgemeester en Wethouders aan voortaan een ander architectenbu reau in te schakelen en verweet het col lege tegenover dit bureau maar te knik ken en te betalen. ’’Dit moet maar eens in de openbaarheid komen, omdat het geheel een onverkwikkelijke zaak be treft. En dan doel ik ook op die 30 mille die we moeten betalen wegens archi- tectenkosten/advieskosten voor de ver vallen bouwplannen". Ook de heer F. H. de Ruijter (VVD) onderwijswethouder alle begrip voor vond dat B. en W. het architectenbu reau Stuurman BV moeten wijzen op het moeilijke karakter van deze zaak en de aan het lichtgetreden prijsverschil len. Dat er nu 30 mille moet worden weggegooid was voor hem het bewijs Gent nog dat een aantal energiebespa- dat de bevolking eerder bij gemeente- rende maatregelen een onderdeel vor- lijke (ver)bouwplannen moet worden men van het bouwplan, zoals dakisola- betrokken, omdat - zoals bekend - door tie en dubbele beglazing. f i-. wel even zonder water protesterende omwonenden verzet werd aangetekend tegen het kant-en- klare bouwplan voor de Klaas de Vries school. De heer C. Dijkshoorn (CDA) wilde alleen maar weten wanneer de nieuwe raming van de kosten bekend was geworden en vroeg tevens naar iso lerende voorzieningen in de nieuw bouw. Wethouder A. H. van Gent (PvdA) liet er geen twijfel over bestaan dat het extra krediet van 160.000,—- ook B. en W. bijzonder was tegengevallen. Volgens hem zijn over deze zaak met het architectenbureau Stuurman BVde nodige woorden gewisseld, maar het bouwplan moest nu eenmaal drastisch •worden gewijzigd. Hij zegde de ge meenteraad toe voortaan eerder met direct betrokken bewoners te zullen gaan praten. Niettemin had de PvdA- de irritatie van de gemeenteraadsleden en vond dat de in de raadzaal gespro ken woorden een hard weerklank vor men van de door B. en W. gemaakte opmerkingen. Tot slot zei de heer Van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1