SGP/HKV/GPV latei verstek gaan op4 mei de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Ji huis kopen? huis verkopen? GEMEENTERAAD verboom makelaardij b.v. ral ’Zondagsheiliging is belangrijker” Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter l I Nijhof’s Glashandel M in onroerend goed telefoon 01828-3822 schielandweg 7 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 7 •1 F - jsK. <4* l-W. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEL LEYEN 144, TEL. (01828) 5594 de Niets pleit er voor om op de komende zijn”, aldus wethouder Van Gent. nering dat de liberalen in het verleden dat binnen afzienbare tijd de kronen 4 F EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 30065. Zuidkade 6 - Waddinxveen Achter Verbakel staan met een onderlinge afstand van 12 meter, midden tussen de populieren staan iepen. De afstand tussen de bo men, ongeacht de soort is dus 6 meter. ondervinden van de vruchtpluis die verspreid wordt door de ter plaatse jonge modeinde een te gekke jeansshop vol steen goeie mode voor jouuuuu...! Donderdag 28 februari, gemeentehuis, 19.30 uur 35e JAARGANG NR. 1655 Kwa/' Beethovenlaan 62 2742 CH Waddinxveen Telefoon 01828 - 2864 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. D. Uitbeijerse(SGP/HKV/GPV). WOENSDAG 27 FEBRUARI 1980 Ing. C. van ’t Hoog (CDA) wilde wat betreft de plaatseiijke herdenking niet uit de pas lopen met de landelijke plechtigheden en gaf te kennen geen enkel bezwaar te hebben tegen 4 mei ais Dodenherdenkingsdag. Volgens hem is daarbij de zondagsheiliging niet in het geding. PvdA-lid M. Boere bena drukte dergelijke dagen nooit te willen verschuiven en herinnerde eraan dat de oorlog altijd door is gegaan en het ver zet eveneens, ook op zondag. Uit de discussie in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken bleek dat Koninginnedag (woensdag 30 april) zal worden gevuld met festivitei ten die het particulier initiatief op touw zal gaan zetten, terwijl in het kader van de Bevrijdingsdag (maandag 5 mei) zal worden geprobeerd de landelijke ten toonstelling over de Tweede Werel doorlog naar Waddinxveen te halen. Deze expositie zou dan kunnen worden bezocht door zowel scholieren als ouderen. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianasiraai 6 waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 WADDINXVEEN - De mensen en kerkelijke groeperingen achter de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), de Hervormde Kiesvereni ging (HKV) en het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) in Wad dinxveen zullen wegblijven van de Dodenherdenking op zondagavond 4 mei bij het monument aan het Stationsplein. Dat heeft SGP/HK.V/GPV- fractievoorzitter D. Uitbeijerse dinsdagavond gezegd in de raadscom missie voor algemeen bestuurlijke zaken, waar werd gesproken over de vieringen en herdenkingen op woensdag 30 april, zondag 4 mei en maandag 5 mei. De heer Uitbeijerse maakte duidelijk dat de groeperingen die hij vertegen woordigt alle waardering hebben voor het vele en goede werk dat met verlies aan mensenlevens in en na de Tweede Wereldoorlog is gedaan, maar dat ze tegen een herdenking van de gevalle nen op zondag zijn. Het commissielid liet er geen twijfel over bestaan dat de zondagsheiliging niet zomaar opzij ge zet kan worden voor de jaarlijkse Do denherdenking. Volgens hem kunnen de gevallenen ook op een doordeweekse dag net zo gepast en zinvol worden herdacht. "De zon dagsheiliging waarderen we hoger dan dit”, argumenteerde de heer Uitbei jerse zijn stellingname dat de SGP/HK V/GPV over drie maanden verstek zal laten gaan bij de Dodenherdenking op zondag 4 mei. ’’Tegenover God, onszelf en onze kiezers kunnen en mogen we wat dit betreft geen ander standpunt in nemen. De opdracht van onze Schep per is: Eer de zondag”. JAMMER Wethouder A. H. van Gent (PvdA), die bij afwezigheid van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek (wegens een ope ratie in de onderbuik) de raadscommis sie voor algemeen bestuurlijke zaken voorzat, wees er op dat de Wad- dinxveense Dodenherdenking een so bere plechtigheid op het Stationsplein zal zijn zonder de vroeger gebruikelijke stille tocht vanaf het gemeentehuis. Met deze herdenking wordt aangeslo ten bij de landelijke plechtigheden. De heer Van Gent vond het bijzonder jam mer dat de heer Uitbeijerse nu al op pertinente wijze meedeelde dat de groeperingen die hij vertegenwoordigt niet aanwezig zullen zijn op 4 mei. In zijn beantwoording van het SGP/HKV/GPV-commissielid g de gedachte van de wethouder uit naar van de bomen in de westelijke berm (20 populieren kappen, 20 bomen van de populieren in de rij elkaar zullen gaan raken. Tussen de rijen, over de watergang zal dit voorlopig niet het ge val zijn. De groei van de populieren zal hierdoor geleidelijk afnemen, het is niet uitgesloten dat hiermee ernstiger en