F 1 'de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Verzekeren moet... Rabobank Q M. Neeleman Vrijdag Baden Powell- feest Concert in raadzaal is uitverkocht GEMEENTERAAD Politie zag boven Victorwijk dit ding ”Mij overkomt dat niet” Actie voor Cambodja loopt goed Onafhankelijk Nieuwsblad NJijhof’s Glashandel telefoon 01828-3822 schielandweg 7 in onroerend goed huis; onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Laat’t allemaal goed regelen door de Rabobank. Verzekeren moet. Dat klinkt nogal definitief. U en wij weten maar al te best dat het waar is. Wat verzekeren, hoe verzekeren, bij wie verzekeren? U hebt het volste recht op een deskundig advies. U kunt bij ons terecht. De Rabobank maakt het u gemakkelijk. Dichtbij. 3100 Kantoren in Nederland. (LidNBMj I I Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEI LEYEN 144, TEL. (01828)5594 35e JAARGANG NR. 1654 WOENSDAG 20 FEBRUARI 1980 Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 00-82 I vetteer leven EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820)30065. Verzekeren. Wij hebben daarover 4 interessante boekjes voor u klaar liggen.” Donderdag 28 februari, gemeentehuis, 19.30 uur WADD1NXVEEN/GOUDA - Het In stallatiebedrijf M. Neeleman BV, Wad dinxveen is uitgebreid met een gasfitters-, waterfitters- en centrale ver- warmingsbedrijf beperkt tot 30.000 Kcal. Dat blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland. WADDINXVEEN - Leerlingen van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO (Maurit- slaan) hebben vorige week tever geefs geprobeerd van onderwijs wethouder A. H. van Gent (PvdA) deze hele week vakantie te krijgen, in plaats van alleen de maandag en de dinsdag. Volgens de socialist was dat niet mogelijk omdat de vakantie-afspraken voor dit jaar al in 1978 zijn opgesteld. Vastgelegd is toen dat de openbare scholen deze week twee dagen vakantie hebben en de bijzondere scholen een week. In mei van dit jaar is dat dan weer omgekeerd. De eindexamenkandidaten onder de leerlingen van de Prof. Kohnstamm school maakten duidelijk dat ze daar niets aan hadden, omdat ze dan al vrij zijn en dus op die manier er een aantal vakantiedagen bij inschieten. Voor het bepleiten van een weekje vakantie ge bruikten de jongelui in het halve uur dat ze met de wethouder spraken alle mogelijke argumenten, maar dat baatte allemaal niet. De heer Van Gent zag de ongelijkheid niet zitten, hield school verzuim niet voor mogelijk en wees er overigens op dat juist eindexamenkan didaten over vakantie niet te klagen hebben. De actie van de Prof. Kohnstamm- leerlingen werd opgeluisterd met di verse spandoeken, waarop teksten als: "Nee, nee, niet in mei, nu willen wij Hoofdkanloor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 L. Telefoon alle kantoren 01828-4566 geld en goede raad voorjaar - aan te houden. De opvatting hierover in Waddinxveen lopen uiteen. De meerderheid van het college be sloot af te zien van vakantie in het voorjaar. Het protestants-christelijk onderwijs koos echter wel voor de voorjaarsweek, welke lijn ook door de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum is ge volgd. In het college van B. en W. is niettemin afgesproken dat deze zaak dit jaar in heroverweging zal worden genomen. Nagegaan zal dan worden of ook een voorjaarsweek voor het open baar onderwijs zal worden ingevoerd. De burgemeester wees er echter op dat ook binnen de schoolbesturen hierover verschil van opvatting bestaat. Het col lege betreurt het echter dat eenzelfde vakantieperiode voor alle scholen ont breekt. In de raadsvergadering betoogde de heer F. H. de Ruijter (VVD) dat hierbij het standpunt van de ouders ook niet moet worden vergeten. Volgens de raadsvoorzitter wordt hieraan aandacht besteed. Via de hoofden van scholen klinken de opvattingen van de ouders door. De één wil naar de wintersport, de ander wil in mei enkele dagen heb ben. ”Het is geen eenvoudige zaak”, al dus de burgemeester, terwijl de heer Borger nog opmerkte het uit onderwijs kundig oogpunt beter te vinden een week in het voorjaar