de pater - makelaardij b.v. waddinxveen IMI [LidNBMj Wie mag in Waddinxveen gezins vervangend tehuis gaan bouwen? "Een bloemetjesgordijn Wethouder: Philadelphia. Commissie: Meer duidelijkheid Nu al inbraak in MAVO/LTO Ontbonden huis kopen? huis verkopen? VVD-wethouder reikt bloemen Valentijndag 14 februari uit CARNAVAL ALAAFÜ! verboom makelaardij b.v. |gjgi Onafhankelijk Nieuwsblad Nijhof*s Glashandel N y iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii schielandweg 7 in onroerend goed telefoon 01828-3822 - onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Pu?/ van discussie is namelijk nu al welke van de in ons land aanwezige rooms-katholieke, protestants- Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEl R B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828)5594 WOENSDAG 13 FEBRUARI 1980 35e JAARGANG NR. 1653 waar een ieder zich kan thuis voelen. I Beethovenlaan 62 - 2742 CH Waddinxveen - Telefoon 01828 - 2864 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. deel uitmaken. Een bijzonder bloe metje dus voor mensen, die meestal niet aan de weg timmeren en hun werk zo onopvallend mogelijk doen. Wethouder mevrouw Oosterbroek- In de raadscommissie noemde de heer M. Boere (PvdA) het opvallend dat er nu al ’’onderhandeld wordt over de bouw van een gezinsvervangend tehuis met een andere organisatie te spreken dan met Philadelphia over de bouw van een gezinsvervangend tehuis, waarvan er in Zuid-Holland meer mogen wor- avondlang al te zeggen dat er een instelling komt met een bestuurs-en beheersvorm van alge mene signatuur", aldus de heer Boere. en W. het Philadelphia in Waddinxveen. ”We hebben afspra ken gemaakt met Philadelphia en ik acht me moreel verplicht me daaraan te houden”, reageerde de liberale wet houder, die overigens een i J,_ met de nodige kritiek over het te laat rondsturen van allerlei stukken werd geconfronteerd. de huidige stand van zaken is en welke rol het college van Burgemeester en Wethouders in deze kwestie heeft gespeeld. telijk tot het college van B. en W. heeft gewend met het verzoek in Wad dinxveen te komen tot de bouw van een gezinsvervangend tehuis van algemeen karakter. Dit verzoek was gedaan in overeenstemming met de provinciale planningscommissie van het provin ciaal bestuur en het ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. "Dat is een intern stuk”, oordeelde wethouder mevrouw Oosterbroek- Waagmeester over de brief, waarover de commissieleden niet bleken te zijn geïnformeerd. Opeen gegeven moment was het zo dat de leden van de commis sie meer aantekeningen maakten van de informatie welke afkomstig was van de publieke tribune, waarop ook had WADDINXVEEN Wethouder mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (VVD) is er vorige week donderdagavond in de raads commissie voor sociale zaken en volksgezondheid niet in geslaagd op heldering te verschaffen over de bouw van een gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten in het nieuwe plan Zuidplas. De verwarring was op een gegeven moment zo groot dat CDA-commissielid drs. G. Blom niets anders kon verzoeken, dan dat in een volgende vergadering met de no- daan dat deze organisatie in Wad- 21--1 1o_j Valentijn- haalde de christen-democraat drs. G. Blom boven water. ”Ik heb onderzocht of Philadelphia hiervoor overeenkom- _.:c r...:.i dinxveners, maar ook de vertoning van aanmerking kwam en dat is het geval. r.i_ c A|s an(jere organisaties Ook jn onze gemeente willen gaan bouwen dan is Ginkel BV en een gezellig samenzijn jat tegen het vooraf gevoerde overleg in. Ik voel er niets voor op deze manier voor schut gezet te worden. Deze zaak neem ik dan ook hoog op”, aldus de I-; van sociale zaken, volksge- WADDINXVEEN Ook in Wad dinxveen barst het komende week einde het carnavalsfeest los dank zij de inspanningen van de carnavalsvere niging De Gouweslobbers en diverse andere verenigingen die er zorg voor dragen dat er in hun clubgebouwen die welbekende zuidelijke sfeer komt te hangen. Dat het carnavalsfeest er is voor jong en oud bleek afgelopen za terdagmiddag tijdens het kindercar naval van De Gouweslobbers in het Gereformeerd Verenigingsgebouw Het Trefpunt, waar deze peuter naar het lijkt uit volle borst de schlager van Wim Kersten zingt: Weet je wat ik zou willen zijn: een bloemetjesgor dijn, een bloemetjesgordijn... bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianasfraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uurnm. 01828-2723 WADD1NXVEEN/GOUDA - Blijkens een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland is Handel- sonderneming Transportbedrijf Driarn Trading, Waddinxveen, ontbon den tengevolge van uittreding van de vennoten J. Delvaen-van Driel en T. M. E. van Aernsbergen-Biever. De on derneming is tevens opgeheven. plaatsgenomen de Waddinxveense hu- Tijdens de algemene beschouwingen manist drs. A. A. de Bruin en zijn echt- had PvdA-fractievoorzitter M. Boere t nog opgemerkt dat het te stichten ge- zij er niet in slaagde een zo volledig en zinsvervangend tehuis er één moet zijn WADDINXVEEN - In de vorige week vrijdag officieel geopende scholenge meenschap voor MAVO/LTO ’’Konin gin Wilhelmina” - deze week het toneel van diverse feestelijke activiteiten voor de leerkrachten, leerlingen