frequenter aantasting van bladvlek- het inplanten van stevige bomen (20 kenziekte zal samengaan. De voorlopig ‘- zo dicht mogelijk bij de nog te verwachten krachtige groei van stam en takken zal het risico van tak- breuk doen toenemen, te meer wan neer door bladvlekkenziekte taksterfte zou optreden. Voortgaande groei van de populieren zal de druk op de iepen doen toenemen en daardoor hun groei- snelheid en gezondheid doen vermin deren wat op langere termijn tot sterfte kan leiden. Op grond hiervan kan worden gesteld, dat, als niet wordt ingegrepen, reeds binnen enkele jaren de volgende pro blemen te verwachten zijn: Breuk van zware populieretakken, vooral bij sterke wind. Zwaardere aantasting van de popu lieren door bladvlekkenziekte en ver minderde vitaliteit. onderdrukking en achteruitgang van de iepen. MEDEDELING Naar aanleiding van het raadsvoorstel om een begin te maken met het kappen van populieren aan de Prinses Bea trixlaan hebben de bewoners J, J. Her- De Prinses Beatrixlaan, zoals we die deze zomer fotografeerden. (Foto: Archief Weekblad voor Waddinxveen). Nieuwe bomen langs de Prinses Beatrixlaan togh, H. de Vos-Ras en E. Derksen- Hofman, die tot het laatst toe hebben geprobeerd de bomen voor kappen te behouden, maar zich uiteindelijk met pijn in het hart hebben neergelegd bij de door hen gevraagde visie van de vakgroep Bosteelt van de Landbouw hogeschool in Wageningen, het vol gende meegedeeld: "Donderdag 28 februari zal een besluit genomen worden inzake het voorstel tot het beschikbaar stellen van een kre diet voor de reconstructie van de bep lanting aan de Pr. Beatrixlaan. Naar ons ter ore is gekomen heeft de raad scommissie van Openbare Werken als nieuw te planten boomsoort de moera seik type quercus palustris voorgesteld, waarmee zij de suggestie van het rap port van de vakgroep Bosteelt van de Landbouwhogeschool te Wageningen heeft overgenomen”. ”Uit een gesprek met ir. Van Broekhui zen van de Vakgroep Bosteelt is ons ge bleken dat de nieuwe aanplant eerste kwaliteit dient te zijn en bij voorkeur een doorsnede van 6 cm dient te heb ben. Het voordeel van zulke jonge bo men is dat ze sneller aanslaan, een be hoorlijk wortelstelsel kunnen ontwik kelen en daardoor sneller doorgroeien. Binnen 3 jaar kunnen ze een redelijk aanzien geven temeer daar de iepen door het wegvallen van de populieren snel zullen reageren (zonder iepziekte). Te zijner tijd zullen de iepen vervangen worden door lijsterbes (sorbus)”. Als initiatiefnemers tot dit rapport menen wij zowel de gemeente als de bewoners van de Beatrixlaan van dienst geweest te zijn. Deze prachtige laan zal wel een heel ander aanzien krijgen maar hopelijk in de toekomst weer even mooi”. Dubbel glas onder KOMO-keur .net 10 jaar fabrieksgarantie en overheidssubsidie, vakkundig geplaatst door: WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de morgenavond (donderdag 28 februari) vergaderende gemeente raad voorgesteld 12.800,beschikbaar te stellen om de bijl te kunnen gaan zetten in het bomenbestand aan de Prinses Beatrixlaan. Op advies van de werkgroep Bosteelt van de Landbouwhogeschool in Wageningen zal deze ’’groenreconstructie” in drie fasen worden uitgevoerd, welke in totaal een bedrag zullen gaan vergen van f 41.000,Voor de te kap pen populieren komt de moeraseik (quercus palustris) in de plaats. De fasen waarin de vernieuwing van het bomenbestand zal worden uitge voerd zijn als volgt: le fase 1980): de populieren in de oostelijke berm (13 stuks) afzagen en de stubben hier van laten zitten; I stuks) zo dicht mogelijk bij zondag 17 september 1944 toen de slag populierenstubben. om Arnhem begon. Het maakte toen 2efase 1982): voor niemand verschil dat het zondag Dezelfde werkwijze volgen ten aan zien was om de straat op te gaan en de geal lieerde actie breeduit te bespreken en nauwgezet te volgen. ’’Niemand zei aanplanten). toen: Dat kan niet, want het is zondag. 3efase: Niets pleit er voor om op de komende Het iepenbestand (36 stuks) na 5 a 10 Dodenherdenking niet eensgezind te jaar rooien en op deze plaatsen sorbus zijn aldus wethouder Van Gent. (lijsterbes) inplanten. rrrx vi DLTnn.x r Zoals bekend zijn van een aantal bewo- GEEIX VEKblOKING ners van (je prjnses Beatrixlaan klach- Naar aanleiding van de woorden van de ten ontvangen omtrent de hinder die zij heer Uitbeijerse zei de heer F. H. de Ruijter (VVD) in de raadscommissie het herdenken van de gevallenen geen staande populieren. Deze populieren verstoring van de zondagsrust te vin den. Hij wees op de individuele bele- gingen v*n? van deze zaken en bracht in herin nering dat de liberalen in het verleden er wel eens tegen hebben geageerd als Verwacht wordt door de deskundigen vanwege de zondag de Dodenherden- d f .1 - king werd verzet naar de zaterdag. f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1980 | | pagina 1