te geven. "Thans hebben de kinderen ongeveer de halve maand mei vakantie”. WADDINXVEEN Het concert dat het Resistentie Orkest morgen (don derdag) ’s avonds om half negen in het gemeentehuis geeft is uitverkocht. Wie verzekerd wil zijn van een plaats voor de volgende concerten doet er goed aan reeds nu een abonnement te kopen. De deuren van het NVSH-pand, de Ruimte Regentesseplantsoen 8a, Gouda, gaan open om 21.00 uur; de film begint om 21.30 uur. Deze avond is toegankelijk voor leden, een beperkte introduktie is mogelijk. MAVO-scholieren pleiten tevergeefe voor weeïge vrij WADDINXVEEN Dit is het ’’ding” dat ook Waddinxveense politiemensen vorige week woensdagavond zagen boven de St. Victorwijk. Ze waren gewaar schuwd door bewoners uit Waddinxveen-Zuid, die meenden een vliegende schotel te zien. De politiemensen tekenden op het bureau aan de Kerkweg-Oost het "ding” uit, zonder daarbij infor maties over de afmetingen te kun nen verschaffen. Meer over deze bijzondere gebeurtenis elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. WADDINXVEEN/GOUDA Zater dag 23 februari wordt bij NVSH Jonge rensociëteit Bonsoir in Gouda de film "Mij overkomt dat niet” gedraaid. De film handelt over twee meisjes die on gewenst zwanger zijn geraakt. Het ene meisje kiest voor abortus, het andere besluit uiteindelijk haar kind te hou den. Bovendien geeft deze film een overzicht van de middelen om zwan gerschap te voorkomen. Na de film volgt een discussie over bo vengenoemd onderwerp. Deze wordt geleid door een landelijk vormingsme- dewerker van de NVSH en een beheer ster van een abortuskliniek. Vanzelf sprekend is er de mogelijkheid om vra gen te stellen en om te praten over sek sualiteit. ”Heb je moeite om in een groep vragen te stellen, dan kun je je tot één van de werkgroepsleden of tot de gespreksleid(st)er wenden”, aldus de NVSH. WADDINXVEEN - Komende vrijdagavond 22 februari viert Scouting Waddinxveen weer het jaarlijks terugkomende Baden Powell-feest, de man die destijds de padvinderij oprichtte en er een wereldwijde jongerenorganisatie van maakte. In onze gemeente Wórdt dit al jaren door de scou tinggroepen samen gedaan. Zo ook dit jaar. ’s Avonds om half acht komen alle scoutingleden bij elkaar in het Anne Frank-centrum. Elet programma bestaat uit: TGeéf mij je hand”; een stukje to taaltheater met een doorden- kèrtje. Tot ongeveer 21.00 uur voor alle leden. Een gezamenlijk spel, gebaseerd op het thema van het vooraf gaande spel. Van half tien tot half elf voor de oudere leden, bestuur sleden en andere aanwezigen. Dubbel glas onder KOMO-keur met 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: WADDINXVEEN De in Wad dinxveen lopende actie voor Cambodja (contactadres de heer C. W. Glasbeek, Prinses Irenestraat 46, tel. 4772) loopt goed. Er is al twee en een half duizend gulden binnen. In de winkels staan zo’n 70 collectebussen, waar men het wissel geld kan indoen. De actie, waaronder het inzamelen van oud papier, is be stemd voor de vluchtelingen in Thaise kampen. Volop spandoeken van protesterende eindexamenleerlingen van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom}. vrij”. Om in ieder geval te bereiken dat een volgende ’’lichting” eindexamen kandidaten niet met deze problematiek geconfronteerd worden reikte namens de scholieren de 15-jarige Frank Ver gast zo’n 70 handtekeningen uit aan wethouder Van Gent. GEMEENTERAAD Overigens is deze zaak ook al eens in de septembervergadering van de Wad dinxveense gemeenteraad aangekaart. VVD-raadslid J. B. Borger wilde toen graag weten, waarom de voorjaarsva kantie bij het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs beperkt is. Het ge volg is, dat velen al vele dagen in mei hebben en dat is volgens de liberaal een onevenwichtige situatie. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek antwoordde vijf maanden geleden dat het overlegorgaan Midden-Holland heeft getracht voor een periode van twee jaar voor alle scholen dezelfde va kantieperiode - met een week in het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1