en ouders (openbare lessen) - is zondagnacht al ingebroken. Twee ruiten werden gefor ceerd. De inbrekers trachtten eerst via een raam van de directiekamer binnen te komen. Toen dat niet lukte hebben ze een raam geforceerd van de kantine. Uit een koffie- en frisdrankautomaat werd geld gestolen. Een vitrine van de dige stukken op tafel nauwgezet uit de doeken zal worden gedaan hoe conciergekamer werd eveneens open- j- -j--j- gebroken. De inbraak leverde behoor lijk wat schade op. christelijke en algemene organisaties voor gehandicaptenzorg in aanmerking zal komen voor de bouw van het Waddinxveense gezinsverzorgend te huis, dat zou moeten worden neergezet op een deel van de naar het gebied ten noordwesten van de Piasweg te verp laatsen voetbalvelden van Wad dinxveen”. Volgens het college van Burgemeester en Wethouders is er op dit moment in de regio een groot tekort aan plaatsingsmogelijkheden voor vol wassen gehandicapten. PHILADELPHIA het blijkt nu dat Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: WADDINXVEEN - Nadat vorig jaar hiervoor gevraagd was de echtgenote van de Waddinxveense burgemeester, mr. A. G. Smallenbroek-van Eek, is deze keer wethouder mevrouw L. M. het blijkt nu dat B. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) be- protestants-christelijke reid gevonden komende donderdaga- het voorkeursrecht hebben verleend vond 14 februari in Party Home aan de voor het neerzetten van een gezinsver- Passage een Valentijn-bloemenhulde te vangend tehuis aan de Sniepweg. Een geven aan vijf Waddinxveners. Deze en ander zou zijn gebeurd na (telefoni- traditionele bloemenhulde op of rond sch) vooroverleg met de provinciale Valentijndag is bestemd voor mensen planningscommissie, waarin de ver uit onze gemeente, die misschien nog schillende organisaties voor gehandi- nooit in de belangstelling hebben ge- captenzorg samenwerken om elkaar bij staan, maar toch ontzettend veel goeds bouwactiviteiten niet voor de voeten te doen in de gemeenschap waarvan zij lopen. j..i jHoewel de betreffende organisaties zich lijken te hebben losgemaakt van de in commissieverband verstrekte ad viezen en een aantal in feite ook in mevrouw Oosterbroek- Waddinxveen zouden willen bouwen Waagmeester komt komende donder- acht wethouder mevrouw Oosterbroek- dagavond naar Party Home op verzoek Waagmeester het niet meer relevant van de heer H. J. Zeypveld van bloem- sierkunst Arti-Fleur in het winkelcen trum ”de Passage”. Hij nam het initia tief tot de Valentijn-bloemenhuldes in 1974 en betrok daarbij de heer T. Ver- den neergezet dan aanvankelijk de be vers jr. van Party Home, het reis- en doelingwas. passageburo Van Ginkel BV en het Weekblad voor Waddinxveen. Omdat het organisatorisch niet mogelijk was de Valentijnbloemenhulde in 1976 oo plaats te laten vinden, betekent dit dat in een wijk waarvan de grond nog voor er deze week voor de zesde maal driekwart in niet-gemeentelijke handen sprake is van dit gebeuren. is. Niettemin hebben B. en W. Phila- PROGRAMMA delphia de duidelijke toezegging ge- Dit feit blijkt ook uit het bijzondere dinxveen zal kunnen gaan bouwen, zo programma dat de ‘:j-- bloemenhulde 1980 kenmerkt. Op het programma staat namelijk niet alleen het in de bloemetjes zetten van Wad- stig het provinciale spreidingsplan in (J:--j- een film over Frankrijk als vakantie land door reis- en passageburo Van met een drankje. Waddinxveners die vinden dat een be paalde inwoner voor de traditionele bloemenhulde in aanmerking komt wethouder kunnen hun suggesties schriftelijk of zondheid en woonruimteverdeling, mondeling kwijt bij de heer Zeypveld in RR[FF ”de Passage” of bij de andere organisa- toren van de Valentijn-bloemenhulde. Uit informaties van het Weekbald voor Na de oproep daartoe in het Weekblad Waddinxveen, welke vanaf de publieke voor Waddinxveen van vorige week tribune tijdens de vergadering van de woensdag zijn er al veel suggesties bin- raadscommissie aan de wethouder zijn nengekomen. De avond in Party verstrekt, is gebleken dat de directeur- Home, die om acht uur begint, is voor psycholoog van de Stichting Gemiva in iedereen toegankelijk. Gouda zich op 4 december 1979 schrif- Een carnavalsvierdertje tijdens het kindercarnaval van De Gouweslobbers in het Gereformeerd Verenigingsgebouw Het Trefpunt. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). THUIS VOELEN Tot slot nog dit: Eind vorig jaar deelde het college van B. en W. in een beslui tenlijstje mee dat bekeken werd of het verzoek van de Stichting Gehandicap tenzorg Gereformeerde Gemeenten voor het bouwen van een gezinsvervan gend tehuis paste binnen het provin ciale spreidingsplan. Een uitermate verwarrende mededeling, zo blijkt nu, want er bleken al geruime tijd vaste af spraken met het protestants- christelijke Philadelphia te zijn ge maakt. manist drs. A. A. de Bruin en zijn echt genote, dan van de wethouder, omdat chronologisch mogelijk beeld te schet sen van de stand van zaken rond de bouw van een gezinsvervangend tehuis ”]s het juist dat er op dit moment reeds overleg is tussen het college en een ge ïnteresseerde groepering? Wij willen het algemene karakter duidelijk naar voren brengen en u verzoeken ons toe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1